Správa o činnosti za rok 2016 Bratislava január 2017 Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie sav za rok 2016


Účasť na spracovaní hesiel do encyklopédie BelianaDownload 5.93 Mb.
Page2/6
Date03.05.2017
Size5.93 Mb.
#18707
1   2   3   4   5   6

2.9. Účasť na spracovaní hesiel do encyklopédie Beliana

Počet autorov hesiel: 02.10. Iné informácie k vedeckej činnosti
Z celkového počtu 73 vedeckých prác v časopisoch je 68 publikovaných v periodikách evidovaných v Current Contents Connect (CCC), 3 práce sú v časopisoch evidovaných vo Web of Science (WOS) a Scopus a 2 práce v časopisoch neevidovaných v CCC, WOS a Scopus, pričom na 23 % z týchto prác sú autormi len pracovníci ústavu, 15 % prác je publikovaných v spolupráci s domácimi a 56 % so zahraničnými spoluautormi. V porovnaní s minulým rokom sa počty publikácií výrazne nezmenili (celkový počet: 76; práce v časopisoch evidovaných v CCC: 67; práce v impaktovaných časopisoch evidovaných vo WOS a Scopus: 7; ostatné práce: 2). Tento stav stále považujeme za nedostatočný. Potrebné je však poznamenať, že nadmerná administratívna záťaž mnohých vedeckých pracovníkov v súvislosti s implementáciou viacerých projektov OP ŠF a prípravou ďalších, znižuje ich kapacitu na vedeckú prácu a publikačnú aktivitu.

Impakt faktor periodík, v ktorých sú publikácie uverejnené, sa pohybuje od 0.279 do 9.848 (v 18 prípadoch IF presahuje hodnotu 4.000 a v 36 prípadoch hodnotu 3.000), pričom jeho priemerná hodnota 3.103 (oproti vlaňajšej hodnote 3.405 mierne poklesol) vo všetkých prípadoch výrazne presahuje hodnoty medián impakt faktora pre vedné oblasti, v ktorých na ústave dominuje výskumná činnosť a doktorandské štúdium (MIF = 2.108 pre Chemistry Organic, 2.670 pre Biochemistry & Molecular Biology, 1.629 pre Polymer Science, 2.483 pre Microbiology, 2.137 pre Biotechnology & Applied Microbiology, 2.258 pre Chemistry Physical a 1.351 pre Plant Sciences), čo indikuje vysokú kvalitu publikovaných prác. Túto skutočnosť potvrdzujú aj údaje o quartiloch pre dané časopisy: podľa SJR sa 62 % z týchto časopisov nachádza v Q1 a až 87 % v Q1 a Q2. Podľa JCR je to 43 % v Q1 a až 77.5 % v Q1 a Q2.

Celkový počet citácií 2814 (z toho 2783 sú citácie vo WOS a SCOPUS - v porovnaní s minulým rokom je to nárast o 152) vzrástol oproti minulému roku o 124, čo možno tiež považovať za cenný kvantitatívny ale aj kvalitatívny ukazovateľ.

Prístup do elektronických databáz Thomson ISI (Web of Science, Current Contents Connect, Journal of Citation Reports) a databázy Scopus ako aj iných veľmi užitočných plnotextových databáz (SciVerse-ScienceDirect, Wiley Online Library, Blackwell Synergy, SpringerLink, Knovel, Reaxys, SciFinder a iné) značne uľahčuje a zefektívňuje vyhľadávanie a sumarizovanie bibliografických ako aj kvantitatívnych a kvalitatívnych scientometrických údajov. Apelujeme na kompetentných, aby tento prístup ostal zachovaný aj v budúcnosti. Aj keď o užitočnosti časovo obmedzených prístupov do plnotextových databáz niektorých vydavateľstiev, sprostredkovaných Ústrednou knižnicou SAV niet pochýb, značným prínosom pre pracovníkov CHÚ SAV by bolo získanie prístupu do plných textov vybraných časopisov z databáz ACS Publications (American Chemical Society), RSC Publishing (Royal Chemical Society), Thieme Journals (Thieme Medical Publishers), BenthamDirect (Bentham Science Publishers) a Taylor & Francis Group.

Značný počet vyžiadaných recenzií monografií, vedeckých prác v zahraničných časopisoch a grantových projektov zo zahraničia, účasť na medzinárodných vedeckých podujatiach, pozvaných prednášok ako aj počet prijatých a vyslaných vedeckých pracovníkov svedčí o vysokej medzinárodnej reputácii ústavu. To sa následne prejavuje pôsobením pracovníkov ústavu ako zahraničných expertov, členstvom resp. funkciami v rôznych medzinárodných organizáciách a vedeckých spoločnostiach, redakčných radách domácich i zahraničných časopisov ako aj organizačných výboroch medzinárodných vedeckých konferencií resp. pozvaniami prednášať na zahraničných univerzitách a iných vedecko-výskumných inštitúciách a vedecko-odborných podujatiach.

Vyzdvihnúť treba značnú aktivitu pri vypracúvaní vedeckých projektov a úspešnosť pri získavaní grantov. Úhrnne sa riešilo 49 projektov - z toho 34 domácich (VEGA - 20, APVV - 14) a 15 zahraničných (4 projekty 7. RP EÚ, 7 projektov COST, 2 projekty v rámci medzivládnych dohôd o VTS, 1 bilaterálny projekt nadväzujúci na MAD a 1 iný projekt, pričom čerpané finančné prostriedky predstavujú sumu cca 778,9 tisíc €, z čoho je cca 395,4 tisíc € zo zahraničných projektov, 333,5 tisíc € z domácich projektov a 50,0 tisíc € je podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov (MVTS a APVV) na projekty 7. RP EÚ a COST, čo je vzhľadom na nedostatočnú výšku inštitucionálnej dotácie ústavu zo ŠR významný finančný prínos, pomáhajúci zabezbečiť prevádzku pracoviska.

Dobudovaním technickej infraštruktúry pre glykomiku a biomedicínsky výskum v roku 2015 (získané finančné prostriedky z dvoch projektov OP ŠF vo výške 17,68 mil. € sa využili najmä na nákup prístrojov a príslušenstva) sa CHÚ SAV zaradil medzi najmodernejšie vybavené pracoviská v tejto oblasti.

Ústav trvale venuje pozornosť uplatneniu dosiahnutých výsledkov v priemyselnej praxi (priame kontakty s výrobnými podnikmi a súkromnými spoločnosťami, dohody o spolupráci, spoločné vedecko-výskumné projekty zamerané na realizáciu, účasť na výstavách) a to tak doma ako aj v zahraničí.

Popri ostatných zohľadňovaných kritériách, dosiahnutá kvalita a kvantita vedeckých výstupov a iných aktivít značným spôsobom prispela k tomu, že Chemický ústav SAV bol doteraz pri všetkých pravidelných hodnoteniach vedeckých organizácií SAV (akreditácie) zaradený do najvyššej skupiny A - naposledy pri akreditácii v roku 2012.

3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a techniku


3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2016

Forma

Počet k 31.12.2016

Počet ukončených doktorantúr
v roku 2016
Doktorandi

Ukončenie z dôvodov
celkový počet

z toho novoprijatí

ukončenie úspešnou obhajobou

predčasné ukončenie

neúspešné ukončenie

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

Interná zo zdrojov SAV

9

14

1

2

1

3

0

0

0

0

Interná z iných zdrojov

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Externá

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

Spolu

9

15

1

3

2

3

0

1

0

0

Súhrn

24

4

5

1

0

3.2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka 3b Počty preradení z interných foriem na externé a z externej formy na interné

Pôvodná forma

Interná z prostriedkov SAV

Interná z prostriedkov SAV

Interná z iných zdrojov

Interná z iných zdrojov

Externá

Externá

Nová forma

Interná z iných zdrojov

Externá

Interná z prostriedkov SAV

Externá

Interná z prostriedkov SAV

Interná z iných zdrojov

Počet

0

0

3

0

0

03.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2016 úspešnou obhajobou

Meno doktoranda

Forma DŠ

Mesiac / rok nástupu na DŠ

Mesiac / rok obhajoby

Číslo a názov študijného odboru

Meno a organizácia školiteľa

Fakulta udeľujúca vedeckú hodnosť

Ing. András Hushegyi

interné štúdium hradené z iných zdrojov

9 / 2012

8 / 2016

5.2.25 biotechnológie

Ing. Ján Tkáč DrSc., Chemický ústav SAV

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Ing. Andrej Chyba

interné štúdium hradené z prostriedkov SAV

9 / 2011

2 / 2016

5.2.25 biotechnológie

Ing. Mária Mastihubová PhD., Chemický ústav SAV

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Ing. Ľudmila Kluková

interné štúdium hradené z prostriedkov SAV

9 / 2012

8 / 2016

5.2.25 biotechnológie

Ing. Ján Tkáč DrSc., Chemický ústav SAV

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Ing. Zuzana Pakanová

interné štúdium hradené z prostriedkov SAV

9 / 2012

8 / 2016

4.1.22 biochémia

RNDr. Ján Mucha CSc., Chemický ústav SAV

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Ing. Kristína Vadinová

interné štúdium hradené z prostriedkov SAV

9 / 2012

8 / 2016

4.1.22 biochémia

doc. Ing. Vladimír Farkaš DrSc., Chemický ústav SAV

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v prílohe A.

3.4. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy a fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje

Názov študijného odboru (ŠO)

Číslo ŠO

Doktorandské štúdium uskutočňované na

(univerzita/vysoká škola a fakulta)organická chémia

4.1.16

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

organická chémia

4.1.16

Prírodovedecká fakulta UK

fyzikálna chémia

4.1.18

Akreditácia na FCHPT STU a Prif UK ale v roku 2016 sa neškolil žiadny doktorand

makromolekulová chémia

4.1.19

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

biochémia

4.1.22

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

biochémia

4.1.22

Prírodovedecká fakulta UK

mikrobiológia

4.2.7

Prírodovedecká fakulta UK

biotechnológie

5.2.25

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

biotechnológie

5.2.25

Prírodovedecká fakulta UK

Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom proceseMenný prehľad pracovníkov,
ktorí boli menovaní do
odborových komisií pre
doktorandské štúdium

Menný prehľad pracovníkov,
ktorí pôsobili ako členovia
vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a fakúlt

Menný prehľad pracovníkov,
ktorí získali vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť alebo
vyšší kvalifikačný stupeň

RNDr. Peter Biely, DrSc. (biochémia)

RNDr. Peter Biely, DrSc. (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU)

Ing. Alžbeta Čížová, PhD. (IIa)

doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc. (mikrobiológia)

prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. (Prírodovedecká fakulta UK)

Ing. Hana Dudášová, PhD. (IIa)

Ing. Peter Gemeiner, DrSc. (biotechnológie)

Ing. Ján Tkáč, DrSc. (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU)

Ing. Andrej Chyba, PhD. (IIb)

Ing. Ján Hirsch, DrSc. (organická chémia)Ing. Ľudmila Kluková, PhD. (IIb)

Ing. Miloš Hricovíni, PhD. (chemická fyzika)Ing. Marek Nemčovič, PhD. (IIa)

Ing. Miroslav Koóš, DrSc. (organická chémia)Ing. Zuzana Pakanová, PhD. (IIb)

RNDr. Desana Lišková, PhD. (fyziológia rastlín)Ing. Katarína Šuchová, PhD. (IIa)

prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. (fyziológia rastlín)Ing. Kristína Vadinová, PhD. (IIb)

prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. (odbor v zahraničí)Ing. Andrej Chyba, PhD. (PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU)

Ing. Vladimír Mastihuba, PhD. (biotechnológie)Ing. Ľudmila Kluková, PhD. (PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU)

doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc. (organická chémia)Ing. Zuzana Pakanová, PhD. (PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU)

Ing. Ján Tkáč, DrSc. (biochémia)Ing. Kristína Vadinová, PhD. (PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU)

Ing. Igor Tvaroška, DrSc. (fyzikálna chémia)Mgr. Jana Žabková (Mgr., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave)3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2016

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Prednášky

Cvičenia a semináre

doma

v zahraničí

doma

v zahraničí

Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení

8

0

11

1

Celkový počet hodín v roku 2016

28

0

935

120

Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v prílohe D.

Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ1.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
diplomových a bakalárskych prác

15

2.

Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác

19

3.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)

17

4.

Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)

23

5.

Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác

13

6.

Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce

8

7.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.
prác

4

8.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.
prác

10

9.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách

1


3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
Chemický ústav SAV má akreditovaných 6 študijných odborov doktorandského štúdia: na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (4.1.16 organická chémia, 4.1.18 fyzikálna chémia, 4.1.22 biochémia, 4.2.7 mikrobiológia) a na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (4.1.16 organická chémia, 4.1.18 fyzikálna chémia, 4.1.19 makromolekulová chémia, 4.1.22 biochémia, 5.2.25 biotechnológia).

V priebehu roka 2016 sa na CHÚ SAV školilo celkom 29 doktorandov (z toho 2 novoprijatí - v dennej forme štúdia), z ktorých 5 úspešne obhájilo doktorandskú dizertačnú prácu. Jedna externá doktorandka ukončila štúdium predčasne. Dúfame, že v budúcnosti bude viacej záujemcov o doktorandské štúdium a počty doktorandov na ústave budú stabilizované a obsadia sa všetky pridelené doktorandské miesta. Najväčší záujem zo strany študentov je najmä o študijný odbor biotechnológie. Dlhodobo menší záujem zo strany študentov je o odbory fyzikálna chémia, mikrobiológia, makromolekulová chémia a organická chémia a v ostatnom čase aj o biochémiu, napriek tomu, že ústav aj v týchto odboroch disponuje dostatočným počtom kvalitných školiteľov. Tento trend spôsobuje zrejme skutočnosť, že v týchto odboroch končí na VŠ menší počet študentov a týchto si prioritne podržia na doktorandské štúdium jednotlivé fakulty.

Na základe výsledkov kontrolných dní, ktoré sa konali v októbri 2016, sa dá predpokladať, že v roku 2017 by mali doktorandskú dizertačnú prácu obhajovať 5 doktorandi.

Svoje požiadavky, návrhy, resp. pripomienky majú možnosť doktorandi predniesť, okrem iného, aj na Ústavnej rade prostredníctvom svojho voleného zástupcu.

Doktorandi a mladí vedeckí pracovníci sa aktívne zapájajú do vedeckého a spoločenského života na ústave. Oceniť treba najmä ich aktivity počas Dňa otvorených dverí na ústave, ktorý sa pravidelne koná každý rok v novembri. Viacerí sa aktívne zapájajú aj do pedagogickej a popularizačnej činnosti. Okrem vedenia semestrálnych cvičení sú to napr. aktivity na stredných školách a aktivity počas Dňa otvorených dverí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Za študijné a vedecké výsledky získali viacerí aj ocenenia (napr. na vedeckých konferenciách).

Iná pedagogická činnosť:
Ing. Zdenka Hromádková, PhD.

Vedenie odbornej praxe (1. roč. Ing. štúdia, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Ústav biotechnológie, študijný odbor Biotechnológia)

Počet hodín za semester: 60 h (ZS 2016/2017)
RNDr. Karin Kollárová, PhD.

Vedenie diplomovej praxe (1. roč. Mgr. štúdia, Prírodovedecká fakulta UK, Katedra fyziológie rastlín, študijný odbor Biológia, študijný program Fyziológia rastlín)

Počet hodín za semester: 240 h (2 x 120 h) (LS 2015/2016)
Ing. Ema Paulovičová, CSc.

Vedenie preddiplomovej praxe (1. roč. Ing. štúdia, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Ústav biochémie a mikrobiológie)

Počet hodín za semester: 60 h (ZS 2016/2017)
doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.

Vedenie práce v rámci stredoškolskej odbornej činnosti (7. roč. 8-ročného gymnázia, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Skalická cesta, Bratislava)

Počet hodín: 30 h

4. Medzinárodná vedecká spolupráca
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2016 alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu podujatia
43. Výročná konferencia o kvasinkách, Kongresové centrum SAV, Smolenice, 63 účastníkov, 10.05.-13.05.2016

Vedecký program konferencie bol rozdelený do štyroch sekcií: Medical Mycology, Ecology and Taxonomy of Yeasts, Yeast Biotechnology a Molecular and Cell Biology of the Yeasts. Na konferencii odznelo 28 prednášok, z ktorých 9 bolo vyžiadaných a hradených Komisiou pre kvasinky. Úvodnú prednášku s názvom „Study of mitophagy in the yeast Saccharomyces cerevisiae: function and regulation“, predniesol Dr. N. Camougrand (Francúzsko). Okrem prednášok bolo prezentovaných 25 plagátových vývesiek a v rámci sekcie „Poster highlights“ odznelo 9 krátkych prednášok mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov. Komisia pre kvasinky vydala z podujatia Zborník abstraktov „43rd Annual Conference on Yeasts“ (ISSN 1336-4839). Zo 63 účastníkov bolo 34 zahraničných.4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2017 (anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail zodpovedného pracovníka)
44th Annual Conference on Yeasts/44. Výročná konferencia o kvasinkách, Kongresové centrum SAV, Smolenice, 02.05.-05.05.2017, (Emília Breierová, 02/ 59410241, 02/ 59410262, chememi@savba.sk)
14th Bratislava Symposium on Saccharides "Glycochemistry for Biology and Medicine"/14. Bratislavské sympózium o sacharidoch "Glykochémia pre biológiu a medicínu", Kongresové centrum SAV, Smolenice, 25.06.-30.06.2017, (Jaroslav Katrlík, 02/ 59410258, chemjkat@savba.sk)

4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných konferencií
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií

Typ výboru

Programový

Organizačný

Programový i organizačný

Počet členstiev

7

3

04.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných komitétoch SR
RNDr. Peter Biely, DrSc.

Československá spoločnosť mikrobiologická (funkcia: člen výboru Komisie pre kvasinky)

International Academy of Wood Science (funkcia: volený člen (Fellow of IAWS))

International Commission for Yeasts of the International Union of Microbiological Societies (IUMS) (funkcia: člen)Ing. Emília Breierová, PhD.

Československá spoločnosť mikrobiologická (funkcia: tajomníčka výboru Komisie pre kvasinky)Ing. Hana Dudášová, PhD.

Československá spoločnosť mikrobiologická (funkcia: člen)Ing. Peter Gemeiner, DrSc.

Bioencapsulation Research Group (Europe-Canada) (funkcia: člen)

Management Committee CMST COST Action CM1101 (funkcia: národný zástupca)

Ing. Ján Hirsch, DrSc.

American Chemical Society (funkcia: člen)Ing. Miloš Hricovíni, PhD.

American Chemical Society (funkcia: člen)

European Carbohydrate Organization (funkcia: národný reprezentant)

International Carbohydrate Organization (funkcia: národný reprezentant)Ing. Zdenka Hromádková, PhD.

Management Committee FA COST Action TD1203 (funkcia: národná zástupkyňa)Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.

International Glycoconjugate Organisation (funkcia: národný reprezentant)

Management Committee CMST COST Action CM1101 (funkcia: národný zástupca)

RNDr. Jaroslav Klaudiny, PhD.

European Peptide Society (funkcia: člen)Ing. Miroslav Koóš, DrSc.

International Society of Heterocyclic Chemistry (funkcia: člen)RNDr. Desana Lišková, PhD.

Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB) (funkcia: člen)

International Association of Plant Tissue Cultures - Biotechnology (IAPTC-B) (funkcia: člen)

prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.

Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB) (funkcia: člen)Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.

Management Committee FPS COST Action FP1306 (funkcia: národný zástupca)Ing. Mária Mastihubová, PhD.

American Chemical Society (funkcia: člen)

Management Committee FPS COST Action CM1407 (funkcia: národný zástupca)

RNDr. Mária Matulová, DrSc.

American Chemical Society (funkcia: člen)RNDr. Ján Mucha, CSc.

Steering Committee of the ESF RNP in LEE „The EuroGlycosciences Forum” (funkcia: člen)Ing. Jozef Nahálka, PhD.

Management Committee CMST COST Action CM1303 (funkcia: národný zástupca)RNDr. Zuzana Neščáková, PhD.

Československá spoločnosť mikrobiologická (funkcia: člen)Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD.

American Society for Mass Spectrometry (funkcia: člen)

Arbeitsgruppe für Molekül-Spektroskopie der Österreichischen Gesellschaft für Analytische Chemie (funkcia: člen)

International Society for Mass Spectrometry (funkcia: reprezentant Slovenska)doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.

Česká společnost chemická (funkcia: čestný člen)Ing. Ján Tkáč, DrSc.

American Chemical Society (funkcia: člen)

Bioelectrochemical Society (funkcia: člen)

Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

International Steering Committee of the International Consortium on Anti-Virals (ISC ICAV) (funkcia: člen)

Management Committee CMST COST Action CM1106 (funkcia: národný zástupca)

Ing. Renáta Vadkertiová, PhD.

Československá spoločnosť mikrobiologická (funkcia: člen Komisie pre kvasinky)Zbierka kultúr kvasiniek

člen European Culture Collections´ Organization (ECCO)

člen World Federation for Culture Collections (WFCC)

4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty

Meno pracovníka

Typ programu/projektu/výzvy

Počet hodnotených projektov

Hricovíni Miloš

POLONEZ, National Science Centre, Poland

1

Katrlík Jaroslav

H2020-ICT-2016-1

6

Katrlík Jaroslav

H2020-MSCA-RISE-2016

9

Klaudiny Jaroslav

Austrian Science Fund (FWF)

1

Tkáč Ján

Canadian Glycomics Network (GlycoNet) and Canadian Networks of Centres of Excellence

14.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
V rámci MVTS (COST CM1101) pokračovala spolupráca (J. Katrlík) s Dr. G. Yordanovom (Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University, Bulharsko) v oblasti skúmania interakcií medzi plazmovými proteínmi a koloidnými polymérnymi nosičmi liečiv technikou povrchovej plazmónovej rezonancie (SPR) (jedna spoločná publikácia).

Výsledky z oblasti využitia lektínového microarray pre sledovanie glykozylačných zmien na cicavčích folikulárnych bunkách v rámci spolupráce (P. Gemeiner, J. Katrlík) s Prof. S. Desantisom (Department of Emergency and Organ Transplantation, University of Bari Aldo Moro, Taliansko) a s Dr. Martinom (Experimental Zooprophylactic Institute of Puglia and Basilicata, Foggia, Taliansko) boli prezentované v jednej spoločnej publikácii.

Spoločná publikácia rezultovala aj z projektovej MVTS (APVV-SK-SRB-2013-0028, J. Katrlík) s Prof. O. Nedić (Institute for the Application of Nuclear Energy - INEP, University of Belgrade, Belgrade, Srbsko) v oblasti skúmania glykozylačných zmien na glykoproteínoch ako potencionálnych biomarkeroch rakoviny hrubého čreva pomocou lektínovej microarray.

V rámci projektu COST Action TD1203, zameranom na zhodnotenie potravinového odpadu, pokračovala spolupráca s Dr. M. Aguedom (University of Liege, Gembloux Agro-Bio Tech, Department of Industrial Biological Chemistry, Belgicko). V spoločnej publikácii boli prezentované výsledky dosiahnuté extrakciou kyslých polysacharidov (pektín) z tekvicovej biomasy pomocou mikrovlnného žiarenia, pričom na získanie optimálnych parametrov bola použitá metóda RSM. V rámci spolupráce s prof. S. Tavmanom (Ege University, Engineering Faculty, Food Engineering, Izmir, Turecko) Izmire bol v roku 2016 podaný spoločný “SAS-TÜBITAK bilateral project”. Medzi Celal Bayar University v Turecku a CHÚ SAV bola podpísaná dohoda o spolupráci.

Výsledky dosiahnuté v rámci projektovej MVTS (FP7 ITN PROSENSE; University of Bath, UK; INESC-MN – Microsystems and Nanotechnologies, Portugalsko; University of Lisboa, Portugalsko; Xeptagen SpA, Taliansko) v oblasti výskumu využitia lektínových biosenzorov a biočipov s rôznymi detekčnými platformami, boli predmetom dvoch spoločných publikácií.

Okrem participácie na spoločných vedeckých projektoch umožňuje MVTS pracovníkom ústavu najmä dofinancovanie projektov 7. RP a iných projektov EÚ, využitie špičkovej prístrojovej techniky (analytickej, výpočtovej) v zahraničí ako aj prístup k potrebným doma chýbajúcim interdisciplinárnym metodikám, nedostupnej literatúre (knihy, patenty) a materiálnemu vybaveniu (chemikálie, laboratórne zariadenia a pomôcky, ...). V rámci uskutočnenej mobility získali pracovníci ústavu veľmi cenné experimentálne skúsenosti a teoretické poznatky z najmodernejších metodík využívaných v súčasnosti pri riešení vedeckých problémov.

Prostredníctvom MVTS sa viacerí riešitelia projektov mohli zúčastniť významných zahraničných vedeckých podujatí (konferencie, semináre, workshopy) a nadviazať nové kontakty a spolupráce. Viacerým doktorandom umožnila MVTS stáž na zahraničných pracoviskách.

Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E.

Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B.

5. Vedná politika
Hlavný smer základného výskumu glykobiológia, t.j. sacharidy a ich úloha v organizmoch aj naďalej tvoria obsah domácich i zahraničných projektov riešených na pracovisku. Pozornosť sa venuje aj cielenému výskumu realizovanému prostredníctvom hospodárskych zmlúv, kontraktov a plnením dohodnutých záväzkov v rámci zmluvnej spolupráce. Značná časť riešiteľskej kapacity ústavu sa venuje vypracovávaniu projektov a grantových žiadostí a to nielen v rámci domácich agentúr VEGA a APVV a spolupráce s priemyselnou sférou ale aj v rámci MVTS a to najmä vo vedeckých programoch EÚ, bilaterálnych MAD, medziústavnej spolupráce a iných fondoch a nadáciách na podporu vedeckého výskumu. V rokoch 2008–2014 pribudla ešte významná účasť na nových výzvach OP ŠF OPVaV 2.1. a 4.1. a v roku 2014 aj na výzvach v programe HORIZONT 2020. V roku 2015 získal CHÚ SAV nenávratný finančný príspevok na dva projekty: jeden v rámci výzvy OPVaV-2015/3.1/01-SORO pre Bratislavský samosprávny kraj (ca 8,32 mil. €) a jeden v rámci výzvy OPVaV-2015/1.1/03-SORO pre mimobratislavké kraje (ca 9,86 mil €). V roku 2016 sa ústav zapojil (ako partner v 3 projektoch) do dvoch nových výziev ŠF EÚ (OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 a OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02).

Organizačné členenie pracoviska na osem vedeckých oddelení, ktoré spolu tvoria Centrum glykomiky a tri spoločné-nevedecké oddelenia, reflektuje hlavné smery výskumu a požiadavky na jeho zabezpečenie. V rámci organizačnej štruktúry sa uplatňuje dvojstupňové riadenie: vedenie ústavu – vedúci vedeckých a spoločných-nevedeckých oddelení.

Základnými dokumentmi pracoviska sú: Zriaďovacia listina Chemického ústavu SAV č. 951/0214/2003 zo dňa 11. decembra 2003 a Dodatok č. 1 (z 19. 12. 2008) k Zriaďovacej listine Chemického ústavu SAV č. 448/G/12/2008 (ktorým sa s účinnosťou od 1. 1. 2009 mení forma hospodárenia z rozpočtovej na príspevkovú), Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Platový poriadok, Bezpečnostné predpisy, Traumatologický plán, Pokyny pre kontrolnú činnosť, Dohoda medzi ústavmi SAV sídliacimi v budove správcovanej Chemickým ústavom a tiež Kolektívna zmluva so Základnou organizáciou odborového zväzu. V súvislosti s viacerými zmenami v zákonoch NR SR, nariadeniach vlády SR, vyhláškach a pokynoch MZ SR týkajúcich sa ochrany zdravia pri práci s nebezpečnými faktormi boli v roku 2008, 2009 a 2014 novelizované relevantné predpisy pre práce s nebezpečnými chemickými faktormi, biologickým materiálom, GMO a pre zaobchádzanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, aplikované na pracovné podmienky v CHÚ SAV a získali príslušné oprávnenia od kompetentných orgánov. V súčasnosti sa ústav uchádza o získanie certifikátov ISO pre laboratórium vody a NMR laboratórium.

Ústav venuje veľkú pozornosť mladej generácii a omladzovaniu kádrov. V rámci vedeckej výchovy sa na ústave v priebehu roka školí okolo 20–25 doktorandov, pričom každoročne sa vypisujú prijímacie pohovory na 5 nových miest interného doktorandského štúdia. Po úspešnej obhajobe doktorandských dizertačných prác sa mladí vedeckí pracovníci spravidla vysielajú na 1–3 ročnú postdoktorandskú stáž do zahraničia, niektorí sa uchádzajú o štipendium z podporného fondu Štefana Schwarza (v roku 2016 mal ústav 6 držiteľov tohoto štipendia). Podľa možností sa ústav snaží takto vyškolených postdoktorandov potom zamestnať, aby uplatnili svoje vedomosti a získané skúsenosti pri riešení projektov v rámci CHÚ SAV. V rámci programu SASPRO (First Call 2014) pôsobil na ústave jeden postdoktorand (nastúpil v roku 2015). V snahe získať mladých adeptov vedy sa pracovníci ústavu aktívne zapájajú aj do pedagogickej činnosti na univerzitách (prednášky, cvičenia, vedenie diplomových prác, preddiplomová prax) a propagujú výsledky vedeckej činnosti (médiá, konferencie, semináre, letné školy, dni otvorených dverí).6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Farmaceutická fakulta UK

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Riešenie spoločného projektu - Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv

Začiatok spolupráce: 2012

Zameranie: Stanovenie inhibičných aktivít sacharidových derivátov.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spolupráca na riešení spoločných projektov - Ústav farmakológie

Začiatok spolupráce: 2008

Zameranie: Štúdium farmakodynamických vlastností glykokonjugátov izolovaných z liečivých rastlín, sladkovodných rias a cyanobaktérií.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 publikácia a 3 prezentácie na vedeckých konferenciách.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Lekárska fakulta UK

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - II. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave, Oddelenie laboratórnej medicíny, Centrum dedičných metabolických porúch

Začiatok spolupráce: 2010

Zameranie: Biomedicínsky výskum v oblasti diagnostiky zriedkavých metabolických ochorení.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 publikácia a 1 prezentácia na vedeckej konferencii.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Lekárska fakulta UK

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Imunologický ústav

Začiatok spolupráce: 2009

Zameranie: Imunologický zápal. Sepsa.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 pripravovaná publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Lekárska fakulta UK

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Univerzitná nemocnica, Bratislava, Nemocnica Staré Mesto, Oddelenie klinickej imunológie a alergológie

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Diferenciálna diagnostika vaginálnych kandidóz u atopických pacientov.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je pripravovaná publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Lekárska fakulta UK

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoluúčasť na riešení projektov VEGA a APVV - Ústav patologickej anatómie

Začiatok spolupráce: 2010

Zameranie: Testovanie lektínov v analýze biomedicínskych vzoriek a tkanivových kultúr.

Zhodnotenie: Príprava spoločnej publikácie.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UK

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Katedra biochémie

Začiatok spolupráce: 2006

Zameranie: Syntéza mykobakteriálnych transglykozylázových substrátov a inhibítorov.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 pripravovaná publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UK

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Katedra mikrobiológie a virológie

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Úloha CR3-RP v adherencii kvasinky Candida albicans a jeho imunologické vlastnosti.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UK

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Riešenie spoločného projektu - Katedra organickej chémie

Začiatok spolupráce: 2008

Zameranie: Syntéza inhibítorov glykozyltransferáz.

Zhodnotenie: Príprava spoločnej publikácie.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UK

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Riešenie spoločných projektov - Katedra fyziológie rastlín

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Využitie rastlín pre dekontamináciu životného prostredia od toxických kovov a obohatenie poľnohospodárskych rastlín o dôležité minerálne látky a štúdium biologickej aktivity galaktoglukomanánových oligosacharidov vo vývinových procesoch a ochrane rastlín.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú 4 publikácie a 5 príspevkov na vedeckých konferenciách.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UK

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločné pracovisko

Začiatok spolupráce: 1995

Zameranie: Združené laboratórium Fourier Transform Infrared Spectroscopy

Zhodnotenie: Viď informáciu uvedenú pre Spoločné pracovisko s FCHPT STU.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UK

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločné pracovisko v rámci Národného centra NMR

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Národné centrum nukleárnej magnetickej rezonancie na Slovensku (NC NMR)

Zhodnotenie: Viď informácie uvedené pre Spoločné pracovisko v rámci Národného centra NMR.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločné pracovisko v rámci Národného centra NMR

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Národné centrum nukleárnej magnetickej rezonancie na Slovensku (NC NMR)

Zhodnotenie: Viď informácie uvedené pre Spoločné pracovisko v rámci Národného centra NMR.

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta prírodných vied UCM

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Podpísaná dohoda o spolupráci - Katedra chémie

Začiatok spolupráce: 2004

Zameranie: Riešenie vedecko-výskumných úloh, výchova absolventov a doktorandov a využívanie modernej prístrojovej techniky.

Zhodnotenie: Konzultácie a oponentúry Bc. a diplomových prác.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta prírodných vied UCM

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Riešenie spoločného VEGA projektu - Katedra biotechnológií

Začiatok spolupráce: 2011

Zameranie: Výskum biologicky aktívnych/funkčných necelulózových polysacharidov izolovaných z rastlín a agro-industriálnych a lesných odpadov.

Zhodnotenie: Výsledkom je 1 zborníková práca.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): a) Riešenie spoločných projektov VEGA a APVV; b) Neformálna spolupráca - Ústav biotechnológie

Začiatok spolupráce: 2006

Zameranie: a) Techniky imobilizácie pre vývoj viabilných celobunkových biokatalyzátorov oxidačno-redukčných reakcií; b) Testovanie antimikrobiálnej aktivity prírodných glykofenolík a ich analógov.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú dve publikácie v štádiu prípravy.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Ústav biochémie a mikrobiológie

Začiatok spolupráce: 2010

Zameranie: Imunobiologická aktivita látok pre biomedicínske aplikácie.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 poster a príprava 2 spoločných publikácií. Vedenie a obhajoba diplomovej práce.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Ústav biotechnológie

Začiatok spolupráce: 2012

Zameranie: Odstraňovanie iónov medi pomocou červených kvasiniek.

Zhodnotenie: Práca publikovaná v zahraničnom recenzovanom zborníku.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Ústav biotechnológie a potravinárstva, Oddelenie potravinárskej technológie

Začiatok spolupráce: 2006

Zameranie: a) Štúdium enzýmových transglykozylačných reakcií; b) Hydrofóbne iónové párovanie v purifikácii a modifikácii biokatalyzátorov

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je vedenie 1 diplomovej práce, letná odborná prax 1 študentky, 1 pripravovaná publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie, Oddelenie organickej chémie

Začiatok spolupráce: 2011

Zameranie: Syntéza glykozylačných činidiel a ich využitie na glykozyláciu heterocyklov.

Zhodnotenie: Odborná prax 1 študentky a 1 pripravovaná publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Riešenie spoločného projektu (COST – EUROCAROTEN) - Ústav biotechnológie a potravinárstva, Oddelenie biochemickej technológie

Začiatok spolupráce: 2016

Zameranie: Skúmanie a stimulácia pigmentov produkovaných kvasinkami.

Zhodnotenie: Analýza, využitie a stimulácia produkcie mikrobiálnych pigmentov.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Riešenie spoločných projektov - Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Oddelenie výživy a hodnotenia potravín

Začiatok spolupráce: 2010

Zameranie: a) Analýza nutraceutík a polysacharidových zložiek cereálii; b) Štúdium štruktúry a vlastností biologicky aktívnych sacharidov; c) Biosenzory pre stanovenie sacharidov.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 pripravovaná publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločné pracovisko

Začiatok spolupráce: 1995

Zameranie: Združené laboratórium Fourier Transform Infrared Spectroscopy.

Zhodnotenie: Združené laboratórium Fourier Transform Infrared Spectroscopy, založené v roku 1995, je spoločným pracoviskom Ústavu anorganickej chémie SAV, Chemického ústavu SAV, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU a Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Nový prístroj NICOLET 6700, zakúpený v roku 2008, je inštalovaný v spoločnom laboratóriu FTIR spektroskopie v priestoroch CHÚ SAV a slúži pre potreby výskumu v rámci uvedených inštitúcií, na pedagogické účely ako aj základné servisné merania. V roku 2010 bol spektrometer doplnený o ďalšie príslušenstvo. Neskôr bol doplnený (z prostriedkov projektu MACHINA) o detektor a rozdeľovač lúča pre ďalekú IČ oblasť. V roku 2015 bolo pracovisko vybavené špičkovými prístrojmi: FT-IR Mikroskop Nicolet iN10 a FT-IR Spectrometer Nicolet iS50 doplnený o GC-IR modul a FT-IR Raman (Thermo Fisher Scientific, Inc.) z prostriedkov projektu ŠF EÚ Dobudovanie infraštruktúry pre biomedicínsky výskum, ITMS 26230120008 (379 tis. €). Výstupy v roku 2016: 2 publikácie a 3 prednášky.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločné pracovisko v rámci Národného centra NMR

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Národné centrum nukleárnej magnetickej rezonancie na Slovensku (NC NMR).

Zhodnotenie: Dňa 11. mája 2007 bol podpísaný dokument „Zmluva a štatút o združení právnických osôb s názvom Národné centrum nukleárnej magnetickej rezonancie na Slovensku“ (NC NMR). Zmluvu podpísali: FCHPT, STU v Bratislave, FEI TU a UPJŠ v Košiciach, PriF UK, Chemický ústav SAV a Ústav merania SAV v Bratislave. NC NMR bolo vytvorené za účelom zabezpečovania potrieb NMR služieb v oblasti základného a aplikovaného výskumu, spolupráce s výrobnými organizáciami, zvyšovania vedomostného potenciálu v oblasti NMR. Sieť NC NMR tvoria Centrá NMR. Na CHÚ SAV je lokalizované Centrum pre štúdium dynamiky a interakcií biomolekúl, ktoré bolo v roku 2009 vybavené NMR prístrojmi Varian (600 MHz a 400 MHz). V roku 2015 bolo pracovisko vybavené (z prostriedkov projektu ŠF EÚ Dobudovanie infraštruktúry pre biomedicínsky výskum, ITMS 26230120008) špičkovými NMR prístrojmi Bruker: NMR Spectrometer Avance III HD 600MHz (2,344 mil. €) a Avance III HD 400MHz (1,021 mil. €).
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločné pracovisko v rámci Národného centra NMR

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Národné centrum nukleárnej magnetickej rezonancie na Slovensku (NC NMR)

Zhodnotenie: Viď informácie uvedené pre Spoločné pracovisko v rámci Národného centra NMR.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločné pracovisko

Začiatok spolupráce: 2009

Zameranie: Kvalita surovín a potravín.

Zhodnotenie: Dňa 2. septembra 2009 Chemický ústav SAV a Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre podpísali dokument „Dohoda o vytvorení spoločného pracoviska metabolomiky rastlín, rastlinných surovín a potravín rastlinného pôvodu“. Cieľom spoločného pracoviska, ktoré je umiestnené v priestoroch CHÚ SAV v Bratislave a Katedry biochémie a biotechnológie FBP SPU v Nitre, je príprava a realizácia vedecko-výskumných projektov základného a aplikovaného výskumu v oblasti posudzovania kvality a bezpečnosti surovín a potravín na úrovni metabolizmu nutrične významných rastlín s využitím moderných analytických metód a unikátnej prístrojovej techniky a výchova odborných, vedeckých a pedagogických pracovníkov. V rokoch 2011 a 2013 pracovisko implementovalo projekty ŠF EÚ „Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu“ a "Dobudovanie technickej infraštruktúry pre výskum v oblasti nových biotechnológií“ (výzva OPVaV-2013/1.1/02-SORO, 2,88 mil. €), v rámci ktorých sa obstarala špičková prístrojová technika.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita T. Bati, Zlín, Česká republika

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Fakulta technologická, Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

Začiatok spolupráce: 2008

Zameranie: Bakteriálna produkcia exopolysacharidov.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je pripravovaná publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Ústav chemie a technologie sacharidů

Začiatok spolupráce: 2011

Zameranie: Štruktúra a biologická aktivita polysacharidov z rias a vyšších rastlín.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoké učení technické, Brno

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Fakulta chemická, Ústav chemie potravin a biotechnologií

Začiatok spolupráce: 2010

Zameranie: a) Mikrobiálna produkcia priemyselne dôležitých enzýmov na odpadoch z potravinárskych výrob/metódy biotypizácie mikroorganizmov; b) Identifikácia kvasiniek molekulárno-biologickou metódou.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 akceptovaná publikácia, vedenie 2 diplomových prác, 1 letná prax a konzultácie PhD. práce.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoké učení technické, Brno

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Fakulta chemická, Ústav chemie potravin a biotechnologií

Začiatok spolupráce: 2006

Zameranie: Vplyv stresu na pigmentotvorné kvasinky

Zhodnotenie: U rôznych druhov kvasiniek sa analyzovali zmeny v produkcii karotenoidných pigmentov, ktoré boli vyvolané rôznymi stresovými faktormi.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Vedeckovýskumná základňa SZU, Oddelenie mikrobiológie

Začiatok spolupráce: 2010

Zameranie: Štúdium imunobiologických vlastností polysacharidových konjugátov in vivo.

Zhodnotenie: Experimentálne vakcinácie polysacharidovými konjugátmi, odbery krvi a orgánov podľa platného protokolu.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity, Olomouc, Česká republika

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Katedra organické chemie

Začiatok spolupráce: 2010

Zameranie: Syntéza a cytotoxická aktivita sacharidových derivátov.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú 2 publikácie.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Národní centrum pro výzkum biomolekul

Začiatok spolupráce: 2011

Zameranie: Štúdium katalytického mechanizmu glykozyltransferáz.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 pripravovaná publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Department of Chemical and Biological Engineering

Začiatok spolupráce: 1998

Zameranie: Stanovenie štruktúry sacharidových derivátov X-ray technikami.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 pripravovaná publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Wroclaw University of Technology, Poland

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Riešenie spoločných projektov - Division of Medicinal Chemistry and Microbiology, Chemistry Department

Začiatok spolupráce: 2010

Zameranie: Štruktúra a biologická aktivita fenolických glykokonjugátov z liečivých rastlín.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 publikácia a 2 prezentácie na vedeckých konferenciách.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: The University of Burdwan, West Bengal, India

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Department of Chemistry

Začiatok spolupráce: 2009

Zameranie: Polysacharidy a glykokonjugáty rias a liečivých rastlín.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 pripravovaná publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: University of Adelaide, Glen Osmond, Australia

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - School of Agriculture, Food and Wine, Australian Centre for Plant Functional Genomics

Začiatok spolupráce: 1994

Zameranie: Štúdium bunkových stien rastlín.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je pripravovaná publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Universität für Bodenkultur Wien, Institüt für Chemie, Österreich

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca

Začiatok spolupráce: 2006

Zameranie: Štruktúrna analýza N- a O-viazaných oligosacharidov; MS/MS analýza glykokonjugátov; štruktúra glykopeptidov; definícia glykoprofilu krvného séra v diagnostike.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je publikácia v štádiu prípravy; krátkodobé študijné pobyty.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Nancy Université, INRA, Vandoeuvre-les-Nancy Cedex, Francúzsko

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Laboratoire Sols et Environnement

Začiatok spolupráce: 2011

Zameranie: Odpoveď koreňového systému a fyziológie Noccaea caerulescens v prítomnosti polyaromatických uhľovodíkov - význam pre fytoextrakciu v multikontaminovanom prostredí.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú 2 publikácie odoslané do redakcie.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Centrum výskumu živočíšnej výroby, Nitra

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Ústav včelárstva, Liptovský Hrádok

Začiatok spolupráce: 2005

Zameranie: Štúdium látok vo včelej larválnej kašičke s antipatogénnym účinkom voči niektorým larválnym patogénom.

Zhodnotenie: Pripravovaná 1 spoločná publikácia a získanie vzoriek materských kašičiek.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Botanický ústav AVČR

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca

Začiatok spolupráce: 2009

Zameranie: Výskum nových sladkovodných rias a cyanobaktérií s významnou produkciou extracelulárnych polysacharidov.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Česká republika

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Ústav chemických léčiv

Začiatok spolupráce: 2013

Zameranie: a) Enzýmové delenie racemátov; b) Chromatografické metódy delenia chirálnych binaftylov a ich analógov.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 pripravovaná publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: University of Bari “Aldo Moro”, Bari, Italy

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Department of Emergency and Organ Transplantation

Začiatok spolupráce: 2012

Zameranie: Aplikácia lektínových microarray pre sledovania špecifickej expresie glykokonjugátov ako markerov funkčného stavu systému na celých živočíšnych bunkách (folikuly, vajíčka).

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 spoločná publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Bilaterálny projekt APVV-SK-SRB - Institute for Applied Nuclear Energy (INEP)

Začiatok spolupráce: 2012

Zameranie: Lektínové microarray biočipy pre charakterizáciu glykánových štruktúr proteínov IGF systému ako nástroj pre výskum, diagnostiku a terapiu kolorektálneho karcinómu.

Zhodnotenie: Výsledkom je 1 spoločná publikácia a 2 prednášky na vedeckých konferenciách.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Université Blaise Pascal, Aubiere, Francúzsko

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca a bilaterálny projekt MVTS - Institut de Chimie de Clermont-Ferrand (ICCF)

Začiatok spolupráce: 2013

Zameranie: NMR štúdium štruktúry biosurfaktantov produkovaných baktériami izolovanými z oblačnej vody.

Zhodnotenie: Publikácia v štádiu prípravy.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Ege University, Engineering Faculty, Izmir, Turkey

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Podpísaná dohoda o spolupráci - Food Engineering Department

Začiatok spolupráce: 2014

Zameranie: Izolácia a charakterizácia polysacharidov z agro-industriálnych a lesných odpadov.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 zborníková práca. Spolupráca v rámci projektu COST.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: University of Liege, Gembloux Agro-Bio Tech, Belgium

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spolupráca na riešení spoločného projektu - Department of Industrial Biological Chemistry

Začiatok spolupráce: 2013

Zameranie: Využitie mikrovlnnej extrakcie pri izolácii polysacharidov.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Laboratory of Glycoconjugate Chemistry

Začiatok spolupráce: 2006

Zameranie: Výskum imunomodulačných vlastností synteticky pripravených oligosacharidov in vivo a ex vivo.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú 3 publikácie a 1 poster.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: INRA, Centre de Recherche de Clermont-Ferrand-Theix, Saint-Genes-Champanelle, Francúzsko

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - UR454 Unité de Microbiologie

Začiatok spolupráce: 2013

Zameranie: Identifikácia štruktúr exopolymérnych látok produkovaných baktériou Staphylococcus xylosus.

Zhodnotenie: Publikácia v štádiu prípravy.

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: University of Debrecen, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry, Debrecen, Hungary

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Department of Organic Chemistry

Začiatok spolupráce: 2012

Zameranie: Syntéza glykozylačných činidiel a ich využitie na glykozyláciu heterocyklov.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Institute of Physiology and Fundamental Medicine, Siberian Branch of RAMS, Novosibirsk, Russia

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca

Začiatok spolupráce: 2010

Zameranie: Makrofágy ako ciele imunomodulačného účinku beta-glukánov pri tumoroch a zápale.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: The Catholic University of Korea, Bucheon, Republic of Korea

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Department of Biotechnology

Začiatok spolupráce: 2013

Zameranie: Štruktúra a biologická aktivita polysacharidov z rôznych rastlinných materiálov.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Universita degli Studi di Milano, Milano, Italy

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Departimento di Bioscienze

Začiatok spolupráce: 2010

Zameranie: Štúdium katalytických vlastností Phr enzýmov kvasiniek Candida albicans.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Farmacia, Madrid, Spain

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Departamento de Microbiología II

Začiatok spolupráce: 2008

Zameranie: Štruktúrna analýza Crh transglykozyláz.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Lodz University of Technology, Poland

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Institute of Fermentation Technology and Microbiology

Začiatok spolupráce: 2016

Zameranie: Metchnikowia pulcherrima - zdroj lipidov a pulcherimínu.

Zhodnotenie: Skríning produkcie lipidov a tvorby pulcherimínu u rôznych kmeňov kvasiniek Metschnikowia pulcherrima.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: CEITEC Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca

Začiatok spolupráce: 2015

Zameranie: Štúdium neväzbových interakcii sacharidov a reakčného mechanizmu glykozyltransferáz použitím výpočtových metód.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú 2 spoločné publikácie a 3 prezentácie na zahraničných konferenciách.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Rikkyo (St. Paul's) University, Tokyo, Japan

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - College of Science, Department of Chemistry

Začiatok spolupráce: 2015

Zameranie: Štúdium neväzbových interakcii sacharidova ich analógov ako možných inhibítorov použitím výpočtových metód.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je odborná stáž dvoch študentov z Japonska a postdoktorandský pobyt v Japonsku.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Celal Bayar University, Faculty of Engineering, Manisa, Turkey

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Podpísaná dohoda o spolupráci - Food Engineering Department

Začiatok spolupráce: 2016

Zameranie: Valorizácia potravinových odpadov.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 zborníková práca.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Lublin, Poland

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Department of Microstructure and Mechanics of Biomaterials

Začiatok spolupráce: 2014

Zameranie: Nanoštruktúra biopolymérov z mikrorias.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Karlova a Všeobecní fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca

Začiatok spolupráce: 2015

Zameranie: Dedičné metabolické ochorenia/GSD/ a štruktúrna analýza krvného ApoCIII/identifikácia O-viazaných oligosacharidov.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je pripravovaná publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Lékařská fakulta Palackého univerzity, Olomouc, Česká republika

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca - Ústav molekulární a translační medicíny

Začiatok spolupráce: 2014

Zameranie: Testovanie cytotoxickej a antimikróbnej aktivity sacharidových derivátov.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 pripravovaná publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University, Sofia, Bulgaria

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Riešenie projektu COST CM1101

Začiatok spolupráce: 2011

Zameranie: Štúdium interakcií medzi plazmovými proteínmi, koloidnými polymernými nosičmi liečiv technikou povrchovej plazmovej rezonancie.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je jedna spoločná publikácia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Department of Earth Sciences, Uppsala University, Sweden

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca – vedy o Zemi

Začiatok spolupráce: 2015

Zameranie: Analýza geologických vzoriek pomocou metód Ramanovej mikroskopie.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 pripravovaná publikácia.

6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu

– – –
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe


Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, II. Detská klinika - Diagnostické centrum dedičných metabolických porúch, Bratislava:

Meranie vzoriek moču detských pacientov zo Slovenska v NMR laboratóriu CHÚ SAV s cieľom potvrdiť lekármi predpokladú diagnózu, poruchu guanidinometyl acetát transferázy, na základe identifikácie charakteristického signálu guanidinoacetátu v 1H NMR spektrách.


Fakultná nemocnica Trenčín, Onkologické oddelenie:

Predúprava a meranie vzoriek sér pacientov s onkologickým ochorením (rakovina hrubého čreva, prsníka a prostaty) pred a po liečbe, resp. zákroku s cieľom identifikovať potenciálne zmeny v glykoprofile vybraných proteínov v súvislosti s ochorením.


Nemocnica sv. Michala, a.s., Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Bratislava:

Spoločný biomedicínsky výskum v oblasti diagnostiky zriedkavých metabolických ochorení.


HPL spol. s r.o.:

Podpísaná dohoda o spolupráci v oblasti diagnostických analýz biologických materiálov.7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou
Názov pracoviska: Axxence Park-Hala 1

Partner(i): Axxence s.r.o., Bratislava

Zameranie: Aplikovaný výskum v oblasti priemyselnej biokatalýzy

Rok založenia: 2013

Zhodnotenie: Dňa 4. marca 2013 Chemický ústav SAV a súkromná spoločnosť Axxence s.r.o. v Bratislave podpísali dokument „Zmluva o spoločnom pracovisku“ vyplývajúci z realizácie projektu Aplikovaný výskum v oblasti priemyselnej biokatalýzy. Cieľom spoločného pracoviska, ktoré sa nachádza v priestoroch „Axxence Park“ označených ako Hala 1, je poskytovanie komplexnej infraštruktúry pre efektívnejší aplikovaný výskum procesu izolácie prírodných aróm a ich finálnej purifikácie. Súčasťou spoločného pracoviska je zariadenie na vákuovú rektifikáciu poskytujúce vysokoúčinnú separáciu skúmaných látok. Tieto jednotkové operácie sú veľmi náročné vzhľadom na extrémne nízke pracovné tlaky a tepelnú citlivosť spracovávaných surovín. Riešenie spoločných projektov.
Názov pracoviska: Saneca-Infraštruktúra-HL

Partner(i): Saneca Phamaceuticals, a.s.

Zameranie: Aplikovaný výskum v oblasti biomedicíny

Rok založenia: 2015

Zhodnotenie: Dňa 17. augusta 2015 Chemický ústav SAV a súkromná spoločnosť Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec podpísali dokument „Zmluva o spolupráci“ vyplývajúci z realizácie projektu ŠF EÚ "Technická infraštruktúra výskumného pracoviska" s cieľom vytvorenia a vybavenia pracoviska lokalizovaného v priestoroch spoločnosti Saneca (Hlohovec), ktoré bude napomáhať prenosu výsledkov základného výskumu do praxe a poskytovať primeranú infraštruktúru pre efektívnejší aplikovaný výskum v oblasti identifikácie, izolácie a finálnej purifikácie dôležitých prírodných látok resp. ich prekurzorov. V rámci projektu OP ŠF Výskum a vývoj (mimobratislavský región) bolo pracovisko vybavené prístrojovou technikou v hodnote 9,86 mil. €. Prístrojovú techniku využívajú všetky pracoviská združené v klastri Omics4Health (O4H). V súčasnosti sa pripravujú ďalšie spoločné projekty do aktuálnych výziev OP ŠF.

7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)
Názov kontraktu: Pôsobenie rôznych typov endoxylanáz na natívne bunkové steny rastlín (Action of different types of endoxylanases on native plant cell walls)

Partner(i): Novozymes A/S, Bagsvaerd, Denmark

Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2014

Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2017

Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 10000

Stručný opis výstupu/výsledku: Študoval sa vplyv rôznych typov endo-?-1,4 xylanáz na pomleté piliny eukalyptu zbavené lipidov a voskov. Xylanázy z rodín GH10, GH11 a GH30 vytvárali podobné acetylované xylooligosacharidy. Výsledky potvrdzujú, že xylanázy z rodiny GH30 sú vysoko špecifické na hydrolýzu glukurónoxylánov.Zhodnotenie: Riešenie cieľov kontraktu úspešne pokračuje. Výsledky sú predmetom troch publikácií. Zodp. riešiteľ z CHÚ SAV: RNDr. Peter Biely, DrSc.

7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe
Imobilizácia biokatalyzátorov pre priemyselnú produkciu prírodných aróm. Odberateľ: Axxence Slovakia, s.r.o.
Poradenská činnosť v súvislosti s predanou licenciou na využívanie produkčného kmeňa a technológie na prípravu spórových inokúl huby Trichoderma, ktoré sú predmetom PP 5108-2008, v prevádzke Biozávod, Petrova Ves. Odberateľ: Azoter, spol. s r.o., Nové Zámky
Poradenská a expertízna činnosť v súvislosti s využívaním prístroja Iónová mobilita MS; separácia a identifikácia vzoriek organických látok. Odberateľ: ELMAX Žilina, a.s., Žilina – Bytčica; finančný prínos: 36000 €
Testovanie softvéru Mass Frontier 6.0 k interpretácii fragmentácie organických zlúčenín. Testovanie softéru TreeRobot na získavanie HR hmotnostných spektier a budovanie databázy hmotnostných spektier. Odberateľ: HighChem, Ltd., Bratislava
LC-MS analýza vzoriek. Odberateľ: Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec; finančný prínos: 1640 €
LC-MS analýza vzoriek. Odberateľ: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie, Bratislava; finančný prínos: 1050 €
LC-MS analýza vzoriek. Odberateľ: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava; finančný prínos: 1425 €
LC-MS analýza vzoriek. Odberateľ: AH - Slovakia s.r.o., Bratislava; finančný prínos: 267 €
LC-MS analýza vzoriek. Odberateľ: Slovak MAK s.r.o., Leopoldov; finančný prínos: 140 €
LC-MS analýza vzoriek. Odberateľ: MIKROCHEM s.r.o, Pezinok; finančný prínos: 200 €
Stanovenie elementárneho zloženia (CHN) vzoriek. Odberateľ: Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava; finančný prínos: 120 €
Stanovenie elementárneho zloženia (CHN), NMR, MS analýza vzoriek. Odberateľ: Ústav polymérov SAV, Bratislava; finančný prínos: 4887 €
Chemická a mikrobiologická analýza vzoriek vody. Odberateľ: 1) AH - Slovakia, s.r.o., Bratislava; finančný prínos: 979 €; 2) Bratislavská vrtná spoločnosť s.r.o., Bratislava; finančný prínos: 770 €; 3) Welldrilling s.r.o., Bratislava; finančný prínos: 424 €; 4) TRUMPF Slovakia, s.r.o, Košice; finančný prínos: 667 €; 5) XIMEA s.r.o., Marianka; finančný prínos: 445 €

8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie
8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch EÚ, EP, NATO a pod.
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch EÚ, EP, NATO a pod.

Meno pracovníka

Názov orgánu

Funkcia

Ing. Slavomír Bystrický, DrSc.

Komisia pre rozhodovanie v konaní o námietkach pri Úrade pre verejné obstarávanie SR

externý člen

Ing. Peter Gemeiner, DrSc.

Komisia pre rozhodovanie v konaní o námietkach pri Úrade pre verejné obstarávanie SR

externý člen

Ing. Miloš Hricovíni, PhD.

Infraštruktúra ESFRI v programe INSTRUCT pri MŠVVaŠ SR

člen
Komisia pre rozhodovanie v konaní o námietkach pri Úrade pre verejné obstarávanie SR

externý člen

Ing. Zdenka Hromádková, PhD.

Sektorová rada pre potravinárstvo v programe MŠVVaŠ SR a MPSVR SR “Národná sústava povolaní“

člen

RNDr. Mária Matulová, DrSc.

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu v národnom projekte "Národná sústava kvalifikácií" pre Štátny inštitút odborného vzdelávania SR

člen
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu v národnom projekte“Národná sústava povolaní III“ pri MPSVR SR

člen
Komisia pre rozhodovanie v konaní o námietkach pri Úrade pre verejné obstarávanie SR

externý člen

doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.

Junior Chamber International - Porota na nomináciu ocenenia Študentská osobnosť Slovenska v kategórii Prírodné vedy, chémia

člen
Porota pre udeľovanie Cien Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii prírodné a technické vedy

člen8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy

– – –
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO


Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO

Meno pracovníka

Názov orgánu

Funkcia

Ing. Miloš Hricovíni, PhD.

Rada Národného centra NMR

člen

Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

Rada Národného centra NMR

člen8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu

– – –
9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity


9.1.Vedecko-popularizačná činnosť
9.1.1. Najvýznamnejšia vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV

Meno

Spoluautori

Typ1

Názov

Miesto zverejnenia

Dátum

Ing. Štefan Belický

Ľudmila Kluková, Ján Tkáč

TL

Sladké tajomstvo chorôb

Quark, 2016, roč. XXII, č. 4, s. 40-41. ISSN 1335-4000

2016

Ing. Tomáš Bertók, PhD.PB

Bio a nano pre prežitie

Petržalská super škola, III. ročník (pre žiakov 9. ročníka ZŠ), Bratislava

30.5.2016

Ing. Tomáš Bertók, PhD.PB

Cukry v našom (nie vždy sladkom) živote

Bratislavská vedecká cukráreň, CVTI SR - Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Bratislava; http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/multimedialna-galeria/videoarchiv/vedecka-cukraren/ing.-tomas-bertok-phd.-eur-ing..html?page_id=9309

20.9.2016

Ing. Tomáš Bertók, PhD.

Marta Bartošovičová

IN

Pre úspešnú terapiu je dôležitá včasná diagnostika

NCP VaT, CVTI SR: Bratislavská vedecká cukráreň, Bratislava, 20.09.2016; http://vedanadosah.cvtisr.sk/tomas-bertok-pre-uspesnu-terapiu-je-dolezita-vcasna-diagnostika

2.9.2016

Ing. Tomáš Bertók, PhD.

Peter Matijek

TL

30 pod 30/Veda a vzdelávanie: nChemik

Forbes, 2016, č. marec 2016, s. 46-52. ISSN 1338-2527

2016

RNDr. Peter Biely, DrSc.TL

Ďalší krok v medzinárodnom partnerstve

Správy SAV, 2016, roč. 52, č. 5-6, s. 32. ISSN 0139-6307.

2016

RNDr. Peter Biely, DrSc.

Marc-André Lachance

TL

Half a century of the International Commission on Yeasts

Yeast Newsletter. June 2016, Vol. LXV, No. I, p. 17. ISSN 0513-5222.

2016

Ing. Emília Breierová, PhD.TL

VIII. Culture Collection of Yeast (CCY), Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, 845 38, Bratislava, Slovakia: Recent publication

Yeast Newsletter. December 2015, Vol. LXIV, No. II, p. 41-42. ISSN 0513-5222

2016

Ing. Emília Breierová, PhD.TL

XIX. Culture Collection of Yeast (CCY), Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, 845 38, Bratislava, Slovakia: Recent publication

Yeast Newsletter. December 2016, Vol. LXV, No. II, p. 35-36. ISSN 0513-5222

2016

Ing. Dominika DamborskáTL

Sladké markery rakoviny

Quark, 2016, roč. XXII, č. 9, s. 43. ISSN 1335-4000

2016

Ing. Dominika Damborská

Tomáš Bertók, Štefan Belický, Peter Kasák, Ján Tkáč

IN

Ultrasensitive detection and glycan analysis of a prostate cancer biomarker

Atlas of Science: another view on science. http://atlasofscience.org/ultrasensitive-detection-and-glycan-analysis-of-a-prostate-cancer-biomarker/

15.3.2016

Ing. Hana Dudášová, PhD.

Marta Balaščáková

PB

Kvasinky - naši každodenní spoločníci

Týždeň vedy a techniky 2016, Deň otvorených dverí CHÚ SAV, Bratislava

11.11.2016

Ing. Hana Dudášová, PhD.

Renáta Vadkertiová, Emília Breierová

EX

Úžasný svet kvasiniek (vedecký stánok)

Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2016, Bratislava, Stará tržnica – vedecké stánky

30.9.2016

Ing. Pavol Farkaš, PhD.

Miroslav Ferko

TL

Budúcnosť už klope na dvere

Quark, 2016, roč. XXII, č. 9, s. 42. ISSN 1335-4000

2016

Ing. Pavol Farkaš, PhD.

Miroslav Ferko, Martin Podstupka

TL

Čaro Interaktívnej konferencie

Správy SAV, 2016, roč. 52, č. 5-6, s. 11-13. ISSN 0139-6307

2016

doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.PB

Biologická ochrana rastlín

Bratislavská vedecká cukráreň, CVTI SR - Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Bratislava; http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/multimedialna-galeria/videoarchiv/vedecka-cukraren/doc.-ing.-vladimir-farkas-drsc..html?page_id=9350

11.10.2016

doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.

Marta Bartošovičová

IN

Úlohou vedy je nielen poznávať, ale aj slúžiť

Bratislavská vedecká cukráreň, CVTI SR - Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Bratislava; http://vedanadosah.cvtisr.sk/vladimir-farkas-ulohou-vedy-je-nielen-poznavat-ale-aj-sluzit

28.9.2016

Ing. Michal HalajPB

Izolácia polysacharidov z kultivačného média mikrorias

Týždeň otvorených dverí FCHPT STU 2016, Bratislava

2.2.2016

Ing. Michal HalajPB

Škrob v potravinách

Chemický jarmok - CHEMSHOW 2016, FCHPT STU, Stánok č. 28, Bratislava

24.5.2016

RNDr. Alena Holazová, PhD.PB

Sladké tajomstvá života?

Týždeň vedy a techniky 2016, Deň otvorených dverí CHÚ SAV, Bratislava

11.11.2016

Mgr. Elena Karnišová PotockáPB

Enzýmy: odkiaľ sú a na čo nám slúžia

Týždeň vedy a techniky 2016, Deň otvorených dverí CHÚ SAV, Bratislava

11.11.2016

Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.TL

Biočipy pomôžu rýchlejšie odhaliť rakovinu

Denník Pravda, 24.8.2016, s. 4. ISSN 1335-4050. http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/402975-biocipy-pomozu-rychlejsie-odhalit-rakovinu/

24.8.2016

Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.

Dominika Damborská, Janka Bleyová

RO

Biočipy pre výskum rakoviny

RTVS, Rádio Regina BA, relácia Rádiobudík, 8.09 h a 8.17 h

23.8.2016

Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.

Lenka Uherová

IN

Biočipy vďaka cukru prenasledujú rakovinu

DenníkN, Science.sk, 8.8.2016. http://science.dennikn.sk/clanky-a-rozhovory/ziva-priroda-a-chemicke-vedy/biologia-a-chemia/6349-biocipy-prenasleduju-rakovinu-vdaka-cukru

8.8.2016

Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.

Pavel Damborský, Daniela Matejovičová

TV

Vedci zo SAV sa venujú vývoju biočipov

RTVS, relácia Správy RTVS, 11. 8. 2016. http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/9936/102103#2640

11.8.2016

Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.

SITA

IN

Vedci SAV vyvíjajú biočipy, ktoré vystopujú rakovinu

Sme.sk, Sme Tech, 8.8.2016. http://tech.sme.sk/c/20233525/slovenski-vedci-vyvijaju-biocipy-ktore-vystopuju-rakovinu.html

8.8.2016

Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.

TASR

IN

Vedci zo SAV pracujú na biočipoch, ktoré budú stopovať rakovinu

Teraz.sk, Teraz/Zdravie, 6.8.2016. http://www.teraz.sk/zdravie/zdravie-vedci-zo-sav-pracuju-na-bioci/210687-clanok.html

6.8.2016

Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.

Zuzana Vitková

IN

Slovenskí vedci vyvíjajú biočipy, ktoré majú zastaviť rakovinu

Netky.sk, sekcia Relax, 5.8.2016, 12:20. http://www.netky.sk/clanok/slovenski-vedci-vyvijaju-biocipy-ktore-maju-zastavit-rakovinu

5.8.2016

Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.

Zuzana Vitková

IN

Vedci pracujú na obrovskej novinke: Budú stopovať rakovinu v tele?

Nový čas, Správy/Domáce sprývy. https://www.cas.sk/clanok/433169/vedci-pracuju-na-obrovskej-novinke-budu-stopovat-rakovinu-v-tele/

8.8.2016

Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.

Zuzana Vitková

IN

Vedci SAV vyvíjajú biočipy, ktoré „stopujú“ rakovinu

DenníkN.sk, Komentáre, 7.8.2016. https://dennikn.sk/530762/newsfilter-tyzdna-treba-sa-zastat-slusneho-prokuratora-a-sudcu/

7.8.2016

Ing. Ľudmila Kluková, PhD.

Jaroslav Filip, Štefan Belický, Alica Vikartovská, Ján Tkáč

IN

When graphene meets lectin for sensitive glycan analysis

Atlas of Science: another view on science. http://atlasofscience.org/when-graphene-meets-lectin-for-sensitive-glycan-analysis/

20.12.2016

Ing. Ľudmila Kluková, PhD.

Štefan Belický

EX

Krásny nový bioelektronanosvet (interaktívny stánok)

TVT 2016 - Veda netradične, Bratislava-Incheba Expo

10.11.2016

Ing. Miroslav Koóš, DrSc.

Felícia Boronkayová

TL

Cukor. Fuj!?

Život, 2016, roč. 66, č. 24, s. 28-31. ISSN 0139 6323

18.6.2016

Ing. Miroslav Koóš, DrSc.

K. Lászlóová, F. Duchoň, J. Šajbidor, J. Salaj, P. Schreiber, Z. Špitalský, R. Sabo

TL

Objavovanie budúcnosti

PROFIT, Príloha PROFIT+: Čo nám uľahčuje život, 2016, č. 16-17, s. 28-31. ISSN 1335-4620

3.8.2016

Ing. Miroslav Koóš, DrSc.

Otakar Horák, Róbert Mistrík

IN

Slováci chcú zmapovať molekuly človeka, hľadajú nové cesty, ako diagnostikovať choroby

DenníkN.sk, Veda, 13.5.2016. https://dennikn.sk/458906/slovaci-chcu-zmapovat-molekuly-cloveka-chcu-pomoct-diagnostikou-chorob/

13.5.2016

Ing. Miroslav Koóš, DrSc.

Róbert Mistrík, Ján Mucha, Peter Turčáni

PB

Genóm človeka je prečítaný, teraz sú na rade malé molekuly

Prezentácia projektu spojená s tlačovou konferenciou, Štúdio L+S, Bratislava, 10.05.2016

10.5.2016

Ing. Miroslav Koóš, DrSc.

Róbert Mistrík, Ján Mucha, Peter Turčáni, Peter Kočiš

IN

Slováci mapujú molekuly človeka

Sme.sk, sekcia Sme Tech, 10.05.2016. http://tech.sme.sk/c/20159856/ako-slovaci-mapuju-molekuly-cloveka-sledujte-diskusiu-nazivo.html

10.5.2016

Ing. Miroslav Koóš, DrSc.

Róbert Mistrík, Milica Šarmírová

TL

Slovenskí vedci mapujú malé molekuly v ľudskom organizme

Učiteľské noviny, 2016, roč. LXIII, č. 6, s. 7. ISSN 0139-5769

16.6.2016

Ing. Miroslav Koóš, DrSc.

Róbert Mistrík, Peter Turčáni, Elena Senková

TV

Slovenskí vedci chcú zmapovať malé molekuly v tele človeka

RTVS, relácia Správy RTVS, 14.5.2016. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/9936/94894

14.5.2016

Ing. Miroslav Koóš, DrSc.

Róbert Mistrík, Peter Turčáni, Rastislav Iliev

TV

Výskum o krok vpred: Vďaka slovenským vedcom bude študovanie ľudského tela jednoduchšie

Televízia TA3, relácia Slovensko: Správy, 15.5.2016. http://www.ta3.com/clanok/1083808/vdaka-slovenskym-vedcom-bude-studovanie-ludskeho-tela-jednoduchsie.html

15.5.2016

Mgr. Stanislav Kozmon, PhD.PB

Využitie počítačov v chémii

Týždeň vedy a techniky 2016, Deň otvorených dverí CHÚ SAV, Bratislava

11.11.2016

Ing. Filip Květoň

Erika Došeková, Alena Holazová

EX

Chemické experimenty

Týždeň vedy a techniky 2016, Deň otvorených dverí CHÚ SAV, Bratislava

11.11.2016

Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.PB

Glykozidázy ako nástroj biokatalýzy

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, cyklus Chemické horizonty, FCHPT STU, Bratislava

27.10.2016

Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.TL

Chemické horizonty 2015: Chemické horizonty priniesli v roku 2015 opäť rad zaujímavých prednášok

ChemZi, 2015, roč. 11, č. 2, s. 224. ISSN 1336-7242

2016

RNDr. Ján Mucha, CSc.

Róbert Mistrík, Ján Mucha, Peter Turčáni, Dávid Vido

TV

Mapujú molekuly človeka

Televízia Markíza, relácia Televízne noviny, 11. 5. 2016. http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/45755_televizne-noviny

11.5.2016

Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD.PB

Ako stanoviť narkotiká

Týždeň vedy a techniky 2016, Deň otvorených dverí CHÚ SAV, Bratislava

11.11.2016

Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD.

Róbert Mistrík, Elena Senková

TV

Slovenský vedec zjednodušil výskum

RTVS, relácia Správy RTVS, 28. 12. 2016, 19:00. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/9936/114282#2110

28.12.2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.PB

My career story

SAIA, Euraxess network, project REFLEX: European Workshop "Career Choice: Researcher", Hotel Crowne Plaza, Bratislava

9.11.2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

András Hushegyi

IN

Ultrasensitive detection of influenza viruses by glycan biosensors

Atlas of Science: another view on science. http://atlasofscience.org/ultrasensitive-detection-of-influenza-viruses-by-glycan-biosensors/

8.2.2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

CVTI SR

IN

Vedec roka SR 2015

YouTube, 10.05.2016. https://www.youtube.com/watch?v=ccvHKedcLQM

10.5.2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Eva Majková, Pavol Bielik

TV

Téma dňa: Vedec roka 2015

TA3, Téma dňa, 10.5.2016. http://www.ta3.com/clanok/1083519/vedec-roka-2015-najvacsi-poziar-v-dejinach-kanady.html

10.5.2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Jakub Šimkovič

IN

Rozhovor: Ján Tkáč: Slovensko má čo robiť v úsilí pritiahnuť ľudí zo zahraničia

Euractiv Špeciál, 20.–24.6.2016, s. 4-5. http://euractiv.sk/wp-content/uploads/2016/07/EURACTIV-SPECIAL-062016-ERC-granty-a-Slovensko%E2%80%8F.pdf

24.6.2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Jana Tutková

IN

Choroby v tele hľadáme vďaka biočipom a cukru v bunkách

Hospodárske noviny, Sekcia HNStyle: Veda, 08.06.2016. http://style.hnonline.sk/veda/676217-choroby-v%20tele-hladame-vdaka

8.6.2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

K. Mičieta, P. Šajgalík, P. Moczo, J.-P. Bourguignon, T. Jungwirth, I. Hermanovská, D. Straka, P. Rychterová, D. Malová, D. Ježová

IN

ERC grant - my personal experience

ERC day in Slovakia, 8.7.2016. https://www.youtube.com/watch?v=ehyasXfXqtk

8.7.2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Kata Martinková

RO

Ján Tkáč, vedec roka 2015, z Chemického ústavu SAV

RTVS, Rádio Slovensko, relácia Nočná pyramída - hosť, 30.05.2016. http://www.rtvs.sk/radio/archiv/11436/453943

30.5.2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Marta Bartošovičová

IN

Vedec roka SR 2015: Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV

CVTI SR, Veda na dosah, sekcia Články, 10.5.2016. http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedec-roka-sr-2015-jan-tkac-z-chemickeho-ustavu-sav

10.5.2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Martin Podstupka

TL

Sloboda dovolí robiť kvalitné veci

Správy SAV, 2016, roč. 52, č. 2, s. 4-6. ISSN 0139-6307

2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Matúš Német

IN

Ocenili slovenské osobnosti z oblasti výskumu a technológií: Toto sú naj vedci roka

Pluska.sk, sekcia Regióny/Bratislava, 11.05.2016. http://www.pluska.sk/regiony/bratislava/ocenili-slovenske-osobnosti-z-oblasti-vyskumu-technologii-toto-su-naj-vedci-roka.html

11.5.2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Milica Šarmírová

TL

Slovenská veda sa dostáva na úroveň

Učiteľské noviny, 2016, roč. LXIII, č. 6, s. 4-5. ISSN 0139-5769

16.6.2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Miroslav Vajs

IN

Ocenili výskum rakoviny i netradičnú nabíjačku

Správy.Pravda.sk, sekcia Domáce, 11.05.2016. http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/392737-ocenili-vyskum-rakoviny-i-netradicnu-nabijacku/

11.5.2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Rastislav Ovšonka

IN

Popradčan Ján Tkáč sa stal vedcom roka

http://www.podtatranske-noviny.sk/2016/05/

popradcan-jan-tkac-sa-stal-vedcom-roka/20.5.2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Slávka Habrmanová

IN

Vytvorili stroje tisíckrát menšie ako ľudský vlas a dostanú Nobelovu cenu

CVTI SR, http://vedanadosah.cvtisr.sk/vytvorili-stroje-tisickrat-mensie-ako-ludsky-vlas-a-dostanu-nobelovu-cenu

13.10.2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

TASR

IN

Slovenskými vedcami roka sa stali Monika Rychtáriková a Ján Tkáč

http://domov.sme.sk/c/20159965/slovenskymi-vedcami-roka-sa-stali-monika-rychtarikova-a-jan-tkac.html

10.5.2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

TASR, Monika Rychtáriková, Daniel Šlosár, Tibor Hianik, Tomáš Pleceník

IN

Vedcami roka 2015 sú Monika Rychtáriková a Ján Tkáč

Teraz.sk, sekcia Slovensko, 12.05.2016. http://www.teraz.sk/slovensko/vedci-roka-rychtarikova-tkac/196046-clanok.html

12.5.2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

TASR/PR

IN

Najúspešnejší vedci roka

Info.sk, sekcia Správy: Tlačové správy, 11.05.2016. http://www.info.sk/sprava/97307/najuspesnejsi-vedci-roka-2015/

11.5.2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Zuzana Devera

IN

Vedec roka Ján Tkáč: Cukry na povrchu molekúl odhalia rakovinu v ranom štádiu

Trend.sk, Ekonomika, 10.5.2016. http://www.etrend.sk/ekonomika/vedec-roka-jan-tkac-cukry-na-povrchu-molekul-pomozu-odhalit-rakovinu-vo-velmi-vcasnom-stadiu.html

10.5.2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Zuzana Matkovská

IN

Vedec roka: Máme kvalitných, talentovaných ľudí

Sme.sk, sekcia Domov, 10.5.2016. http://domov.sme.sk/c/20160119/vedec-roka-mame-kvalitnych-talentovanych-ludi.html

10.5.2016

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Zuzana Palovic

TL

Jan Tkac/Scientist: I am a lot more prepared to solve problems

Our Eurostars - Denník N, 11.7.2016, s. 4. https://dennikn.sk/blog/our-eurostars-returning-international-slovaks/

11.7.2016

Ing. Renáta Vadkertiová, PhD.TL

Microbe highlights: Taphrina gei-montani (strains CCY 058-007-001 to CCY 058-007-005), a new species parasiting herbaceous Rosaceae

MIRRI News, 2016, Issue 8, p. 4-5.

2016

1 PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU - publikácia, MM - multimédiá, DO - dokumentárny film

9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV

Typ

Počet

Typ

Počet

Typ

Počet

prednášky/besedy

13

tlač

18

TV

6

rozhlas

2

internet

27

exkurzie

3

publikácie

0

multimediálne nosiče

0

dokumentárne filmy

0

iné

09.2. Vedecko-organizačná činnosť
Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť

Názov podujatia

Domáca/ medzinárodná

Miesto

Dátum konania

Počet účastníkov

43. Výročná konferencia o kvasinkách

medzinárodná

Kongresové centrum SAV, Smolenice

10.-13.05.2016

639.3. Účasť na výstavách
Názov výstavy: AGROKOMPLEX 2016: 43. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava

Miesto konania: Agrokomplex Nitra

Dátum: 18.8.2016

Zhodnotenie účasti: Ústav prezentoval kolekciu vzácnych sacharidov, ktoré produkuje Realizačné oddelenie a ktoré sú pre potreby základného výskumu chémie a biochémie sacharidov ako aj potravinárskeho a farmaceutického priemyslu distribuované do celého sveta. V tejto súvislosti sa nadväzovali kontakty za účelom získania nových komerčných partnerov. Prezentovala sa tiež zbierka kvasiniek, farebné polysacharidy, chitooligosacharidy, biotechnologické využitie rastlinných kultúr in vitro pre zdravie človeka, vybrané publikácie pracovníkov ústavu a katalóg produktov.


Názov výstavy: Medzinárodný strojársky veľtrh 2016

Miesto konania: Agrokomplex Nitra

Dátum: 24.5.2016

Zhodnotenie účasti: V rámci tohoto 23. medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií ústav prezentoval kolekciu vzácnych sacharidov, ktoré produkuje Realizačné oddelenie a ktoré sú pre potreby základného výskumu chémie a biochémie sacharidov ako aj potravinárskeho a farmaceutického priemyslu distribuované do celého sveta.


Názov výstavy: Týždeň vedy a techniky na Slovensku: výstava Veda netradične - interaktívne vedecké prezentácie

Miesto konania: Bratislava - Výstavisko Incheba Expo

Dátum: 10.11.2016

Zhodnotenie účasti: Usporiadateľom podujatia bolo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. V rámci expozície vo vedeckom interaktívnom stánku s názvom „Krásny nový bioelektronanosvet“ prezentovali Ing. Ľudmila Kluková, PhD. a Ing. Štefan Belický, výskumníci z Centra glykomiky z Chemického ústavu SAV. Návštevníci sa dozvedeli o možnostiach detekcie a využitia biosenzorov pri včasnej diagnostike ochorení, o praktickom využití biosenzorov vo výskume biomarkerov, ďalej akú úlohu zohrávajú sacharidy v ľudskom tele a aký je ich význam pri vzniku a priebehu rôznych chorôb. Návštevníci mali tiež možnosť oboznámiť sa s mikroskopom a ukážkou, ako funguje jednoduchý model biosenzora.


Názov výstavy: Festival vedy - Európska noc výskumníkov 2016, 10. ročník

Miesto konania: Bratislava, Stará tržnica - Vedecké stánky (téma: Živá príroda a chemické vedy, Biológia, Mikrobiológia)

Dátum: 30.9.2016

Zhodnotenie účasti: V rámci expozície vo vedeckom stánku s názvom „Úžasný svet kvasiniek“ pracovníčky Zbierky kultúr kvasiniek (Ing. Emília Breierová, PhD., Ing. Hana Dudášová, PhD. a Ing. Renáta Vadkertiová, PhD.) predstavili návštevníkom kvasinky v ich rôznorodých tvaroch, farbách a vlastnostiach. Zároveň prezentovali, prečo sú kvasinky naši priatelia ( používajú sa vo veľkej miere v potravinárskom priemysle) a prečo sú naši nepriatelia (spôsobujú ochorenia zvané mykózy). Návštevníci mali možnosť vidieť rôzne tvary a farby kvasinkových kultúr a niektoré vlastnosti, ktoré kvasinky majú.9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií
Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií

Typ výboru

Programový

Organizačný

Programový i organizačný

Počet členstiev

3

1

09.5. Členstvo v redakčných radách časopisov
RNDr. Marek Baráth, PhD.
Chemical Papers (funkcia: Assistant Editor)
RNDr. Peter Biely, DrSc.
Yeast Newsletter (funkcia: Associate Editor)
Mgr. Peter Capek, PhD.
Trends in Carbohydrate Research (funkcia: člen Advisory Board)
Ing. Pavol Farkaš, PhD.
Chemical Papers (funkcia: Assistant Editor)
Ing. Peter Gemeiner, DrSc.
Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology (funkcia: člen Editorial Board)

Biotechnology and Applied Biochemistry (funkcia: člen Editorial Board)

Biotechnology Letters (funkcia: člen Editorial Board)

Chemical Papers (funkcia: člen Editorial Advisory Board)


Ing. Ján Hirsch, DrSc.
Chemical Papers (funkcia: Editorial Manager)
Ing. Miloš Hricovíni, PhD.
Carbohydrate Research (funkcia: člen Editorial Board)
Ing. Zdenka Hromádková, PhD.
Chemical Papers (funkcia: člen Editorial Advisory Board)
Ing. Miroslav Koóš, DrSc.
Acta Chimica Slovaca (funkcia: člen Editorial Board)

Chemical Papers (funkcia: Assistant Editor)

Molecules (funkcia: člen Editorial Board)
prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.
Plant Root (funkcia: Editor)
Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.
ChemZi (funkcia: člen Redakčnej rady)
Ing. Jozef Nahálka, PhD.
Journal of Glycomics & Lipidomics (funkcia: člen Editorial Board)
doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.
ARKIVOC (funkcia: člen Editorial Board of Referees)

Chemical Papers (funkcia: člen Editorial Advisory Board)


Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Chemical Papers (funkcia: Associate Editor)

Open Chemistry (funkcia: Editor)


Ing. Igor Tvaroška, DrSc.
Frontiers in Plant Science: Plant Biophysics and Modeling (funkcia: Review Editor)

Chemical Papers (funkcia: člen Editorial Advisory Board)

International Journal of Carbohydrate Chemistry (funkcia: člen Editorial Board)

9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
RNDr. Marek Baráth, PhD.
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Peter Biely, DrSc.
Slovenská akademická spoločnosť (funkcia: člen)

Slovenský národný komitét pre biochémiu a molekulárnu biológiu (funkcia: člen)


doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.
Slovenský národný komitét pre biochémiu a molekulárnu biológiu (funkcia: člen)
RNDr. Ján Gajdoš, PhD.
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (funkcia: tajomník odbornej skupiny)
Ing. Peter Gemeiner, DrSc.
Slovenská biotechnologická spoločnosť (funkcia: podpredseda)
Ing. Ján Hirsch, DrSc.

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (funkcia: predseda odbornej skupiny)


Ing. Miloš Hricovíni, PhD.

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)


RNDr. Zuzana Hricovíniová, PhD.
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Ing. Andrej Chyba, PhD.

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)


Mgr. Elena Karnišová Potocká
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Ing. Peter Kis
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Karin Kollárová, PhD.

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)


Ing. Miroslav Koóš, DrSc.
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Mgr. Danica Kučerová, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Desana Lišková, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Anna Malovíková, PhD.
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen Predsedníctva)
Ing. Mária Mastihubová, PhD.
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (funkcia: podpredseda Odbornej skupiny Organická chémia)
RNDr. Mária Matulová, DrSc.
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Zuzana Neščáková, PhD.
Slovenská imunologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Ing. Ema Paulovičová, CSc.
Slovenská imunologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie (funkcia: člen)


Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Slovenská imunologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD.
Slovenská spoločnosť hmotnostnej spektrometrie (funkcia: predseda)
doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Mária Petrušová, PhD.
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Vlasta Sasinková
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Slovenská elektrochemická spoločnosť (funkcia: člen)
Ing. Jozef Turjan
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Ing. Igor Tvaroška, DrSc.
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Iveta Uhliariková
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)

9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 (TVT 2016), Chemický ústav SAV usporiadal Deň otvorených dverí CHÚ SAV (11.11.2016), počas ktorého viacerí pracovníci formou prednášok popularizovali svoju vedecko-výskumnú činnosť. Návštevníci mali tiež možnosť prezrieť si vybrané laboratóriá ústavu, zhliadnuť počítačovú prezentáciu vedecko-výskumnej práce a najvýznamnejších výsledkov jednotlivých oddelení CHÚ SAV a vo viacerých laboratóriách boli pripravené aj špeciálne popularizačné chemické pokusy a ukážky. Tento rok sa dňa otvorených dverí zúčastnilo 122 návštevníkov.

V rámci TVT 2016 sa ústav zúčastnil aj podujatia "Veda netradične", ktoré organizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v dňoch 10.-11.11.2016 v priestoroch Incheba Expo. V interaktívnom stánku „Krásny nový bioelektronanosvet“ pracovníci Oddelenia glykobiotechnológie (Ing. Š. Belický a Ing. Ľ. Kluková, PhD.) prezentovali možnosti detekcie a využitia biosenzorov pri včasnej diagnostike ochorení, praktické využitie biosenzorov vo výskume biomarkerov, ďalej akú úlohu zohrávajú sacharidy v ľudskom tele a aký je ich význam pri vzniku a priebehu rôznych chorôb.

Pracovníci ústavu pokračovali v práci s talentovanými študentmi stredných škôl (Ing. E. Paulovičová, CSc. - vedenie seminárnych prác; doc. Ing. L. Petruš, DrSc. - vedenie práce v rámci stredoškolskej odbornej činnosti). V tejto súvislosti bolo odprezentovaných viacero popularizačných prednášok na gymnáziách v Bratislave.

10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska10.1. Knižničný fond
Tabuľka 10a Knižničný fond

Knižničné jednotky spolu

25487

z toho

knihy a zviazané periodiká

25487

audiovizuálne dokumenty

0

elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)

0

mikroformy

0

iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy

0

Počet titulov dochádzajúcich periodík

4

z toho zahraničné periodiká

3

Ročný prírastok knižničných jednotiek

5

v tom

kúpou

5

darom

0

výmenou

0

bezodplatným prevodom

0

Úbytky knižničných jednotiek

0

Knižničné jednotky spracované automatizovane

5


10.2. Výpožičky a služby
Tabuľka 10b Výpožičky a služby

Výpožičky spolu

12

z toho

odborná literatúra pre dospelých

3

výpožičky periodík

9

prezenčné výpožičky

9

MVS iným knižniciam

6

MVS z iných knižníc

7

MMVS iným knižniciam

0

MMVS z iných knižníc

4

Počet vypracovaných bibliografií

0

Počet vypracovaných rešerší

0


10.3. Používatelia
Tabuľka 10c Používatelia

Registrovaní používatelia

0

Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)

neeviduje sa


10.4. Iné údaje
Tabuľka 10d Iné údaje

On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie)

1

Náklady na nákup knižničného fondu v €

292910.5. Iné informácie o knižničnej činnosti
Pracovníčky knižnice (2) zabezpečovali okrem iného rozmnožovacie práce na xeroxe, rešerše z literatúry a do systému ARL vkladali publikačné výstupy a citačné ohlasy pracoviska.

11. Aktivity v orgánoch SAV
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV

– – –
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV

– – –
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV
Ing. Slavomír Bystrický, DrSc.
- VK SAV pre lekárske vedy (člen)
Ing. Peter Gemeiner, DrSc.
- VK SAV pre chemické vedy (predseda)
Ing. Ján Hirsch, DrSc.
- VK SAV pre chemické vedy (člen)
RNDr. Jaroslav Klaudiny, PhD.
- VK SAV pre molekulárnu biológiu a genetiku (člen)
Ing. Miroslav Koóš, DrSc.
- VK SAV pre chemické vedy (člen)
RNDr. Desana Lišková, PhD.
- VK SAV pre biologicko-ekologické vedy (člen)
Ing. Igor Tvaroška, DrSc.
- VK SAV pre chemické vedy (člen)
11.4. Členstvo v komisiách SAV
Ing. Ján Hirsch, DrSc.
- Edičná rada SAV (člen)
Ing. Miroslav Koóš, DrSc.
- Knižničná rada SAV (člen)

- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (člen)

- Komisia SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami (člen)
Ing. Peter Magdolen
- Dislokačná komisia SAV (člen)
doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.
- Komisia SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (člen)

- Komisia SAV pre životné prostredie (podpredseda)


Ing. Renáta Vadkertiová, PhD.
- Komisia SAV pre životné prostredie (člen)

11.5. Členstvo v orgánoch VEGA
Mgr. Peter Capek, PhD.
- Komisia VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie (člen)
Ing. Ján Hirsch, DrSc.
- Komisia VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie (člen)
Ing. Jozef Nahálka, PhD.
- Komisia VEGA č. 8 pre pôdohospodárske, veterinárske a drevárske vedy (člen)
doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.
- Komisia VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie (člen)
Ing. Ján Tkáč, DrSc.
- Komisia VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie (člen)
Ing. Igor Tvaroška, DrSc.
- Komisia VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie (člen)


12. Hospodárenie organizácie

12.1. Výdavky PO SAV
Tabuľka 12a Výdavky PO SAV (v €)

V ý d a v k y

Skutočnosť k 31.12.2016 spolu

v tom:

zo ŠR od zriaďovateľa

z vlastných zdrojov

z iných zdrojov

z toho:

ŠF EÚ

Výdavky spolu

3241696

1766985

260811

1213900

37268

Bežné výdavky

3241696

1766985

260811

1213900

37268

v tom:mzdy (610)

1492120

963012

23459

505649

19770

poistné a príspevok do poisťovní (620)

528231

163891

78053

286287

6295

tovary a služby (630)

966677

477294

147537

341846

2400

z toho: časopisy

49642

25788

23854

0

0

VEGA projekty

173286

173286

0

0

0

MVTS projekty

214871

50012

0

164859

0

CE

0

0

0

0

0

vedecká výchova

7520

7520

0

0

0

bežné transfery (640)

254668

162788

11762

80118

8803

z toho: štipendiá

162824

162788

36

0

0

transfery partnerom projektov

79910

0

0

79910

8803

Kapitálové výdavky

0

0

0

0

0

v tom:obstarávanie kapitálových aktívkapitálové transferyz toho: transfery partnerom projektov12.2. Príjmy PO SAV

Tabuľka 12b Príjmy PO SAV (v €)P r í j m y

Skutočnosť k 31.12.2016 spolu

v tom:

rozpočtové

z mimorozp. zdrojov

Príjmy spolu

3410785

1766985

1643800

Nedaňové príjmy

2078848

1766985

311863

v tom:príjmy z prenájmu

2344

0

2344

príjmy z predaja výrobkov a služieb

308460

0

308460

iné

1059

0

1059

Granty a transfery (mimo zdroja 111)

1331937

0

1331937

v tom:tuzemské

819594

0

819594

z toho: APVV

311035

0

311035

iné

508559

0

508559

zahraničné

512343

0

512343

z toho: projekty rámcového programu EÚ

332255

0

332255

iné

180088

0

180088


13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
Chemický ústav SAV nespravoval v roku 2016 žiadnu nadáciu ani fondy.

14. Iné významné činnosti organizácie SAV
Organickou súčasťou ústavu je Zbierka kultúr kvasiniek (Culture Collection of Yeasts), ktorá je členom Organizácie európskych zbierok (ECCO), Svetovej federácie zbierok mikroorganizmov (WFCC), je registrovaná vo Svetovom katalógu kultúr (CCY 333) a má štatút medzinárodného ukladacieho centra patentovo chránených kmeňov (je v nej uložených asi 3500 kmeňov kvasiniek a kvasinkovitých mikroorganizmov, z toho 350 typových kultúr a kmeňov chránených patentami). Počet vydaných kultúr v roku 2016: 22 (17 pre CHÚ a 5 pre zahraničie). Získané kultúry v roku 2016: 53 (11 samostatne izolovaných a 4 získané z iných pracovísk). Príjem za honorované služby (predané kultúry, identifikované kmene, úschova a rekultivácia kmeňov) predstavoval 321 € a úspora predstavovala 960 € (510 € za kmene pre CHÚ, 330 € za izolované a získané kmene a 120 € za získané kmene zo zahraničia a iných pracovísk).

Chemický ústav SAV je vydavateľom časopisu Chemical Papers - jediného odborného periodika vydávaného na Slovensku, ktoré publikuje pôvodné vedecké práce z oblasti chémie v anglickom jazyku. Časopis je abstrahovaný/indexovaný v Analytical Abstracts, Biological Abstracts, Chemical Abstracts Service, Chemistry Citation Index, Current Contents/Physical, Chemical and Earth Sciences, Index to Scientific Reviews, Mass Spectrometry Bulletin, Mathematical Science Citation Index, Reaction Citation Index, Referativnyi Zhurnal a v databázach Thompson Reuters (Science Citation Index Expanded, WOS). Impakt faktor časopisu v ostatných rokoch výrazne narastal (IF2012 = 0.879; IF2013 = 1.193; IF2014 = 1.468; IF2015 = 1.326). Činnosť redakcie časopisu zabezpečuje personálne aj materiálne Chemický ústav SAV. V období 2007-2014 bolo publikovanie tlačenej aj elektronickej verzie časopisu v kompetencii vydavateľstva Springer-Verlag GmbH (Publisher: Versita, co-published with Springer-Verlag GmbH). Od roku 2015 je vydavateľom a distribútorom De Gruyter Open Ltd., pričom Copyright a Ownership patrí Chemickému ústavu SAV. Od roku 2012 vychádza 12 čísiel ročne (predtým 6 čísiel).

V Realizačnom oddelení ústavu sa na základe priebežne dosahovaných výsledkov základného výskumu vyrába široký sortiment vzácnych sacharidov. Tieto dodáva na zahraničný trh, niektoré ako jediný producent na svete. Ústav je v priamom styku s viacerými poprednými svetovými firmami a prostredníctvom obchodných partnerov má kontakty s najvýznamnejšími dodávateľmi čistých chemikálií. Celkové tržby z komerčnej činnosti Realizačného oddelenia dosiahli v roku 2016 sumu 231473 €, čo je o 537 € viac ako vlani.

Analytické oddelenie poskytuje analytické, chromatografické, elektroforetické a spektroskopické stanovenia a merania ako aj kompletné analytické a štrukturálne charakterizácie produktov a študovaných látok iným pracoviskám. Príjmy zo služieb ústavom SAV, katedrám a ústavom vysokých škôl, rezortným a súkromným výskumným a výrobným organizáciám predstavovali 45729 €. Príjmy za rozbory vody, ktoré poskytuje špeciálne laboratórium zriadené na tieto účely, predstavovali sumu cca 7070 €. V súčasnosti je snahou získať pre toto laboratórium príslušný certifikát kvality, čo by prispelo k zvýšeniu tržieb.15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v r. 2016
15.1. Domáce ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV
Biely Peter

Významná osobnosť SAV 2016Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Opis: Ocenenie za prínos akadémii a významnosť vedeckej práce.
Farkaš Pavol

Cena SAV za popularizáciu vedyOceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Opis: Za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja (spolu s Ing. Miroslavom Ferkom, PhD.).
Gemeiner Peter

Medaila SAV za podporu vedyOceňovateľ: Vedecká rada SAV

Opis: Nummum Academiae Memorialem Tribuit pro singularibus meritis de studii scientiarum provehendis.
Hromádková Zdenka

Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedáchOceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Opis: Za prínosy vo výskume v oblasti polysacharidov a glykomateriálov.
Hushegyi András

Cena Predsedníctva SAVOceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Opis: Za 2. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV.
Mucha Ján, Pätoprstý Vladimír

Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre veduOceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Opis: Za významný prínos pri obstaraní a sprevádzkovaní špičkovej prístrojovej techniky pre štúdium v oblasti glykomiky.
Sasinková Vlasta

Cena SAV v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráceOceňovateľ: Predsedníctvo SAV

Opis: Za prvý nález diamantu a moissanitu (SiC) v juhovýchodných Alpách (ocenená ako spoluriešiteľka v kolektíve RNDr. Mariána Janáka, DrSc.).

15.1.2. Iné domáce ocenenia

Bertók Tomáš

30 pod 30: Najväčšie talenty Slovenska/Veda a vzdelávanieOceňovateľ: Forbes

Opis: Vybraný časopisom Forbes (Slovensko) medzi 30 najväčších talentov Slovenska pod 30 rokov (článok: nChemik. In Forbes, 2016, marec 2016, s. 46-52)
Damborská Dominika

Cena PrevedyOceňovateľ: Občianske združenie PREVEDA a spoločnosť BASF Slovensko

Opis: Ocenenie celkovému víťazovi VIII. Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2016 v sekcii Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok.
Spišáková Mária

Diplom - v sekcii Organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológiaOceňovateľ: Občianske združenie PREVEDA

Opis: Ocenenie príspevku na VIII. Interaktívnej konferencii mladých vedcov 2016
Tkáč Ján

Vedec roka SROceňovateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

Opis: Za výsledky výskumu, ktoré možno označiť za „Vedecký počin roka" (19. ročník súťaže - ocenenie za rok 2015).
Zámorová Martina

Diplom v súťaži 10 rokov s Prevedou – podporujeme tímových hráčov!Oceňovateľ: Občianske združenie PREVEDA

Opis: Za príspevok v sekcii Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie) na VIII. Interaktívnej konferencii mladých vedcov 2016.

15.2. Medzinárodné ocenenia
Bertók Tomáš

Danubius Young Scientist AwardOceňovateľ: Austrian Federal Ministry for Science, Research and Economy; Institute for the Danube Region and Central Europe (Austria)

Opis: Za mimoriadne výsledky vo vedeckých aktivitách a výstupoch vo vzťahu k Dunajskému regiónu.
Hushegyi András

Diplom - Cena Metrohm 2016Oceňovateľ: CEO Metrohm Česká republika s.r.o.

Opis: Za najlepšiu publikáciu mladého elektroanalytického chemika /do 35 rokov/.

16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode
informácií)
Informácie o pracovisku sú voľne dostupné na internete (www.chem.sk) ako aj z knižných brožúr vydaných za roky 1953-1993, 1993-1997 a 1998-2002. Začiatkom roka 2015 bola vydaná brožúra k 60. výročiu založenia ústavu, ktorá obsahuje niektoré údaje o pracovisku až do roku 2013.

17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
a) Zabezpečovanie a prideľovanie finančných prostriedkov zo ŠR
Opätovne apelujeme na včasné prideľovanie schválených finančných prostriedkov zo ŠR na všetky druhy grantových projektov v kalendárnom roku (aj keď v tomto smere už došlo k zlepšeniu), aby oneskorené platby nekomplikovali organizáciu práce riešiacich kolektívov a plnenie harmonogramu etáp riešenia projektov a zároveň, aby mohla byť plnená požiadavka štátnej pokladnice na rovnomerné čerpanie štátnych finančných prostriedkov v priebehu roka.

Apelujeme na P SAV, aby zachovalo a neznižovalo príspevok na vydávanie kvalitných vedeckých časopisov (periodík) ústavmi SAV.

Oceňujeme rozhodnutie P SAV, že v roku 2016 neznížilo finančné prostriedky na granty akademickej agentúry VEGA a že sa podieľalo na stabilizácii financovania projektov Verejnej výzvy APVV.

Oceňujeme ústretovosť a pomoc podpredsedu SAV pre ekonomiku prof. Koppela a pracovníkov Ú SAV pri riešení problémov súvisiacimi s finančnými korekciami v rámci projektov OP VaV ŠF EÚ.


b) Iné problémy pracoviska
Napriek tomu, že sa výrazne zmodernizovala prístrojová technika v Analytickom oddelení, ktoré bolo vďaka finančným prostriedkom (cca 17 mil. €) z troch implementovaných projektov OP ŠF, v ktorých bol ústav nositeľom projektu, vybavené špičkovými a sofistikovanými prístrojmi a taktiež došlo k zlepšeniu situácie aj v prístrojovom vybavení jednotlivých výskumných laboratórií (vďaka finančným prostriedkom z troch projektov OP ŠF, v ktorých ústav participoval ako partner), nedostatok kapitálových finančných prostriedkov neumožnil v roku 2016 výraznejšiu obnovu prístrojového vybavenia v Realizačnom oddelení a v Zbierke kvasiniek. Zbierka má možnosť používať špeciálne prístroje zakúpené z prostriedkov OP ŠF a dva prístroje slúžiace na identifikáciu kvasiniek pomocou molekulárno-biologických metód zakúpené v r. 2013 z vlastných zdrojov; potrebuje však obnoviť a dokúpiť základné prístrojové vybavenie, zrekonštruovať a zmodernizovať priestory a nábytkové vybavenie a uzatvoriť priestory v ktorých sa nachádza, aby mohla splniť štandardy, ktoré vyžaduje OECD, Svetová federácia zbierok mikroorganizmov (WFCC) a Európska organizácia zbierok mikroorganizmov (ECCO). Toto ako aj úplná rekonštrukcia počítačovej siete v budove bude prioritou pri účasti v ďalších výzvach OP ŠF EÚ.

Vzhľadom k havarijnému stavu zdravotechniky (vodoinštalácia, kúrenie, odpady, vzduchotechnika) v celej budove, je nevyhnutné pripraviť projekt a následne plán na jej postupnú komplexnú rekonštrukciu. V tomto smere bude potrebné vyčleniť čo najskôr prostriedky z rozpočtu SAV (alebo pripraviť projekt v rámci výziev OP ŠF EÚ), inak môže byť ohrozená činnosť piatich ústavov sídliacich v budove. CHÚ SAV ako správca budovy musí vynakladať značné úsilie na časté riešenie havarijných stavov.

Problémom sa stávajú pomerne časté náhodilé výpadky elektrického prúdu v areáli (nie je to chybou elektrických rozvodov v budove, pretože tie boli pred pár rokmi komplexne zrekonštruované), ktoré poškodzujú citlivú drahú prístrojovú techniku a to až do takej miery, že hrozí havária niektorých prístrojov a ich oprava bude stáť ústav značné finančné prostriedky. Apelujeme preto na P SAV, aby sa tomuto problému venovala pozornosť v celoareálovom merítku, pretože ho nie je možné vyriešiť ako záležitosť budovy resp. jednotlivého ústavu (napr. inštalácia výkonnejšieho generátora prúdu vyžaduje stavebné povolenie).
b) Iné podnety
Upozorňujeme na niektoré nedostatky v Osnove Správy o činnosti organizácie: a) podkapitola 4.2.1. by sa mala premenovať na "Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach a úniách", pretože členstvo v národných komitétoch sa v ELVYS vykazuje v podkapitole 9.6.; rozdielna terminológia v Tabuľkách 12a a 12b pre PO SAV; číslovanie tabuliek - dve tabuľky sú označené ako 2g); b) v záhlaví tabuľky 3e “Menný prehľad pracovníkov, ktorí boli menovaní do spoločných odborových komisií pre doktorandské štúdium” treba slovo “spoločných” vynechať alebo nahradiť slovom “univerzitných”, pretože spoločné odborové komisie ukončili svoju činnosť už v roku 2010 a od roku 2011 existujú len odborové komisie pre doktorandské štúdium, ktoré sú zriaďované osobitne pre každú univerzitu, na ktorej bol príslušný odbor doktorandského štúdia akreditovaný; c) zosúladiť resp. rozlišovať (regionalita versus účasť) používanie výrazov "zahraničný" a medzinárodný" (napr. pri vedeckých konferenciách).

Oceňujeme, že pre publikačné výstupy v Osnove správy o činnosti organizácie SAV došlo po našich viacerých pripomienkach k zmene (kvôli zjednoteniu údajov z osnovy a akreditačného dotazníka), t.j. v správe sa budú uvádzať publikačné výstupy v časopisoch evidovaných vo WOS a Scopus (delené na impaktované a neimpaktované) a nie iba v časopisoch evidovaných v Current Contents.

Vzhľadom na to, že systém prideľovania doktorandských miest (“kvóta“) na jednotlivé ústavy nie je vyhovujúci a mnohé pracoviská ho považujú za “nespravodlivý“, navrhujeme ho prehodnotiť a prispôsobiť súčasným potrebám a vedeckým trendom.

Apelujeme na P SAV, aby sledovalo situáciu prístupu do vedeckých databáz a nedopustilo, že dôjde k prerušeniu prístupu do nich.

Apelujeme na P SAV, aby sa pre SAV pokúsilo vybaviť výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní, ktorý pracoviskám SAV spôsobuje značné komplikácie.


Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):

Ing. Miroslav Koóš, DrSc., 02/ 59410254, 02/ 59410200

Oľga Švančarová (ekonomická časť), 02/ 59410208


Riaditeľ organizácie SAV
Predseda vedeckej rady
..................................................
........................................

Ing. Miroslav Koóš, DrSc.
Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Prílohy


Príloha A

Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2016
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)
Meno s titulmi

Úväzok

(v %)

Ročný prepočítaný úväzok

Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.

1.

RNDr. Peter Biely, DrSc.

5

0.05

2.

Ing. Slavomír Bystrický, DrSc.

60

0.60

3.

doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.

5

0.05

4.

Ing. Peter Gemeiner, DrSc.

50

0.50

5.

Ing. Ján Hirsch, DrSc.

5

0.05

6.

Ing. Miroslav Koóš, DrSc.

100

1.00

7.

RNDr. Mária Matulová, DrSc.

100

1.00

8.

doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.

100

1.00

9.

Ing. Ivan Šimkovic, DrSc.

100

1.00

10.

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

130

1.30

11.

Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

5

0.05

12.

RNDr. Mária Vršanská, DrSc.

70

0.70

Vedúci vedeckí pracovníci CSc., PhD.

1.

Ing. Anna Ebringerová, PhD.

5

0.05

Samostatní vedeckí pracovníci

1.

RNDr. Marek Baráth, PhD.

100

1.00

2.

Mgr. Peter Baráth, PhD.

100

0.83

3.

Ing. Tomáš Bertók, PhD.

140

1.40

4.

Mgr. Jana Blahutová, PhD.

100

0.00

5.

Ing. Emília Breierová, PhD.

100

1.00

6.

Ing. Marek Bučko, PhD.

100

1.00

7.

Mgr. Peter Capek, PhD.

100

1.00

8.

Ing. Alžbeta Čížová, PhD.

100

1.00

9.

Ing. Hana Dudášová, PhD.

100

1.00

10.

Ing. Pavol Farkaš, PhD.

100

1.00

11.

Ing. Jaroslav Filip, PhD.

100

0.00

12.

RNDr. Ján Gajdoš, PhD.

100

0.33

13.

Ing. Eva Hrabárová, PhD.

100

1.00

14.

Ing. Miloš Hricovíni, PhD.

100

1.00

15.

RNDr. Zuzana Hricovíniová, PhD.

100

1.00

16.

Ing. Zdenka Hromádková, PhD.

100

1.00

17.

Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.

130

1.25

18.

RNDr. Jaroslav Klaudiny, PhD.

100

1.00

19.

RNDr. Karin Kollárová, PhD.

100

1.00

20.

Mgr. Juraj Kóňa, PhD.

100

1.00

21.

Ing. Zuzana Košťálová, PhD.

100

0.17

22.

Mgr. Stanislav Kozmon, PhD.

100

1.00

23.

RNDr. Desana Lišková, PhD.

100

1.00

24.

prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.

5

0.05

25.

RNDr. Eva Machová, PhD.

60

0.60

26.

RNDr. Anna Malovíková, PhD.

100

1.00

27.

Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.

100

1.00

28.

Ing. Mária Mastihubová, PhD.

100

1.00

29.

RNDr. Ján Mucha, CSc.

100

1.00

30.

Ing. Jozef Nahálka, PhD.

100

1.00

31.

Ing. Marek Nemčovič, PhD.

100

0.33

32.

Ing. Ema Paulovičová, CSc.

100

1.00

33.

Ing. Lucia Paulovičová, PhD.

100

1.00

34.

Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD.

100

1.00

35.

RNDr. Mária Petrušová, PhD.

100

0.86

36.

Ing. Monika Poláková, PhD.

100

1.00

37.

Mgr. Vladimír Puchart, PhD.

100

1.00

38.

Ing. Eva Stratilová, PhD.

100

1.00

39.

Ing. Sergej Šesták, PhD.

100

1.00

40.

Ing. Katarína Šuchová, PhD.

100

0.00

41.

Ing. Renáta Vadkertiová, PhD.

100

1.00

42.

Ing. Alica Vikartovská, PhD.

124

1.24

Vedeckí pracovníci

1.

Ing. Maroš Bella, PhD.

100

1.00

2.

RNDr. Anikó Bertóková, PhD.

100

0.00

3.

RNDr. Lucia Demovičová, PhD.

100

0.00

4.

Ing. Zuzana Firáková, PhD.

100

0.00

5.

Ing. Soňa Garajová, PhD.

100

0.00

6.

RNDr. Alena Holazová, PhD.

130

1.30

7.

Ing. Andrej Chyba, PhD.

100

1.00

8.

Ing. Ľudmila Kluková, PhD.

130

0.56

9.

Mgr. Lenka Kohútová, PhD.

100

0.00

10.

RNDr. Jana Korcová, PhD.

100

1.00

11.

RNDr. Ján Kozák, PhD.

100

1.00

12.

Mgr. Danica Kučerová, PhD.

100

0.00

13.

RNDr. Lenka Lorencová, PhD.

128

1.28

14.

Ing. Júlia Mičová, PhD.

100

0.00

15.

RNDr. Zuzana Neščáková, PhD.

100

0.25

16.

Ing. Zuzana Pakanová, PhD.

100

0.01

17.

RNDr. Klaudia Palenčárová, PhD.

100

1.00

18.

Ing. Božena Pribulová, PhD.

100

1.00

19.

Ing. Andrea Schenkmayerová, PhD.

100

0.00

20.

Ing. Vladimír Sládek, PhD.

100

0.25

21.

Mgr. Mária Šedivá, PhD.

100

1.00

22.

Ing. Kristína Vadinová, PhD.

100

0.02

23.

Mgr. Zuzana Vatehová, PhD.

100

1.00

24.

RNDr. Jana Ziburová, PhD.

100

1.00

Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (výskumní a vývojoví zamestnanci)

1.

Bc. Barbora Alföldyová

100

1.00

2.

Ing. Viera Bedrichová

100

1.00

3.

Ing. Štefan Belický

30

0.76

4.

Ing. Dominika Damborská

100

1.00

5.

Ing. Pavel Damborský

30

0.76

6.

Mgr. Erika Došeková

30

0.30

7.

Ing. Erika Farkašová

100

1.00

8.

Mgr. Elena Karnišová Potocká

8

0.08

9.

Ing. Peter Kis

8

0.08

10.

Ing. Filip Květoň

30

0.76

11.

Ing. Peter Magdolen

100

1.00

12.

RNDr. Vlasta Sasinková

100

1.00

13.

Ing. Hana Smrtičová

100

1.00

14.

Ing. Jozef Švec

100

1.00

15.

Ing. Jozef Tonka

100

1.00

16.

Ing. Jozef Turjan

100

1.00

17.

RNDr. Iveta Uhliariková

100

1.00

18.

Ing. Silvia Vlčková

100

1.00

19.

Mgr. Martina Zámorová

20

0.18

Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (ostatní zamestnanci)

1.

Ing. Ema Podobová

100

1.00

2.

PhDr. Eva Riganová

100

1.00

3.

Mgr. Jana Žabková

100

1.00

Odborní pracovníci ÚSV

1.

Mária Bednáriková

100

1.00

2.

Veronika Bencová

100

0.33

3.

Alena Bordáčová

100

1.00

4.

Helena Čigašová

100

1.00

5.

Eva Filipková

100

1.00

6.

Ľudmila Gažíková

100

1.00

7.

Jana Guthová

100

1.00

8.

Beáta Chválová

100

1.00

9.

Beáta Kalivodová

100

1.00

10.

Alžbeta Kanská

100

1.00

11.

Janka Komačková

100

1.00

12.

Ľudovít Kompaník

100

1.00

13.

Eva Morháčová

100

1.00

14.

Milan Novosad

100

1.00

15.

Nadežda Orthová

100

1.00

16.

Ondrej Pénzeš

100

1.00

17.

Margita Plšková

20

0.60

18.

Emília Rosová

100

1.00

19.

Kvetoslava Sabová

100

0.00

20.

Zdena Smolková

100

1.00

21.

Radoslava Šályová

125

1.25

22.

Alena Šoltésová

100

1.00

23.

Nadežda Šporánková

100

1.00

24.

Oľga Švančarová

100

1.00

25.

Vojtech Tóth

100

1.00

26.

Matej Vaš

100

1.00

27.

Mariana Vlčeková

100

1.00

28.

Erika Voleková

100

1.00

29.

Scarlett Weinzettlová

100

1.00

30.

Dana Žišková

125

1.25

Ostatní pracovníci

1.

Ladislav Baláži

100

1.00

2.

Peter Cagáň

100

1.00

3.

Dušan Križan

100

1.00

4.

Helena Lešťanská

100

1.00

5.

Elena Masarovičová

100

1.00

6.

Eva Pazderová

100

1.00

7.

Miroslav Pír

100

1.00

8.

Ing. Viliam Podoba

100

0.75

9.

František Špetko

100

1.00

10.

Veronika Voleková

100

1.00Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka
Meno s titulmi

Dátum odchodu

Ročný prepočítaný úväzok

Vedeckí pracovníci

1.

Mgr. Miroslava Ďuranová, PhD.

31.3.2016

0.00

Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (výskumní a vývojoví zamestnanci)

1.

RNDr. Mária Dzúrová

31.8.2016

0.66

2.

Ing. András Hushegyi, PhD.

31.8.2016

0.66

Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním (ostatní zamestnanci)

1.

Ing. Antónia Barlíková

31.3.2016

0.25

Odborní pracovníci ÚSV

1.

Jana Köplingerová

31.1.2016

0.08

2.

Mária Letáková

31.8.2016

0.66

3.

Lukáš Németh

19.1.2016

0.07

4.

Helena Rauscherová

7.3.2016

0.02

Ostatní pracovníci

1.

Milan Chochlík

29.2.2016

0.06


Zoznam doktorandov
Meno s titulmi

Škola/fakulta

Študijný odbor

Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV

1.

Ing. Marta Balaščáková

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

5.2.25 biotechnológie

2.

Ing. Štefan Belický

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

5.2.25 biotechnológie

3.

Mgr. Zsófia Csáky

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

4.1.22 biochémia

4.

Mgr. Dominika Čimborová

Prírodovedecká fakulta UK

4.1.22 biochémia

5.

Ing. Dominika Damborská

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

5.2.25 biotechnológie

6.

Ing. Pavel Damborský

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

5.2.25 biotechnológie

7.

Mgr. Erika Došeková

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

5.2.25 biotechnológie

8.

Mgr. Lucia Fraňová

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

4.1.22 biochémia

9.

Ing. Michal Halaj

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

4.1.19 makromolekulová chémia

10.

Mgr. Viera Hrivnáková

Prírodovedecká fakulta UK

4.1.16 organická chémia

11.

Mgr. Jana Jakubčinová

Prírodovedecká fakulta UK

4.1.16 organická chémia

12.

Mgr. Elena Karnišová Potocká

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

5.2.25 biotechnológie

13.

Ing. Peter Kis

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

4.1.16 organická chémia

14.

Mgr. Tomáš Klunda

Prírodovedecká fakulta UK

4.1.16 organická chémia

15.

Ing. Tomáš Krajčovič

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

5.2.25 biotechnológie

16.

Ing. Filip Květoň

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

5.2.25 biotechnológie

17.

Mgr. Maroš Laho

Prírodovedecká fakulta UK

4.2.7 mikrobiológia

18.

Mgr. Ivana Mišová

Prírodovedecká fakulta UK

4.1.22 biochémia

19.

Mgr. Marek Pápay

Prírodovedecká fakulta UK

4.1.22 biochémia

20.

Ing. Lucia Pokorná

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

4.1.22 biochémia

21.

Ing. Mária Spišáková

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

4.1.16 organická chémia

22.

Mgr. Veronika Virčíková

Prírodovedecká fakulta UK

4.1.22 biochémia

23.

Mgr. Martina Zámorová

Prírodovedecká fakulta UK

5.2.25 biotechnológie

Interní doktorandi hradení z iných zdrojov

organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov

Externí doktorandi

1.

RNDr. Iveta Uhliariková

Prírodovedecká fakulta UK

4.1.17 analytická chémia

2.

Ing. Silvia Vlčková

Prírodovedecká fakulta UK

4.1.16 organická chémia


Zoznam emeritných vedeckých zamestnancov
Meno s titulmi


Príloha B
Projekty riešené v organizácii
Medzinárodné projekty
Programy: Medziústavná dohoda
1.) Odozva O-špecifických polysacharidov a cholera (O-Specific polysaccharide responses and cholera)


Zodpovedný riešiteľ:

Slavomír Bystrický

Trvanie projektu:

4.10.2014 / 31.3.2019

Evidenčné číslo projektu:

5R01AI106878-02

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

Massachusetts General Hospital

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIH, USA: 2872 €Programy: Medzivládna dohoda
2.) Stanovenie zmien glykozylácie proteínov súvisiacich s kolorektálnym karcinómom s využitím moderných citlivých lektínových biočipov s dopadom na výskum rakoviny, jej diagnostiku a terapiu (Determination of glycosylation changes of proteins related to colorectal carcinoma using modern sensitive lectin biochips with impact to cancer research, diagnostics and therapy)


Zodpovedný riešiteľ:

Jaroslav Katrlík

Trvanie projektu:

1.1.2015 / 31.12.2016

Evidenčné číslo projektu:

APVV-SK-SRB-2013-0028

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

3 - Srbsko: 3

Čerpané financie:

APVV: 2430 €


Dosiahnuté výsledky:

Výsledky štúdia glykozylačných zmien u glykoproteínov ako potenciálnych biomarkerov rakoviny hrubého čreva pomocou lektínového microarray dosiahnuté v spolupráci s INEP, Univerzita v Belehrade, Srbsko boli publikované v spoločnej publikácii:


ŠUNDERIĆ, Miloš - ŠEDIVÁ, Alena - ROBAJAC, Dragana - MILJUŠ, Goran - GEMEINER, Peter - NEDIĆ, Olgica - KATRLÍK, Jaroslav. Lectin-based protein microarray analysis of differences in serum alpha-2-macroglobulin glycosylation between patients with colorectal cancer and noncancer persons. In Biotechnology and Applied Biochemistry, 2016, vol. 63, p. 457-464. (1.429 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0885-4513. (ADCA)
3.) Produkcia biosurfaktantov mikroorganizmami z oblakov: Dopad na mikrofyziku oblakov a biotechnológiu (Production of biosurfactants by cloud microorganisms: Impact on cloud microphysics and application in biotechnology)


Zodpovedný riešiteľ:

Mária Matulová

Trvanie projektu:

4.1.2016 / 29.12.2017

Evidenčné číslo projektu:

SK-FR-2015-0020

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

3 - Francúzsko: 3

Čerpané financie:

APVV: 2650 €Programy: COST
4.) Európsky systém na podporu výskumu a aplikácií karotenoidov v potravinárstve a zdravotníctve (European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN))


Zodpovedný riešiteľ:

Emília Breierová

Trvanie projektu:

18.4.2016 / 17.4.2020

Evidenčné číslo projektu:

CMST COST Action CA15136

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

Dr. Antonio J. Melendez-Martinez, Universidad de Sevilla, Sevilla

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

31

Čerpané financie:

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 2625 €


Dosiahnuté výsledky:

Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodársko-potravinového priemyslu a podporu zdravia koordináciou výskumu kvasiniek produkujúcich karotenoidné pigmenty, ktoré sa budú využívať ako zdroje karoténov v potravinárstve a krmovinárstve. Výskum v r. 2016 bol zameraný na červené kvasinky rodov Rhodotorula, Sporidiobolus, Sporobolomyces, Cystofilobasidium a Phaffia, ktoré sú známymi producentmi karoténových pigmentov, hlavne beta-karoténu, gama-karoténu, torulénu, torularodínu a astaxantínu.5.) Koloidné aspekty nanovedy pre inovačné procesy a materiály (Colloidal aspects of nanoscience for innovative processes and materials)


Zodpovedný riešiteľ:

Peter Gemeiner

Trvanie projektu:

15.6.2011 / 18.1.2016

Evidenčné číslo projektu:

CMST COST Action CM1101

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

Prof. Piotr Warszynski, Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Krakow

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

30

Čerpané financie:

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 600 €


Dosiahnuté výsledky:

Výsledky štúdia interakcií medzi plazmovými proteínmi a koloidnými polymernými nosičmi liečiv technikou povrchovej plazmovej rezonancie (SPR) dosiahnuté v spolupráci riešiteľských pracovisk boli publikované v spoločnej publikácii:


YORDANOV, Georgi - GEMEINER, Peter - KATRLÍK, Jaroslav. Study of interactions between blood plasma proteins and poly(butyl cyanoacrylate) drug nanocarriers by surface plasmon resonance. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2016, vol. 510, p. 309-316. (2.760 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0927-7757. (ADCA)

6.) Zhodnotenie potravinového odpadu pre udržateľné chemikálie, materiály a palivá (EUBis) (Food waste valorisation for sustainable chemicals, materials & fuels (EUBis))


Zodpovedný riešiteľ:

Zdenka Hromádková

Trvanie projektu:

22.11.2012 / 21.11.2016

Evidenčné číslo projektu:

FA COST Action TD1203

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

Prof. James Clark, Department of Chemistry, The University of York

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

23

Čerpané financie:

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 3208 €


Dosiahnuté výsledky:

Pokračovala spolupráca s Ege University, Engineering Faculty, Food Engineering, Izmir, Turecko. V roku 2016 bol podaný spoločný “SAS-TÜB?TAK bilateral project”. Z Celal Bayar University v Turecku navštívil CHÚ SAV Dr. T. Yilmaz. Podpísaná bola kooperatívna dohoda medzi týmto pracoviskom a CHÚ SAV.

V spolupráci s univerzitou v Belgicku bola publikovaná práca zaoberajúca sa extrakciou kyslých polysacharidov z tekvicovej biomasy pomocou mikrovlnného žiarenia, pričom na získanie optimálnych parametrov bola použitá metóda RSM.
KOŠTÁLOVÁ, Zuzana - AGUEDO, Mario - HROMÁDKOVÁ, Zdenka. Microwave-assisted extraction of pectin from unutilized pumpkin biomass. In Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 2016, vol. 102, p. 9-15. (2.154 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0255-2701. ADCA)

7.) Zhodnotenie vedľajších prúdov spracovania lignocelulózovej biomasy pre udržateľnú produkciu chemikálií, materiálov a palív pomocou technológií s nízkym dopadom na životné prostredie (Valorisation of lignocellulosic biomass side streams for sustainable production of chemicals, materials & fuels using low environmental impact technologies)


Zodpovedný riešiteľ:

Vladimír Mastihuba

Trvanie projektu:

15.5.2014 / 14.5.2018

Evidenčné číslo projektu:

FPS COST Action FP1306

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

Prof. Rafael Luque, Departamento de Quimica Organica, Universidad de Cordoba, Cordoba

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

30

Čerpané financie:

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 3500 €


Dosiahnuté výsledky:

Bola zvládnutá enzýmová glykozylácia tyrozolu (čiastočne aj hydroxytyrozolu) dalšími mono a disacharidmi. Pre ich chemickú glykozyláciu sa testovala cesta enzýmovej acylácie/deacylácie na jednoduchých modeloch ako regio- a chemoselektívna alternatíva k chemickým protekčným a deprotekčným technikám. Z výsledkov sa pripravuje spoločná publikácia.8.) Náročné organické syntézy inšpirované prírodou – od chémie prírodných produktov k objavu liečiv (Challenging organic syntheses inspired by nature – from natural products chemistry to drug discovery)


Zodpovedný riešiteľ:

Mária Mastihubová

Trvanie projektu:

16.3.2015 / 15.3.2019

Evidenčné číslo projektu:

CMST COST Action CM1407

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

Prof. Bruno Botta, Universita degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, Rome

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

31

Čerpané financie:

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 3500 €


Dosiahnuté výsledky:

V apríli 2016 sa konal 2nd Meeting of COST Action CM1407. Organizovaný bol členmi projektu z Centro de Investigaciones Biológicas, Campus of Universidad Complutense de Madrid. Na tejto akcii sme prezentovali výsledky syntézy bioaktívnych glykofenolík so zameraním na acylácie monosacharidov fenolickými kyselinami selektívnymi chemickými a enzýmovými metódami. Pokračuje spolupráca s Dr. Carole Devaux (Luxembourg Institute of Health) a bola podpísaná dohoda o poskytovaní rôzne derivatizovaných stilbénov tomuto pracovisku na biologické testovanie. V súčasnosti sa hľadajú najvhodnejšie metódy ich syntézy. Takisto pokračuje spolupráca s Dr. Ľubicou Horákovou z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Momentálne sa pripravuje acylovaný rutín. V rámci projektu všeobecne bol začiatkom roka spustený systém poskytovania látok, získaných syntézou alebo izoláciou z prírody členom biologických WGs na rôzne testovania.


MASTIHUBOVÁ, Mária - CHYBA, Andrej - KIS, Peter - POTOCKÁ, Elena - MASTIHUBA, Vladimír. Synthesis of sugars acylated by polyphenolic acids – chemical & enzymatic approaches. In Program and Book of Abstracts: 2nd Meeting of COST Action CM1407: Challenging Organic Synthesis Inspired by Nature – from Natural Products Chemistry to Drug Discovery, April 4-5, 2016, Madrid, Spain. Poster. (AFK)

9.) Systémy biokatalýzy (Systems biocatalysis)


Zodpovedný riešiteľ:

Jozef Nahálka

Trvanie projektu:

20.11.2013 / 19.11.2017

Evidenčné číslo projektu:

CMST COST Action CM1303

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

Prof. Stefano Servi, The Protein Factory, Milano

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

25

Čerpané financie:

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 3500 €


Dosiahnuté výsledky:

Pokračovalo sa v štúdiu multienzýmovej sialyzácie in vitro v spolupráci so skupinou Prof. Wolf-Dietera Fessnera (Technische Universität Darmstadt, Germany). Z dosiahnutých výsledkov sa pripravuje spoločná publikácia.10.) Chemický prístup riešenia rezistencie liečiv v rakovinových kmeňových bunkách (Chemical approaches to targeting drug resistance in cancer stem cells)


Zodpovedný riešiteľ:

Igor Tvaroška

Trvanie projektu:

28.3.2012 / 27.3.2016

Evidenčné číslo projektu:

CMST COST Action CM1106

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

Prof. Daniele Passarella, Universita degli Studi di Milano, Dipartimento di Chimica Organica e Industriale, Milano

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

30

Čerpané financie:

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 875 €


Dosiahnuté výsledky:

V priebehu roku 2016 bola pripravená prvá séria polyhydroxylovaných pyrolidínových derivátov so substitúciou na kruhovom dusíku (fukčné skupiny ktoré sú schopné vytvárať "σ-hole" halogénové väzby a "π-stack" interakcie). Jednalo sa o 7 derivátov, pri ktorých boli následne uskutočnené enzýmové a in vitro testy na nádorových bukových líniach (rakovina kostnej drene). 5 derivátov vykazovalo inhibíciu na mikromolárnej úrovni (5 × 10–5 až 2 × 10–4 M). Pomocou počítačového racionálneho dizajnu s použitím hybridných empirických-kvantovomechanických QSAR modelov vyvinutých v našom laboratóriu bola navrhnutá druhá séria polyhydroxylovaných pyrolidínových derivátov, ktoré mali navrhnutú elektróndeficitnú funkčnú skupinu pripojenú na kruhový dusík pyrolidínového skeletu pomocou rôzne dlhého a flexibilného alifatického alebo aromatického linkera. Pre túto druhú sériu derivátov bola optimalizovaná syntéza a jednotlivé deriváty sú v štádiu prípravy.


BOBOVSKÁ, Adela - TVAROŠKA, Igor - KÓŇA, Juraj. Using DFT methodology for more reliable predictive models: Design of inhibitors of Golgi α-mannosidase II. In Journal of Molecular Graphics and Modelling, 2016, vol. 66, p. 47-57. (1.674 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1093-3263. (ADCA)

Programy: 7RP
11.) Štúdium reakčného mechanizmu glykozyltransferáz použitím ab initio molekulovej dynamiky ako pomôcky pri návrhu inhibítorov (Study of reaction mechanism of glycosyl transferases using ab initio molecular dynamics as a tool for design of inhibitors)


Zodpovedný riešiteľ:

Stanislav Kozmon

Trvanie projektu:

1.7.2015 / 30.6.2018

Evidenčné číslo projektu:

SASPRO 0005/01/02

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

EC Brussels: 63733 €12.) Nanoštruktúrové hybridné organicko-anorganické solárne články (Nanostructured hybrid organic-inorganic solar cells)


Zodpovedný riešiteľ:

Júlia Mičová

Trvanie projektu:

1.9.2016 / 31.8.2018

Evidenčné číslo projektu:

KONNECT 007

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

2 - Česko: 1, Kórejská republika: 1

Čerpané financie:

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 8333 €


Dosiahnuté výsledky:

Zahajujúce stretnutie projektu KONNECT 007 sa uskutočnilo v októbri 2016 na Fyzikálnom ústave AV ČR, v.v.i. v Prahe. Kórejskú stranu zastupoval Prof. Chan Im z Konkuk University. Z Fyzikálneho ústavu AV ČR sa stretnutia zúčastnili členovia riešiteľského tímu pod vedením Dr. Remeša. Chemický ústav SAV zastupovala Dr. Mičová. Úvodné 4 mesiace riešenia projektu boli venované štúdiu a optimalizácii metódy prípravy anorganických častí hybridných solárnych článkov. Pozornosť sa sústredila najmä na oxid zinočnatý pre jeho aplikačne zaujímavé opto-elektrické vlastnosti. Bola optimalizovaná metóda prípravy „metóda hydrotermálneho rastu“, z hľadiska reakčného času, teploty, ako aj koncentrácie reakčných zložiek, tak aby sa dosiahla využiteľne významná plocha anorganickej vrstvy hybridných solárnych článkov. Výsledky boli prezentované na dvoch medzinárodných konferenciách.

MIČOVÁ, Júlia. Preparation of zinc oxide nanorods colloid from thin layers. In 8. ročník mezinárodní konference nanomateriálů - výzkum & aplikace (NANOCON 2016), 19.-21. 10. 2016, Brno, Česká republika. Poster PA25.

MIČOVÁ, Júlia. Production of zinc oxide nanowires powder with precisely defined morphology. In 9th international conference Solid State Surfaces and Interfaces 2016 (SSSI 2016), 21.-24. 11. 2016, Piešťany, Slovensko. Poster No. 21.13.) Diagnostika rakoviny: Paralelná analýza biomarkerov rakoviny prostaty (Cancer diagnosis: Parallel sensing of prostate cancer biomarkers)


Zodpovedný riešiteľ:

Ján Tkáč

Trvanie projektu:

1.10.2012 / 30.9.2016

Evidenčné číslo projektu:

FP7-317420

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

Dr. Pedro Estrela, University of Bath, Bath

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

8 - Nemecko: 1, Veľká Británia: 3, Švajčiarsko: 1, Írsko: 1, Taliansko: 1, Portugalsko: 1

Čerpané financie:

EC Brussels: 89166 €

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 1875 €
Dosiahnuté výsledky:

Vyvinuté boli rozličné spôsoby stanovenia proteínu "prostate specific antigen" (PSA), ktorý je využívaný ako biomarker rakoviny prostaty, s využitím DNA aptamérov a lektínov v kombinácii s elektrochemickou detekciou, s využitím protilátok a lektínov v kombinácii s „lateral flow immunoassay“. Využitá bola aj technika Surface Plasmon Resonance (SPR) fluorescenčnej lektínovej microarray na stanovenia afinitných konštánt.


BELICKÝ, Štefan - KATRLÍK, Jaroslav - TKÁČ, Ján. Glycan and lectin biosensors. In Essays in Biochemistry, 2016, vol. 60, p. 37-47. (3.378 - IF2015). (2016 - WOS Core Collection, Scopus). ISSN 0071-1365. (ADMA)
DAMBORSKÝ, Pavel - ŠVITEL, Juraj - KATRLÍK, Jaroslav. Optical biosensors. In Essays in Biochemistry, 2016, vol. 60, p. 91-100. (3.378 - IF2015). (2016 - WOS Core Collection, Scopus). ISSN 0071-1365. (ADMA)
HAMMOND, Jules L. - FORMISANO, Nello - ESTRELA, Pedro - CARRARA, Sandro - TKÁČ, Ján. Electrochemical biosensors and nanobiosensors. In Essays in Biochemistry, 2016, vol. 60, p. 69-80. (3.378 - IF2015). (2016 - WOS Core Collection, Scopus). ISSN 0071-1365. (ADMA)
DAMBORSKÝ, Pavel - KOCZULA, Katarzyna M. - GALLOTTA, Andrea - KATRLÍK, Jaroslav. Lectin-based lateral flow assay: proof-of-concept. In Analyst, 2016, vol. 141, p. 6444-6448. (4.033 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0003-2654. (ADCA)
DAMBORSKÝ, Pavel - ZÁMOROVÁ, Martina - KATRLÍK, Jaroslav. Determining the binding affinities of prostate-specific antigen to lectins: SPR and microarray approaches. In Proteomics, 2016, vol. 16, p. 3096-3104. (4.079 - IF2015). (2017 - Current Contents). ISSN 1615-9853. (ADCA)
JOLLY, Pawan - DAMBORSKÝ, Pavel - MADABOOSI, Narayanan - SOARES, Ruben R.G. - CHU, Virginia - CONDE, Jo?o P. - KATRLÍK, Jaroslav - ESTRELA, Pedro. DNA aptamer-based sandwich microfluidic assays for dual quantification and multi-glycan profiling of cancer biomarkers. In Biosensors and Bioelectronics, 2016, vol. 79, p. 313-319. (7.746 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0956-5663. (ADCA)

14.) Elektrochemické lektínové a glykánové biočipy integrované s nanoštruktúrami (Electrochemical LEctin and glycan biochips integrated with NAnostructures)Zodpovedný riešiteľ:

Ján Tkáč

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2017

Evidenčné číslo projektu:

FP7-311532

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

EC Brussels: 245604 €

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 21996 €
Dosiahnuté výsledky:

Výsledky z oblasti výskumu využitia lektínových biosenzorov a glykánových biosenzorov s detekciou založenou na elektrochemickej impedančnej spektroskopii dosiahnuté v spolupráci s BVT Technologies a.s. (ČR), Mendelovou Univerzitou v Brne (ČR) a Katarskou Univerzitou boli publikované v štyroch spoločných vedeckých prácach:


HUSHEGYI, András - KLUKOVÁ, Ľudmila - BERTÓK, Tomáš - TKÁČ, Ján. Carbohydrate nanotechnology and its application to biosensor development. In STINE, Keith J. (ed.). Carbohydrate Nanotechnology. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2016, chapter 15, p. 387-421. ISBN 978-1-118-86053-3. (ABC)
BERTÓK, Tomáš - DOŠEKOVÁ, Erika - BELICKÝ, Štefan - HOLAZOVÁ, Alena - LORENCOVÁ, Lenka - MISLOVIČOVÁ, Danica - PAPRČKOVÁ, Darina - VIKARTOVSKÁ, Alica - PLIČKA, Robert - KREJČÍ, Jan - ILČÍKOVÁ, Markéta - KASÁK, Peter - TKÁČ, Ján. Mixed zwitterion-based self-assembled monolayer interface for impedimetric glycomic analyses of human IgG samples in an array format. In Langmuir, 2016, vol. 32, p. 7070-7078. (3.993 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0743-7463. (ADCA)
HUSHEGYI, András - PIHÍKOVÁ, Dominika - BERTÓK, Tomáš - ADAM, Vojtech - KIZEK, René - TKÁČ, Ján. Ultrasensitive detection of influenza viruses with a glycan-based impedimetric biosensor. In Biosensors and Bioelectronics, 2016, vol. 79, p. 644-649. (7.746 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0956-5663. (ADCA)
KLUKOVÁ, Ľudmila - FILIP, Jaroslav - BELICKÝ, Štefan - VIKARTOVSKÁ, Alica - TKÁČ, Ján. Graphene oxide-based electrochemical label-free detection of glycoproteins down to aM level using a lectin biosensor. In Analyst, 2016, vol. 141, p. 4278-4282. (4.033 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0003-2654. (ADCA)

Programy: Iné
15.) Príprava, charakterizácia a aplikácia lektínových biočipov v diagnostike rakoviny a vo výskume biomarkerov rakoviny (Preparation, characterisation and application of lectin biochips in cancer diagnosis and in discovery of cancer biomarkers)


Zodpovedný riešiteľ:

Ján Tkáč

Trvanie projektu:

1.1.2014 / 31.12.2016

Evidenčné číslo projektu:

NPRP 6-381-1-078

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

Qatar University

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Katar: 1

Čerpané financie:

Qatar National Research Fund (QNRF): 78106 €


Dosiahnuté výsledky:

Pripravené boli sendvičové biosenzory s imobilizovanými protilátkami, ktoré boli schopné selektívne interagovať s biomarkerom rakoviny prostaty – PSA (špecifický prostatický antigén) s následnou inkubáciou biosenzora s lektínami. Viaceré lektíny boli využité v glykoprofilácii PSA, ale len lektíny izolované zo Sambuccus nigra boli schopné poskytnúť vysoký signál, zatiaľ čo lektín izolovaný z Maackia amurensis poskytoval veľmi nízky signál pri analýze komerčne dostupného PSA. Výsledky analýzy biosenzorom boli v plnom súlade s výsledkami nameranými technikou MALDI-TOF MS. Následne bol elektrochemický biosenzor aplikovaný v analýze sér od ľudí s rakovinou prostaty so sľubnými výsledkami.


PIHÍKOVÁ, Dominika - BELICKÝ, Štefan - KASÁK, Peter - BERTÓK, Tomáš - TKÁČ, Ján. Sensitive detection and glycoprofiling of a prostate specific antigen using impedimetric assays. In Analyst, 2016, vol. 141, p. 1044-1051. (4.033 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0003-2654. (ADCA)
PIHÍKOVÁ, Dominika - KASÁK, Peter - KUBÁNIKOVÁ, Petra - SOKOL, Roman - TKÁČ, Ján. Aberrant sialylation of a prostate-specific antigen: Electrochemical label-free glycoprofiling in prostate cancer serum samples. In Analytica Chimica Acta, 2016, vol. 934, p. 72-79. (4.712 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0003-2670. (ADCA)
PIHÍKOVÁ, Dominika - PAKANOVÁ, Zuzana - NEMČOVIČ, Marek - BARÁTH, Peter - BELICKÝ, Štefan - BERTÓK, Tomáš - KASÁK, Peter - MUCHA, Ján - TKÁČ, Ján. Sweet characterisation of prostate specific antigen using electrochemical lectin-based immunosensor assay and MALDI TOF/TOF analysis: Focus on sialic acid. In Proteomics, 2016, vol. 16, p. 3085-3095. (4.079 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1615-9853. (ADCA)

Projekty národných agentúr
Programy: VEGA
1.) Štúdium stability potenciálnych inhibítorov ľudských glykozyltransferáz (Investigation of the stability of potential inhibitors of human glycosyltransferases)


Zodpovedný riešiteľ:

Marek Baráth

Trvanie projektu:

1.1.2016 / 31.12.2019

Evidenčné číslo projektu:

2/0024/16

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

SAV (VEGA): 21206 €2.) Vývoj nových imobilizovaných biokatalyzátorov s využitím rekombinantných mikroorganizmov pre biokatalytické kaskádové reakcie (Development of novel immobilized biocatalysts utilizing recombinant microorganisms for biocatalytic cascade reactions)


Zodpovedný riešiteľ:

Marek Bučko

Trvanie projektu:

1.1.2016 / 31.12.2019

Evidenčné číslo projektu:

2/0090/16

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Slovensko: 1

Čerpané financie:

SAV (VEGA): 11716 €3.) Biopolyméry mikrorias, produkcia, štrukturálna diverzita a vlastnosti (Biopolymers of microalgae, production, structural diversity and properties)


Zodpovedný riešiteľ:

Peter Capek

Trvanie projektu:

1.1.2015 / 31.12.2017

Evidenčné číslo projektu:

2/0018/15

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Chemický ústav SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

SAV (VEGA): 6892 €

Download 5.93 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page