Tez yazim kilavuzuDownload 0.58 Mb.
Page1/3
Date26.03.2017
Size0.58 Mb.
#15267
  1   2   3
TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
TEZ YAZIM KILAVUZU

(APA 6 Formatına Göre)

TEMMUZ / 2015

ADANA

A. AMAÇ

Bu yazım kılavuzunun amacı Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21. ve 33. Maddeleri gereğince hazırlanan Lisansüstü tezlerin belirli kurallara göre yazılıp basılmasını sağlamaktır.B. KAPSAM

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı anabilim ve anasanat dallarında, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezi hazırlayan adaylar ve tez danışmanları, savunma için hazırlanan tezlerde bu kılavuzda yer alan kurallara uygun hareket etmelidirler. Bu kılavuzun hazırlanmasında Amerikan Psikoloji Derneği’nin (American Psychological Association [APA], 2010) yazım kurallarından ve Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım kurallarından yararlanılmıştır. Bir tezde bulunması gereken dış kapak, iç kapak, tez onay sayfası, Türkçe özet, İngilizce özet (Abstract), önsöz, içindekiler, tablolar listesi, şekiller listesi, kısaltmalar ve ekler listesi bu kılavuzun sonundaki Ek bölümünde yer almaktadır. Tez yazım kurallarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye gereksinim duyan yazarlar Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzuna (APA6th, 2010) başvurabilirler.C. KÂĞIT ÖZELLİKLERİ

Hazırlanacak tezlerin yazım ve basımında A4 : (210x297 mm.) boyutlarında en az 80 gram beyaz kâğıt kullanılacak, ciltlenip kesim yapıldıktan sonra tezlerin son boyutları 204x290 mm. olarak soldan 0,5 cm tıraşlanacaktır.D. SAYFA DÜZENİ

Kenar boşlukları: Sayfanın cilde girecek sol kenarından 3,5 cm, diğer üç kenardan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Sayfa numaraları, dipnotlar dâhil, tüm yazılanlar bu sınırlar içinde yazılmalıdır.

Hizalama: Tüm yazılanlar marjlar dâhilinde ortalanmalıdır (iki yana yaslanmalıdır). Buna tablo, grafik ve şekiller de dâhildir.

Paragraf: Her bir paragrafın ilk satırı beş-yedi karakter içeriden yazılmalıdır. Kelimeler satır sonlarında bölünmemeli, bölünüyorsa kelime bir aşağı satıra alınıp, cümleye devam edilmelidir

Sayfa sırası ve numaraları: Sayfa numaraları sayfanın sağ üst köşesine konulmalıdır. Giriş bölümüne kadar olan başlangıç sayfaları Roman Rakamlarıyla, giriş kısmından itibaren ise Arap Rakamlarıyla yazılmalıdır. Tezin ilk sayfası olan iç kapakta sayfa numarası gösterilmemeli, bir sonraki sayfa ikiden başlamalıdır. (bakınız Ek)

E. DİZGİ STANDARDI

Yazı tipi: Tez metinleri Times New Roman veya Arial yazı tipi ile 12 punto olarak yazılmalıdır. Açıklamalar ve dipnotlar için 10 punto; tablo ve şekillerde ise 10 ile 12 punto arası kullanılabilir. Yazım karakteri ve boyutu tüm metinde aynı olmalıdır. Tezlerin basımında lazer veya ink-jet baskıları tercih edilmeli ve siyah mürekkep kullanılmalıdır.

Yazı aralığı: Satırlar arasında 1,5 aralık, her türlü noktalama işaretinden sonra ise bir boşluk bırakılmalıdır. Noktalama işaretlerine titizlikle uyulmalıdır. Gerektiğinde (özel vurgu ve yabancı kelimeler için) sözcükler italik veya koyu yazılabilir.

F. ANA VE ALT BAŞLIKLAR

Ana bölüm başlıkları büyük harflerle yazı alanı ortalanarak yazılacaktır. Sadece ana bölüm başlıkları yeni bir sayfaya yazılacaktır. Ana ve alt başlık arasında 3 satır aralığı boşluk bulundurulacaktır. Ana başlık ile ilk paragraf arasında 2,5 satır aralığı, alt bölüm başlığı ile bunun ilk paragrafı arasında 2 satır aralığı boşluk bırakılacaktır.

Tezlerde bölüm numaralaması, yaygın olarak kullanılan bir maddeleştirme sistemi olan, çift numaralama sistemi ile yapılacaktır. Örneğin:

1. Birinci Bölüm

1.1. Birinci bölümün birinci alt bölümü

1.2. Birinci bölümün, ikinci alt bölümü

1.2.1. Birinci bölümün, ikinci altbölümünün birinci alt bölümü

2. İkinci bölüm vb...

Ana bölüm başlıklarının tümü ve diğer alt başlıkların her sözcüğünün ilk harfi büyük harfle yazılacaktır.

G. YAZIM

Yazımda noktalama işaretlerinin kullanımına gerekli özen gösterilmelidir. “Dipnot Gösterme”, “Alıntılar” ve “Kaynak” göstermede bundan sonraki maddelerde belirtilen kurallara uyulmalıdır.1. Metin İçinde Kısaltmaların Kullanılması

Kısaltacağınız terimi ilk kullanışınızda mutlaka uzun uzun yazınız ve hemen arkasından ayraç açarak kısaltmayı gösteriniz. Metnin daha son­rasında kısaltmayı açıklamasını yapmadan kullanabilirsiniz.Örnek: Görsel bir hedefe verilen basit tepki süresi (TS) araştırmasının sonunda şunu gördük ki TS ile aydınlatma arasında kuvvetli bir negatif ilişki bu­lunmaktadır.

2.Metin İçinde Sayıların Yazımıyla İlgili Kurallar

Sayıların kullanımıyla ilgili APA stilindeki genel kural, 10 ve üstünde­ki sayıları rakamlarla, altındaki sayılarıysa sözcüklerle ifade etmektir.

Rakamlarla İfade Edilen Sayılar

Şu durumlarda rakam kullanınız:

a. 10 ve üstündeki tüm sayılar için rakam kullanınız.

Örnekler

12 cm genişliğinde 15. sınamada

kalan %10 13 liste vardı

25 yaşında 105 adet uyaran sözcük

10. sınıf öğrencileri

b. 10'un altındaki sayılar, 10 ve üstündeki sayılarla karşılaştırılmak üzere bir araya getirilmişlerse (ve aynı paragrafta kullanılıyorlarsa), bu sayıları da rakamla gösteriniz.

Örnekler

21 analizden 3'ü

sözü geçen 10 koşuldan ... 5. koşul

5 ve 13 tane çizgi

2. ve 11. sınıflarda ... 2. sınıf öğrencileri

sınamaların 2'sinde ... ve geriye kalan 18 sınamada

40 adet uyaran sözcükten 4'ü

7 blokta. . .ve 12 blokta

6. grup ... 12 grup15 listenin hepsinde 1 ve 12 numaralı maddeler

20 tepkiden 2'si

oyuncakların arasında 14 adet balon, 3 adet içi doldurulmuş hayvan ve 5 top bulunmaktaydı

25 sözcük ... 8 fiil, 12 isim ve 5 sıfat

c. Verilen sayıyı hemen arkasından bir ölçü birimi takip ediyorsa bu sayıyı rakamla gösteriniz.

Örnekler

5 mg'lık bir doz

10,54 cm'lik bir uzunluk

d. İstatistiksel veya matematiksel fonksiyonların, kesirli veya ondalık sayıları, yüzdeleri, oran ve orantıları, yüzdelikleri ve dörtte birlik oranları rakamla gösteriniz.

Örnekler

5'le çarpıldığında

3 katı kadar fazla

karışımın 0,33'ü

örneklemin %5'inden fazlası

16:1'lik bir oran

1. yüzdelik

5. kartil [persantil]

e. Zamanı, tarihleri, yaşları, örneklemi, alt örneklemi veya nüfus sayı­sını, bir deneydeki deneklerin ya da katılımcıların sayılarını, bir ölçekteki skor ve puanları, para toplamlarını ve sayısal ifadeleri temsil eden sayıları rakamla gösteriniz.

Örnekler

yaklaşık 3 sene içinde

2 hafta önce

1 saat 34 dakika

saat 12:30 a.m.

30 Mart 1994

2 yaşındaki çocuklar

3 katılımcı [ancak iki puanlayıcı, yedi gözlemci]

9 fare


7 puanlı bir ölçekte 4 puan aldı

her birine 5$ ödendi

puan kartındaki rakamlar 0-6 idi

f. Sayılarla gösterilmiş bir sıralamayı, kitapların ve tabloların kısımlarını ve dört veya daha fazla sayıdan oluşan bir listedeki her sayıyı rakamla gösteriniz.

Örnekler

Derece 8

Deneme 3

Tablo 3

sayfa 71

bölüm 5

sıra 5

sırasıyla 1, 3, 4 ve 7 sözcük

g. Bir tezin özetindeki tüm sayıları rakamla gösteriniz.

Sözcüklerle İfade Edilen Sayılar

Şu durumlarda sayıları sözcüklerle ifade ediniz:

a.Tam ölçümleri temsil etmeyen ve 10'dan küçük diğer bir sayıyla karşılaştırması yapılan 10'dan küçük sayıları sözcükle ifade ediniz.

Örnekler

görevi üç kez tekrarlamışlardır

bunu yapan bir kişi vardıysa o da oydu

bu anlama gelen iki sözcük

beş sınama yapıldı. . . geriye kalan yedi sınama

üç koşul bulunmaktaydı

yedi adet liste

bir-yönlü t testi

her birinde dokuz sözcük

üç-boyutlu, blok biçimdeki şekiller

sekiz madde

dört tepki

altı oturum

dokuz sayfa

üç-yollu etkileşim

beş tat uyarıcısının üçüncüsü

b. Sıfır ve bir sayıları sözcük olarak yazıldıklarında daha kolay anlaşılacaklarsa veya bu sayılar aynı bağlam içinde 10 veya daha büyük sayılarla birlikte kullanılmayacaklarsa bu sayıları sözcüklerle ifade ediniz.

Örnekler

sıfır-taban bütçeleme

bir satırlık bir cümle

Fakat sadece bir tepki geçerliydi, [ancak dikkat ediniz: Fakat 15 tepkiden sadece 1'i geçerliydi.]

c. Bir cümlenin, başlığın ya da alt başlığın başında sayı kullanılmışsa, bu sayı kaç olursa olsun sözcükle gösteriniz.

Örnekler

On kişi bu anketin sorularını cevaplamıştır.

Forty-eight percent of the sample showed an increase; 2% showed no change.

Dört hasta iyileşmeye başladı, ancak diğer 4 hastada bir değişiklik ol­madı.

d. Sık kullanılan kesirli ifadeleri sözcüklerle ifade ediniz.

Örnekler

sınıfın beşte biri

üçte ikilik bir çoğunluk

dörtte üç oranında azaltıldı

e. İçinde sayı içeren, ancak sözcükle yazılmış halleri genel kabul görmüş ifadelerdeki sayıları sözcükle ifade ediniz. Dört Temmuz gibi.
Şu durumlarda sayıları hem rakam ve hem de sözcük kullanarak ifade ediniz:

a. Yuvarlanmış sayıları hem rakam, hem de sözcük kullanarak ifade ediniz (milyondan itibaren).

Örnekler

neredeyse 3 milyon kişi,

2,5 milyar dolarlık bir bütçe

b. Bir sözcüğü niteleyen birden fazla sayı üst üste geldiğinde sayıları hem rakam, hem de sözcük kullanarak ifade ediniz.

2 iki-yönlü etkileşim

on adet 7 puanlık ölçek

6 yaşında yirmi çocuk

İkinci 10 madde

Sıra Sayılar

Pozitif tamsayıları nasıl kullanmanız gerekiyorsa sıra sayıları da o şe­kilde kullanınız.Örnekler

Sıra sayı Pozitif tamsayı

ikinci sıra faktörü iki sıra

dördüncü sınıf öğrencisi dört sınıf

12. sınıf öğrencileri için 12 sınıf,

beşinci liste beş liste

75. testin birinci maddesi test 75, madde bir

2. ve 11. sıralar sıra 2 ve sıra 11 birinci ve üçüncü gruplar grup bir, grup üç üçüncü sütun üç sütun

3. sene öğrencileri 3 sene

4. ve 5. sene 4 sene, 5 seneOndalık Kesirler

Şu durumda sıfır kullanınız: verilen sayılar l'den küçükse nokta­dan önce.

0,23 cm, 0,48 saniyeŞu durumda sıfır kullanmayınız: verilen sayı l'den büyük olamayacaksa noktadan önce (örn., bağıntılar, oranlar ve istatistiksel anlamlılık düzeyleri).

r{24) = -,43, p < ,05

Roma Rakamları

Bir terminolojinin parçası olarak kullanılan Roma rakamları söz konu­suysa bunları Arap rakamlarına çevirmeyiniz; örnek olarak II. Tip hata ifadesinde rakamlarda değişiklik yapmayınız. Bunun dışında, sıralama yapar­ken Roma rakamlan değil, Arap rakamları kullanınız (örn., Adım 1).3. Tablolar

Tablolarda genellikle nicel veriler sunulur. Ancak nadiren de olsa, söz­cüklerden oluşan niteliksel karşılaştırmaları göstermek için de tablo kulla­nılır.

Tablo, karşılaştırılması gereken girdiler birbirlerinin yanında duracak şekilde düzenlenmelidir. Tablo 1 bu kuralları örneklerle göstermektedir.
Tablo 1

Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre Empatik Eğilim Düzeyleri ile İlgili Betimsel DeğerlerSOSYO-EKONOMİK DÜZEY

Ns

Alt Sosyo-Ekonomik Düzey307

67,87

9,20

Orta Sosyo-Ekonomik Düzey230

66,27

8,84

Üst Sosyo-Ekonomik Düzey218

67,17

10,46

Tablolarla Metnin İlişkisi

Metne koyduğunuz her tablodan bahsediniz ve okuyu­cuya tablolarda neyi araması gerektiğini anlatınız. Tabloları sadece ana özellikleriyle anlatınız. Her tablo, metni tamamlayan bir araç olsa da, metne bakılmadan kendi ba­şına anlaşılabilmelidir. Tüm kısaltmaları (X, SS ve sd gibi standart istatistiksel kısaltmalar dışında), özel olarak kullanılmış olan altı çizili ifadeleri, tireleri ve ayraçları açıklayınız. Ölçü birimlerini daima tanımlayınız. Metin içinde, tablolardan nu­maralarıyla söz ediniz:

Örneğin, Tablo 8'de gösterildiği gibi, sergilenen tepkiler.. ,ön-eğitim almış çocuklar (Tablo 5'e bakınız). . .

Metninizde, "yukarıdaki tablo" (ya da aşağıdaki), veya "sayfa 32'deki tablo" gibi ifadeler kullanmayınız.

Tablo Numaraları

Tablolara metinde söz edildikleri sıraya göre, Arap rakamlarıyla numara veriniz. Tablo numaraları yerine harf kullanmayınız; yani tabloları Tablo 5, 5a ve 5b gibi değil, Tablo 5, 6 ve 7 olarak etiketlendiriniz veya ilgili tabloları birleştiriniz. Metninizin içinde tablolar bulunan ek bölümleri varsa bu tabloları büyük harf ve Arap rakamları kullanarak etiketlendiriniz (örn., Tablo Al, Ek A'nın ya da başka bir ek bölüm olmadığından herhangi bir harfle isimlendirilmemiş bir ek bölümün ilk tablosunu kasteder; Tablo C2, Ek C'nin ikinci tablosunu kasteder).

Tablo Başlık İsimleri

Her tablo için kısa ancak anlaşılır ve açıklayıcı bir başlık ismi kullanınız.ÖRNEKLER

Fazla Kısa:

Üniversite Öğrencileri ve Performans Arasındaki İlişki [Tabloda hangi verilerin sunulacağı belirsiz.]

Fazla Detaylı:

Psikoloji, Fizik, İngilizce ve Mühendislik Dalları Okuyan Üniversite Öğren­cilerinin Test A, Test B ve Test C'deki Ortalama Performans Skorları [Bu başlıkta tablo başlıklarının hepsinin ismi sayılmış.]

Uygun Başlık Örneği:

Farklı Ana Dallardaki Üniversite Öğrencilerinin Ortalama Performans Skorları

Kimi zaman tablo başlıklarında veya gövdesinde yer alan bir kısaltma­yı tablo başlığında ayraç içinde gösterebilirsiniz. Örneğin,Deney 2'de İsabetli ve Yanlış Alarm (YA) Oranları

Daha fazla açıklama gerektiren ya da tablo başlığıyla ilişkisi olmayan kısaltmaları tablo genel notunda açıklayınız. Başlıktaki bir unsuru netleştirmek amacıyla özel dipnot kullanmayınız.Teknik olmayan terimlerin (örn., numara için no., yüzde için %) veya istatistiksel terimlerin (örn., , SS, X2) standart kısaltma ve sembollerini tablo içi başlıklarda, herhangi bir açıklama yapmaya gerek kalmadan kullanabilirsiniz. Teknik terimler, grup isimleri ve buna benzer ifadelerin kısaltmalarını mutlaka tablo notunda açıklayınız.
Sözcük tablosu örneklemi
Tablo X

Belirsiz – Bilgi işleme Tercihinin Hafıza ve Bilgi işleme açısından Kimi Avantajları


Download 0.58 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page