Sherborne’s bewegingspedagogiek


Conclusies ten aanzien van de afname van gedragsproblemen van het kindDownload 0.84 Mb.
Page6/11
Date09.11.2016
Size0.84 Mb.
#1216
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Conclusies ten aanzien van de afname van gedragsproblemen van het kind

Er is onvoldoende bewijs om de derde hypothese dat in de gezinnen in de Sherbornegroep de gedragsproblemen van het kind meer zijn afgenomen dan binnen de gezinnen in de controlegroep aan te nemen dan wel te verwerpen. Uit de interviews komen ten aanzien van de verbetering in de gedragsproblemen van het kind geen duidelijke verschillen tussen de Sherbornegroep en de controlegroep naar voren. Hiermee is er onvoldoende bewijs dat de gedragsproblemen meer zijn afgenomen door de Sherborne’s bewegingspedagogiek.. Voor de helft van de gezinnen die Sherborne’s bewegingspedagogiek hebben gehad, geldt dat de verbeteringen in de gedragsproblemen van het kind ook terug te zien zijn in de scores op de vragenlijsten. In de controlegroep ontstaat een vertekend beeld doordat twee moeders normaal scoren bij aanvang van IOG. Hierdoor is het lastig om een eenduidige conclusie uit de analyse van de testgegevens te trekken. De gegevens sluiten echter ook niet uit dat Sherborne’s bewegingspedagogiek een positief effect op de gedragsproblemen heeft.

3.6 Stressbeleving
De vierde hypothese stelt dat de stressbeleving van moeders in de Sherbornegroep meer is afgenomen dan in de controlegroep. Om deze hypothese te kunnen toetsen, is gekeken naar de scores op de NOSI of de NOSI-K. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de totale stressbeleving, de mate waarin de moeder zich niet berekend voelt op de opvoedingstaak en de bijdrage van bepaalde eigenschappen van het kind aan de overall-stress in de ouder-kind relatie. Dit is in kaart gebracht aan de hand van de totale score en de scores op het ouder- en kinddomein. Het verschil in scores op de NOSI-K is met behulp van het programma BergOp beoordeeld. Om het verschil in scores op de NOSI te beoordelen is de kritische verschilscore handmatig berekend. De berekening die hieraan ten grondslag ligt, staat beschreven in paragraaf 2.4.3.
Totale stressbeleving

In tabel 3.4 zijn de totaalscores van de moeders op de NOSI en NOSI-K met elkaar vergeleken. De totaalscore geeft de stressbeleving van ouders in de opvoeding van het kind weer. Bij de scores op de NOSI geldt dat er sprake is van verbetering indien het verschil tussen twee metingen groter dan 31 is.


Tabel 3.4 Verbeteringen in de totale stressbeleving ten aanzien van de opvoeding door moeder

S = Sherbornegroep, C = controlegroep

rood = NOSI; blauw = NOSI-K

0 = geen verbetering; + = verbeterd, maar niet klachtenvrij; ++ = verbeterd en klachtenvrij;

* = score van voormeting valt binnen categorie ‘gemiddeld’
In de Sherborne groep is het verschil in scores van één moeder niet groot genoeg om te kunnen spreken van een klinisch betekenisvolle en betrouwbare verbetering (S5). Bij overige zeven beleeft de moeder minder stress ten aanzien van de opvoeding bij afsluiting van de IOG of follow-up. Bij één van deze moeders treedt er na verloop van tijd een verslechtering op en scoort moeder bij de follow-up weer zeer hoog (S7). Bij drie moeders zijn alle testgegevens beschikbaar en is te zien dat de verbeteringen stand houden of toenemen na verloop van tijd. Bij één moeder is de verbetering dusdanig groot dat zij bij afsluiting en follow-up een gemiddelde en onder gemiddelde score haalt (S4). Bij de overige zes moeders is er een verbetering opgetreden, maar beleven zij bij afsluiting of follow-up nog altijd hoge tot zeer hoge stress ten aanzien van de opvoeding
In de controlegroep zijn de testgegevens van twee gezinnen onbekend, waardoor in deze groep het beeld minder duidelijk is. Daarnaast behalen twee moeders op de eerste meting een score die valt in de categorie gemiddeld (C1 en C4). Hiermee blijft er maar één gezin over dat representatief is. Bij deze moeder treedt geen klinisch betekenisvolle verbetering op ten aanzien van de stressbeleving. Dit geeft een onvoldoende beeld van de opgetreden effecten in de controlegroep.


Download 0.84 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
The database is protected by copyright ©sckool.org 2023
send message

    Main page