About myselfDownload 0.53 Mb.
Page1/5
Date11.09.2018
Size0.53 Mb.
#65426
  1   2   3   4   5
LESSON ONE

About myself


My name is ... I am ……. (twenty). I live in …………. My address is ... My telephone number is...I am tall (not very tall, short, of middle height). I am thin (not very thin, rather plump). My face is round (square, oval). My forehead is narrow (broad) and low (high). I have a straight (upturned) nose and a protruding (round) chin. I have large (small) blue (black, grey) eyes. My hair is black (dark, blond), straight (curly) and long (short, not very long).I live with my family. It is large (small, not very large) and very good. We love each other very much and always try to help each other and to spend as much time together as we can. I have a lot of friends too. I am fond of reading and playing computer games. My favorite sport is football (swimming, tennis, hockey). My friends and I often get together to play different games, go for a walk or to the disco or simply talk. I get up at ….. o'clock in the morning. I do my morning exercises, wash myself and dress. Then I have breakfast. At ….. o'clock I leave home and go to ……... At about …… o'clock I generally have lunch in the canteen. I come home at about 6 o'clock. At ……. o'clock I go to bed.

My flat

I live in a 5-storied block of flats in …………. My flat is on the …… floor. It’s very comfortable and well planned. I have all modern conveniences, such as central heating, electricity, cold and hot running water and a telephone. There are three rooms, a kitchen, a bathroom and a balcony in it. The largest room in my flat is the living room. There is a sofa, two armchairs, a coffee table, a TV set in it. We have two small rooms in our flat and one of them is mine. It is not big but very cozy. There is a wardrobe near the wall and a desk near the window. My bed is at the left corner. I like my room very much because it is my room. Our kitchen is not very large but it is light. We have got a refrigerator, a microwave oven, a coffee maker and a toaster there. In evenings we like to have tea and have rest in it.Active vocabulary

T tall – բարձրահասակ middle height-միջին հասակի rather-բավականին

pl plump-թմբլիկ round –կլոր square-քառակուսի

o oval-օվալ forehead-ճակատ narrow-նեղ

b broad-լայն straight-ուղիղ curly-գանգուր

e each other –միմյանց to spend –անցկացնել together-միասին

f favorite-սիրելի different-տարբեր simply-պարզապես

c canteen-խորտկարան generally-սովորաբար morning exercises-առավոտյան մարզանք

c corner-անկյոււն central heating-ջեռուցման համակարգ

c cozy-հարմարավետ left –ձախ right-աջ

m modern conveniences-ժամանակակից հարմարություններ


Revision of tenses

* Present simple

* Present continuous

I I(to read) now.   He (to sleep) now.   We (to drink) tea now.  They (to go) to school now.  I (not to sleep) now. She (not t drink) coffee now. I (to read) every day. He (to sleep) every night. We (to drink) tea every morning. They (to go) t to school eve­ry morning. I (not to sleep) in the day­time. She (not to drink) cof­fee after lunch. We (not to watch) TV n now.   They (not to eat) now.  My mother (not to work) now. You (to work ) now? He (to play) now?   They (to eat) n now? Your sister (to rest) now?  What you (to do) now?  What you (to read) now?  What they (to eat) now?   What y our brother (to drink) now?  We (not to watch) TV in the morning. They (not to eat) at the  lesson. My mother (not to w work) at an office.  You (to work) every day?  He (to play) in the after­noon? They (to eat) at school?  Your sister (to re rest) af­ter school?   What you (to do) every   morning? What you (to read) after   dinner? What they (to eat) at   b breakfast? What your brother (to  drink) in the evening? 


1. 1.Վաղը քաղաքից մեկնում եմ: 2. Որտե՞ղ է ձեր մայրը: Նա խոհանոցում սուրճ է պատրաստում: 2.

3. Գիտե՞ս ինչ եմ մտածում հիմա: 4. Հավանու՞մ եք քրոջս: 5.Բարձրացեք վերև, Աննան այնտեղ ձեզ է սպասում: 6. Որտե՞ղ եք աշխատում: Խանութում: 7. Նա շատ է սիրում իր աշխատանքը, բայց այն ծանր է և նա շատ է հ օգնում: 8. Նրանք հիմա քննարկում են նոր նախագիծը: 9. Ընկերներս այցելում են ինձ, երբ ես ազատ եմ: 1 10. Ո՞ր ժամին եք սովորաբար արթնանում: 11. Ես թեյ եմ սիրում, բայց հիմա սուրճ եմ խմում: 12. Ի՞նչ ես ա անում: Ընկերոջս նամակ եմ գրում: 14. Տղաներն այս ժամին սովորաբար բակում ֆուտբոլ են խաղում:LESSON TWO

Hobby


A hobby is something you like to do in your free time. Some people make something, grow plants or collect things. Collecting things is not the only hobby people have. A lot of people do sports in their free time. Some people are fond of traveling or gardening. Different people like doing different things. My friend is fond of collecting …... She has got a very good collection and she is proud of it.

My hobbies are ………………………………………………..

I think that my hobbies are exciting!

My friend


I have a very good friend. His (her) name is ... Friends are very important in our life. I think one cannot live without friends. The most important thing for being good friends, to my mind, is to be ready to help one another in any situation, nevertheless how difficult it is, to support one another and to solve all the problems together. And never mind, that the friends may have different interests and hobbies, different likes and dislikes. They say that the friend in need is a friend indeed. I think it is really so. My friend and I always do our best to help one another. We discuss all our troubles and try to find the best decision in any situation. My friend is a very good, kind and clever boy (girl). We often spend our free time together. It is not very easy now, because both of us are very busy because……………………………. When we have some free time, we go for walks, read and discuss books, watch films. I think he (she) is a true friend. Our friendship is very dear to me and I try to do my best to be a good friend too.

Traveling


Almost all people are fond of traveling. It is very interesting to see new places, another towns and countries. People may travel either for pleasure or on business. There are various means of traveling. For me there is nothing like travel by air; it is more comfortable, more convenient and, of course, far quicker than any other means. With a train you have speed, comfort and pleasure combined. From the comfortable seat of a railway carriage you have a splendid view of the whole countryside. If you are hungry, you can have a meal in the dining-car; and if a journey is a long one you can have a wonderful bed in a sleeper. Traveling by ship is also very popular now. It is very pleasant. Many people like to travel by car. It is interesting too, because you can see many sights in a short time, you can stop when and where you like, you do not have to buy tickets or carry your suitcases.

A very popular means of traveling is hiking. It is traveling on foot. Walking tours are very interesting. It is a very popular method of traveling among young people. But it is not as popular in our country as abroad.Active vocabulary

Hobby-հոբի

free -ազատ

time-ժամանակ

to make-պատրաստել

to grow- աճել

plant-բույս

to collect-հավաքել

thing-բան

only-միայն

gardening-այգեգործություն

to be proud –հպարտանալ

to do one’s best –անել ամեն հնարավորը

to my mind-իմ կարծիքով

ready-պատրաստ

one another –մեկը մյուսին

nevertheless-ամեն դեպքում

to support -օգնել

to solve -լուծել

never mind-կապ չունի

exciting-տպավորիչ

to discuss-քննարկել

trouble-անախորժություն

to try-փորձել

both-երկուսն էլ

friendship-ընկերություն

dear-թանկ

almost-գրեթե

pleasure-հաճույք

convenient-հարմարավետ

of course-իհարկե

quick-արագ

speed-արագություն

comfort-հարմարավետություն

seat -նստատեղ

splendid -հիանալի

journey-ճանապարհորդություն (նավով)

popular-հայտնի

many sights –շատ տեսարաններ

ticket-տոմս

to carry-քարշ տալ

method-մեթոդ

among-միջից

abroad-արտասահման

a friend in need is a friend indeed- իսկական ընկերը նեղության մեջ է երևում

Revision of tenses

*Past simple / indefinite*Past continuous / progressive

 1. What  (do) when I  (call) you last night?

 2. I  (sit) in a cafe when you  (call).

 3. When you  (arrive) at the party, who  (be) there?

 4. Susie  (watch) a film when she  (hear) the noise.

 5. Yesterday I  (go) to the library, next I  (have) a swim, later I  (meet) Julie for coffee..

 6. We  (play) tennis when John  (hurt) his ankle.

 7. What  (they/do) at 10pm last night - it was really noisy?

 8. He  (take) a shower when the telephone  (ring).

 9. He  (be) in the shower when the telephone  (ring).

 10. When I  (walk) into the room, everyone  (work).

 11. It  (be) a day last September. The sun  (shine) and the birds  (sing) . I  (walk) along the street when I (meet) an old friend.

 12. He  (live) in Russia when the Revolution  (start).

 13. When her train  (get) to the station, we  (wait) on the platform.

 14. He  (be) so annoying! He  (always leave) his things everywhere.

 15. On holiday we  (visit) Rome,  (see) the Vatican, and  (spend) a few days at the beach.

 16. Why  (stand) on a chair when I  (come) into the room?

 17. They  (lived) in Germany when they  (be) young.

 18. At 7pm yesterday, we  (listen) to music.

 19. When I  (leave) the house, it  (snow).

 20. He  (work) in a bank when he  (meet) his wife.

Passive voice
They grow coffee in Kenya.-

The Romans built the bridge 2000 years ago.-

They sent her an invitation.-

They asked him to leave.-

We shall decorate the hall with flowers.-

Jack will make his report next week.-

They would arrange a party for the tourists.-

The teacher examined Peter when the door opened.

They built a new theatre in our district.-

I shall make a cake.-

You can borrow books from the library.-

You should teach foreign languages to children.-

They may publish his new book in January.-

They may sign the contract after lunch.-

We must do this translation at once.-

I can not do this work without your help.-

She may take this book for only a week.

This work is easy. Even a child can do it.-
Download 0.53 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page