University of madrasDownload 4.56 Mb.
Page19/61
Date09.08.2018
Size4.56 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   61

FIFTH SEMESTER


Course Components

Subjects

Inst. Hrs.

Credits

Exam Hrs.

Max. Marks

Ext. Marks

Int. Marks

Total

Part - III

Paper – IX - Media, Culture and Society

6

5

3

75

25

100
Paper – X – Television Production

5

5

3

75

25

100
Paper – XI – Web Publishing [Practical]

6

5

Viva

R.80

V.20

100
Paper – XII - Advertising Photography [Practical]

6

5

Viva

R.80

V.20

100

Project (at VI Semester)

Project [Phase 1]

5

5

Part - IV

4. Value Education


2

2
SIXTH SEMESTER


Course Components

Subjects

Inst. Hrs.

Credits

Exam Hrs.

Max. Marks

Ext. Marks

Int. Marks

Total

Paper - III

Core CoursesPaper – XIII –

Media Organization5

4

3

75

25

100
Paper – XIV – TV Production Practice [Practical]

6

4

Viva

R.80

V.20

100
Paper – XV – 3 D Animation [Practical]

6

4

Viva

R.80

V.20

100

Project

Project [Phase 2]

5

5


100
Project [Phase 3]

5

5

Viva100

Part - V

Extension Actives
Given the special nature of the Visual Communication course, Project is compulsory. Project will be done in three phases as detailed in the syllabus.

NB: 20&21 - (*) PENDING APPROVAL OF THE ACADEMIC COUNCIL/SENATE
A.C.F.2009

APPENDIX -14(S)
UNIVERSITY OF MADRAS
CHOICE BASED CREDIT SYSTEM
SYLLABUS

(w.e.f. 2008-2009)
PART- I RÁr

Aû]jçl ThPl T¼lél ÀÃîLðdám IkRôiå Jìeá êû\lThP úUtT¼lél ÀÃîLðdám ùTôçYô]ç.

(Common to all U.G. courses and Five Year Integrated P.G. courses 2008-2009)
Øu\ôm TìYm (Third Semester)

1. ùNnës

¾ìdá\s - AuéûPûU - A¾LôWm 8

LpÅ - A¾LôWm 40

úLsÅ - A¾LôWm 42

AÈîûPûU - A¾LôWm 43
ºXlT¾LôWm – YZdáûW LôûR

U½úULûX – 17. EXL A\Å édL LôûR

£YLºkRôU½ – ÅUûXVôo CXmTLm (42 TôPpLs)

LmTWôUôVQm – áLlTPXm (46 TôPpLs)

ùTÃV éWôQm – LôûWdLôp AmûUVôo éWôQm
2. CXdLQm:

ùNnës Tá¾ÂÄìkç A½ CXdLQm Uhåm.


3. ºñLûR:

AÈOo AiQôÅu ºñLûRLs:  1. ùLôdLWdúLô

  2. NúWô_ô B\Qô

  3. úTn K¼l úTôfã

  4. 1938-40 Jì Y£LW YWXôñ

  5. Nôç

  6. ùNqYôûZ

  7. ùTôeLp TÃã

  8. úYûX úTôfã

  9. ÅïléWm Nk¾lé

  10. LôÄZkRôs

AÈOo AiQôÅu Öt\ôiå ÅZôÅû] Jh¼ úUúX áÈlÀhP ºñLûRLs Tj¾û]f ùNuû]l TpLûXd LZLm Rm ùNôkRl T¾lTôL ùYÇÂP úYiåùUuñ ClTôPj ¾hPd áï úYi¼d ùLôs¸u\ç.

ApXç

“Sôtñ” – CXd¸Vf ºkRû] 2000 Bm Bi¼u TuÉWiå º\kR ºñLûRLs. Yô]¾ T¾lTLm, 13, §]RVôð ùRì, ¾.SLo, ùNuû] – 17. Øu\ôm T¾lé – 2004.


4. TôPm RïÅV CXd¸VYWXôñ:

¨¾ CXd¸VeLs, ImùTìeLôlÀVeLs, úNôZo LôX CXd¸VeLs.


5. TVuTôhåj RÁr: TôoûY (2005-06 ùNuû]l TpLûXdLZLl TôPj¾hPj¾p Es[T¼)

1. ALW YÃûNl TåjRp

2. Jì ùTôìs áÈjR TX ùNôtLs

3. TX ùTôìs áÈjR Jì ùNôp

4. Gïjçl ÀûZ ¨dLm

5. Jtñl ÀûZLû[ ¨d¸ GïçRp

6. ùRôPol ÀûZ ¨dLm

7. À\ùUôÆf ùNôtLû[ ¨d¸ GïçRp.


SôuLôm TìYm (Fourth Semester)
1. ùNnës:
é\Sôàñ : 212, 213, 214, 215, 216
A. 212 Tô¼VYo – ÀºWôkûRVôo, úLôlùTìgúNôZÉu UôiûTl Tô¼Vç. ¾ûQ – CVuùUôÆ

“èeúLô VôùW] Å]Åu GeúLôd....”

(10 A¼Ls)
B. 213 Tô¼VYo – épXôtßo GÂt\Â]ôo. úLôlùTìgúNôZu Ru UdLsúUp úTôìdá GïkR úTôç Tô¼Vç.

Ygºj ¾ûQ, çûQ Ygºjçû\

“UiPUo AhP URòûP úSôu\ôs”.

(24 A¼Ls)


C. 214 úLôlùTìgúNôZu YPd¸ìkR úTôç Tô¼Vç. ùTôçÅVp ¾ûQ, ùTôìiùUôÆdLôgºjçû\

“ùNnáYm ùLôpúXô SpÅû] G]úY”

(13 A¼Ls)
D. 215 úLôlùTìgúNôZu ÀºWôkûRVôo YìYôo G]l Tô¼Vç. TôPôi ¾ûQ; CVuùUôÆjçû\

“LûYd L¾o YW¸u AûYléñ YôdLp...”

(9 A¼Ls)
E. 216 úLôlùTìgúNôZu TôPp. TôPôi¾ûQ; CVuùUôÆj çû\.
“úLhPp Uôj¾ûW ApXç VôYçm....”

(12 A¼Ls)
áñkùRôûL : TôPp Gi. 2, 3, 16, 20, 31, 40, 49, 69, 124, 167

Tô. Gi. 2 - áÈgºj¾ûQ - RûXYu Ïtñ

Cû\V]ôo - “ùLôeáúRo YôrdûL ....” 5

Tô. Gi.3 - áÈgºj¾ûQ - RûXÅ Ïtñ

úRYáXjRôo - “¿Xj¾òm ùTÃúR....” 4

Tô. Gi.16 - TôûXj¾ûQ - úRôÆ Ïtñ

TôûX Tô¼V - “Es[ôo ùLôpúXô úRôÆ!.... 5

ùTìeLåeúLô

Tô. Gi.20 - TôûXj¾ûQ - RûXÅ Ïtñ

úLôlùTìgúNôZu - “Aìðm Auém ¨d¸j...” 4

Tô. Gi.31 - UìRj¾ûQ - RûXÅ Ïtñ

B¾Uk¾Vôo - “Us[o ᯸V ÅZÅ]ôím 6

Tô. Gi.40 - áÈgºj¾ûQ - RûXYu Ïtñ

ùNméXlùTVp ¨Wôo - “Vôëm Oôëm...” 5

Tô. Gi.49 - ùSnRp ¾ûQ - RûXÅ Ïtñ

AmØY]ôo - “A½t TpXu]..... 5

Tô. Gi.69 - áÈgºj¾ûQ - úRôÆ Ïtñ

LåkúRôh LW®W]ôo - “LìeLi RôdLûX... 6

Tô. Gi. 124 - TôûXj¾ûQ - úRôÆ Ïtñ

TôûX Tô¼V

ùTìeLåeúLô - “EUQo úNokç 4

Tô. Gi. 167 - êpûXj¾ûQ - ùNÅÄjRôn Ïtñ

ÏPÛo¸Zôo - “êÇRÂo ÀûNkR.... 6

LÄjùRôûL : ùSnRtLÄ 133 – “UôUXo êiP .....

TôûXdLÄ 9 – “GÈjRìL¾oj....

Th¼]lTôûX – êïYçm

CXdLQm : ¾ûQ, çû\, Å[dLm

SôPLm : “Tôi¼Vu TÃã” – TôW¾RôNu

CXd¸V YWXôñ : TôPm RïÅV CXd¸V YWXôñ

NeL CXd¸VeLs : Tôhåm ùRôûLëmùUôÆùTVolé : AíYXLd L¼Rm (Be¸Xj¾Äìkç RÁÆp ùUôÆùTVojRp)
Third Semester

CPm ãh¼l ùTôìs Å[dLm ùNnëh Tá¾Âp AûURp úYiåm.


Rôs – 3 Øu\ôm TìYm


Download 4.56 Mb.

Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   61
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page