The church and the highlands


jure pdc*o^ septè 9mit5 psequèdo T; optinèdo pteencià dni ^Edwardi Dei g?a regis Anglie illustris T; corona AnglieDownload 1.31 Mb.
Page59/61
Date08.12.2018
Size1.31 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61

jure pdc*o^ septè 9mit5 psequèdo T; optinèdo pteencià dni ^Edwardi Dei g?a regis Anglie illustris T; corona Anglie

regià in hiis sc'ptis appellam9 Et . . vos in pjudiciù juris

nri % libtatis fJdco^ septè 9mit5 ad aliquè regè faciendu in

regno Scoc quousq> sup jure iiro in psencia dni reg Anglie nia plenu recipiam9 judicium quod a vob nullo modo

recipe volum9 aliquo m° pcedatis i?ato ut p'us ad jJdcm [dnm regè Anglie 1 ad corona ipius regiam in hiis sc'ptis (appellamus supponentes nos spal? L septè comites sup"dcos

et omes consanguineos affines 1 amicos suos T; iiros spales

nob 'i sup'dcis comitib3 adherentes 1 omes ?ras T; possessi-1 ones firas T; suas T; omia bona iira 1 sua mobilia T; imobilia [ubicunq, fuerint inventa spali paci ptexioni T. defencoi $dci [dni reg Anghe T; corone sue regie ne vos nob vel . . . p\lcis

f septè 9mitib3 vel lo .... vel iquod

[dampnu injuria .... g*vamè .... vel aliq0 modo inferre

jkumatis Ite q'a vos dne Wfte epe Sci And? rt dne Jones 1 Cumyn qui vos p custody regni tenetis sup omib3 damp-

nis . . . minib3 T; injuriis nob T; nris a tempe obit9 nobilis Imemorie dni Alex q°ndà reg nri Scoc usq, in $sens p vos 1

ip balhvos 'ì substitutos vros emendas fieri fecistis

[vel aliquo modo pp pacienciam vram facere curavistis a tyob dne epe Sci And? 1 dne Johes Cumyn T; ab omib3 . . .

ad $dcm regè Anglie T; coronam Anglie regiam

i?ato ut p'us in hiis scriptis appellam51.

Me4' q dns Witts q°ndam rex Scoc habuit unu frem qui |vocabatr David qui fuit com de Hunt .... Idè David

[habuit unu T. tres filias % ille filius mortuus fuit

[sine nede 1 p'mogenita filia maritata fuit dno Galwadie

mui g a filiam qui mic est

[Et media filia maritata fuit dno de Brus qui pcreavit ex ea

unu filiu . s . dnm Bob . . . Brus qui Et . . .

P. ..... . maritata fuit dno de Hastingys de qua illi ....

ingys pcesseriìt Scoc in Scocia

ad temp9 ita q fere ad senile pvenit eta . . . . T; ita q* dis-

sperabef de hede de pcreando 1 d

sua dissensio oriri deberet in? hòìes Scoc quis heditare deber3 in regno Scoc p9 ejus discessum quiquidem rex

Alex dnm de est in Morav .... meus . . . .

ad qua dissensionè sedandà pdcs dfis congregare

fecit 1 adunare nobiles % magnates regni Scoc epos °t alios cticos T; laicos quot cògregare potuit ad certum die 1 locu quib3 ostendebat statu etatis sue 1 q no habebat hedem de corpe suo pcreatu set comes David awiicts suis habuit tres fllias qua^ p'ma habet unam filia 1 scda habet unu filium et injunxit eis ofiiib3 in fide 1 fidelitate 1 homagio quib3 ei tenebantr q discernerent 1 judiearet in? ipos % judicarent s' quis eo^ heditare deberet utru filia sororis p'mogemte vel filius sororis medie Qui in? se congregati adinvicè dis-cernebant T; judicabant p omes leges suas impiales 1 alias q masculus filius de scda sorore genit9 pocius heditare deberet qam filia sororis p'mogenite T; illud omes pdci tam cìici q*m laici unanimi? T; còcordi? pdco dno regi Alexandra p vero judicio ostenderut Quo quidè judico redito 1 a pdco rege accepto pdcs dfis rex Alex dnm Bofctii de Brus dnm Vatt Anandie qui nùc est p manu accipiens ilium p vero T; legitimo hede suo ad regime regni Scoc pdcis nobilib3 % magnatib3 suis tam cticis qam laicis publice psentavit 1 assignavit Quo fco offies pdci magnates quot-quot ibi in?f uerut eodem die tactis sacroscis ewangeliis ex

to in psencia pdci dni . . . Alexandri fideli-

tatem pdco dno Bohto de Brus fecerùt Et istud fcm

urarie dni reg Scoc fuit intitulatu T; scripts

. . . . nessim9 ad quo^ vel cuj9 manus jam pvenit unde

videf q, ex . . . defecit d nte a pdco dno

Alexand rege Scoc pdcs dns de Brus est ad psens in eodè statu de jure suo ad regnu Scoc in quo fuit die quo assig-nat9 fuit T; accept9 p vero T; legitimo hede regni Scoc.

Med' q coin de Holand pcessit de sorore dni reg Witti "I cognitu est p anticos regni Scoc q tot9 gmitat9 de Eos collat9 fuit in maritagio cu pdca sorore dni reg Witti % pucs 9mitat9 elongat9 fuit a pdco comite de Holand sine aliq" racoe % sn forisfacto suo vel antecessor suo^ T; injuste 8icut recognitu est Et est med q simifr recognitu est p anticos regni Scoc q si casu còtingente de hedib? David comit de Huntingtun aliquo modo deficiat ita . . no pos-sunt heditare in Scocia recognitus est pdcs com de Holand p justo hede T; ^pinquiori ad regime regni Scoc optinendu racoe pdce sororis dni reg Witti.

Chaidh an t-agradh seo aideachadh le làmh-sgrìobhaidh Easbuig Stapleton, "Rotulus con-tinens appellationes Septem Comitum Regni Scotise super jure ejusdem Regni ad eosdem Comites pertinente, coram Custodibus dicti Regni per dictos Comites factas et pi'olatas."

Fhuair Sir Francis Palgrave, mar an ceudna, an litir seo. Bha i air a sgrìobhadh, a rèir a bheachd-8an, leis a'Bhruce a bu shine.

"Je ay entendu par mon Pere e par aunciens gentz del tens le Rei Davi' qe il avoit guere entre le Roi de Engleire et le Roi Dam. [E] en eel tens q Northumbei'launde fut pdu' i avoit il une pees fait entre le Rei d Engletre et le Rei d Escoce: Tele' si le Roi d Escoce venist iames encountre le Roi d EngUtre de nule desobeisaunce ou a cuntre sa Corone q les Seet Countes de Escoce feussent tenuz de s'ment . . . au Roi d Engleire e sa Corone . .

. ... en Pus des-

obeisaunces ont este fetes. Mes pus viut le Roi Richard 1 ||vendi le homage le Roi d Escoce .... . . n9 ne entendoms pas q cele vente doit rien valers quar bien est le Roi d Engleire si sages, 1 son consail, q tost se ser'ont aviser, si 1 en poet demenbrer la Corone d un tiel menbre, et pus q 1 en doit tenir la Corone entiere bien li faz a savoir par Elys de ||Hauulle q quele heure ge il voet faire sa demaunde droitureaument q je luy obeieray et il ayderay de mei et de touz mes amis e de tot mon lignage q . . mes amis voillent fere. E vous prie v?e grace de mon droit e de ma verite q je yoil

mustrer devaunt vous:' e durement en

ay de parler ove les auncienes genz de la terre por
enquerre la verite de vos busoignes come "

Cha d'fhuair Sir Francis Palgrave ni sam bith, eile ann an Cùirt-Ionmhais a' Chrùin a thaobh Seachd Mòr-mhaoir na h-Alba.

Bha Sir Francis Palgrave am beachd gu'n robh Seachd Mòr-mhaoir na h-Alba nan riaghladairean ann an Alba 'ntfair a bha a' chathair-rioghaill falamh (sede vacante-interregnum) ; no 'nuair a bha eiridh-a-mach am measg luchd-leanmh-uinn an Rìgh. Bha e am beachd gu'n robh iad na Comunn reachdail; agus gu'n d'fhuair iad a' chumhachd seo o chionn ioma linn.

B' ann mar seo a bha e a gabhail beachd air a chuis. Bha Alba air a roinn 'na sheachd earrann-ain. Bha Seachd Comites, no Mòr-mhaoir ann, an uair a bha Cruithne 'na Rìgh na h-Alba. Ri linn a'cheathramh Calum a bha 'na Rìgh air Alba, rinn na Seachd Mòr-mhaoir ceannairc an aghaidh an Rìgh ; agus thug iad oidhirp air cuir as do'n fheadh­ainn a bha a leantuinn an Rìgh.

Thubhairt Sir Francis, gu'n robh dà Uachdaran deug anns an Fhraing, direach mar a bha seachd Mòr-mhaoir ann an Alba. Bu iad 'nan seachd mhaoir air tus.

Direach mar a bha Seachd Mòr-mhaoir na h-Alba is ann mar sin (thubhairt e) gu'n robh Seachd Taghadairean anns an Iompaireach, aig an robh ard-chumhachd ceannard a chur air a chathair-rioghaill.

Thubhairt e, cuideach, gu'n robh Seachd Barain ann an ceann-deas na Frainge, aig an robh a mhàin coir air dol a stigh do roinnean na dùcha. Cha robh a' choir seo aig neach sam bith eile.

A h-uile air sin, thubhairt e gu'n robh na Mann-aich air an taghadh air an dòigh ciadna le fir-ionaid. Thug iad " Taghadh air comh-chòrdadh " mar ainm air an dòigh seo.

Dh'ainmich Feachd Cogaidh na Croise dà thagh-adairean deug; agus thagh iad Baldwin, Iarla Fhlanders, gu bhi' 'na Iompaire dhoibh-san.

Ged a bha Sir Francis Palgrave 'na dhuine fìor thuigsinnach, agus ged a thaitainn a bharail ri daoine fhoghluimte, bha cuid am beachd gu'n robh de rinn e mearachd. Dh'eirich tiolpadair ("aig nach robh eòlas air Daibh ") anns an Edinburgh Review, agus chuir e ann an teagamh na thuirt Sir Francis Palgrave. Tha e ro dhuilich a thuigsinn, ars' easan, ciod a tha Sir Francis a' ciallachadh leis na briathran seo. B'e gun teagamh cinnteach nach robh rud sam bith ann an Eachdraidh na h-Alba a bha cho neonach ri beachd Shir Francis.

Cha robh an Ceathramh Rìgh Callum riamh ann an cunnart ceannairc le sheachd Mhòr-mhaoir ; ach le shia Mhorairean; agus cha d'thug iad riamh oidhirp air cur as do'n leantuinn-rioghaill, ged a dh'fhiach iad Rìgh a mhàin a ghlacail. Oir bha iad diombach 'ga dh'ghiulan mi-bheusach mhaslach anns an Fhraing, mar a tha Hovenden agus Mel­rose, dithis eachdraichean a bha maireann aig an àm ud, ag ràdh.

A h-uile air sin, cha robh "Seachd Mòr-mhaoir na h-Alba " a tha air an ainmachadh anns an dearbh-sgrìobhadh a fhuair Sir Francis Pal­grave ann an Cùirt-Ionmhais a' Chrùin, 'nan ùgh­darras anns a' Ghàidhealtachd. Gun teagamh, tha seachd ann; ach tha triuir dhuibh 'nan ^Iarlan Sasunnaich!

Is iad seo ainmean dhoibh-san.

  1. Mòr-mhaor Mhàirr.

  2. Mòr-mhaor Athuill.

  3. Mòr-mhaor Leamhain.

  4. Mòr-mhaor Fhìofa (Leanabh còig bhliad-aichean a dh'aois).

  5. Iarla nan Cinn-Criche.

  6. Iarla Mhenteith.

  7. Iarla Charraig.

A nis, bha dream làidir ann an Alba aig an àm ud, a mhionnaich a chèile a chindachadh an aghaidh an tagradh a rinn Bruce air Cathair-riogh-aill na h-Alba. Am measg nan daoine sud bha na Morairean seo.

Mòr-mhaor Aonghais

Mòr-mhaor Rois

Mòr-mhaor Shrath Earn agus mòran eile.

Ciaran Mac Chiakain. (Ri leantuinn.)


ANCIENT HOLY WELLS IN SCOTLANDIn visiting our ancient abbeys, it is impossible not to be struck by certain features which they invari-Share with your friends:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61


The database is protected by copyright ©sckool.org 2019
send message

    Main page