Správa o činnosti za rok 2016 Bratislava január 2017 Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie sav za rok 2016


) Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNADownload 5.93 Mb.
Page3/6
Date03.05.2017
Size5.93 Mb.
#18707
1   2   3   4   5   64.) Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA (Study of protective potential of synthesized phenylethanoid glycosides in the systems of mammalian cells and plasmid DNA)


Zodpovedný riešiteľ:

Eva Horváthová

Zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV:

Mária Mastihubová

Trvanie projektu:

1.1.2016 / 31.12.2019

Evidenčné číslo projektu:

2/0084/16

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

SAV (VEGA): 1844 €5.) Štúdium štruktúry a vlastností biologicky aktívnych sacharidov metódami NMR spektroskopie a teoretickej chémie (Study of structure and properties of biologically active saccharides using methods of NMR spectroscopy and theoretical chemistry)


Zodpovedný riešiteľ:

Miloš Hricovíni

Trvanie projektu:

1.1.2014 / 31.12.2017

Evidenčné číslo projektu:

2/0100/14

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

SAV (VEGA): 6203 €6.) Bioaktívne polysacharidy z nevyužívaných rastlín a rastlinných odpadov: štrukturálna a funkčná rozmanitosť (Bioactive polysaccharides from non-utilized plants and plant wastes: structural and functional diversity)


Zodpovedný riešiteľ:

Zdenka Hromádková

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2016

Evidenčné číslo projektu:

2/0085/13

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

SAV (VEGA): 7355 €7.) Vývoj lektínových, proteínových a glykánových biočipov s využitím moderných technológií a nanotechnológií pre aplikácie v biológii, biomedicíne a pre detekciu biomarkerov (Development of lectin, protein and glycan biochips using modern technologies and nanotechnologies for applications in biology, biomedicine and for biomarkers detection)


Zodpovedný riešiteľ:

Jaroslav Katrlík

Trvanie projektu:

1.1.2014 / 31.12.2017

Evidenčné číslo projektu:

2/0162/14

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

SAV (VEGA): 21707 €8.) Výskum antimikrobiálneho potenciálu včelej larválnej kašičky voči patogénom včelieho plodu (Investigation of honeybee larval jelly antimicrobial potential to bee brood pathogens)


Zodpovedný riešiteľ:

Jaroslav Klaudiny

Trvanie projektu:

1.1.2015 / 31.12.2018

Evidenčné číslo projektu:

2/0175/15

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

SAV (VEGA): 6896 €9.) Signalizácia galaktoglukomanánových oligosacharidov v procesoch rastu rastlín a ich ochranný potenciál voči toxickým kovom (Galactoglucomannan oligosaccharides signaling in plant growth processes and their protective potential against toxic metals)


Zodpovedný riešiteľ:

Desana Lišková

Trvanie projektu:

1.1.2014 / 31.12.2017

Evidenčné číslo projektu:

2/0083/14

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

SAV (VEGA): 8845 €10.) Príprava subcelulárnych vakcín z oligomanozidových epitopov kvasinky Candida albicans a ich imunomodulačné vlastnosti (Preparation of subcellular vaccines from oligomannoside epitopes of Candida albicans yeast and their immunomodulation properties)


Zodpovedný riešiteľ:

Eva Machová

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2016

Evidenčné číslo projektu:

2/0026/13

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

SAV (VEGA): 14886 €11.) Antibakteriálne a imunomodulačné vlastnosti včelieho peptidu defenzínu-1 v procese hojenia chronických rán (Antibacterial and immunomodulatory properties of bee defensin-1 in chronic wound healing process)


Zodpovedný riešiteľ:

Juraj Majtán

Zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV:

Jaroslav Klaudiny

Trvanie projektu:

1.1.2014 / 31.12.2017

Evidenčné číslo projektu:

2/0007/14

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

SAV (VEGA): 6896 €12.) Syntetický potenciál marginálnych glykozidáz (Synthetic potential of marginal glycosidases)


Zodpovedný riešiteľ:

Vladimír Mastihuba

Trvanie projektu:

1.1.2016 / 31.12.2018

Evidenčné číslo projektu:

2/0157/16

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

SAV (VEGA): 7235 €13.) NMR štúdium biosurfaktantov produkovaných baktériami izolovanými z oblačnej vody a arktického snehu (NMR study of biosurfactants produced by bacteria isolated from cloud water and arctic snow)


Zodpovedný riešiteľ:

Mária Matulová

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2016

Evidenčné číslo projektu:

2/0007/13

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

SAV (VEGA): 5514 €14.) Štruktúrna analýza N-viazaných oligosacharidov v špeciálnej diagnostike kongenitálných metabolických porúch glykozylácie (Structural analysis of N-linked oligosaccharides in special diagnostics of congenital metabolic disorders of glycosylation)


Zodpovedný riešiteľ:

Ján Mucha

Trvanie projektu:

1.1.2014 / 31.12.2016

Evidenčné číslo projektu:

2/0188/14

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

SAV (VEGA): 11007 €15.) Nová technológia syntézy derivátov sialových kyselín a epitopu a-Gal využiteľných pri vývoji vakcín, antibiotík a humanizovaných plastov (Novel technology for synthesis of sialo and a-Gal derivatives needed for development of vaccines, antibiotics and humanized plastics)


Zodpovedný riešiteľ:

Jozef Nahálka

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2016

Evidenčné číslo projektu:

2/0136/13

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

SAV (VEGA): 4135 €16.) Štrukturálny dizajn, syntéza a evaluácia selektívnych inhibítorov glykozidhydroláz z rodiny GH38 (Structural design, synthesis and evaluation of selective inhibitors of glycoside hydrolases from the family 38)


Zodpovedný riešiteľ:

Monika Poláková

Trvanie projektu:

1.1.2015 / 31.12.2018

Evidenčné číslo projektu:

2/0064/15

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

SAV (VEGA): 11772 €17.) Mikrobiálne enzýmy pre využitie rastlinných hemicelulóz (Microbial enzymes for plant hemicellulose utilization)


Zodpovedný riešiteľ:

Vladimír Puchart

Trvanie projektu:

1.1.2014 / 31.12.2017

Evidenčné číslo projektu:

2/0037/14

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

SAV (VEGA): 9819 €18.) Multi-škálové modelovanie interakcií atómov prechodných kovov a heterocyklických a cukrom-podobných látok (Multi-scale modelling of transition metal interactions with heterocyclic and sugar-like compounds)


Zodpovedný riešiteľ:

Vladimír Sládek

Trvanie projektu:

1.1.2016 / 31.12.2019

Evidenčné číslo projektu:

2/0035/16

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

SAV (VEGA): 1378 €19.) Štruktúra, funkcia a mechanizmus účinku rastlinných a fungálnych transglykozyláz (Structure, function and mechanism of action of plant and fungal transglycosylases)


Zodpovedný riešiteľ:

Eva Stratilová

Trvanie projektu:

1.1.2016 / 31.12.2019

Evidenčné číslo projektu:

2/0058/16

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

SAV (VEGA): 6325 €20.) Diverzita, vlastnosti a aktivity pôdnych kvasiniek (The diversity, properties and activities of soil yeasts)


Zodpovedný riešiteľ:

Renáta Vadkertiová

Trvanie projektu:

1.1.2014 / 31.12.2017

Evidenčné číslo projektu:

2/0023/14

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

SAV (VEGA): 8551 €Programy: APVV
21.) Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu (Study of regulation of radical and cellular signaling during hypertension and influence of novel therapies on this signaling)


Zodpovedný riešiteľ:

Miroslav Barančík

Zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV:

Jozef Nahálka

Trvanie projektu:

1.10.2013 / 30.9.2017

Evidenčné číslo projektu:

APVV-0348-12

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

APVV: 4800 €22.) Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií (Immobilized recombinant microorganisms forthe biotechnological production of chemical specialties using biocatalytic cascade reactions)


Zodpovedný riešiteľ:

Marek Bučko

Trvanie projektu:

1.7.2016 / 30.6.2020

Evidenčné číslo projektu:

APVV-15-0227

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

3 - Slovensko: 3

Čerpané financie:

APVV: 11870 €23.) Nové názory na farmakologické ovplyvnenie alergickej astmy (New opinions on pharmacological modulation of allergic asthma)


Zodpovedný riešiteľ:

Peter Capek

Trvanie projektu:

1.10.2013 / 30.9.2017

Evidenčné číslo projektu:

APVV-0305-12

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

APVV: 11500 €24.) Výskum a vývoj technológií prípravy tenkých vrstiev karbidu kremíka pre aplikácie v solárnych článkoch a v tenkovrstvových súčiastkach (Research and development of silicon carbide thin film technologies for applications in solar cells and thin film devices)


Zodpovedný riešiteľ:

Jozef Huran

Zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV:

Vlasta Sasinková

Trvanie projektu:

1.10.2013 / 31.12.2016

Evidenčné číslo projektu:

APVV-0443-12

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

2 - Slovensko: 2

Čerpané financie:

APVV: 4835 €25.) Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny (Biochips and biosensors for glycorecognition, their development, preparation and application in cancer research)


Zodpovedný riešiteľ:

Jaroslav Katrlík

Trvanie projektu:

1.7.2015 / 30.6.2019

Evidenčné číslo projektu:

APVV-14-0753

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

3 - Slovensko: 3

Čerpané financie:

APVV: 43685 €26.) Syntetická biológia pre produkciu nových biologicky aktívnych látok u streptomycét (Synthetic biology for the production of new biologically active compounds in streptomycetes)


Zodpovedný riešiteľ:

Ján Kormanec

Zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV:

Mária Matulová

Trvanie projektu:

1.7.2016 / 30.6.2020

Evidenčné číslo projektu:

APVV-15-0410

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

APVV: 3465 €


27.) Posttranslačné modifikácie v mitochondriách a ich úloha v patologických procesoch (Post-translation modifications in mitochondria and their role in pathological processes)


Zodpovedný riešiteľ:

Eva Kutejová

Zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV:

Ján Mucha

Trvanie projektu:

1.7.2016 / 30.6.2020

Evidenčné číslo projektu:

APVV-15-0375

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

APVV: 11500 €28.) Príprava modelovej subcelulárnej vakcíny z manooligomérnych štruktúr kvasinky Candida albicans (Preparation of model subcellular vaccine from mannooligomer structures of Candida albicans yeast)


Zodpovedný riešiteľ:

Eva Machová

Trvanie projektu:

1.7.2016 / 30.6.2020

Evidenčné číslo projektu:

APVV-15-0161

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

APVV: 20000 €29.) Vývoj nových teoretických nástrojov pre predikciu a interpretáciu EPR a NMR parametrov (Developing new theoretical tools for prediction and interpretation of EPR and NMR parameters)


Zodpovedný riešiteľ:

Vladimír Malkin

Zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV:

Miloš Hricovíni

Trvanie projektu:

1.7.2016 / 30.6.2020

Evidenčné číslo projektu:

APVV-15-0726

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

APVV: 2250 €


30.) Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov (Chemoenzymatic synthesis and evaluation of biological activities of natural glycophenolics and their analogues)


Zodpovedný riešiteľ:

Mária Mastihubová

Trvanie projektu:

1.10.2013 / 30.9.2017

Evidenčné číslo projektu:

APVV-0846-12

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

2 - Slovensko: 2

Čerpané financie:

APVV: 20460 €31.) Štrukturálny dizajn, syntéza a evaluácia selektívnych inhibítorov glykozidhydroláz z rodiny 38 (Structural design, synthesis and evaluation of selective inhibitors of glycoside hydrolases from the family 38)


Zodpovedný riešiteľ:

Monika Poláková

Trvanie projektu:

1.10.2013 / 30.9.2017

Evidenčné číslo projektu:

APVV-0484-12

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

APVV: 38579 €32.) Štruktúra, vlastnosti a biotechnologický potenciál nových mikrobiálnych enzýmov degradujúcich rastlinnú hmotu (Structure, properties and biotechnological potential of novel microbial enzymes degrading plant biomass)


Zodpovedný riešiteľ:

Vladimír Puchart

Trvanie projektu:

1.10.2013 / 30.9.2017

Evidenčné číslo projektu:

APVV-0602-12

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

APVV: 30000 €33.) Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín (Possible dual function of P-glycoprotein in leukemia cells: efflux pump and regulatory protein)


Zodpovedný riešiteľ:

Zdena Sulová

Zodpovedný riešiteľ v organizácii SAV:

Jaroslav Katrlík

Trvanie projektu:

1.7.2015 / 31.10.2018

Evidenčné číslo projektu:

APVV-14-0334

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

3 - Slovensko: 3

Čerpané financie:

APVV: 5700 €34.) Zbierka kultúr kvasiniek ako biobanka pre budúce generácie (Culture Collection of Yeasts as a biobank for future generations)


Zodpovedný riešiteľ:

Renáta Vadkertiová

Trvanie projektu:

1.7.2016 / 30.6.2020

Evidenčné číslo projektu:

APVV-15-0744

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

APVV: 27428 €

Príloha C


Publikačná činnosť organizácie (generovaná z ARL)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách


AAB01

Nové strategické prístupy v experimentálnej kardioprotekcii. Editori: M. Ferko a P. Farkaš. Banská Bystrica: Preveda, 2016. 92 s., ISBN 978-80-970712-9-5.


ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách


ABC01

FILIP, Jaroslav - BERTÓK, Tomáš - TKÁČ, Ján. Electrochemical biosensors and biofuel cells based on graphene and graphene derivatives. In ALIOFKHAZAREI, Mahmood - ALI, Nasar - MILNE, William I. - OZKAN, Cengiz S. - MITURA, Stanislaw - GERVASONI, Juana L. (eds.). Graphene Science Handbook: Mechanical and Chemical Properties. - Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2016, vol. 4, chapter 11, p. 179-206. ISBN 978-1456591233.

ABC02

HUSHEGYI, András - KLUKOVÁ, Ľudmila - BERTÓK, Tomáš - TKÁČ, Ján. Carbohydrate nanotechnology and its application to biosensor development. In STINE, Keith J. (ed.). Carbohydrate Nanotechnology. - Hoboken, NJ, USA: John Wiley and Sons, 2016, chapter 15, p. 387-421. ISBN 978-1-118-86053-3.


ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – impaktovaných


ADCA01

ACCOGLI, Gianluca - DESANTIS, Salvatore - MARTINO, Nicola Antonio - DELL´AQUILA, Maria Elena - GEMEINER, Peter - KATRLÍK, Jaroslav. A lectin-based cell microarray approach to analyze the mammalian granulosa cell surface glycosylation profile. In Glycoconjugate Journal, 2016, vol. 33, p. 717-724. (1.828 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0282-0080.

ADCA02

ADESIOYE, Fiyinfoluwa A. - MAKHALANYANE, Thulani P. - BIELY, Peter - COWAN, Don A. Phylogeny, classification and metagenomic bioprospecting of microbial acety xylan esterases. In Enzyme and Microbial Technology, 2016, vol. 93-94, p. 79-91. (2.624 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0141-0229.

ADCA03

ARROYO, Javier - FARKAŠ, Vladimír - SANZ, Ana B - CABIB, Enrico. ‘Strengthening the fungal cell wall through chitin–glucan cross-links: effects on morphogenesis and cell integrity'. In Cellular Microbiology, 2016, vol. 18, p. 1239-1250. (4.460 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1462-5814.

ADCA04

BEKEOVÁ, Carmen - REHÁKOVÁ, Alena - FECKOVÁ, Ľubomíra - VLČKOVÁ, Silvia - NOVÁKOVÁ, Renáta - MINGYAR, Erik - KORMANEC, Ján. Characterisation of the genes involved in the biosynthesis and attachment of the aminodeoxysuga. In Applied Microbiology and Biotechnology, 2016, vol. 100, p 3177-3195. (3.376 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0175-7598.

ADCA05

BERTÓK, Tomáš - DOŠEKOVÁ, Erika - BELICKÝ, Štefan - HOLAZOVÁ, Alena, Šedivá - LORENCOVÁ, Lenka - MISLOVIČOVÁ, Danica - PAPRČKOVÁ, Darina - VIKARTOVSKÁ, Alica, Welwardová - PLIČKA, Robert - KREJČÍ, Jan - ILČÍKOVÁ, Markéta - KASÁK, Peter - TKÁČ, Ján. Mixed zwitterion-based self-assembled monolayer interface for impedimetric glycomic analyses of human IgG samples in an array format. In Langmuir, 2016, vol. 32, p. 7070-7078. (3.993 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0743-7463.

ADCA06

BIELY, Peter. Microbial glucuronoyl esterases: 10 years after discovery. In Applied and Environmental Microbiology, 2016, vol. 32, p. 7014-7018. (3.823 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0099-2240.

ADCA07

BIELY, Peter - SINGH, Suren - PUCHART, Vladimír. Towards enzymatic breakdown of complex plant xylan structures: State of the art. In Biotechnology Advances, 2016, vol. 34, p. 1260-1274. (9.848 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0734-9750.

ADCA08

BOBOVSKÁ, Adela - TVAROŠKA, Igor - KÓŇA, Juraj. Using DFT methodology for more reliable predictive models: Design of inhibitors of Golgi α-mannosidase II. In Journal of molecular Graphics and Modelling, 2016, vol. 66, p. 47-57. (1.674 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1093-3263.

ADCA09

BUČKO, Marek - GEMEINER, Peter - SCHENKMAYEROVÁ, Andrea - KRAJČOVIČ, Tomáš - RUDROFF, Florian - MIHOVILOVIČ, Marko. Baeyer-Villiger oxidations: biotechnological approach. In Applied Microbiology and Biotechnology, 2016, vol. 100, p. 6585-6599. (3.376 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0175-7598.

ADCA10

CYBULSKA, Justyna - HALAJ, Michal - CEPÁK, Vladimír - LUKAVSKÝ, Jaroslav - CAPEK, Peter. Nanostructure features of microalgae biopolymer. In Starch-Starke, 2016, vol. 68, p. 629-636. (1.523 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0038-9056.

ADCA11

ČÍŽOVÁ, Alžbeta - NEŠČÁKOVÁ, Zuzana - MALOVÍKOVÁ, Anna - BYSTRICKÝ, Slavomír. Preparation and characterization of cationic and amphoteric mannans from Candida albicans. In Carbohydrate Polymers, 2016, vol. 149, p. 1-7. (4.219 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0144-8617.

ADCA12

DAMBORSKÁ, Dominika - PAKANOVÁ, Zuzana - NEMČOVIČ, Marek - BARÁTH, Peter - BELICKÝ, Štefan - BERTÓK, Tomáš - KASÁK, Peter - MUCHA, Ján - TKÁČ, Ján. Sweet characterisation of prostate specific antigen using electrochemical lectin-based immunosensor assay and MALDI TOF/TOF analysis: Focus on sialic acid. In Proteomics, 2016, vol. 16, p. 3085-3095. (4.079 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1615-9853.

ADCA13

DAMBORSKÁ, Dominika - KASÁK, Peter - KUBÁNIKOVÁ, Petra - SOKOL, Roman - TKÁČ, Ján. Aberrant sialylation of a prostate-specific antigen: Electrochemical label-free glycoprofiling in prostate cancer serum samples. In Analytica Chimica Acta, 2016, vol. 934, p. 72-79. (4.712 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0003-2670.

ADCA14

DAMBORSKÁ, Dominika - BELICKÝ, Štefan - KASÁK, Peter - BERTÓK, Tomáš - TKÁČ, Ján. Sensitive detection and glycoprofiling of a prostate specific antigen using impedimetric assays. In Analyst, 2016, vol. 141, p. 1044-1051. (4.033 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0003-2654.

ADCA15

DAMBORSKÝ, Pavel - ZÁMOROVÁ, Martina - KATRLÍK, Jaroslav. Determining the binding affinities of prostate-specific antigen to lectins: SPR and microarray approaches. In Proteomics, 2016, vol. 16, p. 3096-3104. (4.079 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1615-9853.

ADCA16

DAMBORSKÝ, Pavel - KOCZULA, Katarzyna M. - GALLOTA, Andrea - KATRLÍK, Jaroslav. Lectin-based lateral flow assay: proof-of-concept. In Analyst, 2016, vol. 141, p. 6444-6448. (4.033 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0003-2654.

ADCA17

DUPUY, Joan - LEGLIZE, Pierre - VINCENT, Quentin - ZELKO, Ivan - MUSTIN, Christian - OUVRARD, Stephanie - STERCKEMAN, Thibault. Effect and localization of phenanthrene in maize roots. In Chemosphere, 2016, vol. 149, p. 130-136. (3.698 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0045-6535.

ADCA18

FARKAŠ, Pavol - ČÍŽOVÁ, Alžbeta - BYSTRICKÝ, Peter - PAULOVIČOVÁ, Lucia - PAULOVIČOVÁ, Ema - BYSTRICKÝ, Slavomír. One-pot preparation of labelled mannan–peptide conjugate, model for immune cell processing. In Glycoconjugate Journal, 2016, vol. 33, p. 113-120. (1.828 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0282-0080.

ADCA19

FRAŇOVÁ, Lucia - PUCHART, Vladimír - BIELY, Peter. β-Glucuronidase-coupled assays of glucuronoyl esterases. In Analytical Biochemistry, 2016, vol. 510, p. 114-119. (2.243 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0003-2697.

ADCA20

GARAJOVÁ, Soňa - MATHIEU, Yann - BECCIA, Maria Rosa - BENNATI-GRANIER, Chloé - BIASO, Frédéric - FANUEL, Mathieu - ROPARTZ, David - GUIGLIARELLI, Bruno - RECORD, Eric - ROGNIAUX, Héléne - HENRISSAT, Bernard - BERRIN, Jean-Guy. Single-domain flavoenzymes trigger lytic polysaccharide monooxygenases for oxidative degradation of cellulose. In Scientific Reports, 2016, vol. 6, art. no. 28276 (9 pages). (5.228 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 2045-2322.

ADCA21

GUO, Boyang - SATO, Nobuaki - BIELY, Peter - AMANO, Yoshihiko - NOZAKI, Kouichi. Comparison of catalytic properties of multiple beta-glucosidases of Trichoderma reesei. In Applied Microbiology and Biotechnology, 2016, vol. 100, p. 4959-4968. (3.376 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0175-7598.

ADCA22

HOLAZOVÁ, Alena, Šedivá - KATRLÍK, Jaroslav. Sledování glykosylace lektinovými biočipy a biosenzory využívající povrchovou plasmonovou rezonanci. In Chemické Listy, 2016, vol. 110, p. 842-850. (0.279 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0009-2770.

ADCA23

HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana - HRICOVÍNI, Michal - BREZOVÁ, Vlasta - MAGDOLEN, Peter. New series of N-aryl- and N-heteroaryl-D-glucuronamides as potential anticancer agents: synthesis and spectroscopic analysis. In Tetrahedron: Asymmetry, 2016, vol. 27, p. 361-368. (2.108 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0957-4166.

ADCA24

HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana. Surfactants of biological origin: The role of Mo(VI) and microwaves in the synthesis of xylan-based non-ionic surfactants. In Carbohydrate Polymers, 2016, vol. 144, p. 297-304. (4.219 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0144-8617.

ADCA25

HRIVNÁKOVÁ, Viera - FARGAŠOVÁ, Agáta. Charakterizácia nanočastíc a ich vplyv na eukaryotické bunky a vyššie rastliny (Characterization of nanoparticles and their effects on eukaryotic cells and higher plants). In Chemické Listy, 2016, vol. 110, p. 440-446. (0.279 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0009-2770.

ADCA26

HRONSKÁ, Helena - MASTIHUBA, Vladimír - TOKOŠOVÁ, Silvia - ROSENBERG, Michal. Semicontinual synthesis of alkyl galactosides using β-galactosidase entrapped in polyvinylalcohol hydrogel. In Biocatalysis and Biotransformation, 2016, vol. 34, p. 219-225. (0.892 - IF2015). ISSN 1024-2422.

ADCA27

HUSHEGYI, András - DAMBORSKÁ, Dominika - BERTÓK, Tomáš - ADAM, Vojtech - KIZEK, René - TKÁČ, Ján. Ultrasensitive detection of influenza viruses with a glycan-based impedimetric biosensor. In Biosensors and Bioelectronic, 2016, vol. 79, p. 644-649. (7.476 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0956-5663.

ADCA28

CHOI, Ji Won - SYNYTSYA, Andriy - CAPEK, Peter - BLEHA, Roman - POHL, Radek - PARK, Yong Il. Structural analysis and anti-obesity effect of a pectic polysaccharide isolated from Korean mulberry fruit Oddi (Morus alba L.). In Carbohydrate Polymers, 2016, vol. 146, p. 187-196. (4.219 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0144-8617.

ADCA29

CHYBA, Andrej - MASTIHUBA, Vladimír - MASTIHUBOVÁ, Mária. Effective enzymatic caffeoylation of natural glucopyranosides. In Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2016, vol. 26, p. 1567-1570. (2.486 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0960-894X.

ADCA30

CHYBA, Andrej - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír. Regioselective galloylation of methyl β-D-glucopyranoside by a lipase. In Monatshefte für Chemie, 2016, vol. 147, p. 1137-1142. (1.131 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0026-9247.

ADCA31

JANOŠ, Pavel - KOZMON, Stanislav - TVAROŠKA, Igor - KOČA, Jaroslav. Three-dimensional homology model of GlcNAc-TV glycosyltransferase. In Glycobiology, 2016, vol. 26, p. 757-771. (3.283 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0959-6658.

ADCA32

JANOŠ, Pavel - TRNKA, Tomáš - KOZMON, Stanislav - TVAROŠKA, Igor - KOČA, Jaroslav. Different QM/MM approaches to elucidate enzymatic reactions: Case study on ppGalNAcT2. In Journal of Chemical Theory and Computation, 2016, vol. 12, p. 6062-6076. (5.301 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1549-9618.

ADCA33

JOLLY, Pawan - DAMBORSKÝ, Pavel - MADABOOSI, Narayanan - SOARES, Ruben - CHU, Virginia - CUNDI, Joao P. - KATRLÍK, Jaroslav - ESTRELA, Pedro. DNA aptamer-based sandwich microfluidic assays for dual quantification and multi-glycan profiling of cancer biomarkers. In Biosensors and Bioelectronic, 2016, vol. 79, p. 313-319. (7.476 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0956-5663.

ADCA34

KARELIN, Alexander A. - TSVETKOV, Yury E. - PAULOVIČOVÁ, Ema - PAULOVIČOVÁ, Lucia - NIFANTIEV, Nikolay E. Blockwise synthesis of pentasaccharide structurally related to the mannan fragment from Candida albicans cell wall corresponding to the antigenic factor 6. In Russian Chemical Bulletin, 2015, vol. 64, p. 2942-2948. (0.481 - IF2014). (2015 - Current Contents). ISSN 1066-5285.

ADCA35

KARELIN, Alexander A. - TSVETKOV, Yury E. - PAULOVIČOVÁ, Ema - PAULOVIČOVÁ, Lucia - NIFANTIEV, Nikolay E. A blockwise approach to the synthesis of (1→2)-linked oligosaccharides corresponding to fragments of the acid-stable β-mannan from the Candida albicans cell wall. In European Journal of Organic Chemistry, 2016, vol. 2016, p. 1173-1181. (3.068 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1434-193X.

ADCA36

KIS, Peter - POTOCKÁ, Elena - MASTIHUBA, Vladimír - MASTIHUBOVÁ, Mária. Efficient chemoenzymatic synthesis of 4-nitrophenyl β-D-apiofuranoside and its use in screening of β-D-apiofuranosidases. In Carbohydrate Research, 2016, vol. 430, p. 48-53. (1.817 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0008-6215.

ADCA37

KLUKOVÁ, Ľudmila - FILIP, Jaroslav - BELICKÝ, Štefan - VIKARTOVSKÁ, Alica, Welwardová - TKÁČ, Ján. Graphene oxide-based electrochemical label-free detection of glycoproteins down to aM level using a lectin biosensor. In Analyst, 2016, vol. 141, p. 4278-4282. (4.033 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0003-2654.

ADCA38

KOROLENKO, Tatyana - JOHNSTON, Thomas P. - LYKOV, Alexander P. - SHINTYAPINA, Alexandra B. - KHRAPOVA, Marina V. - GONCHAROVA, Natalya - KOROLENKO, Erik - BGATOVA, Nataliya P. - MACHOVÁ, Eva - NEŠČÁKOVÁ, Zuzana - SAKHNO, Ludmila V. A comparative study of the hypolipidaemic effects of a new polysaccharide, mannan Candida albicans serotype A, and atorvastatim in mice with poloxamer 407-induced hyperlipidaemia. In Journal of Pharmacy and Pharmacology, 2016, vol. 68, p. 1516-1526. (2.363 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0022-3573.

ADCA39

KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - AGUEDO, Mario - HROMÁDKOVÁ, Zdenka. Microwave-assisted extraction of pectin from unutilized pumpkin biomass. In Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 2016, vol. 102, p. 9-15. (2.154 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0255-2701.

ADCA40

KOVÁČOVÁ, Kristína - FARKAŠ, Vladimír. Two variants of a high-throughput fluorescent microplate assay of polysaccharide endotransglycosylases. In Applied Biochemistry and Biotechnology, 2016, vol. 178, p. 1652-1665. (1.606 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0273-2289.

ADCA41

KRONEKOVÁ, Zuzana - MIKULEC, Marcel - PETRENČÍKOVÁ, Nadežda - PAULOVIČOVÁ, Ema - PAULOVIČOVÁ, Lucia - JANČINOVÁ, Viera - NOSÁĽ, Radomír - REDDY, Palem S. - SHIMOGA, Ganesh D. - CHORVÁT, Dušan Jr. - KRONEK, Juraj. Ex vivo and in vivo studies on the cytotoxicity and immunomodulative properties of poly(2-isopropenyl-2-oxazoline) as a new type of biomedical polymer. In Macromolecular Bioscience, 2016, vol. 16, p. 1200-1211. (3.680 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1616-5187.

ADCA42

KŠONŽEKOVÁ, Petra - BYSTRICKÝ, Peter - VLČKOVÁ, Silvia - PÄTOPRSTÝ, Vladimír - PULZOVÁ, Lucia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KUBAŠKOVÁ, Terézia - CSANK, Tomáš - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Exopolysaccharides of Lactobacillus reuteri: their influence on adherence of E. coli to epithelial cells and inflammatory response. In Carbohydrate Polymers, 2016, vol. 141, p. 10-19. (4.219 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0144-8617.

ADCA43

LÍŠKA, Denis - MARTINKA, Michal - KOHANOVÁ, Jana - LUX, Alexander. Asymmetrical development of root endodermis and exodermis in reaction to abiotic stresses. In Annals of Botany, 2016, vol. 118, no. 4, p. 667-674. (3.982 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0305-7364.

ADCA44

LIŠKOVÁ, Desana - KOLLÁROVÁ, Karin - RICHTEROVÁ-KUČEROVÁ, Danica - VATEHOVÁ, Zuzana - ZELKO, Ivan - LUX, Alexander - VAN STADEN, Johannes. Alternatives to improve long-term cultures of Harpagophytum procumbens in vitro. In South African Journal of Botany, 2016, vol. 104, p. 55-60. (1.244 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0254-6299.

ADCA45

MASTIHUBOVÁ, Mária - POLÁKOVÁ, Monika. A selective and mild glycosylation method of natural phenolic alcohols. In Beilstein Journal of Organic Chemistry, 2016, vol. 12, p. 524-530. (2.697 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1860-5397.

ADCA46

ONDREJÍČKOVÁ, Petra - ŠTURDÍKOVÁ, Mária - HUSHEGYI, András - ŠVAJDLENKA, Emil - MARKOŠOVÁ, Kristína - ČERTÍK, Milan. Endophytic Streptomyces sp. AC35, a producer of bioactive isoflavone aglycones and antimycins. In Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 2016, vol. 43, p. 1334-1344. (2.745 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1367-5435.

ADCA47

OSIČKA, Josef - ILČÍKOVÁ, Markéta - MRLÍK, Miroslav - AL.MAADEED, Miriam Ali S.A. - ŠLOUF, Miroslav - TKÁČ, Ján - KASÁK, Peter. Anisotropy in CNT composite fabricated by combining directional freezing and gamma irradiation of acrylic acid. In Materials and Design, 2016, vol. 97, p. 300-306. (3.997 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0261-3069.

ADCA48

OSIČKA, Jozef - ILČÍKOVÁ, Markéta - POPELKA, Anton - FILIP, Jaroslav - BERTÓK, Tomáš - TKÁČ, Ján - KASÁK, Peter. Simple, reversible and fast modulation in superwettability, gradient and adsorption by counterion exchange on self-assembled monolayer. In Langmuir, 2016, vol. 32, p. 5491-5499. (3.993 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0743-7463.

ADCA49

PAULOVIČOVÁ, Ema - PAULOVIČOVÁ, Lucia - PILIŠIOVÁ, Ružena - JANČINOVÁ, Viera - YASHUNSKY, Dmitry V. - KARELIN, Alexander A. - TSVETKOV, Yury E. - NIFANTIEV, Nikolay E. The evaluation of beta-(1-3)-nonaglucoside as an anti-Candida albicans immune response inducer. In Cellular Microbiology, 2016, vol. 18, p. 1294-1307. (4.460 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1462-5814.

ADCA50

PAWLACZYK-GRAJA, Izabela - BALICKI, Sebastian - ZIEWIECKI, Rafal - MATULOVÁ, Mária - CAPEK, Peter - GANCZARZ, Roman. Polyphenolic-polysaccharide conjugates of Sanguisorba officinalis L. with anticoagulant activity mediated by a heparin cofactor II. In International Journal of Biological Macromolecules, 2016, vol. 93, p. 1019-1029. (3.138 - IF2015). (2016 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0141-8130.

ADCA51

PETRÍK, Igor - JANÁK, Marian - FROITZHEIM, Nikolaus - GEORGIEV, N. - YOSHIDA, Kenji - SASINKOVÁ, Vlasta - KONEČNÝ, Patrik - MILOVSKÁ, Stanislava. Triassic to Early Jurassic (c. 200 Ma) UHP metamorphism in the Central Rhodopes: evidence from U-Pb-Th dating of monazite in diamond-bearing gneiss from Chepelare (Bulgaria). In Journal of Metamorphic Geology, 2016, vol. 34, p. 265-291. (3.673 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0263-4929.

ADCA52

PETRUŠOVÁ, Mária - SMRTIČOVÁ, Hana - PRIBULOVÁ, Božena - VLČKOVÁ, Silvia - UHLIARIKOVÁ, Iveta - DOSCA, Tibor - SOMSÁK, László - PETRUŠ, Ladislav. One pot InCl3-catalyzed synthesis of 1-glycosylmethyl-1H-imidazoles. In Tetrahedron, 2016, vol. 72, p. 2116-2121. (2.645 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0040-4020.

ADCA53

PETRÝDESOVÁ, Jana - KUČERA, Jaromír - BACIGÁLOVÁ, Kamila - VADKERTIOVÁ, Renáta - LOPANDIC, Ksenija - VĎAČNÝ, Peter - SLOVÁK, Marek. Disentangling identity of species of the genus Taphrina parasitizing herbaceous Rosaceae, with proposal of Taphrina gei-monrani sp. nov. In International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2016, vol. 66, p. 2540-2549. (2.439 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1466-5026.

ADCA54

POLÁKOVÁ, Monika - HORÁK, Radim - ŠESTÁK, Sergej - HOLKOVÁ, Ivana. Synthesis of modified D-mannose core derivatives and their impact on GH38 α-mannosidases. In Carbohydrate Research, 2016, vol. 428, p. 62-71. (1.817 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0008-6215.

ADCA55

PUCHART, Vladimír - AGGER, Jane W. - BERRIN, Jean-Guy - VÁRNAI, Anikó - WESTERENG, Bjorge - BIELY, Peter. Comparison of fungal carbohydrate esterases of family CE16 on artificial and natural substrates. In Journal of Biotechnology, 2016, vol. 233, p.228-236. (2.667 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0168-1656.

ADCA56

PUJOL, Carlos Alberto - DAMONTE, Elsa Beatriz - TURJAN, Jozef - YANBO, K.Z. - CAPEK, Peter. The antiviral potency of Fagus sylvatica 4OMe-glucuronoxylan sulfates. In International Journal of Biological Macromolecules, 2016, vol. 87, p. 195-200. (3.138 - IF2015). (2016 - Current Contents. ISSN 0141-8130.

ADCA57

RADOŠINSKÁ, Jana - MÉZEŠOVÁ, Lucia - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - FRIMMEL, Karel - BREIEROVÁ, Emília - BARTEKOVÁ, Monika - VRBJAR, Norbert. Effect of yeast biomass with high content of carotenoids on erythrocyte deformability, NO production and Na,K-ATPase activity in healthy and LPS treated rats. In Clinical Hemorheology and Microcirculation, 2016, vol. 64, no. 2, pp. 125–134. (1.815 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1386-0291.

ADCA58

RICHTEROVÁ-KUČEROVÁ, Danica - KOLLÁROVÁ, Karin - VATEHOVÁ, Zuzana - LIŠKOVÁ, Desana. Interaction of galactoglucomannan oligosaccharides with auxin involves changes in flavonoid accumulation. In Plant Physiology and Biochemistry, 2016, vol. 98, p. 155-161. (2.928 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0981-9428.

ADCA59

SIVOVÁ, Veronika - NOSÁĽOVÁ, Gabriela - JUREČEK, Ľudovít - TURJAN, Jozef - VLČKOVÁ, Silvia - BYSTRICKÝ, Peter - KANTÁROVÁ, Dana - CAPEK, Peter. Fagus sylvatica glucuronoxylan sulfate - chemical profile and pharmacological view. In Starch-Starke, 2016, vol. 68, p. 621-628. (1.523 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0038-9056.

ADCA60

ŠUNDERIČ, Miloš - HOLAZOVÁ, Alena, Šedivá - ROBAJAC, Dragana - MILJUŠ, Goran - GEMEINER, Peter - NEDIČ, Olgica - KATRLÍK, Jaroslav. Lectin-based protein microarray analysis of differences in serum alpha-2-macroglobulin glycosylation between patients with colorectal cancer and noncancer persons. In Biotechnology and Applied Biochemistry, 2016, vol. 63, p. 457-464. (1.429 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0885-4513.

ADCA61

VADKERTIOVÁ, Renáta - MOLNÁROVÁ, Jana - LUX, Alexander - VACULÍK, Marek - LIŠKOVÁ, Desana. Yeasts associated with an abandoned mining area in Pernek and their tolenace to different chemical elements. In Folia Microbiologica, 2016, vol. 61, p.199-207. (1.335 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0015-5632.

ADCA62

VALACHOVÁ, Katarína - TOPOĽSKÁ, Dominika - MENDICHI, Raniero - COLLINS, Maurice N. - SASINKOVÁ, Vlasta - ŠOLTÉS, Ladislav. Hydrogen peroxide generation by the Weissberger biogenic oxidative system during hyaluronan degradation. In Carbohydrate Polymers, 2016, vol. 148, p. 189-193. (4.219 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0144-8617.

ADCA63

VALENZUELA, Susana V. - LOPEZ, Sergi - BIELY, Peter - SANZ-APARICIO, Julia - PASTOR, Francisco I.J. The glycoside hydrolase family 8 reducing-end xylose-releasing exo-oligoxylanase Rex8A from Paenibacillus barcinonensis BP-23 is active on branched xylooligosaccharides. In Applied and Environmental Microbiology, 2016, vol. 82, p. 5116-5124. (3.823 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0099-2240.

ADCA64

VATEHOVÁ, Zuzana - MALOVÍKOVÁ, Anna - KOLLÁROVÁ, Karin - RICHTEROVÁ-KUČEROVÁ, Danica - LIŠKOVÁ, Desana. Impact of cadmium stress on two maize hybrids. In Plant Physiology and Biochemistry, 2016, vol. 108, p. 90-98. (2.928 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0981-9428.

ADCA65

YORDANOV, Georgi - GEMEINER, Peter - KATRLÍK, Jaroslav. Study of interactions between blood plasma proteins and poly(butyl cyanoacrylate) drug nanocarriers by surface plasmon resonance. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2016, vol. 510, p. 309-316. (2.760 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0927-7757.


ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch – impaktovaných


ADDA01

KLUNDA, Tomáš - MACHOVÁ, Eva - ČÍŽOVÁ, Alžbeta - HORÁK, Radim - POLÁKOVÁ, Monika - BYSTRICKÝ, Slavomír. Alkyl glycosides are potential anti-Candida albicans growth agents. In Chemical Papers, 2016, vol. 70, p. 1166-1170. (1.326 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0366-6352.

ADDA02

PAKANOVÁ, Zuzana - MATULOVÁ, Mária - BEHÚLOVÁ, Darina - ŠALINGOVÁ, Anna - HLAVATÁ, Anna - PÄTOPRSTÝ, Vladimír - MUCHA, Ján. Molecular diagnosis of Pompe disease using MALDI TOF/TOF and 1H NMR. In Chemical Papers, 2016, vol. 70, p. 265-271. (1.326 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0366-6352.

ADDA03

PAVLÍKOVÁ, Lucia - ŠEREŠ, Mário - IMRICHOVÁ, Denisa - HANO, Milan - RUSNÁK, Andrej - ZÁMOROVÁ, Martina - KATRLÍK, Jaroslav - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. The expression of P-gp in leukemia cells is associated with cross-resistance to protein N-glycosylation inhibitor tunicamycin. In General Physiology and Biophysics, 2016, vol. 35, p. 497-510. (0.892 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0231-5882.


ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch – neimpaktovaných


ADFB01

LIŠKOVÁ, Desana. Diverzita bunkových stien rastlín. Plant cell walls diversity. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2016, vol. 38, p. 285-289. ISSN 1337-7043.

ADFB02

LIŠKOVÁ, Desana. Fytoremediácie – zelené technológie pre čistejšie životné prostredie. In Životné prostredie: revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2016, roč. 50, číslo 1, s. 59-63. ISSN 0044-4863.


ADMA Vedecké práce v zahraničných impaktovaných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS


ADMA01

BELICKÝ, Štefan - KATRLÍK, Jaroslav - TKÁČ, Ján. Glycan and lectin biosensors. In Essays in Biochemistry, 2016, vol. 60, p. 37-47. (3.378 - IF2015). ISSN 0071-1365.

ADMA02

DAMBORSKÝ, Pavel - ŠVITEL, Juraj - KATRLÍK, Jaroslav. Optical biosensors. In Essays in Biochemistry, 2016, vol. 60, p. 91-100. (3.378 - IF2015). ISSN 0071-1365.

ADMA03

HAMMOND, Jules L. - FORMISANO, Nello - ESTRELA, Pedro - CARRARA, Sandro - TKÁČ, Ján. Electrochemical biosensors and nanobiosensors. In Essays in Biochemistry, 2016, vol. 60, p. 69-80. (3.378 - IF2015). ISSN 0071-1365.


AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo VŠ učebniciach


AECA01

BREIEROVÁ, Emília - ČERTÍK, Milan - MÁROVÁ, Ivana. Removal of copper (II) ions from aqua growth medium by red yeast. In ZMESKAL, Oldrich (ed.). Materials Science Forum: Applied Chemistry in Solving of Production Goals (Selected, peer reviewed papers from the 6th Conference on Chemistry & Life 2015, September 2-4, 2015, Brno, Czech Republic). Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, vol. 851, p. 3-7. ISSN 0255-5476.

AECA02

HURAN, Jozef - BOHÁČEK, Pavol - SASINKOVÁ, Vlasta - KLEINOVÁ, Angela - MIKOLÁŠEK, Miroslav - KOBZEV, Alexander P. - HRUBČÍN, Ladislav - ARBET, Juraj - SEKÁČOVÁ, Mária. Silicon carbide thin films deposited by PECVD technology for applications in photoelectrochemical water splitting devices. In In HAŠČÍK, Štefan - DZUBA, Jaroslav - VANKO, Gabriel (eds.). Conference Proceedings: ASDAM 2016: 11th International Conference on Advanced Semiconductor Devices And Microsystems, November 13-16, 2016, Smolenice Castle, Slovakia. Danvers, MA, USA: IEEE, 2016, p. 215-218. ISBN 978-1-5090-3081-1.


AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch, kratšie kapitoly/state v domácich monografiách alebo VŠ učebniciach


AEDA01

HURAN, Jozef - BALALYKIN, Nikolay I. - HAŠČÍK, Štefan - FESHCHENKO, Anastasiya A. - KOBZEV, Alexander P. - SASINKOVÁ, Vlasta - KLEINOVÁ, Angela - ARBET, Juraj. Dry etching of phosphorus doped SiC thin films prepared by PECVD technology for transmission photocathode 35. In KOVÁČ, Jaroslav, jr. - MICHALKA, Miroslav - KOVÁČOVÁ, Soňa - JANDURA, Daniel (eds.). Proceedings of the 4th International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies (ADEPT 2016), June 20-23, 2016, Tatranská Lomnica, High Tatras, Slovakia. Žilina: University of Žilina, 2016, p. 35-38. ISBN 978-80-554-1226-9.


AEGA Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných


AEGA01

FRIMMEL, Karel - KRIŽÁK, Jakub - BREIEROVÁ, Emília - LIPTÁK, Boris - NAVAROVÁ, Jana - KNEZL, Vladimír - BERNÁTOVÁ, Iveta - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Beneficial effect of carotenoids to heart function associated with cell-to-cell communication via gap junctions after LPS administration. In FEPS 2016, Joint meeting of the Federation of European Physiological Societes and the French Physiological Society, June 29-July 1, 2016, Paris, France. Acta Physiologica, 2016, vol. 217, suppl. 708, p. 50. ISSN 1748-1708.

AEGA02

FRIMMEL, Karel - KRIŽÁK, Jakub - LIPTÁK, Boris - NAVAROVÁ, Jana - KNEZL, Vladimír - BREIEROVÁ, Emília - BERNÁTOVÁ, Iveta - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Protective effect of carotenoids on Cx-40 and Cx-43 expression in the left ventricle of normotensive Wistar rats after administration of LPS. In EAS 2016: 84th EAS Congress, May 29-June 1, 2016, Insbruck, Austria. Atherosclerosis, 2016, vol. 252, e-suppl., p. E182-E183, abstract EAS16-0558. ISSN 0021-9150

AEGA03

KRIŽÁK, Jakub - FRIMMEL, Karel - BREIEROVÁ, Emília - SOTNÍKOVÁ, Ružena - NAVAROVÁ, Jana - BERNÁTOVÁ, Iveta - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Effect of endotoxin and natural carotenoids on aortic endothelial tight junctions´ occludin expression. In EAS 2016: 84th EAS Congress, May 29-June 1, 2016, Insbruck, Austria. Atherosclerosis, 2016, vol. 252, e-suppl., abstract EAS16-0405. ISSN 0021-9150.


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách


AFC01

BELICKÝ, Štefan - TKÁČ, Ján. Glycoprofiling: a key to early prostate cancer diagnosis. In Proceedings of tje 9th International Conference on Sensing Technology (ICST 2015), December 8-10, 2015, Auckland, New Zealand. Washington, DC: IEEE Computer Society, 2016. - Auckland, New Zealand: University of Auckland, 2016, vol. 2016-March, article no. 7438453, p. 520-524. ISBN 978-147996314-0.

AFC02

DEBNÁROVÁ, Daniela - CHMELOVÁ, Daniela - HROMÁDKOVÁ, Zdenka - ONDREJOVIČ, Miroslav. Biochemical characterization of endo-beta-1,4-xylanases from Trichoderma longibrachiatum. In Magnanimitas (ed.). Recenzovaný sborník příspěvků: MMK 2016: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, 12.-16. prosinec 2016, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016, vol. VII, s. 1590-1598. ISBN 978-80-87952-17-7.

AFC03

HALAJ, Michal - CAPEK, Peter. The structural features of extracellular biopolymers produced by green microalgae. In Proceedings of the 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague 19-21 October 2016. - Prague: Czech Chemical Society, 2016, p. 136-141. ISBN 978-80-86238-59-3. ISSN 2336-6796.

AFC04

HROMÁDKOVÁ, Zdenka - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - YILMAZ, Tuncay - TAVMAN, Sebnem. Characterization of pectic polysaccharides extracted from hazelnut skin by hot water. In Proceedings of the 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague 19-21 October 2016. - Prague: Czech Chemical Society, 2016, p. 148-152. ISBN 978-80-86238-59-3. ISSN 2336-6796.

AFC05

HROMÁDKOVÁ, Zdenka - KOŠŤÁLOVÁ, Zuzana - ONDREJOVIČ, Miroslav - CHMELOVÁ, Daniela. Isolation, composition and structure of polysaccharides from Larix decidua. In Proceedings of the 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague 19-21 October 2016. - Prague: Czech Chemical Society, 2016, p. 142-147. ISBN 978-80-86238-59-3. ISSN 2336-6796.

AFC06

KLUKOVÁ, Ľudmila - FILIP, Jaroslav - TKÁČ, Ján. Graphene-based lectin biosensor for ultrasensitive detection of glycan structures applicable in early diagnosis. In Proceedings of the 9th International Conference on Sensing Technology (ICST 2015), December 8-10, 2015, Auckland, New Zealand. Washington, DC: IEEE Computer Society, 2016., vol. 2016-March, article no. 7438361, p. 40-45. ISBN 978-147996314-0. ISSN 21568065.


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciáchAFD01

KAMENICKÁ, Viktória - KOLLÁROVÁ, Karin - VATEHOVÁ, Zuzana - LIŠKOVÁ, Desana. Galaktoglukomanánové oligosacharidy a ich pôsobenie v jednoklíčnolistových rastlinách. In GALAMBOŠ, Michal - DŽUGASOVÁ, Vladimíra - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - BOBOVSKÁ, Adela (eds.). Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov. 27. apríl 2016, Bratislava, Slovakia. - Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2016, s. 307-312. ISBN 978-80-223-4103-5.

AFD02

KUSÁ, Zuzana - KOLLÁROVÁ, Karin - VATEHOVÁ, Zuzana - LIŠKOVÁ, Desana. Odpoveď protoplastov kukurice na abiotický stres. In GALAMBOŠ, Michal - DŽUGASOVÁ, Vladimíra - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - BOBOVSKÁ, Adela (eds.). Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov. 27. apríl 2016, Bratislava, Slovakia. - Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2016, s. 381-386. ISBN 978-80-223-4103-5.

AFD03

PAKANOVÁ, Zuzana - BARÁTH, Peter - ZIBUROVÁ, Jana - ŠESTÁK, Sergej - BEHÚLOVÁ, Darina - ŠALINGOVÁ, Anna - HLAVATÁ, Anna - MUCHA, Ján. Isolation and characterization of serum transferrin: a biomarker for clinical monitoring of N-glycan biosynthesis. In GALAMBOŠ, Michal - DŽUGASOVÁ, Vladimíra - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - BOBOVSKÁ, Adela (eds.). Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016: Zborník recenzovaných príspevkov, 27. apríl 2016, Bratislava. - Bratislava: Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2016, s. 1098-1103. ISBN 978-80-223-4103-5.

AFD04

PAPRČKOVÁ, Darina - BERTÓK, Tomáš - DOŠEKOVÁ, Erika - TKÁČ, Ján. Príprava lektínových biosenzorov pre medicínsku diagnostiku. In GALAMBOŠ, Michal - DŽUGASOVÁ, Vladimíra - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - BOBOVSKÁ, Adela (eds.). Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016: Zborník recenzovaných príspevkov, 27. apríl 2016, Bratislava. - Bratislava: Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2016, s. 527-532. ISBN 978-80-223-4103-5.

AFD05

STRATILOVÁ, Barbora - ŘEHULKA, Pavel - KOVÁČOVÁ, Kristína - ŠESTÁK, Sergej. Analýza reakčných produktov enzýmu xyloglukán endotransglykozyláza hmotnostnou spektrometriou. In GALAMBOŠ, Michal - DŽUGASOVÁ, Vladimíra - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - BOBOVSKÁ, Adela (eds.). Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016: Zborník recenzovaných príspevkov, 27. apríl 2016. - Bratislava: Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2016, s. 1186-1191. ISBN 978-80-223-4103-5.

AFD06

STRATILOVÁ, Barbora - KOZMON, Stanislav. Dimerizácia alergénu Pet c 1.0201. In GALAMBOŠ, Michal - DŽUGASOVÁ, Vladimíra - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea -BOBOVSKÁ Adela (eds.). In GALAMBOŠ, Michal - DŽUGASOVÁ, Vladimíra - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - BOBOVSKÁ, Adela (eds.). Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016: Zborník recenzovaných príspevkov, 27. apríl 2016. - Bratislava: Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2016, s. 1180-1185. ISBN 978-80-223-4103-5.

AFD07

ŠÍPOŠOVÁ, Kristína - VATEHOVÁ, Zuzana - KOLLÁROVÁ, Karin - LIŠKOVÁ, Desana. Vplyv IBA na rast koreňov a nadzemných častí kukurice siatej (Zea mays L.). In GALAMBOŠ, Michal - DŽUGASOVÁ, Vladimíra - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - BOBOVSKÁ, Adela (eds.). Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov. 27. apríl 2016, Bratislava, Slovakia. - Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2016, p. 656-661. ISBN 978-80-223-4103-5.


AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií


AFE01

DAMBORSKÁ, Dominika - BERTÓK, Tomáš - BELICKÝ, Štefan - TKÁČ, Ján. Glycan analysis for detection of prostate cance. In Prosense Conference on Prostate Cancer Diagnosis: Cancer Diagnosis: Parallel Sensing of Prostate Cancer Biomarkers, 12-13 September 2016, Bath, UK. - Bath: University of Bath, 2016, http://www.prosense-itn.eu/page-110063-en.html.

AFE02

KATRLÍK, Jaroslav - ZÁMOROVÁ, Martina - DAMBORSKÝ, Pavel. Lectin and glycan-based microarrays in glycomics. In Diagnostics within Micro-fluidics and Multiplexing Micro-arrays (MMM), April 20-21, 2016, Science Campus Potsdam-Golm- Berlin, Germany. - Berlin: Science Campus Potsdam-Golm, 2016, p. 20.

AFE03

KATRLÍK, Jaroslav - DAMBORSKÝ, Pavel - ZÁMOROVÁ, Martina - GEMEINER, Peter. Biochips for glycomics. In European Biotechnology Congress, Riga, Latvia 05-07 May 2016. Journal of Biotechnology, 2016, vol. 231S, s1-S3.

AFE04

LUX, Alexander. Reaction of apoplasmic barriers – endodermis and exodermis – to abiotic stress. In Abstracts: Plant Biology Europe EPSO/FESPB 2016 Congress, June 26-30, 2016, Prague, Czech Republic. - Prague: GUARANT International, 2016, T25.

AFE05

ŠUTOVSKÁ, Martina - FRAŇOVÁ, Soňa - PAWLACZYK, Izabela - PAULOVIČOVÁ, Ema - MATULOVÁ, Mária - CAPEK, Peter. Plant glycoconjugates, structure, properties and biological activity. In Book of Abstracts: 2016 Annual Summer Meeting of Korean Society for Glycoscience, July 4-6, 2016, Busan, South Korea. - Busan: Korean Society for Glycoscience, 2016, p. 18.

AFE06

TKÁČ, Ján - BERTÓK, Tomáš - KLUKOVÁ, Ľudmila - HUSHEGYI, András - DAMBORSKÁ, Dominika - BELICKÝ, Štefan. Biosensors with nanoscale controlled architecture applicable in glycomics and diagnostics. In STIBOROVÁ, Marie (ed.). Sborník přednášek a posterů: XXV. Biochemický sjezd, 13.-16.9.2016, Praha, Česká republika. Praha: Venice Praha, 2016, s. 48. ISBN 978-80-270-0331-0.


AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií


AFF01

KATRLÍK, Jaroslav - ZÁMOROVÁ, Martina - DAMBORSKÝ, Pavel. Development of lectin-based optical biochips and biosensors for determination of protein glcosylation. In ACP 2016, XIV. medzinárodná konferencia: Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, Bratislava, 3.-6. máj 2016. - Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2016, p. 41. ISBN 978-80-227-4556-7.

AFF02

MASTIHUBOVÁ, Mária - KIS, Peter - POTOCKÁ, Elena - MASTIHUBA, Vladimír. Selective chemo-enzymatic strategies for synthesis of phenylpropanoid glycosides. In Advances in Organic Chemistry: Conference of Organic Chemistry, Smolenice, Slovak Republic, September 4-7, 2016. - Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2016, IL-03.

AFF03

PETRUŠ, Ladislav - PETRUŠOVÁ, Mária - PRIBULOVÁ, Božena - SMRTIČOVÁ, Hana. Glykozylnitrometány - príprava, vlastnosti a využitie na syntézu glykomimetík. In Kudličková Zuzana a kol. (eds.). Zborník z konferencie: 50 rokov Katedry organickej chémie, 8.-10. jún 2016, Košice, Slovensko. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, s. 14-15. ISBN 978-80-8152-428-8.


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií


AFG01

BALAŠČÁKOVÁ, Marta - DUDÁŠOVÁ, Hana - VADKERTIOVÁ, Renáta. Screening of extracellular enzymatic activities and physiological properties of yeasts isolated from soil. In MLYNÁRIKOVÁ, Katarína (ed.). Sborník: Tomáškovy dny 2016: XXV. konference mladých mikrobiologů, 2.-3. červen 2016, Brno, Česká republika. - Brno: Masarykova Univerzita, 2016, p. 45. ISBN 978-80-2108255-7.

AFG02

BARÁTH, Marek - HIRSCH, Ján - PUCHART, Vladimír - BIELY, Peter. GH 30 glucuronoxylanases - a challenge to chemically synthesized chromogenic substrate. In XXV. Biochemický sjezd: Sborník přednášek a posteru, program. - Praha: Venice Praha, 2016, s. 135. ISBN 978-80-270-0331-0.

AFG03

BELICKÝ, Štefan - DAMBORSKÁ, Dominika - PAKANOVÁ, Zuzana - MUCHA, Ján - TKÁČ, Ján. Nový prístup k diagnostike rakoviny prostaty - MALDI/OF vs. biosenzor. In Sborník příspěvků: 68. Sjezd chemických společností, 4.-7. září 2016, Praha, Česká republika. Czech Chemical Society Symposium Series, 2016, vol. 14, issue 5, p. 179. 1S-01. ISSN 2336-7202.

AFG04

BELICKÝ, Štefan - TKÁČ, Ján. Biosensors for prostate cancer biomarkers glycoprofiling. In Programme Book: Biosensors 2016: 26th Anniversary World Congress on Biosensors, May 25-27, 2016, Gothenburg, Sweden. Chennai, India: Elsevier, 2016, p1.120.

AFG05

BERTÓK, Tomáš - DAMBORSKÁ, Dominika - HOLAZOVÁ, Alena, Šedivá - HUSHEGYI, András - KLUKOVÁ, Ľudmila - FILIP, Jaroslav - BELICKÝ, Štefan - DOŠEKOVÁ, Erika - KASÁK, Peter - TKÁČ, Ján. Novel analysis of glycan structures: nanoscale approach. In Proceedings of the World Congress on Recent Advances in Nanotechnology (RAN ´16), Prague 1.-2. 4. 2016. - Praha, 2016, paper No. ICNB 103. ISBN 978-1-927877-19-7.

AFG06

BERTÓK, Tomáš - HOLAZOVÁ, Alena, Šedivá - LORENCOVÁ, Lenka - HUSHEGYI, András - KLUKOVÁ, Ľudmila - DAMBORSKÁ, Dominika - BELICKÝ, Štefan - DOŠEKOVÁ, Erika - KASÁK, Peter - TKÁČ, Ján. Nanostructured interfaces and nanomaterials as a novel tool for glycan-protein interactions studies. In XXV. Biochemický sjezd: Sborník přednášek a posteru, program. - Praha: Venice Praha, 2016, s. 68. ISBN 978-80-270-0331-0.

AFG07

BIELY, Peter - ĎURANOVÁ, Miroslava, Křupalová - ŠPÁNIKOVÁ, Silvia - PUCHART, Vladimír - FRAŇOVÁ, Lucia. Microbial glucuronoyl esterases – ten years after discovery. In Program and Abstracts: SBFC 2016: 38th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals, April 25-28, 2016, Baltimore, MD, USA. - Fairfax, VA: Society for Industrial Microbiology and Biotechnology, 2016, p. 33, 21-7.

AFG08

DAMBORSKÁ Dominika - SOKOL, Roman - KUBANIKOVÁ, Petra - DAMBORSKÝ, Pavel - TKÁČ, Ján. Biosensors with nanostructured interfaces applicable in prostate cancer diagnosis: Glycomic approach. In List of Abstracts: NANOCON 2016: 8th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, October 19-21, 2016, Brno, Czech Republic. Ostrava: TANGER Ltd., 2016, p.124, PC50. ISBN 978-80-87294-68-0.

AFG09

DAMBORSKÁ, Dominika - BERTÓK, Tomáš - BELICKÝ, Štefan - TKÁČ, Ján. Can analysis of glycans be beneficial for cancer diagnostics? In Abstracts Book: Biosensors 2016: Post Congress Symposium in Cancer Diagnostics, May 28, 2016, Gothenburg, Sweden. Chennai, India: Elsevier, 2016, O13.

AFG10

DAMBORSKÁ, Dominika - KASAK, P. - TKÁČ, Ján. Glycomic approach for early-stage cancer diagnosis: label-free electrochemical lectin-based immunosensor strategy. In Programme Book: Biosensors 2016: 26th Anniversary World Congress on Biosensors, May 25-27, 2016, Gothenburg, Sweden. Chennai, India: Elsevier, 2016, p1.020.

AFG11

DAMBORSKÝ, Pavel - KOCZULA, K. - GALLOTTA, A. - KATRLÍK, Jaroslav. Lectin-based lateral flow assay for protein glycoprofiling. In Programme Book: Biosensors 2016: 26th Anniversary World Congress on Biosensors, May 25-27, 2016, Gothenburg, Sweden. Chennai, India: Elsevier, 2016, p2.026.

AFG12

DUDÁŠOVÁ, Hana - BALAŠČÁKOVÁ, Marta - STRATILOVÁ, Barbora - VADKERTIOVÁ, Renáta. Yeast diversity in the soil adjacent to fruit trees. In MLYNÁRIKOVÁ, Katarína (ed.). Sborník: Tomáškovy dny 2016: XXV. konference mladých mikrobiologů, 2.-3. červen 2016, Brno, Česká republika. - Brno: 2016, s. 56. ISBN 978-80-2108255-7.

AFG13

FRAŇOVÁ, Lucia - BIELY, Peter - PUCHART, Vladimír. New progress in glucuronoyl esterase activity determination. In Book of Abstracts: 23rd Young Research Fellows Meeting, February 15-16, 2016, Lille, France. - Paris: SCT, 2016, PO-23.

AFG14

FRAŇOVÁ, Lucia - PUCHART, Vladimír - BIELY, Peter. Novel spectrophotometric quantification of glucuronoyl esterase activity determined on new chromogenic substrates used in beta-glucuronidase-coupled assay. In XXV. Biochemický sjezd: Sborník přednášek a posteru, program. - Praha: Venice Praha, 2016, s. 69. ISBN 978-80-270-0331-0.

AFG15

FRENCH, Alfred D. - CINTRÓN, Michael Santiago - NAM, Sunghyun - YUE, Yi Ying - WU, Quinglin - AGARWAL, Umesh - ŠIMKOVIC, Ivan. Calculating cellulose diffraction patterns. In Program & Abstracts: EMN Taipei Meeting 2016: Energy Materials Nanotechnology, March 8-11, 2016, Taipei, Taiwan. Taipei: OAHOST, 2016, p. 42-43, B05.

AFG16

FRENCH, Alfred D. - NAM, Sunghyun - YUE, Yi Ying - WU, Quinglin - AGARWAL, Umesh - ŠIMKOVIC, Ivan - CINTRÓN, Michael Santiago. Increased understanding of cellulose crystallinity. In Program: 251st American Chemical Society National Meeting & Exposition: Computers in Chemistry, March 13-17, 2016, San Diego, CA, USA. - Washington, DC: ACS, 2016, p. 121.

AFG17

GONCHAROVA, Natalya - KHRAPOVA, Marina V. - LYKOV, Alexander P. - KOROLENKO, Erik - NEŠČÁKOVÁ, Zuzana - KOROLENKO, Tatyana A. Hypolipidemic effect of mannan in acute lipemia in mice induced by lipase inhibitor poloxamer 407. In Abstracts: International Academy of Cardiology Annual Scientific Sessions 2016 and 21st World Congress on Heart Disease, July 30-August 1, 2016, Boston, MA, USA. Cardiology, 2016, vol. 134, suppl. 1, abstract no. 386, p. 399.

AFG18

HALAJ, Michal - CAPEK, Peter - CEPÁK, Vladimír - LUKAVSKÝ, Jaroslav - PŘIBYL, Pavel - CYBULSKA, Justina. Extracellular polysaccharides produced by green microalgae. In Final Program: 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, October 19-21, 2016, Prague, Czech Republic. - Prague: University of Chemistry and Technology, 2016, p. 16.

AFG19

HORVÁTHOVÁ, Eva - POTOCKÁ, Elena - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír - DURAJ, Jozef - ŠULÍKOVÁ, Margita - GALOVÁ, Eliška - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - KLAPAKOVÁ, Martina - CHOLUJOVÁ, Dana. Enzymatic synthesis of tyrosol glycoside salidroside and it´s biochemical and biological activities. In 45th Annual EEMGS Conference (EEMGS 2016), August 14-18, 2016, Copenhagen, Denmark. - Copenhagen: European Environmental Mutagenesis and Genomics Society, 2016, p. 127.

AFG20

HRICOVÍNI, Miloš. NMR and DFT analysis of 3D structure and spin-spin coupling constants in heparin pentasaccharide. In Sborník příspěvků: 68. Sjezd chemických společností, 4.-7. září 2016, Praha, Česká republika. Czech Chemical Society Symposium Series, 2016, vol. 14, issue 5, p. 286. ISSN 2336-7202.

AFG21

HRICOVÍNI, Michal - HRICOVÍNI, Miloš. Photochemically induced syn-anti isomerization of quinazoline-derived Schiff's bases: EPR, NMR and DFT analysis. In JAMPÍLEK, Josef - MARVANOVÁ, Pavlína (eds.). Book of Abstracts: 8th Central European Conference “Chemistry towards Biology”, August 28-September 1, 2016, Brno, Czech Republic. - Brno: University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 2016, p. 104, P-24. ISBN 978-80-7305-777-0.

AFG22

HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana - HRICOVÍNI, Michal - BREZOVÁ, Vlasta - MAGDOLEN, Peter. N-Aryl- and N-heteroaryl-β-D-glucuron amides as potential anticancer agents: synthesis and spectroscopic analysis. In Sborník příspěvků: 68. Sjezd chemických společností, 4.-7. září 2016, Praha, Česká republika. Czech Chemical Society Symposium Series, 2016, vol. 14, issue 5, p. 251. ISSN 2336-7202.

AFG23

HURAN, Jozef - SASINKOVÁ, Vlasta - KLEINOVÁ, Angela. Silicon carbide thin films deposited by PECVD technology for harsh environment applications. In Solid State Chemistry 2016: 12th International Conference. - Prague, Czech Republic: Institute of Inorganic Chemistry of the CAS, 2016, p. 86. ISBN 978-80-7080-969-3.

AFG24

HUSHEGYI, András - TKÁČ, Ján. Glycan biosensors as a succesful tool for sensitive detection of glycan-protein interactions. In Programme Book: Biosensors 2016: 26th Anniversary World Congress on Biosensors, May 25-27, 2016, Gothenburg, Sweden. Chennai, India: Elsevier, 2016, p1.256.

AFG25

JANOŠ, Pavel - KOZMON, Stanislav - TVAROŠKA, Igor - KOČA, Jaroslav. The GlcNAc-TV Glycosyltransferase Homology Model Structure. In Meeting Program: GlycoT 2016: The 10th International Symposium on Glycosyltransferases, June 19-21, 2016, Toronto, ON, Canada. - Toronto: University of Toronto, 2016, p. 32.

AFG26

JOLLY, P. - DAMBORSKÝ, Pavel - MADABOOSI, N. - SOARES, R.R.G. - KATRLÍK, Jaroslav - CHU, V. - CONDE, J.P. - ESTRELA, P. Novel DNA aptamer-based sandwich microfluidic assays for dual quantification and profiling of prostate cancer biomarkers. In Programme Book: Biosensors 2016: 26th Anniversary World Congress on Biosensors, May 25-27, 2016, Gothenburg, Sweden. Chennai, India: Elsevier, 2016, p1.206.

AFG27

KLUKOVÁ, Ľudmila - FILIP, Jaroslav - TKÁČ, Ján. Graphene-based lectin biosensor, a possible way for early stage diagnostics? In Programme Book: Biosensors 2016: 26th Anniversary World Congress on Biosensors, May 25-27, 2016, Gothenburg, Sweden. Chennai, India: Elsevier, 2016, p2.258.

AFG28

KUMARI, Manju - KOZMON, Stanislav - KULHÁNEK, Petr - ŠTĚPÁN, Jakub - TVAROŠKA, Igor - KOČA, Jaroslav. Reaction mechanism of O-GlcNA transferase explored by QM/MM molecular dynamics. In XXV. Biochemický sjezd: Sborník přednášek a posteru, program. - Praha: Venice Praha, 2016, s. 72. ISBN 978-80-270-0331-0.

AFG29

MAJTÁN, Juraj - BUČEKOVÁ, Marcela - SOJKA, Martin - VALACHOVÁ, Ivana - MARTIONITTI, S. - RANZATO, Elia - MAJTÁN, Viktor - KLAUDINY, Jaroslav. Bee-derived antibacterial peptide, defensin-1, promotes wound healing in vitro and in vivo. In Abstract Book: 6th Apimedica & 5th Apiquality International Symposium, November 22-25, 2016, Rome, Italy. - Rome: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana “M. Aleandri”, 2016, p. 57.

AFG30

MAJZÚNOVÁ, Miroslava - KVANDOVÁ, Miroslava - BALIŠ, Peter - PAKANOVÁ, Zuzana - GREŠOVÁ, Linda - KVASNIČKA, P. - DOVINOVÁ, Ima. Different effect of NO synthase inhibition on the redox state in brainstem of young and adult rats. In Nitric Oxide: From Basic Regulations to Lifestyle-Related Diseases: Book of Abstracts. The 9th International Symposium, Vrsar, Croatia, September 13-16, 2016. - Bratislava: Institute of Normal and Pathological Physiology SAS, 2016, p. 20. ISBN 978-80-971699-5-4.

AFG31

MAJZÚNOVÁ, Miroslava - KVANDOVÁ, Miroslava - BALIŠ, Peter - PAKANOVÁ, Zuzana - GREŠOVÁ, Linda - DOVINOVÁ, Ima. The effect of exogenous inhibitors of NO synthases on the redox state in brain stem of Wistar rats. In 92. Fyziologické dny: Sborník abstraktů z konference. - České Budějovice: Přírodovědecká fakulta JU, 2016, s. 67. ISBN 978-80-7394-563-3.

AFG32

MAZUR, Milan - HRICOVÍNI, Michal - HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana. X - and Q-band electron paramagnetic resonance investigation of molybdate complexes with selected aldoses. In Sborník příspěvků: 68. Sjezd chemických společností, 4.-7. září 2016, Praha, Česká republika. Czech Chemical Society Symposium Series, 2016, vol. 14, issue 5, p. 190. ISSN 2336-7202.

AFG33

NEMČOVIČ, Marek - LAPOŠOVÁ, Katarína - PEVALA, Vladimír - ONDROVIČOVÁ, Gabriela - KUTEJOVÁ, Eva - KÚDELOVÁ, Marcela - ŠEDÝ, John R. - ZAJONC, Dirk M. - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Molecular and structural characterization of the immune modulatory protein complex: A novle bidirectional NK activating CD160 in complex with herpesvirus entry mediator HVEM. In XXV. Biochemický sjezd: Sborník přednášek a posteru, program. - Praha: Venice Praha, 2016, P037, p. 167. ISBN 978-80-270-0331-0.

AFG34

NEMČOVIČOVÁ, Ivana - NEMČOVIČ, Marek - KÚDELOVÁ, Marcela - SEDY, John. R. - ZAJONC, Dirk M. Immune modulatory protein complex CD160-HVEM participating in bidirectional signaling pathways: The molecular characterization. In 6th Euro Virology Congress and Expo, March 10-12, 2016, Madrid, Spain. In Virology & Mycology, 2016, vol. 5, Issue 1 (Suppl), p. 62. ISSN 2161-0517.

AFG35

NEMČOVIČOVÁ, Ivana - NEMČOVIČ, Marek - KÚDELOVÁ, Marcela - ZAJONC, D.M. Isolation, purification and crystalization of a novel bidirectional NK activating ligand CD160 in complex with herpesvirus entry mediator HVEM. In Acta Crystallographica Section A, 2016, vol. 72, no.1, p. 242. ISSN 2053-2733.

AFG36

NEMČOVIČOVÁ, Ivana - NEMČOVIČ, Marek - KÚDELOVÁ, Marcela - ZAJONC, D.M. Characterization of immune modulatory protein complex CDD160-HVEM participating in bidirectional signalling pathways. In Materials and Structures, 2016, vol. 23, no. 2, p. 12-15. ISSN 1359-5997.

AFG37

NEMČOVIČOVÁ, Ivana - NEMČOVIČ, Marek - KÚDELOVÁ, Marcela - ZAJONC, Dirk. Characterization of a novel bidirectional NK activating ligand CD160. In Abstracts: XIV Discussions in Structural Molecular Biology, March 17-19, 2016, Nové Hrady, Czech Republic. - Prague: Czech Society for Structural Biology, 2016, P25.

AFG38

NEŠČÁKOVÁ, Zuzana - BYSTRICKÝ, Slavomír - MACHOVÁ, Eva. Vaccination with mannan conjugates protects mice against candidiasis. In ANTOLOVIČ, Roberto - KIFER, Domagoj (eds.). Book of Abstracts: Croatian Congress of Microbiology, June 15-18, 2016, Sveti Martin na Muri, Croatia. - Zagreb: Croatian Microbiology Society, 2016, OP12, p. 47. ISBN 978-953-7778-13-2.

AFG39

NEŠČÁKOVÁ, Zuzana - MACHOVÁ, Eva - BYSTRICKÝ, Slavomír. Mannan conjugates increased survivability and eliminated fungal burden in mice during experimental candidiasis. In Abstracts Book: 3rd Meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology, December 1-3, 2016, Budapest, Hungary. - Budapest: Weco Travel Ltd., 2016, p. 96-97, P4-09.

AFG40

PERNÝ, M. - HURAN, Jozef - SASINKOVÁ, Vlasta - ŠÁLY, V. - MIKOLÁŠEK, M. - VÁRY, M. Impedance spectroscopy of solar cell structures a-SiC/c-Si before and after neutron irradiation. In LANČOK, Adriana (ed.). Book of Abstracts: Solid State Chemistry 2016, September 18-23, 2016, Prague, Czech Republic. - Prague, Czech Republic: Institute of Inorganic Chemistry of CAS, 2016, P20, p. 99.

AFG41

POTOCKÁ, Elena - KIS, Peter - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír. Metóda stanovenia a screening beta-D-apiozidáz. In Sborník příspěvků: 68. Sjezd chemických společností, 4.-7. září 2016, Praha, Česká republika. Czech Chemical Society Symposium Series, 2016, vol. 14, issue 5, p. 187-188. ISSN 2336-7202.

AFG42

PUJOL, Carlos Alberto - DAMONTE, Elsa Beatriz - TURJAN, Jozef - CAPEK, Peter. The antiviral effect of Fagus sylvatica 4OMe-glucuronoxylan sulfates. In Sborník příspěvků: 68. Sjezd chemických společností, 4.-7. září 2016, Praha, Česká republika. Czech Chemical Society Symposium Series, 2016, vol. 14, issue 5, p. 252-253. ISSN 2336-7202.

AFG43

SLÁDEK, Vladimír - KÓŇA, Juraj - TOKIWA, Hiroaki. Ab initio interpretation of receptor-ligand binding in Golgi alfa-mannosidase II. In Meeting Program: GlycoT 2016: The 10th International Symposium on Glycosyltransferases, June 19-21, 2016, Toronto, ON, Canada. - Toronto: University of Toronto, 2016, p. 35.

AFG44

TKÁČ, Ján - BERTÓK, Tomáš - KLUKOVÁ, Ľudmila - HUSHEGYI, András - DAMBORSKÁ, Dominika - BELICKÝ, Štefan. Integration of nanotechnology into glycomics: Construction and application of glycan and lectin biosensors. In Proceedings of 2nd Glycobiology World Congress, August 29-31, 2016, Atlanta, USA. - Atlanta, 2016, Suppl, journal of Glycobiology, 2016, p. 55. ISSN 2168-958X.

AFG45

TKÁČ, Ján - BERTÓK, Tomáš - KLUKOVÁ, Ľudmila - HUSHEGYI, András - DAMBORSKÁ, Dominika - BELICKÝ, Štefan. Construction of ultrasensitive impedimetric biosensors with controlled architecture at nanoscale: Application in glycomics and diagnostics. In Biosensors 2016, 26th Anniversary World Congress on Biosensors, 25-27 May 2016, Gothenburg, Sweden, chennai, India: Elsevier, 2016, O144.

AFG46

VATEHOVÁ, Zuzana - KOLLÁROVÁ, Karin - MALOVÍKOVÁ, Anna - LIŠKOVÁ, Desana. Plant cell walls and their potential protective role in abiotic stress. In Proceedings of Fourth International Symposium on Plant Signaling and Behavior, June 19-24, 2016, St. Petersburg, Russia. St. Petersburg: SINEL Co., 2016, p. 54. ISBN 978-5-9908187-9-8.

AFG47

VLČKOVÁ, Silvia - KŠONŽEKOVÁ, Petra - BYSTRICKÝ, Peter - PÄTOPRSTÝ, Vladimír - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KUBAŠKOVÁ, Terézia - CSANK, Tomáš - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Structural analysis of the exopolysacharide produced by the Lactobacillus reuteri strain L26 Biocenol (EPS-L26). In Book of Abstracts: 27th MassSpec Forum Vienna, 23-24 February, 2016, Vienna, Austria. - Vienna: Vienna University of Technology, 2016, p. 54.

AFG48

ZÁMOROVÁ, Martina - DAMBORSKÝ, Pavel - HOLAZOVÁ, Alena - PAVLÍKOVÁ, Lucia - SULOVÁ, Zdena - KATRLÍK, Jaroslav. Glycan profiling analysis of membrane glycoproteins from leukemic cell lines using various lectin-based biosensing approaches. In Programme Book: Biosensors 2016: 26th Anniversary World Congress on Biosensors, May 25-27, 2016, Gothenburg, Sweden. Chennai, India: Elsevier, 2016, p2.095.

AFG49

ZÁMOROVÁ, Martina - HOLAZOVÁ, Alena - MILJUŠ, Goran - ROBAJAC, Dragana - ŠUNDERIĆ, Miloš - MALENKOVIĆ, Vesna - ĐUKANOVIĆ, Blagoje - GEMEINER, Peter - NEDIĆ, Olgica - KATRLÍK, Jaroslav. Lectin-based protein microarray analysis of differences in glycosylation of various prospective colorectal cancer biomarkers in different types of samples. In Book of Abstracts: Sialoglyco 2016, November 14-17, Santa Barbara, California, USA. Santa Barbara, CA, USA: University of California – Santa Barbara, 2016, p. 53.


AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií


AFH01

BALAŠČÁKOVÁ, Marta - DUDÁŠOVÁ, Hana - VADKERTIOVÁ, Renáta. Extracellular enzymatic activity profiles and physiological properties of yeasts associated with soil. In 43rd Annual Conference on Yeasts, May 10-13, 2016, Smolenice, Slovakia. - Bratislava: Yeast Commissiom, Institute of Chemistry SAS, 2016, P6, p. 59. ISSN 1336-4839.

AFH02

BELLA, Maroš - ŠESTÁK, Sergej - LIN, Chun-Hung - MUCHA, Ján - KOÓŠ, Miroslav. Synthesis and biological evaluation of the model inhibitor against N-acetylglucosaminyltransferase I. In ŠEBESTA, Radovan - SORÁDOVÁ, Zuzana - MEČIAROVÁ, Mária (eds.). Program and Abstracts: Advances in Organic Chemistry – Smolenice 2016, September 4-7, 2016, Smolenice, Slovakia. - Bratislava: Igor Iliť-RádioPrint, 2016, PO-04, p. 47. ISBN 978-80-89867-00-4.

AFH03

BERTÓK, Tomáš - HOLAZOVÁ, Alena, Šedivá - LORENCOVÁ, Lenka - BELICKÝ, Štefan - HUSHEGYI, András - KLUKOVÁ, Ľudmila - DAMBORSKÁ, Dominika - DOŠEKOVÁ, Erika - KASÁK, Peter - TKÁČ, Ján. Glykánové a lektínové biosenzory a biočipy v diagnostike rôznych ochorení. In Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi. ACP XIV. medzinárodná konferencia, 3.-6. máj 2016, Bratislava. - Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2016, p. 10-11. ISBN 978-80-227-4556-7.

AFH04

DAMBORSKÁ, Dominika - PAKANOVÁ, Zuzana - BELICKÝ, Štefan - BERTÓK, Tomáš - MUCHA, Ján - TKÁČ, Ján. Ultrasenzitivní lektinové biosenzory pro včasnou detekci rakoviny prostaty. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016: Book of Abstracts. - Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2016, abstrakt č. 1332. ISBN 978-80-972360-0-7.

AFH05

DAMBORSKÝ, Pavel - KOCZULA, Katarzyna - GALLOTTA, Andrea - KATRLÍK, Jaroslav. Lectin-based lateral flow assay for protein glycoprofiling. In ACP 2016, XIV. medzinárodná konferencia: Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, Bratislava, 3.-6. máj 2016. - Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2016, p. 12. ISBN 978-80-227-4556-7.

AFH06

DAMBORSKÝ, Pavel - ZÁMOROVÁ, Martina - KATRLÍK, Jaroslav. Surface plasmon resonance and microarray approaches to analyze interactions of prostate-specific antigen with lectins. In ACP 2016, XIV. medzinárodná konferencia: Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi, Bratislava, 3.-6. máj 2016. - Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2016, p. 129. ISBN 978-80-227-4556-7.

AFH07

DUDÁŠOVÁ, Hana - BALAŠČÁKOVÁ, Marta - STRATILOVÁ, Eva - VADKERTIOVÁ, Renáta. Yeast diversity in the soil associated with fruit trees. In 43rd Annual Conference on Yeasts, May 10-13, 2016, Smolenice, Slovakia. - Bratislava: Yeast Commissiom, Institute of Chemistry SAS, 2016, P5, p. 58. ISSN 1336-4839.

AFH08

FRAŇOVÁ, Lucia - PUCHART, Vladimír - BIELY, Peter. Novel spectrophotometric quantification of glucunoroyl esterase activity determined on new chromogenic substrates used in glucuronidase-coupled assay. In 4th Conference on Proteins: Naše proeíny 2016-Štruktúra a funkcia, April 19-20, 2016, Bratislava, Slovakia. - Bratislava: Institute of Molecular Biology SAS, 2016, p. 18. ISBN 978-80-971617-1-2.

AFH09

HARONIKOVÁ, Andrea - SAMEK, Oto - GONOVÁ, Dominika - MÁROVÁ, Ivana - BREIEROVÁ, Emília - KRYŽÁNEK, V. Production changes in stressed yeast strains Metschnikowia monitored using Raman spectroscopy and SEM. In 43rd Annual Conference on Yeasts, May 10-13, 2016, Smolenice, Slovakia. - Bratislava: Yeast Commissiom, Institute of Chemistry SAS, 2016, HP3, p. 47. ISSN 1336-4839.

AFH10

HORVÁTHOVÁ, Eva - POTOCKÁ, Elena - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír - DURAJ, Jozef - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - ŠULÍKOVÁ, Margita - GÁLOVÁ, Eliška - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - KLAPÁKOVÁ, M. - CHOLUJOVÁ, Dana. Tyrosol glycoside salidroside - synthesis and some biological characteristics. In TOXCON 2016: Interdisciplinary Toxicological Conference, June 22-24, 2016, Stará Lesná, Slovakia. Interdisciplinary Toxicology, 2016, vol. 9, no. suppl. 1, p. 27-28. ISSN 1337-6853.

AFH11

JOCHEC MOŠKOVÁ, Daniela - JANIGOVÁ, Ivica - NÓGELLOVÁ, Zuzana - SEDNIČKOVÁ, Michaela - PODHRADSKÁ, Silvia - JANKOVIČ, Ľuboš - KOMADEL, Peter - ŠLOUF, Miroslav - CHODÁK, Ivan. Prediction of filler reinforcing structure in polymer-clay nanocomposites by rheological measurement. In Polyméry 2016: IX. Slovensko-česká konferencia: Program a zborník príspevkov. - Bratislava: Ústav polymérov SAV, 2016, s. 75-76. ISBN 978-80-89841-00-4. (Polyméry 2016).

AFH12

KASÁK, Peter - ILČÍKOVÁ, Markéta - FILIP, Jaroslav - MRLÍK, Miroslav - DANKO, Martin - BERTÓK, Tomáš - TKÁČ, Ján. Betaine materials as a tool for tailored application. In BIMac 2016: XXII. Bratislava Conference on Macromolecules: Polymers with Tailored Architecture and Properties: Programme book and book of abstracts. - Bratislava: Ústav polymérov SAV, 2016, p. 42. ISBN 978-80-89841-01-1.

AFH13

KIS, Peter - MASTIHUBA, Vladimír - MASTIHUBOVÁ, Mária. Enzymatické acetylácie prekurzorov fenylpropanoidných glykozidov. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016: Book of Abstracts. - Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2016, abstrakt č. 1472. ISBN 978-80-972360-0-7.

AFH14

KIS, Peter - POTOCKÁ, Elena - MASTIHUBOVÁ, Mária. Zinc oxide as a green promoter of stereospecific glycosylation. In Advances in Organic Chemistry. Conference of Organic Chemistry, Smolenice, Slovak Republic, September 4-7, 2016. - Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2016, PO-16.

AFH15

KLUKOVÁ, Ľudmila - FILIP, Jaroslav - BELICKÝ, Štefan - TKÁČ, Ján. Grafén ako avantgardný nanomateriál využívaný pri senzitívnej detekcii glykoproteínov-biomarkerov rôznych chorôb v spojení s lektínovými biosenzormi. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016: Book of Abstracts. - Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2016, abstrakt č. 1360. ISBN 978-80-972360-0-7.

AFH16

KLUNDA, Tomáš - POLÁKOVÁ, Monika - KÓŇA, Juraj - ŠESTÁK, Sergej. Synthesis of pyrrolidine derivatives as potential inhibitors of alfa-mannosidases from GH38 family. In Advances in Organic Chemistry. Conference of Organic Chemistry, Smolenice, Slovak Republic, September 4-7, 2016. - Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2016, PO-18.

AFH17

KOVÁČOVÁ, Kristína - FARKAŠ, Vladimír. High-throughput in-gel assay of yeat cell wall polysaccharide endotransglycosylases. In 43rd Annual Conference on Yeasts, May 10-13, 2016, Smolenice, Slovakia. - Bratislava: Yeast Commissiom, Institute of Chemistry SAS, 2016, P12, p. 65. ISBN 1336-4839.

AFH18

KRAJČOVIČ, Tomáš - BUČKO, Marek - GEMEINER, Peter - CHORVÁT, Dušan, Jr. Immobilization of Baeyer-Villiger monooxygenase in polyelectrolyte complex beads. In MARKOŠ, Jozef (ed.). Proceedings: 43rd International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, May 23-27, 2016, Tatranské Matliare, Slovakia. - Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2016, p. 202. ISBN 978-80-89597-35-2.

AFH19

KRONEK, Juraj - KRONEKOVÁ, Zuzana - PETRENČÍKOVÁ, Nadežda - KLEINOVÁ, Angela - PAULOVIČOVÁ, Ema - PAULOVIČOVÁ, Lucia. Poly(2-isopropenyl-2-oxazoline) as a functional polymer for biomedical application. In BIMac 2016: XXII. Bratislava Conference on Macromolecules: Polymers with Tailored Architecture and Properties: Programme book and book of abstracts. - Bratislava: Ústav polymérov SAV, 2016, p. 27. ISBN 978-80-89841-01-1.

AFH20

KRONEKOVÁ, Zuzana - PAULOVIČOVÁ, Ema - PAULOVIČOVÁ, Lucia - CHORVÁT, Dušan Jr. - KRONEK, Juraj. Cytotoxicity and immunomodulative properties of poly(2-isopropenyl-2-oxazoline) as new type of biomedical polymers. In BYPOS 2016: 6th Bratislava Young Polymer Scientists Workshop, March 13-18, 2016, High Tatras, Slovakia. Workshop Book. - Bratislava: Young Scientists Council of Polymer Institute of SAS, 2016, p. 105. ISBN 978-80-970923-8-2.

AFH21

KRONEKOVÁ, Zuzana - PETRENČÍKOVÁ, Nadežda - PAULOVIČOVÁ, Ema - PAULOVIČOVÁ, Lucia - KRONEK, Juraj. Poly(2-izopropenyl-2-oxazolín) ako nový druh polyméru pre biomedicínske aplikácie. In Polyméry 2016: IX. Slovensko-česká konferencia: Program a zborník príspevkov. - Bratislava: Ústav polymérov SAV, 2016, s. 53-54. ISBN 978-80-89841-00-4.

AFH22

MIČOVÁ, Júlia - REMEŠ, Zdeněk - CHANG, Yu-Ying. Production of zinc oxide nanowires powder with precisely defined morphology. In BRUNNER, Róbert (ed.). Extended Abstract Book of 9th Conference "Solid State Surfaces and Interfaces", November 21-24, 2016, Piešťany. - Bratislava: Comenius University, 2016, p. 68-69. ISBN 978-80-223-4203-2.

AFH23

MOSNÁČKOVÁ, Katarína - DWORAK, Claudia Lydia - ŠIŠKOVÁ, Alena - KLEINOVÁ, Angela - SASINKOVÁ, Vlasta - KULIČEK, Jaroslav - MOSNÁČEK, Jaroslav. Synthesis of polymer-carbon nanotubes hybrids via surface initiated raft polymerization. In BIMac 2016: XXII. Bratislava Conference on Macromolecules: Polymers with Tailored Architecture and Properties: Programme book and book of abstracts. Bratislava: Ústav polymérov SAV, 2016, p. 49. ISBN 978-80-89841-01-1.

AFH24

ONDRUŠKOVÁ, Nina - PAKANOVÁ, Zuzana - HONZÍK, Tomáš - MUCHA, Ján - ZEMAN, Jiří - HANSÍKOVÁ, Hana. Analýza struktury hyposialovaného sérového apolipoproteinu C-III pomocí hmotnostní spektrometrie u pacientů s dědičnými poruchami metabolizmu glykogenu. In Program a zborník abstraktov: 31. Pracovné dni: Dedičné metabolické poruchy, 25.-27. máj 2016, Bratislava. - Praha: Meritis s.r.o., 2016, s. 70.

AFH25

PAULOVIČOVÁ, Ema - PAULOVIČOVÁ, Lucia - PILIŠIOVÁ, Ružena - GALLIKOVÁ, Veronika - YASHUNSKY DMITRI V. - KARELIN, Alexander A. - TSVETKOV, Yury E. - NIFANTIEV, Nikolay E. Anti-Candida albicans immune responses induced by synthetically prepared nonaglucosaccharide. In 43rd Annual Conference on Yeasts, May 10-13, 2016, Smolenice, Slovakia. - Bratislava: Yeast Commissiom, Institute of Chemistry SAS, 2016, P14, p. 67. ISSN 1336-4839.

AFH26

POTOCKÁ, Elena - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír. Biokatalytická príprava a izolácia tyrozol beta-D-fruktozidu. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016: Book of Abstracts. - Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2016, abstrakt č. 1393. ISBN 978-80-972360-0-7.

AFH27

PÚZSEROVÁ, Angelika - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter - RADOŠINSKÁ, Jana - HRABÁROVÁ, Eva - DOVINOVÁ, Ima - KVANDOVÁ, Miroslava - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - TÖRÖK, Jozef. Zachovaná funkcia endotelu v pľúcnych artériách pri systémovej hypertenzii v experimente. In Cardiology Letters, 2016, vol. 25, suppl. 1, p. 22S. ISSN 1338-3655.

AFH28

SAMEK, Oto - HARONIKOVÁ, Andrea - MÁROVÁ, Ivana - BREIEROVÁ, Emília - BERNATOVÁ, S. - KRYŽÁNEK, V. - JEŽEK, J. - ZEMÁNEK, P. Raman spectroscopy: Capabilities and applications in monitoring the growth of yeast cultures. In 43rd Annual Conference on Yeasts, May 10-13, 2016, Smolenice, Slovakia. - Bratislava: Yeast Commissiom, Institute of Chemistry SAS, 2016, p. 43. ISSN 1336-4839.

AFH29

SPIŠÁKOVÁ, Mária - BELLA, Maroš - KOÓŠ, Miroslav. Towards the synthesis of potential inhibitor of α-mannosidase II designed by computational methods. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016: Book of Abstracts. - Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2016, abstrakt č. 1384. ISBN 978-80-972360-0-7.

AFH30

SPIŠÁKOVÁ, Mária - BELLA, Maroš - KOÓŠ, Miroslav. Towards the synthesis of potential inhibitor of α-mannosidase II designed by computational methods. In ŠEBESTA, Radovan - SORÁDOVÁ, Zuzana - MEČIAROVÁ, Mária (eds.). Program and Abstracts: Advances in Organic Chemistry – Smolenice 2016, September 4-7, 2016, Smolenice, Slovakia. - Bratislava: Igor Iliť-RádioPrint, 2016, p. 77, PO-34. ISBN 978-80-89867-00-4.

AFH31

STRATILOVÁ, Barbora - KLAUDINY, Jaroslav - ŠESTÁK, Sergej - ŘEHULKA, Pavel - VADKERTIOVÁ, Renáta - ŘEHULKOVÁ, Helena - STRATILOVÁ, Eva. Partial structure of a long-chain alpha-galactosidase from Cryptococcus flavescens. In 43rd Annual Conference on Yeasts, May 10-13, 2016, Smolenice, Slovakia. - Bratislava: Yeast Commissiom, Institute of Chemistry SAS, 2016, P3, p. 56. ISSN 1336-4839.

AFH32

VRŠANSKÁ, Mária - CZISZÁROVÁ, Mária - BIELY, Peter. Xylan debranching enzymes of xylanolytic Cryptococcus albidus. In HAPALA, Ivan - BREIEROVÁ, Emília (eds.). Program and Abstracts: 43rd Annual Conference on Yeast, May 10-23, 2016, Smolenice, Slovakia. - Bratislava: Yeast Commission, Institute of Chemistry SAS, 2016, P4, p. 57. ISSN 1336-4839.

AFH33

VYŠEHRADSKÁ, Laura - JANOŠKOVÁ, Michaela - POLÁKOVÁ, Monika - JANTOVÁ, Soňa. Protinádorová aktivita nových derivátov manózy. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016: Book of abstracts. - Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2016, abstrakt č. 1370. ISBN 978-80-972360-0-7.

AFH34

ZÁMOROVÁ, Martina - HOLAZOVÁ, Alena, Šedivá - ROBAJAC, Dragana - MILJUŠ, Goran - ŠUNDERIĆ, Miloš - MASNIKOSA, Romana - MALENKOVIĆ, Vesna - DUKANOVIĆ, Blagoje - GEMEINER, Peter - NEDIĆ, Olgica - KATRLÍK, Jaroslav. Štúdium glykozylačných zmien biomarkerov korektálneho karcinómu pomocou glykoproteínovej microarray využívajúcej lektíny. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016: Book of Abstracts. - Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2016, abstrakt č. 1463. ISBN 978-80-972360-0-7.


AFK Postery zo zahraničných konferencií


AFK01

DAMBORSKÝ, Pavel - ZÁMOROVÁ, Martina - KATRLÍK, Jaroslav. Analyzing the binding affinities of prostate-specific antigen to lectins by surface plasmon resonance and protein microarray platforms. In Prosense Conference on Prostate Cancer Diagnosis: Cancer Diagnosis: Parallel Sensing of Prostate Cancer Biomarkers, 12-13 September 2016, Bath, UK. Bath: University of Bath, 2016, http://www.prosense-itn.eu/page-110063-en.html.

AFK02

MASTIHUBOVÁ, Mária - CHYBA, Andrej - KIS, Peter - POTOCKÁ, Elena - MASTIHUBA, Vladimír. Synthesis of sugars acylated by polyphenolic acids – chemical & enzymatic approaches. In Program and Book of Abstracts: 2nd Meeting of COST Action CM1407: Challenging Organic Synthesis Inspired by Nature – from Natural Products Chemistry to Drug Discovery, April 4-5, 2016, Madrid, Spain. - Madrid, 2016, poster.


BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch


BDF01

BELICKÝ, Štefan - KLUKOVÁ, Ľudmila - TKÁČ, Ján. Sladké tajomstvo chorôb. In Quark: magazín o vede a technike, 2016, roč. XXII, č. 4, s. 40-41. ISSN 1337-8422.

BDF02

DAMBORSKÁ, Dominika. Sladké markery rakoviny. In Quark: magazín o vede a technike, 2016, roč. XXII, č. 9, s. 43. ISSN 1337-8422.

BDF03

KOÓŠ, Miroslav - BORONKAYOVÁ, Felícia. Cukor. Fuj!? In Život, 2016, roč. 66, č. 24, s. 28-31. ISSN 0139-6323.

BDF04

PAKANOVÁ, Zuzana - ZIBUROVÁ, Jana - ŠALINGOVÁ, Anna - BEHÚLOVÁ, Darina - HLAVATÁ, Anna - MUCHA, Ján. Kongenitálne poruchy glykozylácie a ich diagnostika na Slovensku. In Newslab, 2016, roč. 7, s.89-92. ISSN 1338-9661.

BDF05

SLÁVIKOVÁ, Elena. Úlohy a aktivity Zbierky kultúr kvasiniek (The roles and activities of the Culture collection of yeasts). In Životné prostredie: revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2016, roč. 50, p. 118-120. ISSN 0044-4863.


FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy, ...)


FAI01

PREVEDA: Interaktívna konferencia mladých vedcov (Interactive Conference of Young Scientists). Editori: Miroslav Ferko, Pavol Farkaš. Bratislava: Občianske združenie PREVEDA, 2016. ISBN 978-80-972360-0-7.

FAI02

43rd Annual Conference on Yeasts, May 10-13, 2016, Smolenice, Slovakia. Program and Abstracts. Editori: Ivan Hapala, Emília Breierová. Bratislava: Yeast Commissiom, Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences, Institute of Animal Biochemistry and Genetics SAS, Faculty of Chemical and Food Technology SUT, 2016. ISSN 1336-4839.

FAI03

Chemical Papers. Milan Polakovič (hlavný redaktor), Ján Hirsch (editorial manager). Bratislava: Chemický ústav SAV. ISSN 0336-6352 (Print), 1336-9075 (Online). 12 čísiel za rok. Warsaw: De Gruyter Open Ltd. IF2015: 1.326.


GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií


GII01

BARTOŠOVIČOVÁ, Marta - TKÁČ, Ján. Vedec roka SR 2015. Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV. In Vedanadosah.cvtisr.sk, sekcia Články, 10.05.2016. http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedec-roka-sr-2015-jan-tkac-z-chemickeho.

GII02

BERTÓK, Tomáš. Cukry v našom živote. In Vedecká cukráreň, CVTI SR - Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, 20. 9. 2016. http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/multimedialna-galeria/videoarchiv/vedecka-cukraren/ing.-tomas-bertok-phd.-eur-ing.html?page_id=9309.

GII03

BIELY, Peter. Ďalší krok v medzinárodnom partnerstve. In Správy Slovenskej akadémie vied, 2016, roč. 52, č. 5-6, s. 32. ISSN 0139-6307.

GII04

BIELY, Peter - LACHANCE, Marc-André. Half a century of the International Commission on Yeasts. In Yeast Newsletter, June 2016, Vol. LXV, No. I, p. 17. ISSN 0513-5222.

GII05

BREIEROVÁ, Emília. . XIX. Culture Collection of Yeast (CCY), Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, 845 38, Bratislava, Slovakia: Recent publication. In Yeast Newsletter, 2016, Vol. LXV, No. II, p. 35-36. ISSN 0513-5222.

GII06

BREIEROVÁ, Emília. VIII. Culture Collection of Yeast (CCY), Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, 842 38, Bratislava, Slovakia: Recent publication. In Yeast Newsletter, 2015, vol. LXIV, no. II, p. 41-42. ISSN 0513-5222.

GII07

DEVERA, Zuzana - TKÁČ, Ján. Vedec roka: Ján Tkáč: Cukry na povrchu molekúl odhalia rakovinu v rannom štádiu. In Trend.sk, sekcia Ekonomika, 10. 5. 2016. http://www.etrend.sk/ekonomika/vedec-roka-jan-tkac-cukry-na-povrchu-molekul-pomozu-odhalit-rakovinu-vo-velmi-vcasnom-stadiu.html.

GII08

FARKAŠ, Pavol - FERKO, Miroslav - PODSTUPKA, Martin. Čaro Interaktívnej konferencie. In Správy SAV, 2016, roč. 52, č. 5-6, s. 11-13. ISSN 0139-6307.

GII09

FARKAŠ, Pavol - FERKO, Miroslav. Budúcnosť už klope na dvere. In Quark: magazín o vede a technike, 2016, roč. XXII, č.9, s. 42. ISSN 1337-8422.

GII10

KATRLÍK, Jaroslav. Biočipy pomôžu rýchlejšie odhaliť rakovinu. In Denník Pravda, 24.8.2016, s. 4. http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/402975-biocipy-pomozu-rychlejsie-odhalit-rakovinu/. ISSN 1335-4050.

GII11

KOČIŠ, Peter - MISTRÍK, Róbert - KOÓŠ, Miroslav - MUCHA, Ján - TURČÁNI, Peter. Slováci mapujú molekuly človeka. In Sme.sk, sekcia Sme Tech, 10.05.2016. http://tech.sme.sk/c/20159856/ako-slovaci-mapuju-molekuly-cloveka-sledujte-diskusiu-nazivo.html.

GII12

KOÓŠ, Miroslav - LÁSZLÓOVÁ, Klaudia - DUCHOŇ, František - ŠAJBIDOR, Ján - SALAJ, Ján - SHREIBER, Peter - ŠPITALSKÝ, Zdeno - SABO, Robert. Objavovanie budúcnosti. In PROFIT, Príloha Profit+: Čo nám uľahčuje život, 2016, č. 16-17, s. 28-31.

GII13

MATKOVSKÁ, Zuzana - TKÁČ, Ján. Vedec roka: Máme kvalitných, talentovaných ľudí. In Sme.sk, sekcia Domov, 10.05.2016. http://domov.sme.sk/c/20160119/vedec-roka-mame-kvalitnych-talentovanych-ludi.html.

GII14

ŠARMÍROVÁ, Milica - TKÁČ, Ján. Slovenská veda sa dostáva na úroveň atraktívneho partnera pre priemyselnú sféru. In Učiteľské noviny, 2016, roč. LXIII, č. 6, s. 4-5. ISSN 0139-5769.

GII15

ŠARMÍROVÁ, Milica - MISTRÍK, Robert - KOÓŠ, Miroslav. Slovenskí vedci mapujú malé molekuly v ľudskom organizme. In Učiteľské noviny, 2016, roč. LXIII, č. 6, s. 7. ISSN 0139-5769.

GII16

ŠIMKOVIČ, Jakub - TKÁČ, Ján. Slovensko má čo robiť v úsilí pritiahnuť ľudí zo zahraničia. In Euractiv Špeciál: ERC granty a Slovensko - Európska podpora slovenskej vedy, 20.-24. jún 2016, s. 4-5. http://euractiv.sk/wp-content/uploads/2016/07/EURACTIV-SPECIAL-062016-ERC-granty-a-Slovensko%E2%80%8F.pdf.

GII17

TKÁČ, Ján - HABRMANOVÁ, Slávka. Vytvorili stroje tisíckrát menšie ako ľudský vlas a dostanú Nobelovu cenu. In CVTI SR: Veda na dosah, 13.10.2016. http://vedanadosah.cvtisr.sk/vytvorili-stroje-tisickrat-mensie-ako-ludsky-vlas-a-dostanu-nobelovu-cenu.

GII18

TKÁČ, Ján - PODSTUPKA, Martin. Sloboda dovolí robiť kvalitné veci. In Správy SAV, 2016, roč. 52, č. 2, s. 4-6. ISSN 0139-6307.

GII19

TUTKOVÁ, Jana - TKÁČ, Ján. Choroby v tele hľadáme vďaka biočipom a cukru v bunkách. In Hospodárske noviny, Sekcia HNStyle: Veda, 08.06.2016. http://style.hnonline.sk/veda/676217-choroby-v%20tele-hladame-vdaka.

GII20

UHEROVÁ, Lenka - KATRLÍK, Jaroslav. Biočipy vďaka cukru prenasledujú rakovinu. In Denník N, Science.sk, 8.8.2016. http://science.dennikn.sk/clanky-a-rozhovory/ziva-priroda-a-chemicke-vedy/biologia-a-chemia/6349-biocipy-prenasleduju-rakovinu-vdaka-cukru.

GII21

VADKERTIOVÁ, Renáta. Microbe highlights: Taphrina gei-montani (strains CCY 058-007-001 to CCY 058-007-005), a new species parasiting herbaceous Rosaceae. In MIRRI News, 2016, issue 8, p. 4-5.

GII22

VAJS, Miroslav - TKÁČ, Ján. Ocenili výskum rakoviny i netradičnú nabíjačku. In Správy.Pravda.sk, sekcia Domáce, 11.05.2016. http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/392737-ocenili-vyskum-rakoviny-i-netradicnu-nabijacku/.

GII23

VITKOVÁ, Zuzana - KATRLÍK, Jaroslav. Slovenskí vedci vyvíjajú biočipy, ktoré majú zastaviť rakovinu. In Netky.sk, sekcia Relax, 5.8.2016, 12:20. http://www.netky.sk/clanok/slovenski-vedci-vyvijaju-biocipy-ktore-maju-zastavit-rakovinu.

Príloha D


Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Semestrálne prednášky:
RNDr. Desana Lišková, PhD.

Názov semestr. predmetu: Regulačné molekuly v raste, morfogenéze a obranných procesoch rastlín (1. roč. Mgr. štúdia, študijný odbor Biológia)

Počet hodín za semester: 12

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra fyziológie rastlín


doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.

Názov semestr. predmetu: Chémia prírodných látok (5. roč. Mgr. štúdia)

Počet hodín za semester: 6

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra organickej chémieSemestrálne cvičenia:
Mgr. Elena Karnišová Potocká

Názov semestr. predmetu: Bakalársky projekt I (3. roč. Bc. štúdia)

Počet hodín za semester: 36

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta prírodných vied UCM, Katedra biotechnológií


Mgr. Elena Karnišová Potocká

Názov semestr. predmetu: Laboratórne cvičenie z enzymológie a enzýmového inžinierstva (1. roč. Ing. štúdia)

Počet hodín za semester: 30

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Ústav biotechnológie


Ing. Peter Kis

Názov semestr. predmetu: Laboratórne cvičenia z organickej chémie II (2. roč. Bc. štúdia)

Počet hodín za semester: 65

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie, Oddelenie organickej chémie


Mgr. Tomáš Klunda

Názov semestr. predmetu: Laboratórne cvičenia z organickej chémie (1. roč. Bc. štúdia)

Počet hodín za semester: 52

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra organickej chémie


Mgr. Tomáš Klunda

Názov semestr. predmetu: Laboratórne cvičenia z organickej chémie (2. roč. Bc. štúdia)

Počet hodín za semester: 24

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra organickej chémie


Mgr. Maroš Laho

Názov semestr. predmetu: Základné cvičenia z mikrobiológie (1. roč. Bc. štúdia, učiteľský smer Biológia a chémia)

Počet hodín za semester: 36

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra mikrobiológie a virológie


Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.

Názov semestr. predmetu: Semestrálny projekt I (1. roč. Ing. štúdia)

Počet hodín za semester: 52

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Ústav biotechnológie


Ing. Mária Mastihubová, PhD.

Názov semestr. predmetu: Laboratórium organickej syntézy I (1. roč. Ing. štúdia)

Počet hodín za semester: 104

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie, Oddelenie organickej chémie


Ing. Mária Mastihubová, PhD.

Názov semestr. predmetu: Semestrálny projekt I (1. roč. Ing. štúdia)

Počet hodín za semester: 104

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie, Oddelenie organickej chémie


Ing. Mária Spišáková

Názov semestr. predmetu: Laboratórne cvičenia z organickej chémie I (2. roč. Bc. štúdia)

Počet hodín za semester: 60

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie, Oddelenie organickej chémieSemináre:
Mgr. Tomáš Klunda

Názov semestr. predmetu: Seminár z organickej chémie (1. roč. Bc. štúdia)

Počet hodín za semester: 24

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra organickej chémie


Mgr. Tomáš Klunda

Názov semestr. predmetu: Seminár z organickej chémie (2. roč. Bc. štúdia)

Počet hodín za semester: 24

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra organickej chémie


RNDr. Karin Kollárová, PhD.

Názov semestr. predmetu: Diplomová práca 2 (1. roč. Mgr. štúdia v odbore Biológia)

Počet hodín za semester: 48

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra fyziológie rastlín


RNDr. Karin Kollárová, PhD.

Názov semestr. predmetu: Diplomová práca 3 (2. roč. Mgr. štúdia v odbore Biológia)

Počet hodín za semester: 48

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra fyziológie rastlín


RNDr. Karin Kollárová, PhD.

Názov semestr. predmetu: Seminár k bakalárskej práci 1 (3. roč. Bc. štúdia v odbore Biológia)

Počet hodín za semester: 24

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra fyziológie rastlín


RNDr. Desana Lišková, PhD.

Názov semestr. predmetu: Bakalárska práca z fyziológie rastlín (3. roč. Bc. štúdia v odbore Biológia)

Počet hodín za semester: 24

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra fyziológie rastlín


RNDr. Desana Lišková, PhD.

Názov semestr. predmetu: Diplomová práca 1 (1. roč. Mgr. štúdia v odbore Biológia)

Počet hodín za semester: 24

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra fyziológie rastlín


RNDr. Desana Lišková, PhD.

Názov semestr. predmetu: Seminár k bakalárskej práci 2 (3. roč. Bc. štúdia v odbore Biológia)

Počet hodín za semester: 24

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra fyziológie rastlín


Ing. Eva Stratilová, PhD.

Názov semestr. predmetu: Semestrálna práca (I. roč. Ing. štúdia)

Počet hodín za semester: 60

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, VUT Brno, Česko, Ústav chemie potravin a biotechnologií


Ing. Eva Stratilová, PhD.

Názov semestr. predmetu: Semestrálna práca (I. roč. Ing. štúdia)

Počet hodín za semester: 60

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Ústav biochémie a mikrobiológie


Ing. Eva Stratilová, PhD.

Názov semestr. predmetu: Semestrálna práca a diplomová prax (I. roč. Ing. štúdia)

Počet hodín za semester: 60

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, VUT Brno, Česko, Ústav chemie potravin a biotechnologií


Mgr. Zuzana Vatehová, PhD.

Názov semestr. predmetu: Bakalárska práca z fyziológie rastlín (3. roč. Bc. štúdia v odbore Biológia)

Počet hodín za semester: 24

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra fyziológie rastlín


Mgr. Zuzana Vatehová, PhD.

Názov semestr. predmetu: Diplomová práca 1 (1. roč. Mgr. štúdia v odbore Biológia)

Počet hodín za semester: 24

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra fyziológie rastlín


Mgr. Zuzana Vatehová, PhD.

Názov semestr. predmetu: Seminár k bakalárskej práci 2 (3. roč. Bc. štúdia v odbore Biológia)

Počet hodín za semester: 24

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra fyziológie rastlínTerénne cvičenia:

– – –
Individuálne prednášky:


Mgr. Stanislav Kozmon, PhD.

Názov semestr. predmetu: Štúdium reakčných mechanizmov a vlastností molekúl použitím metód výpočtovej chémie - 2. roč. Bc. štúdia)

Počet hodín za semester: 1

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra organickej chémie


Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.

Názov semestr. predmetu: Aplikácia biokatalýzy v chémii sacharidov (v rámci predmetu Nové trendy v organickej chémii - 2. roč. Bc. štúdia)

Počet hodín za semester: 1

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra organickej chémie


Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.

Názov semestr. predmetu: Biokatalýza v organickej syntéze (v rámci predmetu Enzymológia a enzýmové inžinierstvo - 1. roč. Ing. štúdia)

Počet hodín za semester: 2

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Ústav biotechnológie


Ing. Ema Paulovičová, CSc.

Názov semestr. predmetu: Antifungálna imunita I (štúdijný program Medicínska technológia - 5. roč. Ing. štúdia)

Počet hodín za semester: 1

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Ústav biochémie a mikrobiológie


Ing. Lucia Paulovičová, PhD.

Názov semestr. predmetu: Antifungálna imunita II (študijný program Medicínska technológia - 5. roč. Ing. štúdia)

Počet hodín za semester: 1

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Ústav biochémie a mikrobiológie


Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Názov semestr. predmetu: Enzymológia a enzýmové inžnierstvo (študijný program Biotechnológia - 1. ročník Ing. štúdia)

Počet hodín za semester: 1

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Ústav biotechnológie


Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Názov semestr. predmetu: Vybrané kapitoly z biochémie a molekulárnej biológie (študijný program Biochémia - 2. ročník Mgr. štúdia)

Počet hodín za semester: 1

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra biochémieIng. Renáta Vadkertiová, PhD.

Názov semestr. predmetu: Kvasinky a kvasinkovité mikroorganizmy - ich výskyt, vlastnosti a úschova (pre 3. roč. Bc. štúdia)

Počet hodín za semester: 2

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra mikrobiológie a virológiePríloha E
Medzinárodná mobilita organizácie
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:

Krajina

D r u h d o h o d y
MAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné
Meno pracovníka

Počet dní

Meno pracovníka

Počet dní

Meno pracovníka

Počet dní

Belgicko

Jaroslav Katrlík

12

ČeskoŠtefan Belický

10

Tomáš Bertók

4


Tomáš Bertók

10

Marek Bučko

4


Peter Capek

6

Erika Došeková

2


Stanislav Kozmon

30

Peter Gemeiner

4
Alena Holazová

3
Jaroslav Katrlík

2
Júlia Mičová

366
Monika Poláková

1
Vlasta Sasinková

6
Mária Šedivá

1
Ján Tkáč

2
Igor Tvaroška

25
Jana Ziburová

1

Francúzsko

Mária Matulová

8Soňa Garajová

366
Iveta Uhliariková

8Igor Tvaroška

4

JaponskoStanislav Kozmon

11

Vladimír Sládek

366

JAR

Andrea Schenkmayerová

366

Katar

Jaroslav Filip

366

Nemecko

Pavel Damborský

8
Mária Matulová

3
Iveta Uhliariková

3
Renáta Vadkertiová

2

Poľsko

Peter Capek

5

Rakúsko

Marek Bučko

1
Peter Capek

1
Sergej Šesták

1

Srbsko

Jaroslav Katrlík

8
Martina Zámorová

8

Švédsko

Peter Biely

3

TalianskoPeter Capek

4

Ján Tkáč

2


Mária Matulová

4Počet vyslaní spolu

4

32

7

75

29

1930


(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:

Krajina

D r u h d o h o d y
MAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné
Meno pracovníka

Počet dní

Meno pracovníka

Počet dní

Meno pracovníka

Počet dní

Austrália

Dr. Mária Hrmová

1

ČeskoBc. Alena Jurnečková

60
Mgr. Dana Vránová, PhD.

5Francúzsko

Dr. Mounir Traikia

5Dr. Sérge Pérez

1

Japonsko

Kanade Shimizu (MSc student)

10
prof. Hiroaki Tokiwa

10
Ruriko Matsuda (MSc student)

10
Yuki Ishikawa (MSc student)

16
Yuta Yamamoto (MSc student)

16

JAR

Nanthakumar Arumugam (MSc student)

30

Nemecko

Xiaoling Lu

33

Srbsko

Dr. Miloš Šunderić

7
Dr. Olgica Nedić

7
Mgr. Nikola Gligorijević

7

Švédsko

Iwona Klonowska (PhD student)

3

TalianskoDr. Daniele Ciceri

1
Dr. Gabriela Fontana

2
Dr. Ruggero Beretta

2Počet prijatí spolu

4

26

5

70

9

130


(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):

Krajina

Názov konferencie

Meno pracovníka

Počet dní

Belgicko

IBCarb

Jaroslav Katrlík

3

Česko

12.ICPG

Michal Halaj

3Ján Hirsch

5Zdenka Hromádková

4
17.ŠHS

Peter Baráth

6Viera Hrivnáková

6Vladimír Pätoprstý

7Silvia Vlčková

6
68.SCHS

Štefan Belický

2Ján Hirsch

6Miloš Hricovíni

4Zuzana Hricovíniová

4Elena Karnišová Potocká

4Ján Tkáč

2Jozef Turjan

5
CTB 2016

Miloš Hricovíni

3
ICCBM 16

Tomáš Bertók

1
MEM 2016

Dominika Damborská

2András Hushegyi

2
NANOCON 2016

Dominika Damborská

3
SSC 2016

Vlasta Sasinková

6
TD 2016

Marta Balaščáková

2Hana Dudášová

2
XXV BS

Marek Baráth

5Tomáš Bertók

1Lucia Fraňová

4Stanislav Kozmon

6Ján Tkáč

1

Francúzsko

23.YRFM

Lucia Fraňová

3

Holandsko

BPE 2016

Elena Karnišová Potocká

5

Chorvátsko

CCM 2016

Zuzana Neščáková

5

Japonsko

ICY2016

Peter Biely

15

Kanada

GlycoT 2016

Stanislav Kozmon

9Igor Tvaroška

8

Kórejská republika

KSG 2016

Peter Capek

10

Lotyšsko

EBC 2016

Jaroslav Katrlík

8

Maďarsko

DocW 2016

Michal Halaj

3
MESIA 2016

Zuzana Neščáková

3

Nemecko

MMM 2016

Pavel Damborský

4Jaroslav Katrlík

4Martina Zámorová

4
Prosense SS

Štefan Belický

8Pavel Damborský

8Jaroslav Katrlík

4

Rakúsko

MassSpec 2016

Eva Stratilová

2Kristína Vadinová

1Silvia Vlčková

2

Rusko

4.ISPSB

Zuzana Vatehová

7

Španielsko

COST CM1407

Mária Mastihubová

4

Švajčiarsko

PWS 2016

Štefan Belický

7Pavel Damborský

7Jaroslav Katrlík

6Ján Tkáč

7

Švédsko

Biosensors 2016

Štefan Belický

7Dominika Damborská

7Pavel Damborský

7András Hushegyi

7Ľudmila Kluková

7Ján Tkáč

7Martina Zámorová

6

USA

2.GWC

Ján Tkáč

16
38.SBFC

Peter Biely

6
Sialoglyco 2016

Jaroslav Katrlík

11

Veľká Británia

8.MQSS

Peter Baráth

6
Prosense CPCD

Jaroslav Katrlík

4Ján Tkáč

7

Spolu

32

66

347

Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická spolupráca v rámci vládnych dohôd
Skratky použité v tabuľke (C):
12.ICPG - 12h International Conference on Polysaccharides-Glycoscience

17.ŠHS - 17. Škola hmotnostní spektrometrie

2.GWC - 2nd Glycobiology World Congress

23.YRFM - 23rd Young Research Fellows Meeting

38.SBFC - 38th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals

4.ISPSB - Fourth International Symposium on Plant Signaling and Behavior

68.SCHS - 68. Sjezd chemických společností

8.MQSS - 8th MaxQuant Summer School: Computational Mass Spectrometry-Based Proteomics

Biosensors 2016 - Biosensors 2016: 26th Anniversary World Congress on Biosensors

BPE 2016 - Advanced Course "Biocatalysis and Protein Engineering"

CCM 2016 - Croatian Congress of Microbiology

COST CM1407 - 2nd Meeting of COST Action CM1407: Challenging Organic Synthesis Inspired by Nature – from Natural Products Chemistry to Drug Discovery

CTB 2016 - 8th Central European Conference "Chemistry towards Biology"

DocW 2016 - Doctoral Workshop 2016

EBC 2016 - European Biotechnology Congress 2016

GlycoT 2016 - GlycoT 2016: The 10th International Symposium on Glycosyltransferases

IBCarb - Meeting IBCarb Network: Metrology of Carbohydrates

ICCBM 16 - 16th International Conference on the Crystallisation of Biological Macromolecules

ICY2016 - 14th International Congress on Yeasts

KSG 2016 - 2016 Annual Summer Meeting of Korean Society for Glycoscience

MassSpec 2016 - 27th MassSpec Forum

MEM 2016 - Seminár Moderní elektroanalytické metody 2016

MESIA 2016 - 3rd Meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology

MMM 2016 - Diagnosis within Micro-fluidics & Multiplexing Micro-arrays (MMM)

NANOCON 2016 - 8th International Conference on Nanomaterials - Research & Application

Prosense CPCD - Prosense Conference on Prostate Cancer Diagnosis: Cancer Diagnosis: Parallel Sensing of Prostate Cancer Biomarkers

Prosense SS - Prosense Spring School: Label-free techniques for electronic sensing of biomolecules

PWS 2016 - Prosense SB Meeting and Winter School - New nano-bio-sensing tools for theragnostics

PWS 2016 - Prosense Winter School - New nano-bio-sensing tools for theragnostics

Sialoglyco 2016 - Sialoglyco 2016

SSC 2016 - Solid State Chemistry 2016

TD 2016 - XXV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologůXXV BS - XXV. Biochemický sjezd


Ohlasy (citácie):
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách


AAA01

GEMEINER, Peter. Enzyme Engineering: Immobilized Biosystems. - Chichester, Bratislava: Ellis Horwood, Alfa Publisher, 1992. 298 p. ISBN 0132782278.

Citácie:

1. [1.1] Mohamad, NR (Mohamad, Nur Royhaila); Marzuki, NHC (Marzuki, Nur Haziqah Che); Buang, NA (Buang, Nor Aziah); Huyop, F (Huyop, Fahrul); Wahab, RA (Wahab, Roswanira Abdul): An overview of technologies for immobilization of enzymes and surface analysis techniques for immobilized enzymes.In: BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT Volume: 29 Issue: 2 Pages: 205-220, WOS

2. [1.1] Praveen, T (Praveen, T.); Rajendran, L (Rajendran, L.):, WOS

3. [1.1] Theoretical analysis through mathematical modeling of two-phase flow transport in an immobilized-cell photobioreactor. In. CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 625 Pages: 193-201, WOS
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách


ABC01

BIELY, Peter. Biochemical aspects of the production of microbial cellulases. In Hemicellulose and Hemicellulases. - London : Portland Press, 1993, p. 29-51. ISBN 97681855780361.

Citácie:

1. [1.1] Chanwicha, N (Chanwicha, Nantawan); Katekaew, S (Katekaew, Somporn); Aimi, T (Aimi, Tadanori); Boonlue, S (Boonlue, Sophon): Purification and characterization of alkaline xylanase from Thermoascus aurantiacus var. levisporus KKU-PN-I2-1 cultivated by solid-state fermentation. In: MYCOSCIENCE Volume: 56 Issue: 3 Pages: 309-318, WOS

2. [1.1] Sanchez-Ramirez, J (Sanchez-Ramirez, Jaquelina); Martinez-Hernandez, JL (Martinez-Hernandez, Jose Luis); Segura-Ceniceros, EP (Segura-Ceniceros, Elda Patricia); Contreras-Esquivel, JC (Contreras-Esquivel, Juan Carlos); Medina-Morales, MA (Medina-Morales, Miguel Angel); Aguilar, CN (Aguilar, Cristobal Noe); Ilina, A (Ilina, Anna): IMMOBILIZATION OF LIGNOCELLULOLYTIC ENZYMES IN MAGNETIC NANOPARTICLES. In: QUIMICA NOVA Volume: 37 Issue: 3 Pages: 504-512, WOS

ABC02

BIELY, Peter. Xylanolytic enzymes. In Handbook of Food Enzymology. - New York: Marcel Dekker, Inc., 2003, p. 879-915. ISBN 0-8247-0686-2.

Citácie:

1. [1.1] APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Volume: 98 Issue: 2 Pages: 727-737, WOS

2. [1.1] Diaz-Malvaez, FI (Diaz-Malvaez, F. I.); Garcia-Almendarez, BE (Garcia-Almendarez, B. E.); Hernandez-Arana, A (Hernandez-Arana, A.); Amaro-Reyes, A (Amaro-Reyes, A.); Regalado-Gonzalez, C (Regalado-Gonzalez, C.): Isolation and properties of beta-xylosidase from Aspergillus niger GS1 using corn pericarp upon solid state fermentation. In: PROCESS BIOCHEMISTRY Volume: 48 Issue: 7 Pages: 1018-1024, WOS

3. [1.1] Khandeparker, R (Khandeparker, Rakhee); Jalal, T (Jalal, Thasneem): BIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY Volume: 62 Issue: 2 Pages: 245-254, WOS

4. [1.1] Lee, CC (Lee, Charles C.); Braker, JD (Braker, Jay D.); Grigorescu, AA (Grigorescu, Arabela A.); Wagschal, K (Wagschal, Kurt); Jordan, DB (Jordan, Douglas B.): Divalent metal activation of a GH43 beta-xylosidase. In: ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY Volume: 52 Issue: 2 Pages: 84-90, WOS

5. [1.1] McCleary, BV (McCleary, Barry V.); McGeough, P (McGeough, Paraic): A Comparison of Polysaccharide Substrates and Reducing Sugar Methods for the Measurement of endo-1,4-beta-Xylanase. In: APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY Volume: 177 Issue: 5 Pages: 1152-1163, WOS

6. [1.1] Okeke, BC (Okeke, Benedict C.): Cellulolytic and Xylanolytic Potential of High beta-Glucosidase-Producing Trichoderma from Decaying Biomass. In: APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY Volume: 174 Issue: 4 Pages: 1581-1598, WOS

7. [1.1] Rashamuse, K (Rashamuse, Konanani); Ronneburg, T (Ronneburg, Tina); Sanyika, W (Sanyika, Walter); Mathiba, K (Mathiba, Kgama); Mmutlane, E (Mmutlane, Edwin); Brady, D (Brady, Dean): Metagenomic mining of feruloyl esterases from termite enteric flora. In: APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Volume: 98 Issue: 2 Pages: 727-737, WOS

8. [1.1] Ratnadewi, AAI (Ratnadewi, Anak Agung Istri); Fanani, M (Fanani, Muchzainal); Kurniasih, SD (Kurniasih, Sari Dewi); Sakka, M (Sakka, Makiko); Wasito, EB (Wasito, Eddy Bagus); Sakka, K (Sakka, Kazuo); Nurachman, Z (Nurachman, Zeily); Puspaningsih, NNT (Puspaningsih, Ni Nyoman Tri): Characterization and Bioinformatics of the Enzyme. In: APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY Volume: 170 Issue: 8 Pages: 1950-1964, WOS

9. [1.1] Terrasan, CRF (Fanchini Terrasan, Cesar Rafael); Carmona, EC (Carmona, Eleonora Cano): SOLID-STATE FERMENTATION OF BREWER'S SPENT GRAIN FOR XYLANOLYTIC ENZYMES PRODUCTION BY Penicillium janczewskii AND ANALYSES OF THE FERMENTED SUBSTRATE. In: BIOSCIENCE JOURNAL Volume: 31 Issue: 6 Pages: 1826-1836, WOS

10. [1.1] Thorsheim, K (Thorsheim, Karin); Siegbahn, A (Siegbahn, Anna); Johnsson, RE (Johnsson, Richard E.); Stalbrand, H (Stalbrand, Henrik); Manner, S (Manner, Sophie); Widmalm, G (Widmalm, Goran); Ellervik, U (Ellervik, Ulf): Chemistry of xylopyranosidesChemistry of xylopyranosides. In: CARBOHYDRATE RESEARCH Volume: 418 Pages: 65-88, WOS

11. [1.1] Topakas, E (Topakas, Evangelos); Panagiotou, G (Panagiotou, Gianni); Christakopoulos, P (Christakopoulos, Paul): XYLANASES: CHARACTERISTICS, SOURCES, PRODUCTION, AND APPLICATIONS. In: BIOPROCESSING TECHNOLOGIES IN BIOREFINERY FOR SUSTAINABLE PRODUCTION OF FUELS, CHEMICALS, AND POLYMERS Pages: 147-165, WOS

ABC03

ČERTÍK, Milan - HANUSOVÁ, Vladimíra - BREIEROVÁ, Emília - MÁROVÁ, Ivana - RAPTA, Peter. Biotechnological production and properties of carotenoid pigments. In HOU, C.T. - SHAW, J-F. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. - Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009, chapter 25, p. 355-376. ISBN 978-1-42007-703-2.

Citácie:

1. [1.1] Manowattana, A (Manowattana, Atchara); Techapun, C (Techapun, Charin); Seesuriyachan, P (Seesuriyachan, Phisit); Hanmoungjai, P (Hanmoungjai, Prasert); Chaiyaso, T (Chaiyaso, Thanongsak): beta-Carotene Production by Sporobolomyces pararoseus TISTR5213 Using Crude Glycerol as the Sole Carbon Source. In. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE Volume: 42 Issue: 1 Pages: 17-33, WOS

2. [1.1] Singgih, M (Singgih, Marlia); Julianti, E (Julianti, Elin): Food Colorant from Microorganisms. In: BENEFICIAL MICROORGANISMS IN FOOD AND NUTRACEUTICALS Book Series Title: Microbiology Monographs Volume: 27 Pages: 265-284, WOS

ABC04

FARKAŠ, Vladimír. Fungal cell wall. In PEBERDY, J.F. - FERENCZY, I. Fungal Protoplasts: Applications in Biochemistry and Genetics. - New York: Marcel Dekker Inc., 1985, p. 3-29. ISBN 0-8247-7112-5.

Citácie:

1. [1.1] : Chen, YM (Chen, Yunmei); Xu, HY (Xu, Haiyang); Zhou, MY (Zhou, Mengyi); Wang, Y (Wang, Yang); Wang, SM (Wang, Shiming); Zhang, JF (Zhang, Jianfa): Salecan Enhances the Activities of beta-1,3-Glucanase and Decreases the Biomass of Soil-Borne Fungi. In: PLOS ONE Volume: 10 Issue: 8 Article Number: e0134799, WOS

2. [1.1] Yang, XP (Yang, Xiaoping); Jiang, XD (Jiang, Xiaodong): Antifungal activity and mechanism of tea polyphenols against Rhizopus stolonifer. In: BIOTECHNOLOGY LETTERS Volume: 37 Issue: 7 Pages: 1463-1472, WOS

ABC05

FARKAŠ, Vladimír - GREŠÍK, Miroslav - KOLAROVA, Nadežda - SULOVÁ, Zdena - ŠESTÁK, Sergej. Biochemical and physiological changes during photoinduced conidiation and derepression of cellulase synthesis in Trichoderma. In KUBICEK-FRANZ, C.P. et al. Trichoderma reesei Cellulases: Biochemistry, Genetics, Physiology and Application. - Cambridge: Royal Society of Chemistry, 1990, p. 139-155. ISBN 0-85186-936-X.

Citácie:

1. [1.1] Brown, NA (Brown, Neil Andrew); Ries, LNA (Ries, Laure Nicolas Annick); Goldman, GH (Goldman, Gustavo Henrique): How nutritional status signalling coordinates metabolism and lignocellulolytic enzyme secretion. In: FUNGAL GENETICS AND BIOLOGY Volume: 72 Special Issue: SI Pages: 48-63, WOS

2. [1.1] Glass, NL (Glass, N. Louise); Schmoll, M (Schmoll, Monika); Cate, JHD (Cate, Jamie H. D.); Coradetti, S (Coradetti, Samuel): Plant Cell Wall Deconstruction by Ascomycete Fungi. In: ANNUAL REVIEW OF MICROBIOLOGY, VOL 67 Book Series Title: Annual Review of Microbiology Volume: 67 Pages: 477-498, WOS

3. [1.1] Murthy, PS (Murthy, Pushpa S.); Suzuki, S (Suzuki, Satoshi); Kusumoto, KI (Kusumoto, Ken-Ichi): Effect of Light on the Growth and Acid Protease Production of Aspergillus oryzae. In: FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH Volume: 21 Issue: 4 Pages: 631-635, WOS

ABC06

GEMEINER, Peter - REXOVA-BENKOVA, L. - ŠVEC, František - NORRLÖW, Olof. Natural and synthetic carriers suitable for immobilization of viable cells, active organelles and molecules. In VELIKY, I.A. - MCLEAN, R.J.C. Immobilized Biosystems: Theory and Practical Applications. - London: Blackie Academic and Professional, 1994, p. 1-128. ISBN 1-85861-031-1.

Citácie:

1. [1.1] Tuladhar, A (Tuladhar, Alisha); Anal, AK (Anal, Anil Kumar): Recent Advances in Applications of Encapsulation Technology for the Bioprotection of Phytonutrients in Complex Food Systems. In: FUNCTIONAL FOODS AND DIETARY SUPPLEMENTS: PROCESSING EFFECTS AND HEALTH BENEFITS Pages: 363-386, WOS

ABC07

HRABÁROVÁ, Eva - ACHBERGEROVÁ, Lucia - NAHÁLKA, Jozef. Insoluble protein applications: the use of bacterial inclussion bodies as biocatalysts. In Insoluble Proteins: Methods and Protocols. - New York: Springer, 2015, vol. 1258, chapter 24, p. 411-422. ISBN 978-1-4939-2204-8.

Citácie:

1. [1.1] Villaverde, A (Villaverde, Antonio); Corchero, JL (Corchero, Jose Luis); Seras-Franzoso, J (Seras-Franzoso, Joaquin); Garcia-Fruitos, E (Garcia-Fruitos, Elena): NANOMEDICINE Volume: 10 Issue: 18 Pages: 2881-2891, WOS

ABC08

KOGAN, Grigorij - ŠOLTÉS, Ladislav - STERN, Robert. Hyaluronic acid: a biopolymer with versatile physico-chemical and biological properties. In Handbook of Polymer Research: Monomers, Oligomers, Polymers and Composites. - New York: Nova Science Publishers, 2007, chapter 13, p. 393-439. ISBN 1-60021-651-X.

Citácie:

1. [3.1] OMER, A.M. - TAMER, M. T. - MOHYELDIN, M.S. High-molecular weight biopolymer. (Book chapter 2). In Gennady E. Zaikov edit. Analysis and Performance of Engineering Materials: Key Research and Development. Toronto, New Jersey: Apple Academic Press, 2015, p. 19-43. ISBN 978-1-77188-085-5.

ABC09

KOGAN, Grigorij - ŠOLTÉS, Ladislav - STERN, Robert - SCHILLER, Jürgen - MENDICHI, Raniero. Hyaluronic acid: its function and degradation in vivo systems. In Bioactive Natural Products (Part N). - Amsterdam: Elsevier, 2008, p.789-882. ISBN 978-0-444-53180-3.

Citácie:

1. [1.2] TSEPILOV, R. N. - BELODED, A. V. Hyaluronic acid An "old" molecule with "new" functions: Biosynthesis and depolymerization of hyaluronic acid in bacteria and vertebrate tissues including during carcinogenesis. In BIOCHEMISTRY (MOSCOW). ISSN 00062979, 2015, vol. 80, no. 9, p. 1093-1108., SCOPUS

ABC10

LATTOVÁ, Erika - PERREAULT, Héléne. Method for investigation of oligosaccharides using phenylhydrazine derivatization. In Methods in Molecular Biology. - New Jersey: Humana Press, 2009, p. 65-77. ISBN 1588297748.

Citácie:

1. [1.1] Harvey, DJ (Harvey, David J.): ANALYSIS OF CARBOHYDRATES AND GLYCOCONJUGATES BY MATRIX-ASSISTED LASER DESORPTION/IONIZATION MASS SPECTROMETRY: AN UPDATE FOR 2009-2010. In: MASS SPECTROMETRY REVIEWS Volume: 34 Issue: 3 Pages: 268-422, WOS

2. [1.2] Elder, D., Borman, P., Okafo, G., & McDowell, W. (2015). In-depth focus: LC-MS: HPLC mass spectral analysis of glycans. European Pharmaceutical Review, 20(2), 43-51, SCOPUS

ABC11

MAROVA, Ivana - CERTIK, Milan - BREIEROVÁ, Emília. Production of enriched biomass by carotenogenic yeasts – application of whole-cell yeast biomass to production of pigments and other lipid compounds. In Biomass – Detection, Production and Usage. - Rijeka: InTech, 2011, chapter 18. p. 345-384. ISBN 978-953-307-492-4.

Citácie:

1. [1.1] Mannazzu, I (Mannazzu, Ilaria); Landolfo, S (Landolfo, Sara); da Silva, TL (da Silva, Teresa Lopes); Buzzini, P (Buzzini, Pietro): Red yeasts and carotenoid production: outlining a future for non-conventional yeasts of biotechnological interest. In: WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY Volume: 31 Issue: 11 Pages: 1665-1673, WOS

ABC12

MARTINKA, Michal - VACULÍK, Marek - LUX, Alexander. Plant cell responses to cadmium and zinc. In Applied Plant Cell Biology. - Berlin, Heidelberg: Springer, 2014, p. 209-246. ISBN 978-3-642-41786-3.

Citácie:

1. [1.1] ASGHER, M. - KHAN, M.I.R. - ANJUM, N.A. - KHAN, N.A. Minimising toxicity of cadmium in plants-role of plant growth regulators. In Protoplasma, 2015, vol. 252, no. 2, p. 399-413. ISSN 0033-183X., WOS

2. [3.1] ČIAMPOROVÁ, Milada - STAŇOVÁ, Andrea - ĎURIŠOVÁ, Eva - BANÁSOVÁ, Viera. Tissue organization and cell ultrastructure in the roots of three Arabidopsis species grown at different zinc concentrations. In Modern Phytomorphology, 2015, vol. 7, p. 67-74. ISSN 2226-3063.

ABC13

PETRUŠ, Ladislav - PETRUŠOVÁ, Mária - HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana. The Bilik reaction. In Topics in Current Chemistry. Glycoscience: Epimerization and Rearrangement Reactions of Carbohydrates. - Berlin: Springer Verlag, 2001, p. 15-41. ISBN 3-540-41383-9.

Citácie:

1. [1.1] Benner, SA (Benner, Steven A.); Kim, HJ (Kim, Hyo-Joong): The Case for a Martian Origin for Earth Life. In. : INSTRUMENTS, METHODS, AND MISSIONS FOR ASTROBIOLOGY XVII Book Series Title: Proceedings of SPIE Volume: 9606 Article Number: 96060C, WOS

2. [1.1] Gernhart, ZC (Gernhart, Zane C.); Bhalkikar, A (Bhalkikar, Anuja); Burke, JJ (Burke, John J.); Sonnenfeld, KO (Sonnenfeld, Kate O.); Marin, CM (Marin, Chris M.); Zbasnik, R (Zbasnik, Richard); Cheung, CL (Cheung, Chin Li): One-pot conversion of cellobiose to mannose using a hybrid phosphotungstic acid-cerium oxide catalyst. In: RSC ADVANCES Volume: 5 Issue: 36 Pages: 28478-28486, WOS

3. [1.1] Gunther, WR (Gunther, William R.); Duong, Q (Quynh Duong); Roman-Leshkov, Y (Roman-Leshkov, Yuriy): Catalytic consequences of borate complexation and pH on the epimerization of L-arabinose to L-ribose in water catalyzed by Sn-Beta zeolite with borate salts. In: JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL Volume: 379 Pages: 294-302, WOS

4. [1.1] Orazov, M (Orazov, Marat); Davis, ME (Davis, Mark E.): Tandem catalysis for the production of alkyl lactates from ketohexoses at moderate temperatures. In: : PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA Volume: 112 Issue: 38 Pages: 11777-11782, WOS

ABC14

REXOVA-BENKOVA, L. - MARKOVIČ, Oskar. Pectic enzymes. In Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 1976, vol. 33, p. 323- 385. ISSN 0065-2318.

Citácie:

1. [1.1] Saoudi, B (Saoudi, Boudjema); Habbeche, A (Habbeche, Amina); Kerouaz, B (Kerouaz, Bilal); Haberra, S (Haberra, Soumaya); Ben Romdhane, Z (Ben Romdhane, Zamen); Tichati, L (Tichati, Lazhari); Boudelaa, M (Boudelaa, Mokhtar); Belghith, H (Belghith, Hafedh); Gargouri, A (Gargouri, Ali); Ladjama, A (Ladjama, Ali): Purification and characterization of a new thermoalkaliphilic pectate lyase from Actinomadura keratinilytica Cpt20. In: PROCESS BIOCHEMISTRY Volume: 50 Issue: 12 Pages: 2259-2266, WOS

ABC15

SCHILLER, Jürgen - VOLPI, Nikola - HRABÁROVÁ, Eva - ŠOLTÉS, Ladislav. Hyaluronic acid: a natural biopolymer : chapt. 1. In Biopolymers: biomedical and environmental applications. - Salem: Scrivener: Wiley, 2011, p. 3-34. ISBN 978-0-470-63923-8.

Citácie:

1. [1.2] OLEJNIK, A. - GOSCIANSKA, J. - ZIELINSKA, A. - NOWAK, I. Stability determination of the formulations containing hyaluronic acid. In INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE. ISSN 0142-5463, 2015, 37, 4, p. 401-407., SCOPUS

2. [1.2] TÓTH, I.Y. - VERESS, G. - SZEKERES, M. - ILLÉS, E. - TOMBÁCZ, E. Magnetic hyaluronate hydrogels: Preparation and characterization. In JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS. ISSN 0304-8853, 2015, vol. 380, p. 175-180, SCOPUS

ABC16

ŠIMKOVIC, Ivan. Trends in thermal stability study of chemically modified lignocellulose materials. In Polymer Degradation and Stability Research Developments. - Hauppauge: Nova Science Publishers, 2007, p. 217-236. ISBN 978-60021-827-9.

Citácie:

1. [1.1] Berzin, F (Berzin, Francoise); Vergnes, B (Vergnes, Bruno); Beaugrand, J (Beaugrand, Johnny): Evolution of lignocellulosic fibre lengths along the screw profile during twin screw compounding with polycaprolactone. In: COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING Volume: 59 Pages: 30-36, WOS

2. [1.1] Paukszta, D (Paukszta, Dominik); Markiewicz, E (Markiewicz, Ewa); Ostrowski, A (Ostrowski, Adam); Doczekalska, B (Doczekalska, Beata); Brzyska, M (Brzyska, Magdalena); Szostak, M (Szostak, Marek); Borysiak, S (Borysiak, Slawomir): Recycling of lignocellulosics filled polypropylene composites. I. Analysis of thermal properties, morphology, and amount of free radicals. In: : JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Volume: 132 Issue: 12 Article Number: 41693, WOS

ABC17

TKÁČ, Ján - BERTÓK, Tomáš - NAHÁLKA, Jozef - GEMEINER, Peter. Perspectives in glycomics and lectin engineering. In HIRABAYASHI, Jun: Lectins: Methods and Protocols (Series: Methods in Molecular Biology). - New York : Humana Press, imprint of Springer Media, 2014, vol. 1200, chapter 37, p. 421-445. ISBN 978-1-4939-1291-9.

Citácie:

1. [1.1] Hussein, HAM (Hussein, Hosni A. M.); Walker, LR (Walker, Lia R.); Abdel-Raouf, UM (Abdel-Raouf, Usama M.); Desouky, SA (Desouky, Sayed A.); Montasser, AKM (Montasser, Abdel Khalek M.); Akula, SM (Akula, Shaw M.): Beyond RGD: virus interactions with integrins. In: ARCHIVES OF VIROLOGY Volume: 160 Issue: 11 Pages: 2669-2681, WOS

2. [1.1] Srinivasan, K (Srinivasan, Karunya); Roy, S (Roy, Sucharita); Washburn, N (Washburn, Nathaniel); Sipsey, SF (Sipsey, Sandra F.); Meccariello, R (Meccariello, Robin); Meador, JW (Meador, James W.); Ling, LE (Ling, Leona E.); Manning, AM (Manning, Anthony M.); Kaundinya, GV (Kaundinya, Ganesh V.): A Quantitative : A Quantitative Microtiter Assay for Sialylated Glycoform Analyses Using Lectin Complexes. In: JOURNAL OF BIOMOLECULAR SCREENING Volume: 20 Issue: 6 Pages: 768-778, WOS

ABC18

TKÁČ, Ján - DAVIS, Jason. Label-free field effect protein sensing. In Engineering the Bioelectronic Interface: Applications to Analyte Biosensing and Protein Detection. - Cambridge, UK: RSC Publishing, 2009, p.193-224. ISBN 978-0-85404-165-7.

Citácie:

1. [1.1] : Braun, A (Braun, Artur); Boudoire, F (Boudoire, Florent); Bora, DK (Bora, Debajeet K.); Faccio, G (Faccio, Greta); Hu, YL (Hu, Yelin); Kroll, A (Kroll, Alexandra); Mun, BS (Mun, Bongjin S.); Wilson, ST (Wilson, Samuel T.): Biological Components and Bioelectronic Interfaces of Water Splitting Photoelectrodes for Solar Hydrogen Production. In: CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL Volume: 21 Issue: 11 Pages: 4188-4199, WOS

2. [1.1] Doan, NM (Doan, Nhi M.); Qiang, LL (Qiang, Liangliang); Li, Z (Li, Zhe); Vaddiraju, S (Vaddiraju, Santhisagar); Bishop, GW (Bishop, Gregory W.); Rusling, JF (Rusling, James F.); Papadimitrakopoulos, F (Papadimitrakopoulos, Fotios): Low-Cost Photolithographic Fabrication of Nanowires and Microfilters for Advanced Bioassay Devices. In: SENSORS Volume: 15 Issue: 3 Pages: 6091-6104, WOS

3. [1.1] Hvastkovs, EG (Hvastkovs, Eli G.); Schenkman, JB (Schenkman, John B.); Rusling, JF (Rusling, James F.): Metabolic Toxicity Screening Using Electrochemiluminescence Arrays Coupled with Enzyme-DNA Biocolloid Reactors and Liquid Chromatography-Mass Spectrometry. In: ANNUAL REVIEW OF ANALYTICAL CHEMISTRY, VOL 5 Book Series Title: Annual Review of Analytical Chemistry Volume: 5 Pages: 79-105, WOS

ABC19

VALACHOVÁ, Katarína - RAPTA, Peter - SLOVÁKOVÁ, Mariana - PRIESOLOVÁ, Elena - NAGY, Milan - MISLOVIČOVÁ, Danica - DRÁFI, František - BAUEROVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, Ladislav. Radical degradation of high molar mass hyaluronan induced by ascorbate plus cupric ions: Testing of arbutin in the function of antioxidant. In Advances in kinetics and mechanism of chemical reactions. - Oakville, Waretown: Apple Academic Press, 2013, p. 1-18. ISBN 978-1-926895-42-0.

Citácie:

1. [3.1] OMER, A.M. - TAMER, M. T. - MOHYELDIN, M.S. High-molecular weight biopolymer. (Book chapter 2). In Gennady E. Zaikov edit. Analysis and Performance of Engineering Materials: Key Research and Development. Toronto, New Jersey: Apple Academic Press, 2015, p. 19-43. ISBN 978-1-77188-085-5.
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – impaktovaných


ADCA01

ABAD, Sandra - NAHÁLKA, Jozef - WINKLER, Margit - BERGLER, Gabriele - SPEIGHT, Robert - GLIEDER, Anton - NIDETZKY, Bernd. High-level expression of Rhodotorula gracilis D-amino acid oxidase in Pichia pastoris. In Biotechnology Letters, 2011, vol. 33, p. 557-563. (1.768 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0141-5492.

Citácie:

1. [1.1] Yang, GG (Yang, G. G.); Xu, XY (Xu, X. Y.); Ding, Y (Ding, Y.); Cui, QQ (Cui, Q. Q.); Wang, Z (Wang, Z.); Zhang, QY (Zhang, Q. Y.); Shi, SH (Shi, S. H.); Lv, ZY (Lv, Z. Y.); Wang, XY (Wang, X. Y.); Zhang, JH (Zhang, J. H.); Zhang, RG (Zhang, R. G.); Xu, CS (Xu, C. S.): Linker length affects expression and bioactivity of the onconase fusion protein in Pichia pastoris, In: GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH Volume: 14 Issue: 4 Pages: 19360-19370, WOS

2. [1.2] Jiang, W., Lü, B., He, J., Wang, J., Wu, X., Wu, G., Bao, D., Chen, M., Zhang, J., Tan, Q., & Tang, X., In: Shengwu Gongcheng Xuebao/Chinese Journal of Biotechnology, 30, 2014, (9), 1424-1435., SCOPUS

3. [1.2] Roldão, A., Kim, I. K., & Nielsen, J. , In: Bridging omics technologies with synthetic biology in yeast industrial biotechnology. Systems metabolic engineering, 2012, pp. 271-327), SCOPUS

4. [1.2] Yang, G., Ma, C., Zhang, Q., Shi, S., Wang, Z., Lü, Z., Wang, X., Xu, X., Cui, Q., Zhang, J., Zhang, R., Xu, C., : ). Expression, purification and characterization of recombinant onconase expressed in pichia pastoris. Shengwu Gongcheng Xuebao/Chinese Journal of Biotechnology, 31(11), 1632-1642, SCOPUS

ADCA02

ADAM, Günter - SCHREIBER, Klaus - TOMKO, Jozef - VASSOVÁ, Anna. Verazine, a Veratrum alkaloid 22,26-immunocholestane skeleton. In Tetrahedron, 1967, vol. 23, p. 167-171. ISSN 0040-4020.

Citácie:

1. [1.1] Augustin, MM (Augustin, Megan M.); Ruzicka, DR (Ruzicka, Dan R.); Shukla, AK (Shukla, Ashutosh K.); Augustin, JM (Augustin, Joerg M.); Starks, CM (Starks, Courtney M.); O'Neil-Johnson, M (O'Neil-Johnson, Mark); McKain, MR (McKain, Michael R.); Evans, BS (Evans, Bradley S.); Barrett, MD (Barrett, Matt D.); Smithson, A (Smithson, Ann); Wong, GKS (Wong, Gane Ka-Shu); Deyholos, MK (Deyholos, Michael K.); Edger, PP (Edger, Patrick P.); Pires, JC (Pires, J. Chris); Leebens-Mack, JH (Leebens-Mack, James H.); Mann, DA (Mann, David A.); Kutchan, TM (Kutchan, Toni M.): Elucidating steroid alkaloid biosynthesis in Veratrum californicum: production of verazine in Sf9 cells. In: PLANT JOURNAL Volume: 82 Issue: 6 Pages: 991-1003, WOS

2. [1.1] Ma, XT (Ma, Xuetao); Liu, MY (Liu, Meiying); Wu, ZQ (Wu, Zhenqi); Li, YF (Li, Yanfeng): Anti-proliferative activity of active constituents in Veratrum dahuricum on human bladder cancer T24 cells. In: BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA Volume: 26 Issue: 4 Pages: 672-676, WOS

ADCA03

AHYAYAUCH, Hasna - RAAB, Michal - BUSTO, Jon V. - ANDRAKA, Nagore - ARRONDO, José-Luis - MASSERINI, Massimo - TVAROŠKA, Igor - GONI, Félix M. Binding of beta-amyloid (1-42) peptide to negatively charged phospholipid membranes in the liquid-ordered state: Modeling and experimental studies. In Biophysical Journal, 2012, vol. 103, p. 453-463. (3.653 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0006-3495.

Citácie:

1. [1.1] Bamdad, F (Bamdad, Fatemeh); Ahmed, S (Ahmed, Sahar); Chen, LY (Chen, Lingyun): Specifically designed peptide structures effectively suppressed oxidative reactions in chemical and cellular systems. In: JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS Volume: 18 Pages: 35-46, WOS

2. [1.1] Barrett, MA (Barrett, Matthew A.); Alsop, RJ (Alsop, Richard J.); Hauss, T (Hauss, Thomas); Rheinstadter, MC (Rheinstaedter, Maikel C.): The Position of A beta(22-40) and A beta(1-42) in Anionic Lipid Membranes Containing Cholesterol. In: MEMBRANES Volume: 5 Issue: 4 Pages: 824-843, WOS

3. [1.1] Wang, YM (Wang, Yaming); Cella, M (Cella, Marina); Mallinson, K (Mallinson, Kaitlin); Ulrich, JD (Ulrich, Jason D.); Young, KL (Young, Katherine L.); Robinette, ML (Robinette, Michelle L.); Gilfillan, S (Gilfillan, Susan); Krishnan, GM (Krishnan, Gokul M.); Sudhakar, S (Sudhakar, Shwetha); Zinselmeyer, BH (Zinselmeyer, Bernd H.); Holtzman, DM (Holtzman, David M.); Cirrito, JR (Cirrito, John R.); Colonna, M (Colonna, Marco): TREM2 Lipid Sensing Sustains the Microglial Response in an Alzheimer's Disease Model. In: CELL Volume: 160 Issue: 6 Pages: 1061-1071, WOS

ADCA04

AIT-MOHAND, Fairouz - FARKAŠ, Vladimír. Screening for hetero-transglycosylating activities in extracts from nasturtium (Tropaeolum majus). In Carbohydrate Research, 2006, vol. 341, p. 577-581. (1.669 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0008-6215.

Citácie:

1. [1.2] Lim, T. K. (2014). Edible medicinal and non medicinal plants: Volume 8, flowers. In Edible medicinal and non medicinal plants: Volume 8, flowers (Springer, pp. 1-1024), SCOPUS

ADCA05

ALBERT, Štefan. - BHATTACHARYA, Debashish - KLAUDINY, Jaroslav - SCHMITZOVA, Jana - ŠIMÚTH, Jozef. The family of major royal jelly proteins and its evolution. In Journal of Molecular Evolution, 1999, vol. 49, p. 290-297. ISSN 0022-2844.

Citácie:

1. [1.1] Brudzynski, K (Brudzynski, Katrina); Sjaarda, C (Sjaarda, Calvin): Honey Glycoproteins Containing Antimicrobial Peptides, Jelleins of the Major Royal Jelly Protein 1, Are Responsible for the Cell Wall Lytic and Bactericidal Activities of Honey. In: PLOS ONE Volume: 10 Issue: 4 Article Number: UNSP e0120238, WOS

2. [1.1] Brudzynski, K (Brudzynski, Katrina); Sjaarda, C (Sjaarda, Calvin); Lannigan, R (Lannigan, Robert): MRJP1-containing glycoproteins isolated from honey, a novel antibacterial drug candidate with broad spectrum activity against multi-drug resistant clinical isolates. In: FRONTIERS IN MICROBIOLOGY Volume: 6 Article Number: 711, WOS

3. [1.1] Shen, LR (Shen, Li-rong); Wang, YR (Wang, Yi-ran); Zhai, L (Zhai, Liang); Zhou, WX (Zhou, Wen-xiu); Tan, LL (Tan, Liang-liang); Li, ML (Li, Mei-lu); Liu, DD (Liu, Dan-dan); Xiao, F (Xiao, Fa): Determination of royal jelly freshness by ELISA with a highly specific anti-apalbumin 1, major royal jelly protein 1 antibody. In: JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE B Volume: 16 Issue: 2 Pages: 155-166, WOS

4. [1.1] Woodard, SH (Woodard, S. Hollis); Lozier, JD (Lozier, Jeffrey D.); Goulson, D (Goulson, David); Williams, PH (Williams, Paul H.); Strange, JP (Strange, James P.); Jha, S (Jha, Shalene): Molecular tools and bumble bees: revealing hidden details of ecology and evolution in a model system. In: MOLECULAR ECOLOGY Volume: 24 Issue: 12 Pages: 2916-2936, WOS

5. [1.2] Arzi, A., Houshm, G., Goudarzi, M., Khadem Haghighian, H., & Rashidi Nooshabadi, M. R. (2015). Comparison of the analgesic effects of royal jelly with morphine and aspirin in rats using the formalin test. Journal of Babol University of Medical Sciences, 16(14), 50-56., SCOPUS

6. [1.2] Arzi, A., Houshmand, G. H., Goudarzi, M., Khadem Haghighian, H., & Rashidi Nooshabadi, M. R. (2015). Comparison of the analgesic effects of royal jelly with morphine and aspirin in rats using the formalin test. Journal of Babol University of Medical Sciences, 17(2), 1-7, SCOPUS

ADCA06

ALBERT, Štefan - KLAUDINY, Jaroslav. The MRJP/YELLOW protein family of Apis mellifera: Identification of new members in the EST library. In Journal of Insect Physiology, 2004, vol. 50, p. 51-59. ISSN 0022-1910.

Citácie:

1. [1.1] Alreshoodi, Fahad M.; Sultanbawa, Yasmina: Antimicrobial Activity of Royal Jelly. In: Anti-Infective Agents Volume: 13 Issue: 1 Pages: 50-59, WOS

2. [1.1] Brudzynski, K (Brudzynski, Katrina); Sjaarda, C (Sjaarda, Calvin): Honey Glycoproteins Containing Antimicrobial Peptides, Jelleins of the Major Royal Jelly Protein 1, Are Responsible for the Cell Wall Lytic and Bactericidal Activities of Honey. In: PLOS ONE Volume: 10 Issue: 4 Article Number: UNSP e0120238, WOS

3. [1.1] Moriyama, T (Moriyama, Takanori); Ito, A (Ito, Aimi); Omote, S (Omote, Sumire); Miura, Y (Miura, Yuri); Tsumoto, H (Tsumoto, Hiroki): Heat Resistant Characteristics of Major Royal Jelly Protein 1 (MRJP1) Oligomer, In: PLOS ONE Volume: 10 Issue: 5 Article Number: UNSP e0119169, WOS

4. [1.1] Noh, MY (Noh, Mi Young); Kramer, KJ (Kramer, Karl J.); Muthukrishnan, S (Muthukrishnan, Subbaratnam); Beeman, RW (Beeman, Richard W.); Kanost, MR (Kanost, Michael R.); Arakane, Y (Arakane, Yasuyuki): Loss of function of the yellow-e gene causes dehydration-induced mortality of adult Tribolium castaneum. In: DEVELOPMENTAL BIOLOGY Volume: 399 Issue: 2 Pages: 315-324, WOS

5. [1.1] Shen, LR (Shen, Li-rong); Wang, YR (Wang, Yi-ran); Zhai, L (Zhai, Liang); Zhou, WX (Zhou, Wen-xiu); Tan, LL (Tan, Liang-liang); Li, ML (Li, Mei-lu); Liu, DD (Liu, Dan-dan); Xiao, F (Xiao, Fa): Determination of royal jelly freshness by ELISA with a highly specific anti-apalbumin 1, major royal jelly protein 1 antibody. In: JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE B Volume: 16 Issue: 2 Pages: 155-166, WOS

6. [1.1] Torres-Acosta, MA (Torres-Acosta, Mario A.); Aguilar-Yanez, JM (Aguilar-Yanez, Jose M.); Rito-Palomares, M (Rito-Palomares, Marco); Titchener-Hooker, NJ (Titchener-Hooker, Nigel J.): Economic Analysis of Royalactin Production Under Uncertainty: Evaluating the Effect of Parameter Optimization. In: BIOTECHNOLOGY PROGRESS Volume: 31 Issue: 3 Pages: 744-749, WOS

ADCA07

ALBRECHT, Claudia - VON DER KAMMER, Heinz - MAYHAUS, Manuel - KLAUDINY, Jaroslav - SCHWEIZER, Michaela - NITSCH, Roger M. Muscarinic acetylcholine receptors induce the expression of the immediate early growth regulatory gene CYR61. In Journal of Biological Chemistry, 2000, vol. 275, p. 28929-28936. (6.963 - IF1999). (2000 - Current Contents). ISSN 0021-9258.

Citácie:

1. [1.1] Malik, AR (Malik, Anna R.); Liszewska, E (Liszewska, Ewa); Jaworski, J (Jaworski, Jacek): Matricellular proteins of the Cyr61/CTGF/NOV (CCN) family and the nervous system. In: FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE Volume: 9 Article Number: 237 DOI: 10.3389/fncel.2015.00237 Published: JUN 24 2015 ISSN: 1662-5102 Accession, WOS

ADCA08

ALEXY, Pavol - KOŠÍKOVÁ, Božena - CRKONOVÁ, Gabriela - GREGOROVÁ, Adriana - MARTIŠ, Pavol. Modification of lignin-polyethylene blends with high lignin content using ethylene-vinylacetate copolymer as modifier. In Journal of Applied Polymer Science, 2004, vol. 94, p. 1855-1860. (1.017 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN 0021-8995.

Citácie:

1. [1.1] Akato, K (Akato, Kokouvi); Tran, CD (Tran, Chau D.); Chen, JH (Chen, Jihua); Naskar, AK (Naskar, Amit K.): Poly(ethylene oxide)-Assisted Macromolecular Self-Assembly of Lignin in ABS Matrix for Sustainable Composite Applications. In: ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING Volume: 3 Issue: 12 Pages: 3070-3076, WOS

2. [1.1] Bridson, JH (Bridson, James H.); Kaur, J (Kaur, Jasneet); Zhang, ZH (Zhang, Zhenhua); Donaldson, L (Donaldson, Lloyd); Fernyhough, A (Fernyhough, Alan): Polymeric flavonoids processed with co-polymers as UV and thermal stabilisers for polyethylene films. In: POLYMER DEGRADATION AND STABILITY Volume: 122 Pages: 18-24, WOS

3. [1.1] Qian, Y (Qian, Yong); Qiu, XQ (Qiu, Xueqing); Zhong, XW (Zhong, Xiaowen); Zhang, DL (Zhang, Delang); Deng, YH (Deng, Yonghong); Yang, DJ (Yang, Dongjie); Zhu, SP (Zhu, Shiping): Lignin Reverse Micelles for UV-Absorbing and High Mechanical Performance Thermoplastics. In: INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Volume: 54 Issue: 48 Pages: 12025-12030, WOS

4. [1.1] Sen, S (Sen, Sanghamitra); Patil, S (Patil, Shradha); Argyropoulos, DS (Argyropoulos, Dimitris S.): Thermal properties of lignin in copolymers, blends, and composites: a review. In: GREEN CHEMISTRY Volume: 17 Issue: 11 Pages: 4862-4887, WOS

5. [1.2] Faruk, O., Obaid, N., Tjong, J., & Sain, M. (2015). Lignin reinforcement in thermoplastic composites. In Lignin in polymer composites (Elsevier, pp. 95-118), SCOPUS

ADCA09

ALEXY, Pavol - KOSIKOVA, Bozena - POLÓNYI, Jozef - PODSTRANSKA, Gabriela. The effect of blending lignin with polyethylene and polypropylene on physical properties. In Polymer, 2000, vol. 41, p. 4901-4908. (1.340 - IF1999). (2000 - Current Contents). ISSN 0032-3861.

Citácie:

1. [1.1] : Chiou, BS (Chiou, Bor-Sen); Valenzuela-Medina, D (Valenzuela-Medina, Diana); Wechsler, M (Wechsler, Mark); Bilbao-Sainz, C (Bilbao-Sainz, Cristina); Klamczynski, AK (Klamczynski, Artur K.); Williams, TG (Williams, Tina G.); Wood, DF (Wood, Delilah F.); Glenn, GM (Glenn, Greg M.); Orts, WJ (Orts, William J.): JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Volume: 132 Issue: 10 Article Number: 41582, WOS

2. [1.1] Alekhina, M (Alekhina, Marina); Erdmann, J (Erdmann, Jens); Ebert, A (Ebert, Andreas); Stepan, AM (Stepan, Agnes M.); Sixta, H (Sixta, Herbert): Physico-chemical properties of fractionated softwood kraft lignin and its potential use as a bio-based component in blends with polyethylene. In: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE Volume: 50 Issue: 19 Pages: 6395-6406, WOS

3. [1.1] Gordobil, O (Gordobil, Oihana); Delucis, R (Delucis, Rafael); Egues, I (Eguees, Itziar); Labidi, J (Labidi, Jalel): Kraft lignin as filler in PLA to improve ductility and thermal properties. In: : INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS Volume: 72 Special Issue: SI Pages: 46-53, WOS

4. [1.1] Harb, SV (Harb, Samarah Vargas); Cerrutti, BM (Cerrutti, Bianca Machado); Pulcinelli, SH (Pulcinelli, Sandra Helena); Santilli, CV (Santilli, Celso Valentim); Hammer, P (Hammer, Peter): Siloxane-PMMA hybrid anti-corrosion coatings reinforced by lignin. In: SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY Volume: 275 Pages: 9-16, WOS

5. [1.1] Hu, L (Hu, Lei); Stevanovic, T (Stevanovic, Tatjana); Rodrigue, D (Rodrigue, Denis): Comparative Study of Polyethylene Composites Containing Industrial Lignins. In: POLYMERS & POLYMER COMPOSITES Volume: 23 Issue: 6 Pages: 369-374, WOS

6. [1.1] Iyer, KA (Iyer, Krishnan A.); Torkelson, JM (Torkelson, John M.): Sustainable Green Hybrids of Polyolefins and Lignin Yield Major Improvements in Mechanical Properties When Prepared via Solid-State Shear Pulverization. In: ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING Volume: 3 Issue: 5 Pages: 959-968, WOS

7. [1.1] Kai, D (Kai, Dan); Jiang, S (Jiang, Shan); Low, ZW (Low, Zhi Wei); Loh, XJ (Loh, Xian Jun): : Engineering highly stretchable lignin-based electrospun nanofibers for potential biomedical applications. In: JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B Volume: 3 Issue: 30 Pages: 6194-6204, WOS

8. [1.1] Liu, HC (Liu, H. Clive); Chien, AT (Chien, An-Ting); Newcomb, BA (Newcomb, Bradley A.); Liu, YD (Liu, Yaodong); Kumar, S (Kumar, Satish): Processing, Structure, and Properties of Lignin- and CNT-Incorporated Polyacrylonitrile-Based Carbon Fibers. In: ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING Volume: 3 Issue: 9 Pages: 1943-1954, WOS

9. [1.2] Faruk, O., Obaid, N., Tjong, J., & Sain, M. (2015). Lignin reinforcement in thermoplastic composites. In Lignin in polymer composites (Elsevier, pp. 95-118), SCOPUS

ADCA10

ALI, Syed T. - KARAMAT, Sajjad - KÓŇA, Juraj - FABIAN, Walter M.F. Theoretical prediction of pKa values of seleninic, selenenic, sulfinic, and carboxylic acids by quantum-chemical methods. In Journal of Physical Chemistry A, 2010, vol. 114, p. 12470-12478. (2.899 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1089-5639.

Citácie:

1. [1.1] Xue, XS (Xue, Xiao-Song); Wang, Y (Wang, Ya); Yang, C (Yang, Chen); Ji, PJ (Ji, Pengju); Cheng, JP (Cheng, Jin-Pei): : Toward Prediction of the Chemistry in Ionic Liquids: An Accurate Computation of Absolute pK(a) Values of Benzoic Acids and Benzenethiols. In: JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Volume: 80 Issue: 18 Pages: 8997-9006, WOS

ADCA11

ALTANER, C. - SAAKE, B. - TENKANEN, M. - EIZAGUIRRE, J. - FAULDS, C.B. - BIELY, Peter - VIIKARI, I. - SIIKA-AHO, M. - PULS, J. Regioselective deacetylation of cellulose acetates by acetyl xylan esterases of different CE-families. In Journal of Biotechnology, 2003, vol. 105, p. 95-104. ISSN 0168-1656.

Citácie:

1. [1.1] Eminoglu, A (Eminoglu, Aysenur); Ulker, S (Ulker, Serdar); Sandalli, C (Sandalli, Cemal): Cloning, Purification and Characterization of Acetyl Xylane Esterase from Anoxybacillus flavithermus DSM 2641(T) with Activity on Low Molecular-Weight Acetates. In: PROTEIN JOURNAL Volume: 34 Issue: 4 Pages: 237-242, WOS

2. [1.1] Mai-Gisondi, G (Mai-Gisondi, Galina); Turunen, O (Turunen, Ossi); Pastinen, O (Pastinen, Ossi); Pahimanolis, N (Pahimanolis, Nikolaos); Master, ER (Master, Emma R.): : Enhancement of acetyl xylan esterase activity on cellulose acetate through fusion to a family 3 cellulose binding module. In: ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY Volume: 79-80 Pages: 27-33, WOS

ADCA12

ANDRE, Isabelle - MAZEAU, Karim - TARAVEL, Francois R. - TVAROŠKA, Igor. Conformation and dynamics of a cyclic (1-2)-β-D-glucan. In International Journal of Biological Macromolecules, 1995, vol. 17, p. 189-198. ISSN 0141-8130.

Citácie:

1. [1.1] Salamone, S (Salamone, Stephane); Guerreiro, C (Guerreiro, Catherine); Cambon, E (Cambon, Emmanuelle); Hargreaves, JM (Hargreaves, Jason M.); Tarrat, N (Tarrat, Nathalie); Remaud-Simeon, M (Remaud-Simeon, Magali); Andre, I (Andre, Isabelle); Mulard, LA (Mulard, Laurence A.): Investigation on the Synthesis of Shigella flexneri Specific Oligosaccharides Using Disaccharides as Potential Transglucosylase Acceptor Substrates. In: JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Volume: 80 Issue: 22 Pages: 11237-11257, WOS

ADCA13

ANDRÉ, Isabelle - MAZEAU, Karim - TVAROŠKA, Igor - PUTAUX, Jean L. - WINTER, William T. - TARAVEL, Francois R. - CHANZY, Henri. Molecular and crystal structures of inulin from electron diffraction data. In Macromolecules, 1996, vol. 29, p. 4626-4635. (3.155 - IF1995). (1996 - Current Contents). ISSN 0024-9297.

Citácie:

1. [1.1] ): Cooper, PD (Cooper, Peter D.); Rajapaksha, KH (Rajapaksha, K. Harinda); Barclay, TG (Barclay, Thomas G.); Ginic-Markovic, M (Ginic-Markovic, Milena); Gerson, AR (Gerson, Andrea R.); Petrovsky, N (Petrovsky, Nikolai): Inulin crystal initiation via a glucose-fructose cross-link of adjacent polymer chains: Atomic force microscopy and static molecular modelling. In: CARBOHYDRATE POLYMERS Volume: 117 Pages: 964-972, WOS

2. [1.1] Kramek, K., & Glibowski, P. (2014). Textural and rheological properties of mixtures of inulin and milk fat stabilized by lecithin. [Właściwości teksturalne i reologiczne mieszaniny inuliny i tłuszczu mlecznego stabilizowanej lecytyną] Zywnosc.Nauka.Technologia.Jakosc/Food.Science Technology.Quality, 21(6), 159-169., SCOPUS

3. [1.1] Mensink, MA (Mensink, Maarten A.); Frijlink, HW (Frijlink, Henderik W.); Maarschalk, KV (Maarschalk, Kees van der Voort); Hinrichs, WLJ (Hinrichs, Wouter L. J.): Inulin, a flexible oligosaccharide I: Review of its physicochemical characteristics. In: CARBOHYDRATE POLYMERS Volume: 130 Pages: 405-419, WOS

4. [1.2] Leyva-Porras, C., López-Pablos, A. L., Alvarez-Salas, C., Pérez-Urizar, J., & Saavedra-Leos, Z. (2015). Physical properties of inulin and technological applications. In Ramawat, K. G., Mérillon, J. M. (Eds.) Polysaccharides: Bioactivity and Biotechnology (Springer, pp. 959-984), SCOPUS

ADCA14

ANDRÉ, Isabelle - TVAROŠKA, Igor - CARVER, Jeremy P. On the reaction pathway and determination of transition-state structures for retaining alfa-galactosyltransferases. In Carbohydrate Research, 2003, vol. 338, p. 865-877. (1.631 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0008-6215.

Citácie:


Download 5.93 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page