Správa o činnosti za rok 2016 Bratislava január 2017 Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie sav za rok 2016Download 5.93 Mb.
Page1/6
Date03.05.2017
Size5.93 Mb.
#18707
  1   2   3   4   5   6
Chemický ústav

Slovenskej akadémie vied

SPRÁVA O ČINNOSTI

ZA ROK 2016

Bratislava

január 2017


Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2016

1. Základné údaje o organizácii 1

2. Vedecká činnosť 3

3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre


vedu a techniku 16

4. Medzinárodná vedecká spolupráca 21

5. Vedná politika 25

6. Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky 26

7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou 36

8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie 38

9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity 39

10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska 52

11. Aktivity v orgánoch SAV 53

12. Hospodárenie organizácie 55

13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV 56

14. Iné významné činnosti organizácie SAV 56

15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV 57

16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám 59

17. Problémy a podnety pre činnosť SAV 59

PRÍLOHY

A Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2016 62

B Projekty riešené v organizácii 68

C Publikačná činnosť organizácie 87

D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie 109

E Medzinárodná mobilita organizácie 114

Ohlasy (citácie) 118
1. Základné údaje o organizácii

1.1. Kontaktné údaje

Názov: Chemický ústav SAV
Riaditeľ: Ing. Miroslav Koóš, DrSc.
Zástupca riaditeľa: RNDr. Ján Gajdoš, PhD.
Vedecký tajomník: RNDr. Desana Lišková, PhD.
Predseda vedeckej rady: Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Člen snemu SAV: Ing. Miroslav Koóš, DrSc.
Adresa: Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava

http://chem.sk

Tel.: 02/ 59410201, 02/ 54772080
Fax: 02/ 59410222
E-mail: chemsekr@savba.sk
Názvy a adresy detašovaných pracovísk: nie sú

Vedúci detašovaných pracovísk: nie sú

Typ organizácie: Príspevková od roku 2009

1.2. Údaje o zamestnancoch

Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancovŠtruktúra zamestnancov

K

K

K
do 35
rokov

F

P

T

M

Ž

M

Ž


Celkový počet zamestnancov

141

54

87

10

24

125

114,66

67,82

Vedeckí pracovníci

79

35

44

5

19

64

56,08

54,5

Odborní pracovníci VŠ
(výskumní a vývojoví zamestnanci1)

19

8

11

4

4

19

16,26

13,32

Odborní pracovníci VŠ
(ostatní zamestnanci2)

3

0

3

0

0

3

3,25

0

Odborní pracovníci ÚS

30

5

25

1

1

29

29,26

0

Ostatní pracovníci

10

6

4

0

0

10

9,81

0

1 odmeňovaní podľa 553/2003 Z.z., príloha č. 5
2 odmeňovaní podľa 553/2003 Z.z., príloha č. 3 a č. 4
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2016 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)

F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2016 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)

P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov

T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov

M, Ž – muži, ženy
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2016)

Rodová skladba

Pracovníci s hodnosťou

Vedeckí pracovníci v stupňoch
DrSc.

CSc./PhD.

prof.

doc.

I.

II.a.

II.b.

Muži

10

25

1

2

10

21

4

Ženy

2

42

0

0

3

21

20

Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektovVeková štruktúra (roky)

< 31

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

> 65

Muži

3

3

4

5

2

1

5

6

7

Ženy

7

9

3

3

3

1

8

6

2

Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2016


Kmeňoví zamestnanci

Vedeckí pracovníci

Riešitelia projektov

Bez úväzku

S úväzkom

Bez úväzku

S úväzkom

Bez úväzku

S úväzkom

Muži

52,8

44,5

52,9

42,5

52,1

40,1

Ženy

46,5

44,5

43,8

41,9

46,0

42,9

Spolu

48,9

44,5

47,8

42,2

48,8

41,61.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie (v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)
V roku 2016 nedošlo k žiadnym podstatným zmenám vo vedeckej orientácii Chemického ústavu SAV, ktorá bola naďalej zameraná na riešenie problematiky chémie a biochémie sacharidov a príslušných enzýmových systémov.

V rámci organizačného členenia ústavu (od 1. 1. 2005), je vytvorených osem vedeckých oddelení: Štruktúra a funkcia sacharidov, Glykobiológia, Glykomateriály, Glykochémia, Glykobiotechnológia, Enzymológia sacharidov, Imunochémia glykokonjugátov a Zbierka kvasiniek (tieto vedecké oddelenia spolu tvoria Centrum glykomiky) a tri spoločné nevedecké oddelenia: Analytické, Realizačné a Ekonomicko-technické oddelenie.

Chemický ústav SAV bol v rámci posledných dvoch pravidelných hodnotení vedeckých organizácií SAV (akreditácie) v roku 2007 a 2012 zaradený do najvyšších skupín (A* resp. A), čo svedčí o vysokej kvalite vedecko-výskumnej práce a ostatných zohľadňovaných ukazovateľov.

Od 1. 1. 2009 sa zmenila forma hospodárenia ústavu z rozpočtovej na príspevkovú.
2. Vedecká činnosť

2.1. Domáce projekty

Tabuľka 2a Počet domácich projektov riešených v roku 2016

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Čerpané financie
za rok 2016 (v €)

A

B

A

B

spolu

pre
organizáciu

1. Vedecké projekty, ktoré boli v
roku 2016 financované VEGA

18

2

171442

171442

8740

2. Projekty, ktoré boli v roku 2016
financované APVV

7

7

217429

162022

44050

3. Projekty OP ŠF

0

0

-

-

-

4. Projekty centier excelentnosti SAV

0

0

-

-

-

5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,
Vedecko-technické projekty, ESF,
na objednávku rezortov a pod.)

0

0

-

-

-

A - organizácia je nositeľom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

Tabuľka 2b Zoznam domácich projektov podaných v roku 2016Štruktúra projektov

Miesto podania

Organizácia je nositeľom projektu

Organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

1. Účasť na nových výzvach APVV v roku 2016

-

7

4

2. Projekty výziev OP ŠF podané v roku 2016

Bratislava

0

0

Regióny

0

3

2.2. Medzinárodné projekty

2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2016

Tabuľka 2c Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2016ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Čerpané financie
za rok 2016 (v €)

A

B

A

B

spolu

pre
organizáciu

1. Projekty 7. Rámcového
programu EÚ a Horizont 2020

3

1

309337

309337

89166

2. Multilaterálne projekty v rámci
vedeckých programov COST,
ERANET, INTAS, EUREKA,
ESPRIT, PHARE, NATO, UNESCO,
CERN, IAEA, ESF (European
Science Foundation), ERDF a iné

0

7

-

-

-

3. Projekty v rámci medzivládnych
dohôd o vedecko-technickej
spolupráci

2

0

5080

5080

-

4. Bilaterálne projekty

0

1

-

-

2872

5. Podpora medzinárodnej
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV, ...)

2

8

21996

30329

19683

6. Iné projekty financované alebo
spolufinancované zo zahraničných
zdrojov

0

1

-

-

78106

A - organizácia je nositeľom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu


2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ a Horizont 2020 podané v roku 2016
Výzva: H2020-SC1-2016-2017 RIA (Research and Innovation action).

Topic: SC1-PM-09-2016 (Personalised Medicine)

Názov: Chronic allergic asthma: personalising new therapies by modulation of the microbiome

Acronym: CAMBIO

Koordinátor: Goethe University Frankfurt, Germany

Zodpovedený zahraničný riešiteľ: Dr. Johannes Fleckenstein

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: Mgr. Peter Capek, PhD.

Počet riešiteľských inštitúcií: 14 (Nemecko: 5, Rakúsko: 2, Taliansko: 2, Holansko: 1, Slovensko: 1, Spanielsko: 1, Švajčiarsko: 2)

Stav: zamietnutý
Výzva: H2020-MSCA-ITN-2016

Názov: PREDictive CAncer TEst: validation of prognostic and predictive prostate cancer biomarkers using novel biosensing technologies

Koordinátor: University of Bath, Bath, UK

Zodpovedný zahraničný riešiteľ: Dr. Pedro Estrela

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Počet riešiteľských inštitúcií: 10 (Nemecko: 1, Veľká Británia: 4, Holandsko: 1, Švajčiarsko: 1, Írsko: 1, Taliansko: 1, Portugalsko: 1, Slovensko: 1)

Stav: zamietnutý
Výzva: H2020-INFRAIA-02-2017

Topic: Integrating Activities for Starting Communities

Priority: Excellent Science

Objective: Research Infrastructures

Topic: Integrating Activities for Starting Communities

Názov: A Chemical and biochemical infrastructure for exploring glycointeractomes with glycomic and microarray technologies

Koordinátor: University of Manchester, Manchester, UK

Zodpovedný zahraničný riešiteľ: Prof. Sabine Flitsch

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.

Počet riešiteľských inštitúcií: 12 (Veľká Británia: 4, Dánsko: 1, Nemecko: 2, Rusko: 1, Rakúsko: 1, Švajčiarsko: 1, Slovensko: 1, Chorvátsko: 1)

Stav: zamietnutý
Výzva: H2020-INFRADEV-2016-2017 submitted for H2020-INFRADEV-2016-1

Topic: INFRADEV-03-2016-2017 - Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures

Type of Action: CSA

Názov: Instruct-ULTRA

Evidenčné číslo: Grant agreement No 731005

Koordinátor: Dr. Susan Daenke (University of Oxford, Oxford, UK)

Zodpovedný zahraničný riešiteľ: Prof. Dave Stuart (Instruct Director, Division of Structural Biology, University of Oxford, Oxford, UK)

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: Ing. Miloš Hricovíni, PhD. (member of Instruct Council: Observer, not-voting)

Počet riešiteľských inštitúcií: 17 (Francúzko: 2, Nemecko: 4, Česko: 1, Taliansko: 1, Izrael: 2, Anglicko: 2, Belgicko: 2, Holandsko: 1, Španielsko: 1, Slovensko: 1)

Doba riešenia: 01/01/2017–31/12/2020

Stav: schválený (the kick-off meeting for Instruct-ULTRA will be on February 22-23, 2017)

Tabuľka 2d Počet projektov 7. RP EÚ a Horizont 2020 v roku 2016

A

B

Počet podaných projektov

v 7. RP EÚ

0

0

Počet podaných projektov

Horizont 2020

0

4

A - organizácia je nositeľom projektu

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v Prílohe B.

2.2.3. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach
V nadväznosti na úspešnosť vo výzve OPVaV 2015/3.1/01-SORO a OPVaV 2015/1.1/01-SORO v oblastiach špecializácie RIS3 SK (v roku 2015 ústav získal 2 projekty v celkovej sume ca 19 mil. €; financie boli použité na nákup prístrojovej infraštruktúry), CHÚ SAV sa chcel zúčastniť ďalších výziev v druhej etape pre financovanie výskumných aktivít podľa prílohy v úspešných projektoch (financovanie nákupu spotrebného materiálu, energií a ľudských zdrojov). Tieto výzvy však v roku 2016 neboli realizované a ich vyhlásenie sa presunulo do roku 2017. Ústav sa do nich zapojí, nakoľko je oprávneným subjektom. Ústav sa však zapojil (ako partner) do troch projektov v rámci iných výziev vyhlásených v roku 2016:
Názov projektu: Centrum medicínskeho, bioaditívneho výskumu a výroby (CEMBAM)

Anglický názov: Centre of medicinal, bioadditive research and production (CEMBAM)

Kód projektu v ITMS2014+: NFP313010D020

Výzva: OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03

Žiadateľ: Medical Vision, združenie

Partneri: Chemický ústav SAV, Technická univerzita v Košiciach, Panara, s.r.o.

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Stanislav Žiaran

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.

Doba riešenia: 06/2017 – 05/2022
Názov projektu: Multiomický dlhodobý strategický výskum kardiomyopatií (KARDIOMICS)

Anglický názov: Multiomics long-term strategic research of cardiomyopathies (KARDIOMICS)

Kód projektu v ITMS2014+: NFP313010C812

Číslo výzvy: OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03

Žiadateľ: Beset s.r.o.

Partneri: QBSW, a.s., Biomedicínske centrum SAV, Chemický ústav SAV, Technická univerzita v Košiciach, Clinical Research Associate Slovakia s.r.o., MEDIVIS PRO, a.s.

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: RNDr. Ján Mucha, CSc.

Doba riešenia: 06/2017 – 05/2022


Názov projektu: Hĺbkové mapovanie molekúl človeka a výskum biomarkerov Alzheimerovej choroby (BioMap)

Anglický názov: Detailed mapping of human molecules and Alzheimer´s disease biomarker research (BioMap)

Kód projektu v ITMS2014+: NFP313010B630

Číslo výzvy: OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02

Žiadateľ: HighChem s.r.o.

Partneri: Chemický ústav SAV

Zodpovedný riešiteľ: Dr. Ing. Róbert Mistrík

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD.

Doba riešenia: 06/2017 – 05/2022

2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
2.3.1. Základný výskum
Homológny model štruktúry ľudskej N-acetylglukózaminyltransferázy V (Kozmon, Tvaroška)

Navrhnutý bol trojrozmerný homológny model enzýmu N-acetylglukózaminyltransferázy (GnT-V). Tento enzým sa zúčastňuje biosyntézy β-1-6-GlcNAc-vetvených N-glykánov, ktoré sa spájajú s rakovinou a rastom metastáz. Inhibícia GnT-V je preto kľúčovým cieľom pre vývoj antirakovinových liečiv. Vývoj špecifických a účinných inhibítorov GnT-V je však brzdený nedostatkom informácií o trojrozmernej štruktúre enzýmu a väzobných charakteristikách jeho substrátov. Trojrozmerný model môže byť preto užitočný pri štúdiu katalytického mechanizmu a dizajne inhibítorov GnT-V. Projekty SASPRO 0005/01/02, APVV-0484-12, VEGA 2/0064/15 (Chemický ústav SAV).


JANOŠ, Pavel - KOZMON, Stanislav - TVAROŠKA, Igor - KOČA, Jaroslav. Three-dimensional homology model of GlcNAc-TV glycosyltransferase. In Glycobiology, 2016, vol. 26, p. 757-771. (3.283 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0959-6658. (ADCA)

2.3.2. Aplikačný typ
Antitusický a antivírusový efekt glukurónoxylán sulfátov z Fagus sylvatica (Capek, Turjan, Vlčková)

Glukurónoxylán (GX) izolovaný z buka (Fagus sylvatica) bol cielene depolymerizovaný a modifikovaný za účelom prípravy GX líšiacich sa molekulovými hmotnosťami a obsahmi sulfátových skupín. Jednotlivé deriváty boli charakterizované chemickými ako i spektroskopickými metódami a ich farmakologický efekt bol verifikovaný in vivo na antitusickú aktivitu a reaktivitu hladkého svalstva a na antivírusový účinok proti vybraným typom ľudských vírusov. Niektoré deriváty vykazovali významný antitusický účinok, ktorý bol len mierne nižší ako účinok narkotického kodeínu (klinická prax). Zmeny v molekulovej hmotnosti a zvýšenie dávky GX sulfátov nemali vplyv na ich farmakologický účinok. Špecifická reaktivita dýchacích ciest hladkého svalstva nebola významne ovplyvnená derivátmi GX, teda nemajú bronchodilatačný účinok. Štúdie odhalili aj ich pozitívny účinok proti vírusu Herpes simplex (HSV) typu 1 a 2 a aktivita niektorých derivátov bola podobná ako u heparínu (referenčná látka). V menšom meradle boli aktívne aj proti vírusom Polio (detská obrna) a Dengue (tropická horúčka). Predpokladá sa, že ich antivírusové pôsobenie je v dôsledku inhibície vírusu viazať sa na bunkové receptory. Predbežné štúdie poskytli vedecký základ pre aplikáciu týchto derivátov vo farmácii a herbálnej medicíne. Projekty VEGA 2/0018/15 a APVV-00305-12 (Chemický ústav SAV).

PUJOL, Carlos Alberto - DAMONTE, Elsa Beatriz - TURJAN, Jozef - YANBO, K. Z - CAPEK, Peter. The antiviral potency of Fagus sylvatica 4OMe-glucuronoxylan sulfates. In International Journal of Biological Macromolecules, 2016, vol. 87, p. 195-200. (3.138 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0141-8130. (ADCA)

SIVOVÁ, Veronika - NOSÁĽOVÁ, Gabriela - JUREČEK, Ľudovít - TURJAN, Jozef - VLČKOVÁ, Silvia - BYSTRICKÝ, Peter - KANTÁROVÁ, Dana - CAPEK, Peter. Fagus sylvatica glucuronoxylan sulfate – chemical profile and pharmacological view. In Starch-Stärke, 2016, vol. 68, p. 621-628. (1.523 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0038-9056. (ADCA)2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty
Bioanalytické metódy s využitím lektínov a glykánov aplikované v oblasti glykomiky (Bertók, Filip, Holazová rod. Šedivá, Kluková, Hushegyi, Damborská rod. Píhiková, Belický, Damborský, Katrlík, Tkáč)

Štúdium bolo zamerané na využitie elektrochemických metód (najmä elektrochemickej impedančnej spektrometrie) a optických metód (povrchová plazmónová rezonancia, fluorescenčná microarray, „lateral flow immunoassays“ s využitím lektínov) pri príprave viacerých typov biosenzorov a biočipov s možnosťou ich využitia v analýze reálnych vzoriek (séra pacientov s rakovinou prostaty) alebo v analýze biomarkerov rakoviny prostaty – najmä PSA (prostate specific antigen) pre možnú diagnostiku týchto ochorení. Niektoré z biosenzorov boli pripravené so zámerom potlačiť nešpecifické interakcie s využitím zwiteriónov na báze betaínov alebo oligoetylénglykolov na povrchovú modifikáciu týchto zariadení. Elektrochemická impedančná spektrometria bola použitá aj pri príprave glykánových biosenzorov na detekciu chrípkových vírusov. Projekty FP7-311532, FP7-317420 a NPRP 6-381-1-078 (Chemický ústav SAV).


BELICKÝ, Štefan - KATRLÍK, Jaroslav - TKÁČ, Ján. Glycan and lectin biosensors. In Essays in Biochemistry, 2016, vol. 60, p. 37-47. (3.378 - IF2015). (2016 - WOS Core Collection, Scopus). ISSN 0071-1365. (ADMA)
DAMBORSKÝ, Pavel - ŠVITEL, Juraj - KATRLÍK, Jaroslav. Optical biosensors. In Essays in Biochemistry, 2016, vol. 60, p. 91-100. (3.378 - IF2015). (2016 - WOS Core Collection, Scopus). ISSN 0071-1365. (ADMA)
HAMMOND, Jules L. - FORMISANO, Nello - ESTRELA, Pedro - CARRARA, Sandro - TKÁČ, Ján. Electrochemical biosensors and nanobiosensors. In Essays in Biochemistry, 2016, vol. 60, p. 69-80. (3.378 - IF2015). (2016 - WOS Core Collection, Scopus). ISSN 0071-1365. (ADMA)
BERTÓK, Tomáš - DOŠEKOVÁ, Erika - BELICKÝ, Štefan - HOLAZOVÁ, Alena - LORENCOVÁ, Lenka - MISLOVIČOVÁ, Danica - PAPRČKOVÁ, Darina - VIKARTOVSKÁ, Alica - PLIČKA, Robert - KREJČÍ, Jan - ILČÍKOVÁ, Markéta - KASÁK, Peter - TKÁČ, Ján. Mixed zwitterion-based self-assembled monolayer interface for impedimetric glycomic analyses of human IgG samples in an array format. In Langmuir, 2016, vol. 32, p. 7070-7078. (3.993 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0743-7463. (ADCA)
DAMBORSKÝ, Pavel - KOCZULA, Katarzyna M. - GALLOTTA, Andrea - KATRLÍK, Jaroslav. Lectin-based lateral flow assay: proof-of-concept. In Analyst, 2016, vol. 141, p. 6444-6448. (4.033 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0003-2654. (ADCA)

DAMBORSKÝ, Pavel - ZÁMOROVÁ, Martina - KATRLÍK, Jaroslav. Determining the binding affinities of prostate-specific antigen to lectins: SPR and microarray approaches. In Proteomics, 2016, vol. 16, p. 3096-3104. (4.079 - IF2015). (2017 - Current Contents). ISSN 1615-9853. (ADCA)
HUSHEGYI, András - KLUKOVÁ, Ľudmila - BERTÓK, Tomáš - TKÁČ, Ján. Carbohydrate nanotechnology and its application to biosensor development. In STINE, Keith J. (ed.). Carbohydrate Nanotechnology. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2016, chapter 15, p. 387-421. ISBN 978-1-118-86053-3. (ABC)
HUSHEGYI, András - PIHÍKOVÁ, Dominika - BERTÓK, Tomáš - ADAM, Vojtech - KIZEK, René - TKÁČ, Ján. Ultrasensitive detection of influenza viruses with a glycan-based impedimetric biosensor. In Biosensors and Bioelectronics, 2016, vol. 79, p. 644-649. (7.746 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0956-5663. (ADCA)
JOLLY, Pawan - DAMBORSKÝ, Pavel - MADABOOSI, Narayanan - SOARES, Ruben R.G. - CHU, Virginia - CONDE, João P. - KATRLÍK, Jaroslav - ESTRELA, Pedro. DNA aptamer-based sandwich microfluidic assays for dual quantification and multi-glycan profiling of cancer biomarkers. In Biosensors and Bioelectronics, 2016, vol. 79, p. 313-319. (7.746 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0956-5663. (ADCA)
KLUKOVÁ, Ľudmila - FILIP, Jaroslav - BELICKÝ, Štefan - VIKARTOVSKÁ, Alica - TKÁČ, Ján. Graphene oxide-based electrochemical label-free detection of glycoproteins down to aM level using a lectin biosensor. In Analyst, 2016, vol. 141, p. 4278-4282. (4.033 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0003-2654. (ADCA)
PIHÍKOVÁ, Dominika - BELICKÝ, Štefan - KASÁK, Peter - BERTÓK, Tomáš - TKÁČ, Ján. Sensitive detection and glycoprofiling of a prostate specific antigen using impedimetric assays. In Analyst, 2016, vol. 141, p. 1044-1051. (4.033 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0003-2654. (ADCA)
PIHÍKOVÁ, Dominika - KASÁK, Peter - KUBÁNIKOVÁ, Petra - SOKOL, Roman - TKÁČ, Ján. Aberrant sialylation of a prostate-specific antigen: Electrochemical label-free glycoprofiling in prostate cancer serum samples. In Analytica Chimica Acta, 2016, vol. 934, p. 72-79. (4.712 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0003-2670. (ADCA)
PIHÍKOVÁ, Dominika - PAKANOVÁ, Zuzana - NEMČOVIČ, Marek - BARÁTH, Peter - BELICKÝ, Štefan - BERTÓK, Tomáš - KASÁK, Peter - MUCHA, Ján - TKÁČ, Ján. Sweet characterisation of prostate specific antigen using electrochemical lectin-based immunosensor assay and MALDI TOF/TOF analysis: Focus on sialic acid. In Proteomics, 2016, vol. 16, p. 3085-3095. (4.079 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1615-9853. (ADCA)
ŠEDIVÁ, Alena - KATRLÍK, Jaroslav. Sledování glykosylace lektinovými biočipy a biosenzory využívající povrchovou plasmonovou rezonanci. In Chemické listy, 2016, vol. 110, p. 842-850. (0.279 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0009-2770. (ADCA)

2.4. Publikačná činnosť (zoznam je uvedený v prílohe C)

Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikáciíPUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ

A
Počet v r. 2016/ doplnky z 2015

B
Počet v r. 2016/ doplnky z 2015

C
Počet v r. 2016/ doplnky z 2015

1. Vedecké monografie a monografické štúdie vydané v domácich vydavateľstvách
(AAB, ABB)

1 / 0

0 / 0

0 / 0

2. Vedecké monografie a monografické štúdie vydané v zahraničných vydavateľstvách
(AAA, ABA)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v domácich vydavateľstvách (BAB, ACB, CAB)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA, CAA)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách (ABD)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách (ABC)

2 / 0

0 / 0

0 / 0

7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách (BBA, ACC)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

9. Vedecké práce registrované v Current Contents Connect
(ADCA, ADCB, ADDA, ADDB)

67 / 1

0 / 0

0 / 0

10. Vedecké práce registrované vo Web of Science Core Collection alebo Scopus
(ADMA, ADMB, ADNA, ADNB)

3 / 0

0 / 0

0 / 0

11. Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
(ADFA, ADFB)

2 / 0

0 / 0

0 / 0

12. Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
(ADEA, ADEB)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

13. Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
(AEDA)

1 / 0

0 / 0

0 / 0

14. Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
(AECA)

2 / 0

0 / 0

0 / 0

15. Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
(AFB, AFD)

7 / 0

0 / 0

0 / 0

16. Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
(AFA, AFC)

6 / 0

0 / 0

0 / 0

17. Vydané periodiká evidované v CCC, WoS Core Collection, SCOPUS

1

0

0

18. Ostatné vydané periodiká

0

0

0

19. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí
(FAI)

2 / 0

0 / 0

0 / 0

20. Preklady vedeckých a odborných textov
(EAJ)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

21. Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách
(BDA, BDB)

0 / 0

0 / 0

0 / 0

A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora
B - pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV
C - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)

Tabuľka 2f Štatistika vedeckých prác podľa kvartilu vedeckého časopisuKvartil vedeckého časopisu podľa IF z roku 2015 (zdroj JCR)

Q1

Q2

Q3

Q4

spolu

Počet článkov / doplnky

31/0

24/0

10/0

5/1

70/1

Kvartil vedeckého časopisu podľa SJR z roku 2015 (zdroj Scimago)
Počet článkov

44/0

18/0

8/1

0/0

70/1

Tabuľka 2g OhlasyOHLASY

A
Počet v r. 2015/ doplnky z r. 2014

B
Počet v r. 2015/ doplnky z r. 2014

Citácie vo WOS (1.1, 2.1)

2358 / 85

0 / 0

Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)

319 / 21

0 / 0

Citácie v iných citačných indexoch a databázach
(9, 10, 3.2, 4.2)

1 / 0

0 / 0

Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
indexoch (3, 4, 3.1, 4.1)

30 / 0

0 / 0

Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)

0 / 0

0 / 0

A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV
B - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)


2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Tabuľka 2h Vedecké podujatia

Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach

75/0

Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach

49/02.6. Vyžiadané prednášky
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach
KATRLÍK, Jaroslav - ZÁMOROVÁ, Martina - DAMBORSKÝ, Pavel - GEMEINER, Peter. Biochips for glycomics. In European Biotechnology Congress 2016, May 5-7, 2016, Riga, Latvia. (vyžiadaná prednáška - Dr. Katrlík)

Abstract published: In Journal of Biotechnology, 2016, vol. 231S, p. S11. ISSN 0168-1656. (AFE)


KATRLÍK, Jaroslav - ZÁMOROVÁ, Martina - DAMBORSKÝ, Pavel. Lectin and glycan-based microarrays in glycomics. In Diagnosis within Micro-fluidics & Multiplexing Micro-arrays (MMM), April 20-21, 2016, Potsdam,-Golm, Germany. (vyžiadaná prednáška - Dr. Katrlík)

Abstract published: In Abstracts: Diagnosis within Micro-fluidics & Multiplexing Micro-arrays (MMM), April 20-21, 2016, Potsdam-Golm, Germany. Berlin: M2-Automation, 2016, p. 20. (AFE)


LUX, Alexander. Reaction of apoplasmic barriers – endodermis and exodermis – to abiotic stress. In Plant Biology Europe EPSO/FESPB 2016 Congress, June 26-30, 2016, Prague, Czech Republic. (vyžiadaná prednáška - Dr. Lux)

Abstract published: In Abstracts: Plant Biology Europe EPSO/FESPB 2016 Congress, June 26-30, 2016, Prague, Czech Republic. Prague: GUARANT International, 2016, T25. http://www.europlantbiology2016.org/ (AFE)


PIHÍKOVÁ, Dominika - BERTÓK, Tomáš - BELICKÝ, Štefan - TKÁČ, Ján. Glycan analysis for detection of prostate cancer. In Prosense Conference on Prostate Cancer Diagnosis: Cancer Diagnosis: Parallel Sensing of Prostate Cancer Biomarkers, 12-13 September 2016, Bath, UK. (vyžiadaná prednáška - Dr. Tkáč)
ŠUTOVSKÁ, Martina - FRAŇOVÁ, Soňa - PAWLACZYK, Izabela - PAULOVIČOVÁ, Ema - MATULOVÁ, Mária - CAPEK, Peter. Plant glycoconjugates, structure, properties and biological activity. In 2016 Annual Summer Meeting of Korean Society for Glycoscience, July 4-6, 2016, Busan, South Korea. (vyžiadaná prednáška - Dr. Capek)

Abstract published: In Book of Abstracts: 2016 Annual Summer Meeting of Korean Society for Glycoscience, July 4-6, 2016, Busan, South Korea. Busan: Korean Society for Glycoscience, 2016, p. 18. (AFE)


TKÁČ, Ján - BERTÓK, Tomáš - KLUKOVÁ, Ľudmila - HUSHEGYI, András - PIHÍKOVÁ, Dominika - BELICKÝ, Štefan. Integration of nanotechnology into glycomics: Construction and application of glycan and lectin biosensors. In 2nd Glycobiology World Congress, August 29-31, 2016, Atlanta, USA. (vyžiadaná prednáška - Dr. Tkáč)

Abstract published: In Proceedings of 2nd Glycobiology World Congress, August 29-31, 2016, Atlanta, USA. In Journal of Glycobiology, 2016, vol. 4, Issue 2(Suppl), p. 55. ISSN 2168-958X. (AFE)


TKÁČ, Ján - BERTÓK, Tomáš - KLUKOVÁ, Ľudmila - HUSHEGYI, András - PIHÍKOVÁ, Dominika - BELICKÝ, Štefan. Biosensors with nanoscale controlled architecture applicable in glycomics and diagnostics. In XXV. Biochemický sjezd, 13.-16.9.2016, Praha, Česká republika. (vyžiadaná prednáška - Dr. Tkáč)

Abstract published: In STIBOROVÁ, Marie (ed.). Sborník přednášek a posterů: XXV. Biochemický sjezd, 13.-16.9.2016, Praha, Česká republika. Praha: Venice Praha, 2016, s. 48. ISBN 978-80-270-0331-0. (AFE)2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach
KATRLÍK, Jaroslav - ZÁMOROVÁ, Martina - DAMBORSKÝ, Pavel. Development of lectin-based optical biochips and biosensors for determination of protein glycosylation. In XIV. medzinárodná konferencia Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi (ACP-Analytická chémia v praxi- Stav a perspektívy 2016), 3.-6. máj 2016, Bratislava. (vyžiadaná prednáška - Dr. Katrlík)

Abstract published: In HROUZKOVÁ, Svetlana - MÁJEK, Pavel - SOCHR, Jozef (eds.). Zborník abstraktov: XIV. medzinárodná konferencia Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi (ACP-Analytická chémia v praxi- Stav a perspektívy 2016), 3.-6. máj 2016, Bratislava. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2016, p. 41. ISBN 978-80-227-4556-7. (AFF)


MASTIHUBOVÁ, Mária - KIS, Peter - POTOCKÁ, Elena - MASTIHUBA, Vladimír. Selective chemo-enzymatic strategies for synthesis of phenylpropanoid glycosides. In Conference of Organic Chemists: Advances in Organic Chemistry Smolenice 2016, September 4-7, 2016, Smolenice, Slovakia. (vyžiadaná prednáška - Dr. Mastihubová)

Abstract published: In ŠEBESTA, Radovan - SORÁDOVÁ, Zuzana - MEČIAROVÁ, Mária (eds.). Program and Abstracts: Advances in Organic Chemistry Smolenice 2016, September 4-7, 2016, Smolenice, Slovakia. Bratislava: Igor Iliť-RádioPrint, 2016, p. 24, IL-03. ISBN 978-80-89867-00-4. (AFF)


PETRUŠ, Ladislav - PETRUŠOVÁ, Mária - PRIBULOVÁ, Božena - SMRTIČOVÁ, Hana. Glykozylnitrometány - príprava, vlastnosti a využitie na syntézu glykomimetík. In 50 rokov Katedry organickej chémie, 8.-10. jún 2016, Košice. (vyžiadaná prednáška - Dr. Petruš)

Abstract published: In KUDLIČKOVÁ, Zuzana a kol. (eds.) Zborník z konferencie: 50 rokov Katedry organickej chémie, 8.-10. jún 2016, Košice, Slovensko. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, s. 14-15. ISBN 978-80-8152-428-8. (AFF)


SASINKOVÁ, Vlasta. Chemická analýza Ramanovou mikroskopiou. In Thermo Scientific Discovery Days 2016, 15. 6. 2016, Bratislava.
ŠALINGOVÁ, Anna - OSTROŽLÍKOVÁ, Mária - MATULOVÁ, Mária - UHLIARIKOVÁ, Iveta - KOLNÍKOVÁ, Miriam - BEHÚLOVÁ, Darina. Novinky v diagnostike porúch metabolizmu kreatínu. In 21. Kolokvium o dedičných metabolických poruchách: Neurometabolické ochorenia, 1. december 2016, Slovenská spoločnosť klinickej biochémie SLS, Bratislava. (vyžiadaná prednáška - Dr. Šalingová)

2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách
CAPEK, Peter. Structural features and biological effects of glycoconjugates isolated from medicinal plants. In Department of Organic and Pharmaceutical Technology, Wroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, Poland, November 16, 2016.
MASTIHUBA, Vladimír. Glykozidázy ako nástroj biokatalýzy. In Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, cyklus Chemické horizonty, 27. 10. 2106, Bratislava.
ŠUTOVSKÁ, Martina - FRAŇOVÁ, Soňa - PAWLACZYK, Izabela - MATULOVÁ, Mária - CAPEK, Peter. Pharmacodynamic properties of plant glycoconjugates. In Department of Biotechnology, The Catholic University of Korea, Bucheon, South Korea, July 1, 2016. (vyžiadaná prednáška - Dr. Capek).
TKÁČ, Ján - BERTÓK, Tomáš - KLUKOVÁ, Ľudmila - HUSHEGYI, András - PIHÍKOVÁ, Dominika - BELICKÝ, Štefan. Application of nanotechnology in glycomics and diagnostics. In Seminar in Functional Food and Nanobiotechnology, European Commission, Directorate- General, Joint Research Centre, Ispra, Italy, November 24, 2016. (vyžiadaná prednáška - Dr. Tkáč).

Publikované príspevky sú súčasťou prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH)

2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2016
2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent: 0
2.7.2. Prihlásené vynálezy: 1
V zahraničí - počet prihlásených patentov: 1
Číslo PV: US 2016/0208301 A1

Mená autorov: Biely Peter, Stringer Mary Ann, Spodsberg Nikolaj, Morkeberg Krogh Kristian Bertel Roemer

Názov vynálezu: Polypeptide having xylanase activity and polynucleotides encoding same

Majiteľ / spolumajiteľ: Novozymes AS

Krajina: Dánsko
2.7.3. Predané licencie: 0
2.7.4. Realizované patenty
Produkcia spór huby Trichoderma, ktorá je predmetom PP 5108-2008 (licencia bola predaná v minulosti) sa realizuje firmou Azoter, spol. s r. o., Nové Zámky, prevádzka Biozávod, Petrova Ves.

2.8. Účasť expertov na hodnotení národných projektov (APVV, VEGA a iných)

Tabuľka 2i Experti hodnotiaci národné projektyMeno pracovníka

Typ programu/projektu/výzvy

Počet hodnot. projektov

Katrlík Jaroslav

APVV/bilaterálny

1

Katrlík Jaroslav

VEGA

2

Klaudiny Jaroslav

VEGA

1

Kóňa Juraj

VEGA

1

Mastihuba Vladimír

APVV/Dunajská stratégia 2016

1

Pätoprstý Vladimír

APVV/VV 2016

1

Pätoprstý Vladimír

VEGA

1

Stratilová Eva

APVV/VV 2016

1

Tkáč Ján

APVV/bilaterálny

1Download 5.93 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page