To search within the document click on Edit/Find and enter your search. Om soektogte binne die dokument te doen kliek op “Edit/Find” en tik jou sleutelwoord/e in


Ontleding en vertolking van finansiële state / Marius Koen, H.A. van der LaanDownload 0.92 Mb.
Page6/10
Date09.11.2016
Size0.92 Mb.
#1235
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ontleding en vertolking van finansiële state / Marius Koen, H.A. van der Laan.
2de uitgawe. Kenwyn : Juta, 1990.

People and violence in South Africa / B. McKendrick, Wilma Hoffmann.
Oxford : Oxford University Press, 1990.

Praktiese anatomie / Tobie Muller.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Dept. Anatomie, 1990?

Productivity decoding of financial signals / Bazil J. van Loggerenberg.
Buckingham : Productivity Measurement Associates, 1990-.

Purchasing and materials management : principles in perspective / W.M.J. Hugo, D.C. van Rooyen.
2nd ed. Pretoria : Van Schaik, 1990.

Rekenaar as hulpmiddel in leesonderrig / J.A.E.du Plessis and A.C.Bouwer.
Pretoria : HSRC, 1990.

Sintaksis / Hans du Plessis.
Pretoria : Academica, 1990.
Skuiwelinge / Hans du Plessis.
Pretoria : HAUM-Literêr, 1990.

Sociology and society : a humanist profile / editor, Cornie Alant authors, Cornie Alant ... [et al.]
1st ed. Johannesburg : Southern Book Publishers, 1990.

Soetdoring / Margaret Bakkes.

Pretoria : Daan Retief, 1990.Die Somber muse / Joan Hambidge.
Kaapstad : Juta, 1990.

Taalvarieteite en die wording van Afrikaans in Afrika / M.C.J. van Rensburg.
Bloemfontein : Patmos, 1990.

Tachycardia /Joan Hambidge.

Kenwyn : Jutalit, 1990.Traffic flow theory / S.C. van As, H.S. Joubert.
3rd ed. Pretoria : SARB Chair in Transportation Engineering, Dept. of Civil Engineering, University of Pretoria, 1990.

  • Uit die skatkis van Shakespeare / Charles en Mary Lamb ; vertaal deur Marlise Joubert. [illustrasies Friedel Eloff].

Pretoria : Daan Retief, 1990.
Verdraaide raaisels / Joan Hambidge.

Kaapstad : Human en Rousseau : World International, 1990.The Victimology handbook : research findings, treatment, and public policy / edited by Emilio C. Viano.
New York : Garland, 1990.

Viool en voorlaaier : kultuurstudie in 'n Rome wat brand / Charles Malan.

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1990.

'n Vriend in ons poorte : studies opgedra aan Prof. Paul du Plessis / redakteurs: J.H. Coetzee, S.J. Nortje, H. Viviers.
Johannesburg : Departement Bybelkunde, Randse Afrikaanse Universiteit, 1990.

Werkboek vir erfreg / redaktrise: Susan Scott outeurs: D.S.P. Cronjé ... [et al.]
Pretoria : Digma, 1990

Werkboek vir kommersiële reg / redakteur J.M. Otto medewerkers A. Boraine ... [et al.]
2de uitg. Pretoria : Digma, 1990

Workbook for the law of delict / authors, J Neethling, JM Potgieter, TJ Scott editor, TJ Scott.
Pretoria : Digma, 1990.

Workbook for the law of succession / authors, DSP Cronje ... [et al.] ; editor, Susan Scott.
Pretoria : Digma, 1990.

Grondbeginsels van die bedryfsekonomie.
Hers. uitg.. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1991, 1984.

ABC vir ouers : 'n werkboek oor geslagsvoorligting / Linda van Rooyen.
Wellington : Bybelkor, 1991.

Accounting disclosure / by E. Coetzee, S.F. Booysen, H.R.B. Oppermann.
Kenwyn : Juta, 1991.

Afrikaanse woordelys en spelreels / in opdrag van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns saamgestel deur die Taalkommissie.
8ste, verbeterde uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1991.

Apartheid city in transition / Mark Swilling, Richard Humphries, Khehla Shubane.
Cape Town : Oxford University Press Durban : Centre for Socio-legal Studies, 1991.

Aspects of Tsonga law / J.B. Hartman.
1st ed. Pretoria : J.B. Hartman (Dept. of Anthropology and Archaeology, University of Pretoria, Pretoria 0001) , 1991.

Bedryfsekonomie : riglyne vir ondernemingsbestuur / onder redaksie van S. Marx, W.F. Rademeyer en H.J.J. Reynders.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1991.

Byderwets en gereformeerd : kerkregtelike opstelle opgedra aan P.B. van der Watt / P J Strauss (redakteur).
Bloemfontein : Pro Christo, 1991.

D.M. Joubert : Renaissance-mens / redaksiekomitee: A. Breedt ... [et al.]
1ste uitg. Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1991.

Daar is spore op die maan / Eleanor Baker.

Pretoria ; HAUM-Literêr, 1991.Debating a bill of rights : keynote addresses from a conference organized by the Liberal Democratic Association in conjunction with Institute for a Democratic Alternative in South Africa, Pietermaritzburg, July 1991 / edited by Mike Cowling and Tony Barrett.
Pietermaritzburg : Natal Witness, 1991.

Demografie : die studie van menslike bevolkings / W.P. Mostert, J.S. Oosthuizen, B.E. Hofmeyr.
Pretoria : HSRC, 1991.

Derdepartyvergoedingsreg : ingevolge die Multilaterale Motorvoertuigongelukkefondswet 93 van 1989 / H B Klopper.
Pretoria : Academica, 1991.

Dialogue beyond polemics / Rex van Vuuren.
Pretoria : Human Sciences Research Council, 1991.

Die dieper ruimte / Pirow Bekker.

Cape Town : Jutalit, 1991.Disse flippen stukkende wêreld die, my ou / Hans du Plessis.
Pretoria : HAUM, 1991.

Estates : planning and administration / principal authors, W. Abrie ... [et al.] ; specialist writers, W.J. van Dyk, H.F. Venter ; co-worker, Alida Steyn.
2nd ed. Pretoria : ProPlus Publishers, 1991.

Gazankulu en sy mense / J.D. Kriel en J.B. Hartman.
1ste uitg. Pretoria : Kriel & Hartman (Dept. Volkekunde en Argeologie, Universiteit van Pretoria, Pretoria 0002) , 1991.

Die geel geluid van die son / P.H. Roodt.
1ste uitg. Pretoria : HAUM Literer, 1991.

Gemeenskapswerk en gemeenskapsontwikkeling : perspektiewe op mensontwikkeling / A. Lombard in samewerking met M.L. Weyers, J.H. Schoeman.
1ste uitg. Pretoria : HAUM Tersier, 1991.

Gesinsterapie : 'n opvoedkundig-sielkundige perspektief / M J Griesel, L J Jacobs.
Pretoria : Academica, 1991

Grondklassifikasie : 'n taksonomiese sisteem vir Suid-Afrika
2de hers. uitg. Pretoria : Navorsingsinstituut vir Grond en Besproeiing, 1991.

Die Groot Afrikaanse koorleiersgids / redakteur Salome Hendrikse.
Pretoria : Van Schaik, 1991.

Hahlo's South African company law through the cases : a source book / / by J.T. Pretorius ... [et al.]
5th ed. Cape Town : Juta, 1991

Human development / D.A. Louw in collaboration with A.Botha ... [et al.]
Pretoria : HAUM Tertiary, 1991

Inleiding tot finansiele verslagdoening / skrywers: M. Roode, M. Koen, B. Kruger medeskrywers: G.J. Badenhorst, M.J. Viljoen.
4de uitg. Pretoria : M. Roode, Posbus 37569, Faerie Glen 0043, 1991.

Kommandolewe tydens die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1991.

Koöperasie-stories : die omnibus / P.G. du Plessis.
1ste uitg. Johannesburg : Perskor 1977, 1991.

Later answers / Bonaventure Hinwood.

Pretoria : B. Hinwood, 1991Leer presteer : 'n werkboek / Andrew P. du Toit, Margaret Orr, Babs Meiring.
1ste uitg. Halfweghuis : Southern Boekuitgewers, 1991.

Marabastad of die Asiatiese bazaar : geboue en plekke van belang : 'n verslag van 'n opname aan Die Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede / Schalk le Roux.
Pretoria : Schalk le Roux Uys Kruger Argitekte, 1991.

Medical management of breast cancer / edited by Trevor J. Powles, Ian E. Smith.
London : Martin Dunitz Philadelphia : J.B. Lippincott, 1991.

Ons Joodse bure / redakteur: W.C. van Wyk medewerkers: L.C. Bezuidenhout ... [et al.]
Pretoria : Kital, 1991.

Proclus van Konstantinopel : preke uit die kerklike feesjaar / inleiding en tekste met vertaling en kommentaar, J.H. Barkhuizen.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Dept. Grieks, 1991.

Produksie- en operasionele bestuur : 'n praktiese beskouing / redakteurs P.W.C. de Wit S.A. Hamersma outeurs J. Arangies ... [et al.]
1ste uitg. Halfway House : Southern Book Publ., 1991.

Rekeningkunde : praktiese werkboek / skrywer: J.E. Myburgh, medeskrywer: E.M. Koen.
2de uitg. Pretoria : Die outeurs, 1991.

Skeppingsverhaal / P.C. Haarhoff, Frans Claerhout.
Kaapstad : Human en Rousseau, 1991.

Soenoffer / Bonaveture Hinwood.

Pretoria : Van Schaik, 1991.Soil classification : a taxonomic system for South Africa / by the Soil Classification Working Group.
2nd rev. ed. Pretoria : Dept. of Agricultural Development, 1991.

South Africa in the nineties / editors, D.J. van Vuuren ... [et al.]
Pretoria : HSRC, 1991

Soveel nagte plotseling / Chris Pelser.
1ste uitg. Somerset-Wes : Queillerie, 1991.

Die stadsklerk / redakteur, A. Viljoen medewerkers, P.S. Botes ... [et al.]
1ste uitg. Halfweghuis : Southern Book, 1991.

Die Stand van verpleging : 'n eeufees publikasie / [redakteurs: Leana R. Uys, Heilie H.M. Uys, Wilma J. Kotzé]
Pretoria : Suid-Afrikaanse Verpleegstersvereniging, 1991

State of the art of nursing : a centenary publication / edited by Leana R. Uys, Heilie H.M. Uys, Wilma J. Kotze.
Pretoria : South African Nursing Association, 1991.

The stone country / Alex La Guma.
Cape Town : David Philip : 1993, 1991.

The strategic significance of Walvis Bay and the Penguin Islands : case-history, value assessment and future implications / A. Du Plessis.
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria = Instituut vir Strategiese Studies, Universiteit van Pretoria, 1991.

Die Strewe na voortreflikheid : die eeufees van staatsregistrasie vir verpleegkundiges en vroedvroue in Suid-Afrika 1891-1991 / Charlotte Searle vertaal deur Rika Opper.
Durban : Butterworths, 1991

Suksesvolle onderrig : riglyne vir dosente, onderwysers en opleiers / S.P.T. Malan en P.H. du Toit (redakteurs).
Hatfield, Pretoria : Academica, 1991.

Text and interpretation : new approaches in the criticism of the New Testament / edited by P.J. Hartin and J.H. Petzer.
Leiden : Brill Princeton : University Library, 1991.

Towards excellence : the centenary of state registration for nurses and midwives in South Africa, 1891-1991 / Charlotte Searle.
Durban : Butterworths, 1991.

Turbo Pascal precisely / Judy Bishop.
Wokingham : Addison-Wesley Pub. Co., 1991.

Verlate plekke / Welma Odendaal.
1ste uitg. Plumstead : Chameleon Press, South Africa, 1991.

Die verlore simbool / Joan Hambidge.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1991.

Afrikaans nà apartheid / redakteur V.N. Webb.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1992.

Afrikanergeskiedskrywing : verlede, hede en toekoms / F.A. van Jaarsveld.
Johannesburg : Lex Patria, 1992.

Agricultural restructuring in Southern Africa : papers presented at an international symposium held at Swakopmund, Namibia, 24-27 July, 1990 / edited by Csaba Csaki ... [et al.]
Windhoek Namibia : International Association of Agricultural Economists, 1992.

Akkulturasie : teorie en praktyk / [H. Els.
2de uitg. Brooklyn : H. Els (Posbus 11461, Brooklyn 0011) , 1992.

Animal welfare : proceedings of the Animal Welfare Sessions, XXIV World Veterinary Congress, Rio de Janeiro, 1991 / edited by J.H. Seamer and F.W. Quimby.
London : World Veterinary Association, Animal Welfare Committee, 1992.

Aspects of community health / edited by, Charlotte Searle, Hilla I.L.Brink, Wilhelmina C. Grobbelaar.
7th ed. Cape Town : King Edward VII Trust, 1992.

Community work and community development : perspectives on social development / A. Lombard in collaboration with M.L. Weyers, J.H. Schoeman.
1st ed. Pretoria : HAUM Tertiary, 1992.

Conservation and utilization of the Nile crocodile in South Africa : handbook on crocodile farming / edited by G.A. Smith and J. Marais.
Pretoria : The Crocodilian Study Group of Southern Africa, 1992.

Corporate law / H.S. Cilliers ... [et al.]
2nd ed. Durban : Butterworths, 1992.

Developing and measuring competence / edited by Danny Saunders and Phil Race.
London : Kogan Page, 1992.

Dictata ad ius hodiernum Jacobi Voordae : secundum librum quod appelatur differentiae iuris Romani et Belgici / ediderunt Ph J Thomas, Paul van Warmelo.
Pretorienses : Universitatem Pretoriensem, 1992.

Dogmatiek as konfessionele en akademiese dissipline : terugblik en vooruitskouing / C.J. Wethmar.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1992

Drietalige regswoordeboek= Trilingual legal dictionary : Engels-Afrikaans, Latyn-Afrikaans-Engels, Afrikaans-Engels : English-Afrikaans, Latin-Afrikaans-English, Afrikaans-English / V.G. Hiemstra en H.L. Gonin.
3de uitg. Johannesburg : Juta, 1992.

Effektiewe navorsing : navorsingshandleiding vir tersiere opleidingsinrigtings : geesteswetenskaplike komponent / C D Jacobs, J B Haasbroek, S W Theron.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1992.

En nou, Afrikaans? / Hans du Plessis.
Pretoria : Van Schaik, 1992.
From diversity to healing : papers from the 5th Biennial International Conference of the South African Institute of Marital and Family Therapy : July 1990 / edited by Jean Mason, Julian Rubenstein and Suzanne Shuda.
Durban : South African Institute of Mental and Family Therapy, 1992.

General surgery / C J Mieny.
Pretoria : Academica, 1992.

Herfsverhale / Fransi Phillips.
1ste uitg. Somerset-Wes, Suid-Afrika : Queillerie, 1992.

Hiermaals / Lina Spies.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1992.

Human resources management / P.D. Gerber, P.S. Nel, P.S. van Dyk.
2nd ed. Halfway House [South Africa : Southern Book, 1992.

Inhuldigingsrede Prof Philippus Smit : Negende Rektor van die Universiteit van Pretoria : 27 April 1992, Aula.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1992.

Inleiding tot die dogmatiek aan die hand van die Nederlandse Geloofsbelydenis / J.A. Heyns.
1ste uitg. Halfway House : NG Kerkboekhandel 1988, 1992.

Inleiding tot enkele rekeningkundige onderwerpe / M.J. du Preez ... [et al.]
5de uitg. Pretoria : Die Skrywers, 1992

Inleiding tot finansiele verslagdoening / skrywers: M. Roode, M. Koen, B. Kruger medeskrywers: J.G.I. Oberholster, M.J. Viljoen.
5de uitg. Pretoria : M. Roode (Posbus 37569, Faerie Glen 0043) , 1992.

J P Oberholzer-huldigingsbundel by geleentheid van aanvaarding van emeritaat : Hervormde teologie : verlede, hede en toekoms / S.J. Botha, J.H. Koekemoer, redaksie
Pretoria : Tydskrifafdeling van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, 1992.

Jaarringe / Henriette Grové.
Cape Town : Tafelberg : 1992, [c1978]
Jerusalemgangers / Antjie Krog.

Kaapstad : Human & Rousseau, 1992.Die Kommunikatiewe benadering tot tweedetaalonderrig : Afrikaans op senior primere vlak / H. Kroes, koordineerder.
Johannesburg : Lexicon, 1992.

A land tax for the new South Africa? : The proceedings of a conference on 20 March 1992 presented by the Centre for Human Rights, University of Pretoria / edited by RCD Franzsen and CH Heyns.
Pretoria : University of Pretoria, Centre for Human Rights, 1992.

Leading issues in South African microeconomics : selected readings / Philip A. Black, Brian E. Dollery.
1st ed. Halfway House : Southern Book, 1992.

Lekkerluisterleesstories / R. Snyman, A. Kloppers.
1st ed. Hatfield Academica 1992.


  • Meeting the other : a guide for the development of intercultural awareness = Ontmoeting met die ander : 'n gids vir die ontwikkeling van interkulturele bewustheid / Charles Malan.

Pretoria : Human Sciences Research Council (South Africa), c1992

Northern Sotho for first-years / by E.B. van Wyk ... [et al.] ; translated by C.M. Greaves.
Pretoria : Van Schaik, 1992.

Onderwysvernuwingstrategie : vrae en antwoorde.
Pretoria : Dept. van Nasionale Opvoeding, 1992.

Ontleding en vertolking van finansiële state / M Koen en H A van der Laan.
3de uitg. Kaapstad : Juta, 1992.

Openbaringe en Johannes / Phil du Plessis met tekeninge deur Braam Kruger.
1ste uitg. Kaapstad : Carrefour Press, 1992.

The postmarks of South Africa : including postmarks of former South African states and colonies, also Basutoland, Bechuanaland, and Swaziland, including commemorative postmarks, but excluding machine postmarks / by Ralph F. Putzel.
Tokai, South Africa : Ralph F. Putzel, 1992-

A practical guide on implementing suggestion systems / Andrew E. Marx.
Kenwyn : Juta, 1992.

Praktiese osteologie / J. Duminy.
Pretoria : Departement Anatomie Fakulteit Geneeskunde Universiteit van Pretoria, 1992

Proceedings of the Third South African Workshop on Pattern Recognition, 26 November 1992, Pretoria University / Liesbeth Botha, Pieter Vermeulen, editors.
Pretoria : University of Pretoria, 1992?

Production and operations management : a practical approach / editors P.W.C. de Wit, S.A. Hamersma authors J. Arangies ... [et al.].
1st ed. Halfway House : Southern : International Thomson Pub., 1992.

Professional practice : a South African nursing perspective / Charlotte Searle and Silvia Pera.
2nd ed. Durban : Butterworths, 1992.

Proterozoic crustal evolution / edited by K.C. Condie.
New York : Elsevier New York, NY, USA : Sole distributors for the USA and Canada, Elsevier Science Pub. Co, 1992.

Psychological counselling in the South African context / edited by Johann Uys.
Cape Town : Maskew Miller Longman 385 p., 1992.

Publieke administrasie en bestuur : 'n handleiding in sentrale, regionale, en munisipale administrasie en bestuur / P S Botes ... [et. al.]
Pretoria : HAUM Tersier, 1992.

Readings in sport psychology / Justus R. Potgieter, editor.
Stellenbosch : Institute for Sport and Movement Studies University of Stellenbosch, 1992.

The school : financial management tools / F. Berkhout, Sarie J. Berkhout.
Pretoria : Van Schaik, 1992.

Seed analysis / edited by H.-F. Linskens and J.F. Jackson.
Berlin : Springer, 1992

Selected official South African strategic perceptions, 1989-1992 / A. Du Plessis, M. Hough.
Pretoria : Institute for Strategic Studies University of Pretoria, 1992.

Die Skool : finansiële bestuurstegnieke / F. Berkhout, Sarie J. Berkhout.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1992.

Slagplaas / Koos Prinsloo.
Kaapstad : Human en Rousseau, 1992.

Spies op sy stukke / Jan Spies ; byeengebring deur P.G. du Plessis ; geillustreer deur Fred Mouton.
Kaapstad : Tafelberg, 1992.

Standaarde vir 'n nuwe onderwysbestel= Standards for a new education dispensation : referate gelewer by die twee-en-dertigste Kongres van die Opvoedkundevereniging van Suid-Afrika gehou op 15-17 Januarie 1992 by die Universiteit van die Oranje Vrystaat : papers read at the thirty-second Congress of the Education Association of South Africa held on 15-17 January 1992 at the University of the Orange Free State / editor, M. Dreckmeyr.
Pretoria : EASA, 1992.

Die Toubrug / Erika Murray-Theron.
Kaapstad : Tafelberg, 1992.

A Tribute to J.R.R. Tolkien, 3 January 1892-2 September 1973 : centenary / edited by Rosemary Gray.
1st ed. Pretoria : University of South Africa : 1987, 1992.

Venster op sport : Christelike perspektiewe / [Bennie van der Walt ... [et al.]
Potchefstroom : Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, 1992.

Verweerde aardbol / Johann Lodewyk Marais.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1992.

Voëls van anderste vere : gedigte vir kinders / Antjie Krog ; English translation by Michael Cope ; inguqulelo yesiXhosa nguSandike Dikeni. Birds of different feather Iintaka zolunye usiba.

Kaapstad : Buchu Books, 1992.Waardasies : 'n handleiding vir studente / W. A. Joubert, G. van N. Viljoen.
2de hers. uitg. Pretoria : Academica, 1992.

Wealth or poverty? : critical choices for South Africa / edited by Robert Schrire.
Cape Town : Oxford University Press : NECC, 1992.

World of words : user's manual / Cecilia Bouwer.
Pretoria : HSRC, 1992

The ABC of financial management : an introduction to financial management and analysis / by F.C.H. Lovemore and L.M. Brummer.
Pretoria : Van Schaik, 1993.

Accounting statements and guidelines / edited by H R B Oppermann ... [et al.]
5th ed. Kenwyn : Juta, 1993.

Agricultural policy reforms and regional market integration in Malawi, Zambia, and Zimbabwe / edited by Alberto Valdez and Kay Muir-Leresche.
Washington : International Food Policy Research Institute, 1993.

'n Baie lang brief aan Rolf / Fransi Phillips.
1ste uitg. Pretoria : HAUM Literer, 1993.

Basic principles of consumer credit law / by N.J. Grové and L. Jacobs.
Cape Town : Juta, 1993.

Basic principles of the South African business law / editor, C J Nagel contributors, A Boraine ... [et al.]
Johannesburg : Lex Patria, 1993.

Basiese beginsels van die Suid-Afrikaanse besigheidsreg / redakteur C J Nagel medewerkers A Boraine ... [et al.]
Johannesburg : Lex Patria, 1993.

Begin en begryp : werkboek, aanvangs- en remediëringslees Vlak 1. boek 3 / programontwerp Cecilia Bouwer, Hannetjie du Plessis boekmateriaal Cecilia Bouwer, Annatjie Dednam, Hannetjie du Plessis kunstenaar Hannetjie Visser.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1993.

Belastingwerkboek 1993 / E M Stack ... [et al...]
Pretoria : Digma, 1993

Bemarkingsbestuur / redakteurs S. Marx, A. van der Walt skrywers G.J. de J. Cronje ... [et al...]
2de uitg. Kaapstad : Juta, 1993

Beslote korporasies : 'n volledige gids / HS Cilliers ... [et al.]
2de uitg. Durban : Butterworths, 1993.

Download 0.92 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page