Sherborne’s bewegingspedagogiek


Conclusies ten aanzien van de bijdrage Sherborne’s bewegingspedagogiekDownload 0.84 Mb.
Page4/11
Date09.11.2016
Size0.84 Mb.
#1216
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Conclusies ten aanzien van de bijdrage Sherborne’s bewegingspedagogiek

De helft moeders in de Sherbornegroep vindt dat de Sherborne’s bewegingpedagogiek een bijdrage heeft geleverd aan de veranderingen die zijn opgetreden binnen het gezin. Volgens deze vier moeders zorgde de Sherborne sessies ervoor dat ze meer positieve kanten van hun kind zagen. Slechts twee moeders zien dat het ook daadwerkelijk positieve effecten op hun kind heeft gehad. Dit levert nog onvoldoende informatie op om de eerste hypothese te kunnen aannemen of verwerpen. Deze informatie leidt tot nieuwe vragen die eerst beantwoord moeten worden: Welke interventies hebben volgens de moeders in de Sherbornegroep en de moeders in de controlegroep een bijdrage geleverd aan de verbeteringen in het gezin? Lijken de verbeteringen anders van aard wanneer de gekeken wordt naar de opmerkingen die moeders in de Sherbornegroep en controlegroep maken? Voordat de overige hypothesen worden getoetst wordt eerst verder gekeken naar de bijdrage van overige interventies binnen de IOG. Deze bevindingen staan beschreven in de volgende paragraaf.

3.3.1 Bijdrage van andere interventies
Uit de interviews komt naar voren dat alle gezinnen van mening zijn dat meerdere interventies binnen de IOG voor hen effectief en waardevol zijn geweest. Dit geldt zowel voor de gezinnen in de Sherbornegroep als in de controlegroep. Zoals eerder beschreven in paragraaf 2.4.1 is afgegaan op antwoorden die moeders spontaan geven. Bij het doorvragen naar veranderingen in het gedrag van het kind, de aanpak van ouders en het contact tussen ouder en kind is steeds gevraagd waardoor de veranderingen volgens moeder zijn gekomen. Uit de interviews met moeders kwamen grofweg vier type interventies die spontaan werden genoemd naar voren:


  • versterken van de moeder/ ouders. Hieronder valt de persoonlijke begeleiding in de vorm van begrip en steun van de hulpverlener aan de moeder om het zelfvertrouwen te verbeteren;

  • pedagogische vaardigheden verbeteren. Dit is onder verdeeld in positieve aandacht aan het kind geven (gezellig momenten creëren, richten op positieve gedragingen van het kind), communicatie met het kind (zoals ik-boodschappen geven, discussie afkappen, uitleg aan kind geven), structuur aanbrengen (afspraken ten aanzien van taken in huis en regelmaat in bijvoorbeeld bedtijden) en technieken ten aanzien van belonen en straffen (zoals beloningssystemen, negeren van negatief gedrag en de gang op sturen);

  • ouders op een lijn brengen. Dit geldt alleen voor de intacte of samengestelde gezinnen. In sommige gezinnen speelde onenigheid over de opvoeding een rol. In deze gezinnen heeft de hulpverlener geholpen om ouders ten aanzien van de opvoeding op een lijn te krijgen;

  • Sherborne’s bewegingspedagogiek.

In tabel 3.3 is een overzicht gegeven van het aantal gezinnen dat deze verschillende type interventies als effectief en waardevol beschouwen.


Tabel 3.3 Aantal gezinnen dat verschillende type interventies als effectief heeft ervaren

S = Sherbornegroep; C = controlegroep


De drie interventies die door de meeste moeders worden genoemd zijn: het versterken van moeder/ ouders, het geven van positieve aandacht aan het kind en het verbeteren van de communicatieve vaardigheden. Deze interventies worden verder toegelicht. De overige interventies: technieken voor belonen en straffen, structuur aanbrengen in huis en ouders op een lijn brengen worden minder vaak in de interviews genoemd. Uit de interviews komt naar voren dat deze interventies bij meer concrete problemen in een gezin worden toegepast. Hierbij valt te denken aan specifiek probleemgedrag van het kind zoals avonds uit bed komen, snoepjes pikken of niet luisteren, maar ook voor de kinderen onoverzichtelijke en onrustige situaties in huis en meningsverschillen ten aanzien van de opvoeding tussen ouders. Om deze redenen worden deze interventies niet verder toegelicht.
Download 0.84 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
The database is protected by copyright ©sckool.org 2023
send message

    Main page