University of madras


Å]ôjRôs AûUlé êû\ : Å]ôdLs T¸oîDownload 4.56 Mb.
Page20/61
Date09.08.2018
Size4.56 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   61

Å]ôjRôs AûUlé êû\ : Å]ôdLs T¸oî

TôPm

Tá¾ -A

Tá¾ - B

Tá¾ - C


ùNnës

4

4

2

CXdLQm

1

-

-

ºñLûR

-

-

1

CXd¸V YWXôñ

3

2

2

TVuTôhåj RÁr

4

1

0

ùUôjRm

12

7

5

U¾lùTiLs

10x2=20

5x5=25

3x10=30Uô¾Ã Å]ôjRôs – Rôs III

Øu\ôm TìYm

LôXm : 3 U½ U¾lùTiLs : 75
Tá¾ - A


GûYúVòm Tjç Å]ôdLðdá 30 ùNôtLÇp ÅûP RìL 10x2=20

  1. AuÀXôo, AuéûPúVôo B¸úVôo GjRûLVYo G] YsðYo ùUôƸ\ôo?

  2. YôÂt LôlúTôu Tôi¼VÉPjç LiQ¸Âu úRôt\jûRl TtÈd ÏñY] VôûY?

  3. “Auû]! úLs ¨ BìÂo UìjçÅ

çuÉV GuúSôn çûPlTôn!” – CPm ãh¼l ùTôìs Å[dáL.

4. áLÉu CVpéLû[d LmTu EûWjR YÆ EûWdL.

5. EYûU A½ûVf NôuñPu Å[dáL.
6. C[eúLôY¼Ls TtÈf ºñáÈlé YûWL.

7. LmTu Gï¾V À\ ÖpLs VôûY?

8. ¨¾ CXd¸VeLs Sôuá áÈlÀåL.
9. ÀuYìm ÖpLû[ ALWYÃûNl TåjçL.

StÈûQ, ALSôàñ, áñkùRôûL, TÃTôPp, LÄjùRôûL, é\Sôàñ, IeáñÖñ, T¾tñlTjç


10. ¿Xî, OôÂñ B¸VYtû\d áÈdám ùNôtLs CWi¼û] êû\úV

GåjùRïçL.


11. ÀûZ ¨d¸ GïçL.

  1. UdLp ÏhPm Å[ôÅp Aû[ úUô¾]

  2. ×dLp Gs[ôm úNôû[Âp ×jçd áíe¸Vç.

12. úRûYVô] CPeLÇp YpùXôtñ CåL.  1. LiûQ LôlT¾ím A¾L LYûX AkR Uô®Wodá Ru RônSôhå UiûQ LôlT¾úX Eiå.

  2. U]éïdLm, EQofº ùTìdá B¸VYtÈtá º\kR Y¼LôXôL Åû[Vôhå AûU¸\ç.Tá¾ - B


GûYúVòm Ikç Å]ôdLðdá 200 ùNôtLÇp ÅûP RìL. 5x5=25

13. úLôlùTìkúRÅ LiP §dL]ôûYl TtÈd ÏñL.

14. áLu CWôUÀWôû] ÅìkúRômÀV TôeûL EûWdL.

15. Ru ULu £YLòdá ÅNûV, EûWjR AÈîûWLs VôûY?16. U½úULûXÂPm EQî ùTt\ LôVNi¼ûL Ru YWXôtû\ EûWjR

Tôe¸û] GïçL.

17. ¾ìjRdL úRYo TtÈd áÈlé YûWL.

18. ùTÃVéWôQm TtÈd áÈlé RìL.

19. YpùXôtñ Áám žLs Ik¾û]f NôuñPu Å[dáL.

Tá¾ - C

GûYúVòm Øu\òdá 500 ùNôtLÇp ÅûP RìL 3x10=30

20. AÈîûPûU TtÈ YsðYo Ïñm LìjçdLû[j ùRôájç YûWL.

21. LiQ¸ YZdáûWjR Tôeá, Tôi¼Vu Ïtñ B¸VYtû\ Å[d¸ GïçL.

22. CWhûPd LôlÀVeLs G] YZeáYRtáÃV LôWQeLû[ Å[dáL.

23. ºñLûRÂu úRôt\êm Y[ofºëm TtÈd LhåûW YûWL.

24. ºñLûRLÇp – Juñ

Rôs – 4 SôuLômTìYm (Fourth Semester)


TôPm

Tá¾ -A

Tá¾ - B

Tá¾ - C


ùNnës

5

4

2

CXdLQm

3

-

-

SôPLm

-

2

1

CXd¸V YWXôñ

4

1

1

ùUôÆ ùTVolé

-

-

1

ùUôjRm

12

7

5

U¾lùTiLs

10x2=20

5x5=25

3x10=30

CXd¸V YWXôñ TôPm RïÅV Tá¾RÁr – Rôs 4
Uô¾Ã Å]ôjRôs – SôuLôm TìYm

LôXm : 3 U½ U¾lùTiLs : 75

Tá¾ - A


GûYúVòm Tjç Å]ôdLðdá 20 ùNôtLÇp ÅûP RìL 10x2=20

1. EQofº JjR ShÀtá GåjçdLôhPôn YôrkRYo Vôo?

2. Cû\V]ôo TôPp áÈjç YZeám éWôQf ùNn¾ Vôç?

3. áñkùRôûLl TôPp éû]kR AWN áXjRYo CìYo ùTVûW èm

TôPlTá¾ÂÄìkç EûWdL.

4. èm TôPlTá¾Âp Es[ LÄjùRôûLl TôPpLs CWiåm GqùYq ¾ûQ NôokRûY? Tô¼V éXYo Vôo?

5. “ùLôå úUÆ SûN EZYo

ùSåèLjç TLp úTôX

Såî¸u\ Suù]gºú]ôo” – CPm ãh¼l ùTôìs Å[dáL.

6. TôPôi ¾ûQ TtÈ Å[dáL.

7. ùTôçÅVp Gu\ôp Gu]?

8. áÈgºj¾ûQ TtÈ Å[dáL.

9. GhåjùRôûLÂp Es[ ALlùTôìs ÖpLs Sôuá EûWdL.

10. TjçlTôh¼p CWiå ÖpLs JìYúW CVtÈVûUdá CWiå NôuñLs RìL.

11. RÁrSôPL EX¸u RkûR G]l úTôt\lThPYo Vôo?

12. TjçlTôh¼p A¼ A[Åp ÁLl ùTÃV Öp Gç? ÁLf ºÈV Öp Gç?


Tá¾ - B


GûYúVòm Ikç Å]ôdLðdá 200 ùNôtLÇp ÅûP RìL. 5x5=25

13. úLôlùTìgúNôZu YPdá úSôd¸ EiQô úSôuÀìkR úTôç

ÀºWôkûRVôo Ruû]d LôQ YìYôo GuTç áÈjçl Tô¼V TôPûX

Å[dáL.
14. èm TôPlTá¾Âís[ áÈgºj ¾ûQ TtÈV áñkùRôûLl

TôPpLÇp CWi¼û]j ¾ûQ, çû\ Å[dLeLðPu GïçL.
15. TôûXd LÄÂp úRôÆ RûXYÉPm ÏÈV EX¸Vp Tié

SXuLðdáÃV Å[dLjûRd ÏñL.
16. Tôi¼Vu Túp Au]j¾tá BjRôs ¸ZÅ ERÅV TôeûL EûWdL.
17. ®WlTu LPûU EQoîPu ùNVXôtÈVûRd ÏñL.
18. ALSôàñ TtÈd áÈlé YûWL.
19. BtñlTûP ÖpLÇp GûYúVòm CWiPû]l TtÈ GïçL.
Tá¾ - C

GûYúVòm Øu\òdá 500 ùNôtLÇp ÅûP RìL 3x10=30


20. ùSnRt LÄlTôPûXj ¾ûQ, çû\LðPu Å[dáL.

21. LÃLôt ùTìY[jRôÉu º\lûTl Th¼]lTôûX YÆ EûWdL.

22. TôW¾RôNu Tôi¼Vu Túp éWhºd LìjçdLû[ ùYÇlTåjçm

Tôe¸û] GïçL.

23. RÁr SôPLeLÇu úRôt\êm Y[ofºëm TtÈ Jì LhåûW YûWL.

24. ùUôÆ ùTVolé – AWã BûQd L¼ReLs.

UNIVERSITY OF MADRAS


PART-I HINDI

(CBCS)


(Common to all U.G. courses and Five Year Integrated P.G. courses 2008-2009)
SYLLABUS


Download 4.56 Mb.

Share with your friends:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   61
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page