To search within the document click on Edit/Find and enter your search. Om soektogte binne die dokument te doen kliek op “Edit/Find” en tik jou sleutelwoord/e in


Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1938-1947Download 0.92 Mb.
Page2/10
Date09.11.2016
Size0.92 Mb.
#1235
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1938-1947


Afrikaanse spreekwoorde, gesegdes, ens. : met 'n kort verklaring van die betekenis en die Engelse ekwivalent / deur M.S.B. Kritzinger, A.M.M. de Villiers en E.J. Pienaar.
8e hers. en aangevulde dr. Pretoria : Van Schaik, 1938.

Food poisoning caused by substances other than bacteria and their products / by Douw G. Steyn.
Cape Town : Cape Times Ltd., 1938.

Voortrekker-gedenkboek van die Universiteit van Pretoria / onder redaksie van I.D. Bosman ... [et al..
Pretoria : Universiteit van Pretoria Publikasies-Komitee, 1938.

Ons jeug en sy nasionale vorming / deur Dr. B.F. Nel.
Bloemfontein : Nasionale Pers, 1939

Esmoreit / uitgegee deur T. H. le Roux.
Pretoria : Van Schaik, 1941.

Lucifer / uitg. met inl. en aant. deur T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.
3de dr. Pretoria : De Bussy, 1942.

Jan van Riebeeck, 1618-1677 / deur A.N. Pelzer.
Pretoria : Unie-Boekhandel, 1944.

Merkwaardige figure van die oudheid / deur H. Muller.
Pretoria : Van Schaik, 1945.

Jefta, of, Offerbelofte / uitgegee met inleiding en aantekeninge deur T.H. le Roux en J.J. Groeneweg.
5de dr. Pretoria : De Bussy, 1947.

Latynse grammatika en leesboek. Derde en vierde jaargange / Henri Louis Gonin.
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1947.

Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1948-1957


Evolution of the forebrain : the fundamental anatomy of the telencephalon, with special reference to that of Testudo geometrica / G.W.H. Schepers.
Cape Town : Maskew Miller, 1948.

Moeilikhede in verband met die psigologiese waardering van die geestesstand van die serebraalverlamde kind / deur B.F. Nel.
Groningen : Wolters, 195-?

Sterkfontein ape-man Plesianthropus / by Robert Broom, J.T. Robinson, G.W.H. Schepers.
Pretoria : Transvaal Museum, 1950.

Algemene weefselleer / deur P. von Mihalik met medewerking van M. von Mihalik.
Johannesburg : Dagbreek, 1951.

'n Handleiding in beroepsvoorligting / deur A.J. Groenewald.
Johannesburg : Impala Opvoedkundige Diens, 1952.

Residivisme : 'n vergelykende kriminologiese ondersoek / deur H.J. Venter.
Kaapstad : HAUM, 1952?

Die Voltooide deelwoord sonder ge- by werkwoorde op -eer / deur T.H. le Roux.
Pretoria : Van Schaik, 1952.

Erich Mayer album / [Erich Mayer with an introduction by H.M. van der Westhuysen]
Cape Town : H.A.U.M-J.H. de Bussy, 1953.

Papers delivered at the First Clinical Conference (1953) of the Clinical Society of the University of Pretoria; Referate gelewer tydens die Eerste Kliniese Konferensie (1953) van die Kliniese Vereniging van die Universiteit van Pretoria.
1953

Woord en wonder : inleidende studie oor die tegniek van die poesie / A. P. Grové.
Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1953

On a class of test statistics for the two-sample problem / by D.J. Stoker.
1955

Feesbundel aangebied aan doktor Barend Frederik Nel : hoogleraar in die pedagogiek aan die Universiteit van Pretoria, by geleentheid van sy vyftigste verjaardag op 16 Desember 1955 / P.J.J. du Plessis ... et al., redakteurs.
Pretoria : Van Schaik, 1955.

Kreatiewe analise van taalgebruik : prinsipes van stilistiek op linguistiese grondslag / W A. Hellinga.
Pretoria : Van Schaik, 1955.

Gids by die voorbereiding van wetenskaplike geskrifte / deur P.C. Coetzee.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1956.

Kenau / Theun de Vries.
3de dr. Amsterdam : Querido, 1956.

'n Sielkundige ontleding van kindertaal tot en met die derde lewensjaar / deur P.J.J. du Plessis.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Werkgemeenskap ter Bevordering van die Pedagogiek as Wetenskap, 1956.

Beskouings oor die poesie : 'n bundel opgedra aan G. Dekker / T.T. Cloete ... et al..
Pretoria : Van Schaik, 1957.

A critical survey of South African poetry in English / by G.M. Miller and Howard Sergeant.
Cape Town : A.A. Balkema, 1957.

Ekonomie : 'n inleidende studie / deur C.G.W. Schumann, D.G. Franzen, Gerhard de Kock.
Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars, 1957.

Factors influencing the regionalisation of livestock production in South Africa : a basis for determining animal husbandry policies / by F.N. Bonsma and D.M. Joubert.
Pretoria : Government Printer, 1957.

Pedagogiek as wetenskap : en sy sosiaal-pedagogiese taak teenoor onderwysvernuwing / deur P.J.J. du Plessis.
Pretoria : Van Schaik, 1957.

Portugese ontdekkers om die Kaap : die Europese aanraking met suidelike Afrika, 1415-1600 / deur W.J. de Kock.
Kaapstad : Balkema, 1957.

Bibliography of works published /Bibliografie van publikasies 1958-1967


Die goeie jaar / Henriette Grové.

Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1958.Grepe uit die Afrikaanse bakteriologie / deur G.C. van Drimmelen. Deel I
Pretoria : Wallach, 1958.

The interaction between environment and heredity / by J.C. Bonsma and G.N. Louw.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1958.

Livestock philosophy / by J.C. Bonsma.
Pretoria : University of Pretoria, 1958.

Oordeel en vooroordeel : letterkundige opstelle en kritiek / deur A.P. Grové.
Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1958.

Die patriargale familie : 'n kultuursosiologiese studie / deur G. Gronjé en J.D. Venter.
Kaapstad : H.A.U.M., 1958.

Akademiese prestasietoetse en hulle betekenis by die vakkeuse van universiteitsbeginners / deur M.C.H. Sonnekus.
Kaapstad : H.A.U.M., 1959.

Aspekte van prysbeheersingspolitiek in Suid-Afrika na 1948 / deur H.J.J. Reynders.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1959.

Die Glasdeur : drama in twee tonele / Henriette Grové.

Johannesburg : Afrikaanse Pers-Boekhandel, 1959.Keur uit die Nederlandse poesie : bloemlesing en aantekeninge / A.P. Grové en J.L. Steyn..
Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1959.

Man en vrou in die huwelik / deur G. Cronje.
Kaapstad : HAUM, 1959.

Die moeder / Dolf van Niekerk.

Kaapstad : Nasionale boekhandel, [1960].Die problematiek van die vormende waarde / B.F. Nel.
Amsterdam : Meulenhoff, 1959.

Siener in die suburbs / P G du Plessis.
[S.l.] Dawie Fourie [196-]

Ad Destinatum : gedenkboek van die Universiteit van Pretoria / Universiteit van Pretoria.
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1960.

Die didaktiese grondslae van Aardrykskunde in die laerskool volgens die moderne denkpsigologie / deur F.J.C. Cronje.
Kaapstad : H.A.U.M., 1960.

Die ekonomiese lewe van Suid-Afrika / onder redaksie van D.G. Franzsen en H.J.J. Reynders.
Pretoria : Van Schaik, 1960.

Inleiding tot die algemene volkekunde / uitgegee onder redaksie van P.J. Coertze, en in medewerking met R.D. Coertze... et al..
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1960.

Klinik und Behandlung der Raumbeengenden intrakraniellen Prozesse. I / bearbeitet von P. Brandt ... et al..
Berlin : Springer, 1960.

Morfologiese verdubbeling in Noord-Sotho / deur Pieter Schalk Groenewald.
Pretoria : s.n., 1960.

Praktikum : fisika I / opgestel deur H. Verleger In medewerking met L.A. Prinsloo.
2e uitg. Pretoria : Universitas, 1960?

Praktikum : fisika II en III / H. Verleger in medewerking met D.J. Fourie ... et al..
Pretoria : Universitas, 1960?

The Problem of methaemoglobinaemia in man with special reference to poisoning with nitrates and nitrites in infants and children / by Douw G. Steyn.
Pretoria : Universiteit Van Pretoria, 1960.

Die sin van die erediens / deur J.A. Heyns.
Bloemfontein : Sacum, 1960?

Die Houtbeeld / Chris Barnard.

Johannesburg : Afrikaanse Pers-Boekhandel, 1961.Inleiding tot die Suid-Afrikaanse staatsfinansies / onder redaksie van D.H. Steyn.
Pretoria : Van Schaik, 1961.

Meer as 'n dagtaak : die lewe van Karl Bremer / deur H.P. Botha.
Kaapstad : Haum, 1961.

The neurosurgical approach to intracranial infections a review of personal experiences, 1940-1960 / F. J. Irsigler.
Berlin : Springer-Verlag, 1961.

Wangedrag van dogters / H.H. Strating.
Kaapstad : HAUM, 1961

Anatomie en fisiologie vir verpleegsters / deur W. Gordon Sears vertaal deur T. Muller en C.J. Labuschagne.
2de Afr. uitgawe Kaapstad : Juta, 1962.

Christina en Kristien / saamgestel deur G.S. Nienaber en A.P. Grové.
Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1962.

Halte 49, en twee monoloe / Henriette Grove.
Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1962.
Memo insake die voorkoming van siektes by die mens / deur Douw G. Steyn.
1962

Contemporary pottery in South Africa / F.G.E. Nilant.
Cape Town : Balkema, 1963.

Education for South Africa. Afrikaans; Onderwys vir Suid-Afrika : die 1961 Onderwys-Paneel eerste verslag.
Johannesburg : Witwatersrand University Press vir die 1961 Onderwys-Paneel, 1963.

Die ekonomiese lewe van Suid-Afrika / onder redaksie van D.G. Franzsen en H.J.J. Reynders.
2de hers. uitg. Pretoria : Van Schaik, 1963.

'n Modern-pedoterapeutiese benadering van spel / deur J.S.M. Faure.
Pretoria : HAUM, 1963.

Olie op die wonde : die barmhartigheidsdiens van die Ned. Geref. Kerk / deur H.D.A. du Toit.
Kaapstad : NG Kerk-Uitgewers, 1963.

Skepsels / Dolf van Niekerk.

Johannesburtg : Afrikaanse Pers Boekhandel, 1963, 1971.Die statistiese prosedure : teorie en praktyk / deur D.J. Stoker.
Pretoria : UNiversiteit van Pretoria, 1963.

Taalkundige opstelle van oud-studente aan Prof. Dr. T H Le Roux ter geleentheid van sy tagtigste verjaarsdag 18 Maart 1963 met biografiese aantekeninge en biografie.
Pretoria : Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 1963.

Die Westerse kultuur in Suid-Afrika / onder redaksie van G. Cronje.
Pretoria : Van Schaik, 1963.

Woord en wonder : inleidende studie oor die tegniek van die poesie / A. P. Grové.
Kaapstad : Nasou, c[1963]
Boela van die blouwater / Chris Barnard.

Johannesburg : APB, 1964.


Dwaal / Chris Barnard.

Johannesburg : APB, 1964.


Gannavlei / Dolf van Niekerk.

[Johannesburg] : Afrikaanse Pers, 1964.Grondslae van die rekeningkunde / Robert N. Anthony geprogrameer deur Matthew Israel vertaal en verwerk deur C.W.I. Pistorius.
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1964.

Die Inligtingsprobleem / deur C.M. Kruger.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1964

Race : the reflections of a theolgian / Bonaventure Hinwood.

Rome : Herder, 1964Afrikaanse essayiste / saamgestel deur Elize Botha.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1965 (1974 printing).

Bekende onrus: [Muurspiël : Naelstring] / Chris Barnard.

Pretoria : Van Schaik, 1965.Ekonomie vir Suid-Afrikaanse skole / P.J. Nieuiwenhuizen in oorlegpleging met J.H. Thuynsma en W.J. Hefer.
Johannesburg : Afrikaanse Pers, 1965.

Goethe : biblografie [i.e. bibliografie] van die Goethe-versameling in die Merensky-Biblioteek, Universiteit van Pretoria / saamgestel deur die personeel van die Merensky Biblioteek.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1965.

Grondslae van die psigologie : 'n inleidende analise van die verhouding tussen mens en wêreld / Barend Frederik Nel.
Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars, 1965.

Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde / onder redaksie van E. Lindenberg ; met medewerking van R. Pheiffer, P.G. du Plessis, A.J. Coetzee.

Pretoria : Academica, 1965.Die jeug - waarheen? / Herman Venter.
2de druk. Kaapstad : H.A.U.M, 1965.

Die onwillige weduwee, of, Sybrandus Saliger : 'n kunsmatige klug in drie bedrywe / Henriette Grové.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 1965.

Oordeel en vooroordeel : letterkundige opstelle en kritiek / A.P. Grové.

Kaapstad : Nasou, [1965]Die swanesang van Majoor Sommer / Chris Barnard.

Johannesburg : Afrikaanse Pers-Boekhandel, 1965.Wat is 'n gewone man / D.P.M. Botes.
Johannesburg : Afrikaanse Pers-Boekhandel, 1965.

Atleet en afrigter / Hannes Botha, Gert Potgieter.
Johannesburg : Janssonius en Heyns, 1966.

Halfeeu : uitgesoekte verhale uit Die Huisgenoot 1916 tot 1966 / P G du Plessis.
Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1966 (3e dr. 1968).
Babavoeding / P.J. Pretorius.
Kaapstad : Nasou, 1966?

Kultuurbeïnvloeding in die Oudheid / onder redaksie van G. Cronje.
Pretoria : Van Schaik, 1966.

Operative cholangiography / C.A.R. Schulenburg.
London : Butterworths, 1966.

Die Republiek van Suid-Afrika : agtergrond, ontstaan en toekoms / onder redaksie van F.A. van Jaarsveld en G.D. Scholtz.
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1966.

WORP : 84 gebundelde verse van 10 digters wat aan die Universiteit van Pretoria studeer. Pretoria : Skrywerskring (Pro Arte), 1966.

Die Aktualiteitsbeginsel in die geologiese navorsing / deur D.J.L. Visser.
Pretoria : s.n., 1967.

Aspekte van die Suid-Afrikaanse historiografie / onder redaksie van G. Cronje.
Pretoria : Van Schaik, 1967.

Bloemlesing uit die werke van E. Douwes-Dekker (Multatuli) / uigegee met inleiding en aantekeninge deur Tj. Buning.
Pretoria : Van Schaik, 1967.

Duister kuns / Erik Holm.
S.l. : s.n., 1967?

Duitse letterkunde as studievak aan die universiteit / deur J.A.E. Leue.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1967.

Die ekonomiese politiek van Suid-Afrika / onder redaksie van J.A. Lombard.
Kaapstad : HAUM Pretoria : De Bussy, 1967.

Hoogtepunte / Du Plessis, P. G.

Nasboek, 1967.


Klein grys telegramme van die wêreld / D.P.M. Botes.
Johannesburg : APB, 1967.
Man in die middel / Chris Barnard.

Johannesburg : Afrikaanse Pers-Boekwinkel, 1967.Moses by die brandende braambos / deur A H Van Zyl.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1967.

Nederlandse verhale van ons eie tyd / [saamgestel deur A.P. Grové, Wilfried de Pauw, J.L. Steyn.
1e uitg. Pretoria : Academica, 1967.

Praktiese harmonieleer van die diatoniek / Arthur Wegelin.
2de dr. Kaapstad : Nasou, 1967.

The South African fossil ape-men : the Australopithecinae / by R. Broom and G.W.H. Schepers : with a preface by J.C. Smuts.
Pretoria : Transvaal Museum, 1967.

Download 0.92 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page