To search within the document click on Edit/Find and enter your search. Om soektogte binne die dokument te doen kliek op “Edit/Find” en tik jou sleutelwoord/e in


Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1968-1977Download 0.92 Mb.
Page3/10
Date09.11.2016
Size0.92 Mb.
#1235
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1968-1977


Die Afrikaner in die beroepslewe van die stad / S. van Wyk
Pretoria : Academica, 1968.

Beknopte geschiedenis der Nederlandse letteren. Afrikaans.;Beknopte geskiedenis van die Nederlandse letterkunde / E. Rijpma Afrikaanse vertaling deur A.P. Grové." / hersien deur J.H. Rijpma.
4de druk Pretoria : Academica, 1968.

Current veterinary therapy : small animal practice / dited by R.W. Kirk
3rd ed. Philadelphia : Saunders, 1968.

Didaktiese orientasie / F. van der Stoep, O.A. van der Stoep.
Pretoria : Academica, 1968.

Digters uit die Lae Lande : bloemlesing uit die moderne Nederlandse en Vlaamse poesie / saamgestel en van inleidings en aantekeninge voorsien deur A.P. Grové en Tj. Buning.
Pietermaritzburg : Natalse Universiteitspers, 1968.

Op die voorpunt : 'n bundel Nederlandse kort-kortverhale / saamgestel deur Tj. Buning en S. Strydom.
Johannesburg : Afrikaanse Pers-boekhandel, 1968.

Prolegomena van 'n prinsipiële pedagogiek / deur C.K. Oberholzer.
Kaapstad : HAUM, 1968.

Skrik kom huis toe / Dolf van Niekerk.

Kaapstad : Tafelberg, 1868, 1983.


Die Verband tussen die kunste / onder redaksie van G. Cronjé
Pretoria : Van Schaik, 1968.

Verslag van die jeugondersoek wat deur die Departement Sosiologie van die Universiteit van Pretoria vir die Nasionale Jeugraad onderneem is / Navorsingsdirekteur: J.E. Pieterse Adviseur: G. Cronjé.
Johannesburg, Voortrekkerpers, 1968

A Check list of the vascular plants of the Kruger National Park / deur H.P. van der Schijff.
Pretoria : Van Schaik, 1969.

Die Felsbilder Südafrikas : Deutung un Bedeutung / Erik Holm.

Tübingen : Wasmuth, c1969.Jac van Looy : 'n keur uit sy prosa / saamgestel deur Tj. Buning en S. Strydom.
Pretoria : Van Schaik, 1969.

Kaas / Willem Elsschot met aantekeninge deur A.P. Grové.
Pretoria : Academica, 1969.

Kommunisme, teorie en praktyk : enkele aspekte / onder redaksie van G. Cronje.
Pretoria : Van Schaik, 1969.

Die Koopman van Venesie / deur William Shakespeare vertaal deur Anna S. Pohl.
Johannesburg : SAUK, 1969.

Die Kuns en die gemeenskap / Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.
Pretoria : Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 1969.

Die Nag van Legio / P.G. du Plessis.
Kaapstad : Tafelberg, 1969.

Ons kuns / J.H. Pierneef ... [et al.. 1
Pretoria : Uitgegee deur die tydskrif Lantern in medewerking met die S.A. Uitsaaikorporasie, 1969.

Pa maak vir my ‘n vlieër Pa / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1969.Proceedings Second World Conference on Animal Production, University of Maryland, College Park, Maryland, USA, July 1968.
Urbana, Ill. : American Dairy Science Association, 1969.

Die Romeins-Hollandse reg in oënskou / deur D.F. Mostert.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1969.

Verse van 'n landloper / Louis Eksteen.
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1969.

Verse van 'n landloper / Louis Eksteen.
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1969.

Alledaagse kindergeneeskundige probleme / P.J. Pretorius.
Kaapstad : Nasou, 1970

Digters op die toring : ‘n keuse uit die werk van die Twintigers / Pirow Bekker.

Pretoria : Van Schaik, 1970.


Dogter van Jefta / Antjie Krog.

Kaapstad : Human & Rousseau, 1970.Enkele aksiologies-ontologiese momente in die voor-volwassenheidsbelewing : 'n studie in die wysgerige antropologie / W.A. Landman.
Pretoria : NG Kerkboekh., 1970.

Die epos / onder redaksie van G. Cronje.
Pretoria : Van Schaik, 1970.

Further evidence of the structure of the Sterkfontein ape-man Plesianthropus / by Robert Broom and J.T. Robinson.
Amsterdam : Swets en Zeitlinger, 1970.

Godsdiens in die wording van die kind / deur F.J. Potgieter.
Pretoria : Academica, 1970.

Psychologia pedagogica sursum! : afskeidsbundel aangebied aan Barend Frederik Nel by geleentheid van sy aftrede as hoogleraar in die Psigologiese Pedagogiek en dekaan van die Fakulteit van Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria, Desember 1970 / onder redaksie van M.C.H. Sonnekus (hoofredakteur) ... (et al.).
Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars, 1970.

Sport in perspektief / deur J L Botha.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1970.

n Stasie in die niet / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1970.

Suid-Afrika na buite : referate gelewer by die jaarvergadering van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in Julie 1969 in Pretoria.
Kaapstad : Tafelberg, 1970.

Taalstudie vir die middelbare skool : 6 : opgestel volgens die leergang van die Transvaalse Onderwysdepartement, soos aangepas by die kernleergang / C.P. van der Walt, C.P. van Aardt, L.C. Eksteen.
1ste uitgawe. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1970.

Taalstudie vir die middelbare skool, standerd VII : opgestel volgens die leergang van die Transvaalse Onderwysdepartement soos aangepas by die kernleergang / C.P. van der Walt, C.P. Van Aardt, L.C. Eksteen.
1e uitg. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1970?

Taalstudie vir die middelbare skool : standerd VIII : opgestel volgens die leergang van die Transvaalse Onderwysdepartement soos aangepas by die Kernleergang / C.P. van der Walt, C.P. van Aardt, L.C. Eksteen.
1ste uitg. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1970.

Die titel in die poësie / Pirow Bekker.

Kaapstad : Tafelberg, 1970.


To-morrow and to-morrow and to-morrow : a play / Chris Barnard.

Johannesburg : DALRO, 1970.Vyf godsdienste van die wêreld / deur H. D. A. du Toit.
Pretoria : N. G. Kerkboekhandel, 1970.

Algemene plantkunde : 'n handleiding vir eerstejaaruniversiteitstudente / onder redaksie van H.P. van der Schijff.
Pretoria : Van Schaik, 1971.

Denkwyses in die opvoedkunde / W.A. Landman, C.J.G. Killian, S.G. Roos.
Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1971.

Drumpel / saamgestel en van aantekeninge voorsien deur A. J. Coetzee en John Miles.
Johannesburg : McGraw-Hill, [c1971].

Fokus op ekonomiese kernvrae/Focus on key economic issues.
1971-

Digby Vergenoeg / Lina Spies.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1971.

Dr. Hans Merensky : mens en voorbeeld / P.R. Skawran.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1971.

Elementere mediese biofisika / deur G. G. Jaros en B. J. Meyer.
Durban : Butterworths, 1971.

Die familie-, erf- en opvolgingsreg van die Bafokeng van Rustenburg : met verwysing na prosesregtelike aspekte / deur R.D. Coertze.
Pretoria : Sabra, 1971.

Finansiele bestuur : 'n inleidende studie / onder redaksie van H.J.J. Reynders.
Pretoria : Van Schaik, 1971.

Het Fregatschip Johanna Maria / Arthur van Schendel met inleiding en aantekeninge deur A.P. Grové.
Pretoria : Academica, 1971.

Hier staan ons... : geloftefeesbundel / samesteller: A.P. van der Colf.
Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1971.

Kamer 99 / Dolf van Niekerk.

Doornfontein : Perskor, 1971.Meganikaprobleme : uitgewerkte voorbeelde en oefeninge / W.F. Beezhold.
3de hersiene druk. Pretoria : Transvaler-Boekhandel, 1971.

Die mens in nood / E.A.K. Hugo.
Pretoria : Academica, 1971.

Munisipale regering en administrasie in Suid-Afrika / J.J.N. Cloete.
Pretoria : Van Schaik, 1971.

Onkruide en hul beheer met klem op chemiese beheer in Suid-Afrika / deur P.C. Nel.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1971.

Pro munere grates : studies opgedra aan H.L. Gonin / redakteur, D.M. Kriel.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Dept. Latyn, 1971.

Winterreis / Henriette Grové. Kaapstad : Tafelberg, 1971.

Boele van het blauwe water / Chris Barnard ; [vert. uit het Zuid-Afrikaans door Dieuwke Winsemius] ; met illustraties van H.G.M. Behrens.

Nijkerk : G.F. Callenbach, [1972].


Chriskras / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1972.Dr Robert Broom, F.R.S. : paleontologist and physician/1866-1951 : a biography, appreciation and bibliography / by G.H. Findlay.
Cape Town : Balkema, 1972.

Fisika / H. Verleger, L.A. Prinsloo.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1972

Geneeskundige woordeboek : Engels-Afrikaans / H.W. Snyman.
Durban : Butterworths, 1972.

Die geskiedenis van die ontwikkeling van verpleging in Suid-Afrika 1652-1960 : 'n sosio-historiese oorsig / Charlotte Searle.
Afr. uitg. Pretoria : Suid-Afrikaanse Verpleegstersvereniging, 1972, 1965.

Gesprekke met skrywers 2 / Pirow Bekker

Kaapstad : Tafelberg, 1972.Grondslae van die pedoterapie : 'n ondersoek na die aard en die moontlikhede van 'n fenomenologiese pedoterapie / J. W. M. Pretorius.
Johannesburg : McGraw-Hill, 1972.

Een Hollands drama / Arthur van Schendel met inleiding en aantekeninge deur A.P. Grové.
Pretoria : Academica, 1972.

Inleiding tot die publieke administrasie / J.J.N. Cloete.
2de en hersiene uitgawe. Pretoria : Van Schaik, 1972.

Januarie-suite / Antjie Krog.

Kaapstad : human & Rousseau, 1972.Die kontrak in die Suid-Afrikaanse internasionale privaatreg / deur J.C.W. van Rooyen.
Kaapstad : Juta, 1972.

Maatskaplike groepwerk : 'n teoretiese uiteensetting.
Johannesburg : McGraw-Hill, 1972.

Principles of gynaecology. Afrikaans; Grondslag van ginekologie / deur Sir T.N.A. Jeffcoate vertaal en verwerk deur F.G. Geldenhuys.
1ste uitg. Durban : Butterworths, 1972.

Voëlvlug : keur uit die Afrikaanse poësie / saamgestel en van inleiding, aantekeninge en kommentaar voorsien deur A.P. Grové en S. Strydom..
Pretoria : Van Schaik, 1972.

Aspekte van gemeenskapsgesondheidsorg in Suid-Afrika.
3de uitgawe. Pretoria : Suid-Afrikaanse Verpleegstersvereniging, 1973.

Domus / Marlise Joubert,

Kaapstad : Tafelberg, 1973Gebeure en ontwikkelinge in Afrika / P. J. Coertze.
Kaapstad : HAUM Pretoria : De Bussy, 1973.

Handleiding by die studie van die letterkunde / A.P. Grové, Elize Botha.
Kaapstad : Nasou, 1973.

Klipkus / Marlise Joubert.

Kaapstad : Tafelberg, 1973.Leerstofreduksie in die wiskundeles / W.L. Oosthuizen.
Johannesburg : McGraw-Hill, 1973.

Nog kooperasie-stories / P G du Plessis.
Kaapstad : Tafelberg, 1973.

Nuwe geïllustreerde geskiedenis st.7 / deur Floris Albertus van Jaarsveld [en andere.
Johannesburg : Perskor 1973.

Nuwe geïllustreerde geskiedenis st.8 / deur Floris Albertus van Jaarsveld.
Johannesburg : Perskor 1973.

Okker bestel twee toebroodjies / John Miles.
Kaapstad : Buren, 1973.

Plaston: DNS-kind : fantasie rondom 'n onmoontlikheid / P. G. du Plessis.
Kaapstad : Tafelberg, 1973.

Psalms van David : himnes, liefdesbriewe, elegieë / David Petrus Matthijs Botes.
Johannesburg : Perskor, 1973.

S. [i.e.San] Bonaventura 1274-1974 / Bonaventure Hinwood.

Grottaferrata : Colegio S Bonaventura, 1973.


Sentrale, provinsiale en munisipale instellings van Suid-Afrika / J.J.N. Cloete.
4de hersiene uitg. Pretoria : Van Schaik, 1973.

Sosiale demografie : 'n handboek vir studente in voorgraadse bevolkingsosiologie / deur N.J. Rhoodie en C.F. Swart.
2de bygewerkte en hersiene uitgawe. Pretoria : Academica, 1973.

Splinterspel / Eleanor Baker.

Johannesburg : Perskor, 1973.Suid-Afrika binne Afrika-verband / onder redaksie van P.J. Coertze.
1e uitg. Kaapstad : HAUM, 1973.

Woord en wonder : inleiding tot die lees van die poësie / A.P. Grové.
Goodwood : Nasou, 1973.

Aspekte van die geskiedenis van Afrika / deur A.P.J. van Rensburg.
Kaapstad : HAUM Pretoria : De Bussy, 1974.

Catalogue of types in the national collection of insects (N. C. I.) / Erik Holm

Pretoria : Department of Agricultural Technical Services, 1974D.J. Opperman, dolosgooier van die woord / saamgestel deur A.P. Grové by geleentheid van die digter se sestigste verjaardag op 29 September 1974.
Kaapstad : Tafelberg, 1974.

Die Dokument agter die gedig / deur A.P. Grové.
Pretoria : Academica, 1974.

Extension research in the Republic of South Africa : summaries of research projects completed in the Department of Agrarian Extension of the University of Pretoria, 1959-1972 / compiled by P.J. Burger and G.H. Duvel.
Pretoria : University of Pretoria Dept. of Agrarian Extension, 1974.

Geskiedkundige verkenninge / F.A. van Jaarsveld.
Pretoria : Van Schaik, 1974.

Die Hout- en linosneë van J.H. Pierneef / F.E.G. Nilant.
Kaapstad : Balkema, 1974.

Inflasie : hoe tem ons openbare vyand nommer een / Anton Rupert.
South Africa : s.n., 1974.

Die Felsbilder Südafrikas : Deutung un Bedeutung / Erik Holm.

Tübingen : Wasmuth, c1969.'n Inleiding tot die studie van geskiedenis : nege voorlesings vir voorgraadse studente / F.A. van Jaarsveld.
Kaapstad : Nasou, 1974?

Kernelemente in voorligting : inleiding tot teorie en praktyk / N.F. Alberts.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1974.

Kursus oor Perlmutter en Postal se relasionele grammatika / opgestel deur R.P. Botha te Stellenbosch in September 1974 redaksiekomitee, M.C.J. van Rensburg, A. Wilkes, A. de Beer.
1974

Die kwatryn /Pirow Bekker.

Pretoria : Academica, 1974.Man and environment. Volume 2 / edited by Robert H. McCabe and R.F. Mines.
Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1974.

Monograph of the genus Acmaeodera Eschscholtz (Coleoptera : Buprestidea) of Africa south of the Sahara / Erik Holm.

Pretoria : [s.n.], 1974.Nuwe biologie 5: nuwe sillabus / G.P. van Dyk ... et al..
1e uitg. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1974.

Nuwe biologie 7 : nuwe sillabus / G.P. van Dyk ... et al..
Johannesburg : Perskor, 1974.

Nuwe geïllustreerde geskiedenis st.6 / deur Floris Albertus van Jaarsveld, Nic Dreyer and B.J. van der Merwe.
Johannesburg : Perskor, 1974

Nuwe wêreld / Wessel Pretorius.
1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1974.

Die Opleiding van die mediese student in huisartskunde aan die Universiteit van Pretoria / deur Howard P. Botha.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1974.

TGG : 'n eerste oorsig : Taalseminaar 1973 / M.C.J. van Rensburg, E.B. van Wyk, J.C. Steyn.
Johannesburg : McGraw-Hill, 1974.

Voorligtingsielkunde : inleiding tot teorie en praktyk / N.F. Alberts.
Pretoria : J.L. van Schaik, 1974

Woorde vir 'n windharp / Wessel Pretorius.
Johannesburg : Perskor, 1974.

Elementere handleiding vir wiskundige wetenskappe / Lotz Strauss.
Johannesburg : McGraw-Hill, 1975, 1976.

Afrikaanse taalatlas / deur S.A. Louw met die medewerking van L.C. Eksteen. Tweede reeks. Aflewering 11 en 12
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1975.

Antigone. Afrikaans. 1975.; Antigone / Sophokles in Afrikaanse verse vertolk deur Theo Wassenaar met inleiding deur J.P. Louw.
1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1975.

Die Behandeling van akute vergiftiging / De K. Sommers.
Durban : Butterworths, 1975.

Beminde Antarktika / deur Antjie Krog.

Kaapstad : Human & Rouseau, 1975.Die diep soet afgeronde stem van my dooies : gedigte, 1970-1974 / Phil du Plessis.
Kaapstad : Tafelberg, 1975.

Fundamenteel-pedagogiese essensies : hulle verskyning, verwerkliking en inhoudgewing - met kernvrae / deur W.A. Landman en M.E.J. Van Zyl en S.G. Roos.
Durban : Butterworths, 1975.

Gods woord in mensetaal / deur A.H. van Zyl. deel 1, Die ontstaan en boodskap van die eerste vyf boeke van die Bybel
2de hers. en uitgebreide uitg. Durban : Butterworths, 1975.

Hou terug die winter / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Human en Rousseau, 1975.


Iemand om voor nag te sê / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1975.In en om die letterkunde / onder redaksie van A.P. Grové.
1ste uitg. Kaapstad : HAUM, 1975.

Inleiding tot 'n uitleg van Protestantwees en die betekenis daarvan by die opvoederlike inhoudgewing / deur W.A. Landman en M.E.J. van Zyl.
Pretoria : Werkgemeenskap ter Bevordering van die Pedagogiek. Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria, 1975.

Inligtingsbestuur /cdeur C. W. I. Pistorius.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1975.

Karoosange / Dolf van Niekerk.

Kaapstad : Tafelberg, 1975.Kindersiektes / P.J. Pretorius.
1ste uitg. Elsiesrivier, Kaap : Nasou, 1975?

  • Mannin / Antjie Krog.

Kaapstad : Human & Rousseau, 1975.

Nuwe geillustreerde geskiedenis st. 10 / F.A. van Jaarsveld, A.P.J. van Rensburg, P.H. Kapp.
2de uitgawe. Johannesburg : Perskor, 1975.

Onderwyser les en kind : 'n psigopedagogiese perspektief / M.C.H. Sonnekus.
Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars, 1975.

Op die pad na Acapulco / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1975.Personeeladministrasie / J.J.N. Cloete.
Pretoria : Van Schaik, 1975.

Redevoering en debattering / Charles Malan.

Bloemfontein : De Villiers, 1975.
Spektrum, van die Nederlandse Letterkunde. / Charles Malan
De Villiers, 1975.

Taalstudie vir die middelbare skool 9 / Louis Cornelius Eksteen.
Nuwe volledige, bygewerkte tweede uitgawe. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1975.

Taalstudie vir die middelbare skool 10 / Louis Cornelius Eksteen.
Nuwe volledig bygewerkte tweede uitgawe. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1975.

Toe hulle die vierkleur op Rooigrond gehys het : drama in drie afleweringe /
Henriette Grové.
Doornfontein : Perskor, 1975.

Die Toekoms van die mynboubedryf in Suid-Afrika / deur F.Q.P. Leiding.
Pretoria : Van Schaik, 1975.

Toekomstige betrekkinge / Pirow Bekker.
Kaapstad : Tafelberg, 1975.

Waar jou skat is / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Human en Rousseau, 1975.Affirmative action and American universities / Allan C. Ornstein.
Pretoria : Institute for the Study of Plural Societies, 1976.

Afrikaanse taalatlas / deur S.A. Louw met die medewerking van L.C. Eksteen. Tweede reeks. Aflewering 13 en 14
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1976.

Beskrywende statistiek vir die sosiale wetenskappe / G. K. Huysamen.
Pretoria : Academica, 1976.

Carnot, adieu! / deur J.P. Botha.
Pretoria : Van Schaik, 1976.

Chriskras : ‘n tweede keur / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1976.Die fisiologiese basis van geneeskunde / Bernard J. Meyer.
1e uitg. Pretoria : HAUM : Daan Retief Kaapstad : Hollands Afrikaansche Uitgevers, 1976.

Gedenkbundel H.J.J.M. van der Merwe / onder redaksie van W.J. de Klerk en F.A. Ponelis.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1976.

Inleiding tot die publieke administrasie / J.J.N. Cloete.
3de hers. uitg. Pretoria : Van Schaik, 1976.

Kerkhistoriese Werkgemeenskap van Suid-Afrika : (Suid-)Afrika en die kerkgeskiedenis : referate gelewer by die Jaarvergadering 1975 te Kwa-Dlangezwa, Universiteit van Zoeloeland.
Stellenbosch : s.n., 1976.

Manie van der Schijff Botanic Garden garden route : description of species / L.A. Coetzer ... et al..
Pretoria : Faculty of Biological and Agricultural Sciences, University of Pretoria, 1976.

Munisipale regering en administrasie in Suid-Afrika / Jacobus Johannes Nicolaas Cloete.
2de hers. uitg. Pretoria : Van Schaik, 1976.

Die nagloper : Twee tekste vir trlrvisie / Dolf van Niekerk.

Kaapstad : human & Rousseau, 1976.Die Nederduitse Gereformeerde Kerk / P.B.Van der Watt. Deel 1, 1652-1824
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1976.

Ouer en kind : 'n handleiding oor opvoeding en opvoedingsprobleme / M.C.H. Sonnekus.
Johannesburg : Perskor, 1976.

Die problematiese opvoedingsituasie : 'n ortopedagogiek leerboek / J.W.M. Pretorius.
Johannesburg : McGraw-Hill, 1976.

Probleme by die onderrig van geskiedenis / F.A. van Jaarsveld.
Pretoria : Van Schaik, 1976.

The problems of the national minorities in the Soviet Union / Edward J. Rozek.
Pretoria : Institute for the Study of Plural Societies, 1976.

Ruimtelike ordening : 'n ekonomies geografiese perspektief / J.N. Steyn, W.S. Barnard.
1 ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1976.

So ver en verder / Marlise Joubert.

Johannesburg : Perskor, 1976.Afrikaanse taalatlas / deur S.A. Louw met die medewerking van L.C. Eksteen. Tweede reeks. Aflewering 15 en 16
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1977.

Chemical signals in vertebrates / edited by Dietland Muller-Schwarze and Maxwell M. Mozell.
New York : Plenum Press, 1977.

Danda op Oudeur / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1977.Die dood van 'n droster / Chris Pelser.
Johannesburg : Perskor, 1977, 1980.

Elementary medical biochemistry / by J. M. M. Brown and G. G. Járos.
Durban : Butterworths, 1977.

Fundamentele pedagogiek en onderwyspraktyk : metodologie, fundamentele pedagogiek en leesstruktuur / W.A. Landman.
Durban : Butterworths, 1977.

In the night season / Chris Barnard.

Cape Town : Tafelberg, 1977.Inleiding tot die vakdidaktieke / F. v. d. Stoep, C.J. van Dyk.
Johannesburg : Perskor, 1977.

n Man met vakansie / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1977.
Niemand se dag nie / Dolf van Niekerk.

1ste uitg. Johannesburg: 1977, 1982Nuwe geïllustreerde geskiedenis st.9 / F.A. van Jaarsveld, Theo van Wijk.
2de uitgawe. Johannesburg : Perskor, 1977, 1974.

Oedipus Rex. Afrikaans; Koning Oidipus / Sophokles in Afrikaanse verse vertolk deur Theo Wassenaar met inleiding en aantekeninge van Rena Pretorius.
2e uitgawe. Johannesburg : Perskor 1977, 1974.

Op soek na die Johanna / P.J. Haasbroek ; [illustrasies deur René Eloff]

1ste uitg. Pretoria : de Jager-HAUM, 1977.The role of regional-ecological disparities in Lybian pluralism / E. Sivan.
Pretoria, Republic of South Africa : Institute for Plural Societies, University of Pretoria, 1977

Die Son struikel / Dolf van Niekerk.
4de hers. uitg. [d.i. 2de sagtebanduitg.. Johannesburg : Perskor 1977, 1983.

South African public administration : selected readings= Suid Afrikaanse publieke administrasie : uitgesoekte leesstukke.
Pretoria : Van Schaik, 1977.

Sosiale stratifikasie en kleurlingskap / Nic J. Rhoodie.
New York : McGraw-Hill, 1977.

Sterwensbegeleiding / Fredrika M.J. de Villiers.
1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1977.

Teorie en metodiek vir geskiedenisonderrig / deur F.A. van Jaarsveld en J.I. Rademeyer.
2de uitgawe. Johannesburg : Perskor, 1977.

Vangs / Pirow Bekker.

Johannesburg : Perskor, 1977Verstedeliking in die tuislande : 'n nuwe dimensie in die verstedelikingsproses van die Swart bevolking van Suid-Afrika? / P. Smit en J. J. Booysen.
[Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1977.

Woord en diens : die amp van die predikant, die amp van die ouderling, die amp van die diaken as diens van die Woord / B. J. Engelbrecht.
2de uitg. Pretoria : HAUM, 1977.

Download 0.92 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page