O-zon-berichten 1, januari 2007 o-zon = Onderwijs Zonder ontscholing Onderwijskrant nr. 140, januari, februari, maart 2007


Hervorming inspectie: minder niveaubewakingDownload 0.96 Mb.
Page5/17
Date09.11.2016
Size0.96 Mb.
#1222
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

2.4 Hervorming inspectie: minder niveaubewaking
We participeerden rond 1991 in het debat over de hervorming van de inspectie. We waren tevreden met het nieuw decreet omdat daarin duidelijk verwoord werd dat de inspectie zich vooral en veel meer moest inlaten met de productcontrole. De inspectie zou zich voortaan niet meer moeien met de pedagogisch-didactische aanpak. De concentratie op de controle van de leerprestaties verwekte tevens de verwachting dat het niveau van het onderwijs nog beter zou bewaakt worden dan voorheen.
In de inspectiepraktijk zagen we echter een evolutie in een richting die haaks staat op het decreet. De inspectie-nieuwe-stijl liet zich nog weinig in met de controle van de leerresultaten, maar des te meer met pedagogisch-didactische zaken. De invloed op de inspectiecriteria vanwege de DVO en het CEGO van prof. Laevers speelde hierbij een belangrijke rol. We hebben hiertegen tijdig geprotesteerd in Onderwijskrant. Als nu na een doorlichting schoolbestuurders aan de inspectie vragen hoe het zit met de core-business van de school, dan blijven deze het antwoord veelal schuldig. Voor het basisonderwijs stellen ze dan dat ze hierover geen uitspraken kunnen doen. Ook Vandenbroucke bevestigde onlangs in een interview dat de inspectie zich heel weinig inlaat met de evaluatie van de leerprestaties (Tertio, 20.12.06). We vernemen anderzijds wel of het (momentaan) welbevinden van de leerlingen boven of onder het landelijk gemiddelde gelegen is. In de jaarlijkse inspectierapporten basisonderwijs lazen we geregeld dat de onderwijzers uit de hogere klassen te weinig begaan waren met het onmiddellijk welbevinden van de kinderen en nog te veel les gaven.
Een school waar de leerkrachten te weinig formeel naar de eindtermen en leerplannen verwijzen, kan aldus vlugger een onvoldoende krijgen dan een school waarin de leerlingen onvoldoende leren. In een doorlichtingsverslag lazen we ook als kritiek dat de kleuterleidster geen intentionele tel-lesjes tellen mocht geven en dat de leerkrachten derde graad geen cursorische methode voor geschiedenis en aardrijkskunde mogen hanteren. We kunnen niet loochenen dat we heimwee hebben naar de inspectie van weleer en vooral omdat de inspecteurs veel beter de kwaliteit van het lesgeven en van de leerprestaties bewaakten. We betreuren dat we destijds vanuit de Stichting Lodewijk-de Raet de hervorming van de inspectie gesteund hebben.


    1. Ondersteuningscentra & ontscholing

Het omwentelingsbeleid en de ontscholing werden/worden ook gestimuleerd door de sterk toegenomen onderwijsondersteuningscentra en vrijgestelden – met inbegrip van onze DVO. Deze centra moeten voortdurend werk zoeken voor de eigen vernieuwings- en onderzoekswinkel. Van Der Hoeven heeft het over “een leger deskundigen die – ook om zichzelf vooral niet overbodig te maken – vanaf de veilige zijlijn aan de leraar in de klas niet alleen zeggen wat hij moet doen, maar vooral ook hoe hij het moet doen en hoe hij moet bewijzen dat hij wel degelijk werkt (Brandpunt, december 2006). Binnen de ‘onderwijsondersteuning’ ging/gaat het zelden om de ondersteuning van het behoud van belangrijke traditionele leerinhouden en aanpakken (b.v. hoe gestructureerd les geven) en over de belangrijkste pijlers voor effectief onderwijs. Gelukkig is ons ondersteuningsapparaat nog niet zo omvangrijk als het Nederlandse en het is ook nog minder gecommercialiseerd.
2.6 Constructivisme en competentiedenken
We schreven vanaf 1993 verschillende bijdragen over de gevaren van de constructivistische leertheorie en de toepassing ervan binnen verschillende vakken. We deden ook ons best om het constructivisme buiten het leerplan wiskunde (katholiek onderwijs) te houden. We publiceerden een paar jaar later ook verschillende bijdragen over de gevaren van het modieuze competentiedenken en van het decreet ‘basiscompetenties’ (voor toekomstige leerkrachten). In teksten over (basis)competenties, vaardigheidsonderwijs, socles de compétences, eindtermen taal …, DVO-uitgangspunten voor eindtermen … werd het belang van kennis en vakkennis ten zeerste geminimaliseerd.
In alarmerende rapporten lezen we nu dat mede als gevolg van het competentiedenken de basiskennis van de studenten van Nederlandse lerarenopleidingen, mbo en hbo .. te wensen overlaat, dat de ‘socles de compétences’ (eindtermen) in Wallonië veel onzekerheid en averij hebben aangericht. De Luikse prof. Marcel Crahay, een vroegere vurige promotor van het competentiedenken heeft zich bekeerd en stelt nu: “Het concept vaardigheid/competentie is strijdig met ernstige wetenschappelijke analyses.. We pleiten nu voor een herstel van de vakinhouden… (zie b.v. ‘Le glas des compétences, Internet). We schreven in deze context ook kritische bijdragen over de rage van de zelfsturing en het probleemgestuurd onderwijs (PGO) in het hoger onderwijs. Contactlessen en begeleide instructie werden als voorbijgestreefd voorgesteld.
2.7 Eindtermen en leerinhouden
In de vele recente lezersbrieven lezen we veel kritiek op de verwaarlozing van belangrijke leerinhouden binnen de verschillende vakdisciplines. Dit was ook de reden waarom we in 1973 gestart zijn met een 25-jarige kruistocht tegen de moderne wiskunde (zie punt 2.2) en een drietal boeken over de methodiek van dit vak hebben geschreven. In de jaren negentig stopten we veel energie in de discussie over de invulling van de eindtermen en de erbij aansluitende nieuwe leerplannen. In het kader van het eindtermendebat (vanaf 1993) stelde de Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO) dat de eindtermen moesten opgesteld worden vanuit een constructivistische visie op het leerproces en met meer aandacht voor vaardigheden/competenties dan voor basiskennis. Die stelling is ook opgenomen in de memorie van toelichting bij de eindtermen en basiscompetenties.
In de ontwerptekst over schrijven en spelling lazen we bijvoorbeeld dat het voortaan voldoende was als de boodschap van een stelwerk door de ontvanger begrepen werd. Inzake de eindtermen voor Nederlands en Frans (basisonderwijs) hebben redactieleden van Onderwijskrant zich al in 1993 verzet tegen de vage formulering en tegen de verwaarlozing van belangrijke leerinhouden als woordenschat, grammatica en schrijven. We hebben ook tijdig geprotesteerd tegen de constructivistische en taakgerichte whole-language- visie van het Leuvense Steunpunt NT2 die het belang van klassieke inhouden minimaliseerde en de leerkracht terugdrong in de rol van coach. Lange tijd opteerde het Steunpunt NT2 ook voor de nefaste ‘whole-language’-aanpak voor het aanvankelijk lezen. In onze publicaties over lezen en spelling propageerden we een andere visie. De voorbije 2 jaar publiceerden we ook een viertal taaldossiers waarin we de pijnpunten van ons taalonderwijs uitvoerig beschreven.
In die taaldossiers protesteerden we ook tegen de eindtermen Frans voor de eerste graad secundair onderwijs die eenzijdig en vaag geformuleerd zijn. Uit Decoo’s recent onderzoek van vijf verschillende aso-handboeken blijkt bijvoorbeeld dat van de 5.778 verschillende woorden in die boeken, er amper 590 gemeenschappelijk zijn. Het wordt dan ook problematisch als je een gezamenlijke peilproef Frans wilt opstellen voor Vlaanderen. Decoo besloot: "We gaan er te vaak van uit dat leerlingen alleen via communicatie een taal leren. Maar je moet ook bepalen welke woorden en welke structuren ze op elk niveau moeten beheersen om te kunnen communiceren.”
Zelf werkten we voor wiskunde actief mee bij de opstelling van de eindtermen en van het leerplan. We ijverden er voor het veilig stellen van voldoende basiskennis. Als de DVO-voorzitter ons in de startvergadering vertelde dat we bijvoorbeeld best alles i.v.m. breuken zouden schrappen, hebben we dit geweigerd. We wilden verder de nefaste ‘moderne wiskunde’ niet ruilen voor de constructivistische aanpak à la ‘Standards’ waarin weinig aandacht besteed wordt aan basiskennis en aan de rekenvaardigheid. In de toelichting bij de eindtermen wiskunde (basisonderwijs) stond uitdrukkelijk vermeld dat er binnen de commissie zowel voorstanders van het constructivisme als tegenstanders aanwezig waren. We slaagden er wel niet in om de ‘constructivisten’ te overtuigen van het belang elementaire formules op te nemen voor de berekening van de oppervlakte & inhoud.
Voor wereldoriëntatie in het basisonderwijs hebben we vanaf 1976 thematische pakketten verspreid en gewerkt aan de verruiming in de richting vooral van meer ‘sociale wereldoriëntatie’. In 1993 en erna hebben we tegelijk geadviseerd om in de hogere leerjaren voldoende cursorisch onderwijs voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkennis te behouden – naast rijke thema’s. We betreurden dat de eindtermen en de leerplannen de indruk wekten dat dit niet meer belangrijk was. Om te voorkomen dat belangrijke basiskennis verloren zou gaan contacteerden we een uitgeverij voor het opstellen van een leerboek voor geschiedenis en een voor aardrijkskunde.
Het komt er ook telkens op aan alternatieven uit te werken. Naast het protesteren tegen de vele vormen van ontscholing, hebben we bijdragen en boeken geschreven over effectieve didactische aanpakken en over de basiskennis voor rekenen, spelling, lezen, wereldoriëntatie… Omdat de leesmethodes lange tijd te weinig nieuwe en boeiende verhalen teksten bevatten, verspreidden we via ons Projectenfonds vanaf 1976 een bundel met alternatieve leesteksten en poëzie.

Naast het behoud van oude waarden werkten we ook nieuwe invalshoeken voor wiskunde, wereldoriëntatie, lezen, spelling … uit. Een van ons werkte mee aan het opstellen van het remediërend computerprogramma ‘Leeskist’ voor aanvankelijk lezen en aan een meer gestructureerde spellingmethode. Andere redactieleden waren vrij actief op het vlak van het vernieuwen van het taalonderwijs. Nog een andere specialiseerde zich in ‘het filosoferen met kinderen’.


2.8 Steunpunten zorgverbreding en GOK
Op het ‘Forum Basisonderwijs’ over zorgverbreding van 1994 stelden Laevers en Dens dat onze onderwijzers nog te veel bezig waren met basiskennis en instructie (=système d’enseignement). Dens en Laevers stelden voor over te schakelen op het Waalse ‘système d’apprentissage’. Het was nochtans toen al bekend dat de losse Waalse aanpak tweemaal zoveel zittenblijvers en probleemleerlingen opleverde. Op een recente ‘officiële’ GOK-studiedag, lazen we op de uitnodiging: “De ‘klassieke’ onderwijsmethoden die sterk steunen op het klassikaal doorgeven van kennis zijn weinig toegankelijk voor kansarme leerlingen”. Men propageert nog steeds een ontscholingsaanpak die haaks staat op een effectieve achterstandsdidactiek en dit in naam van het beter benutten van onderwijskansen.
Vanaf 1994 deed de overheid een beroep op drie Steunpunten (CEGO, NT2-Leuven, ICO Gent) die alle in naam van de zorgverbreding en gelijke kansen het ontplooiings- en ontscholingsmodel mochten propageren. De grote investering sinds 1994 in GOK-steunpunten werkte aldus contraproductief.

Inzake zorgverbreding publiceerden we al in 1991 een uitgebreide visie op effectieve zorgverbreding en remediëring. We voerden tevens actie voor het verkrijgen van zorgverbredingsuren. De voorbije jaren wezen we voortdurend op het feit dat de visie van het Steunpunt-GOK grotendeels haaks stond op een effectieve aanpak van de zorgverbreding.


2.9 HOBU- en Bologna-hervorming & lerarenopleiding
De HOBU-hervorming van 1994 en de latere Bologna-hervorming leidden tot een sterke toename van de ontscholing in het hoger onderwijs en in de lerarenopleidingen, tot een sterke afname van de contacturen, de instructie en de kennis, tot lagere eisen en tot het bemoeilijken van de niveaubewaking. Niemand minder dan de voorzitter van de Nederlands-Vlaamse accreditatiecommissie, Karl Dittrich, wees hier onlangs op (zie bijdrage verderop).
Ook door het decreet over de basiscompetenties (1997) kwamen de leerinhouden in de lerarenopleiding extra in het gedrang. De flexibilisering van de studies bemoeilijkte bovendien de niveaubewaking. De voorbije 15 jaar bekritiseerden we als lerarenopleiders de uitholling van de leerinhouden via het opdringen van het competentiedenken, de constructivistische leertheorie, het beeld van de student als een zelfstandige ondernemer, de bureaucratisering … De hervorming van de regentaten per 1 september 2007 betekent straks de doodsteek van deze opleiding: de studies zijn niet langer deftig organiseerbaar en betaalbaar. We probeerden vorig jaar nog minister Vdb en zijn medewerkers te overtuigen van de nefastheid van dit hervormingsplan. Tevergeefs. Zelfs de al toegezegde centen om de overgang tussen de oude en de nieuwe structuur (van 3 naar 2 vakken) te bekostigen, werden net voor het indienen van het ontwerp geschrapt. We hebben de voorbije twintig jaar veel aandacht besteed aan de lerenopleidingen. We namen ook het voortouw bij tal van acties. We konden wel een en ander bekomen en voorkomen, maar betreuren dat de voortdurende hervormingen toch een ernstige aantasting van de kwaliteit van de lerarenopleidingen betekenden. In de periode 1970-1995 lag het niveau een heel stuk hoger.

2.10 Media en KLASSE steunden ontscholing
In de media kwamen de voorbije 15 jaar bijna uitsluitend de ontscholers aan het woord, het pedagogisch correcte denken. Zo was de kritiek op de prestatiegerichtheid, de gestelde eisen, de examens en de stress, de rode balpen, het onvoldoende leuk-zijn van het onderwijs … aan de orde van de dag. In de 1-septemberboodschappen van de kwaliteitskranten kregen de leerkrachten steeds te horen dat ze nog te ouderwets werkten. Ook het overheidstijdschrift KLASSE steunt al 15 jaar het ontscholingsdiscours. In januari 2000 stelde KLASSE denigrerend dat we in Vlaanderen nog les gaven zoals in de 19de eeuw. Jan T’Sas (neerlandicus en redactielid KLASSE) wuift in een recente reactie de kritiek op het ontscholingsdiscours van de hand en maakt er zich van af door te stellen dat enkel de moderne taalaanpak “de leerlingen gemotiveerd tot kennis doet komen” (DS, 4 december). KLASSE heeft in het verleden alle kritische geluiden over de ontscholing van het onderwijs genegeerd. Ook in zijn januarinummer doet KLASSE zijn best deed om het debat dood te zwijgen.
3 Besluit
In Onderwijskrant houden we wel al 25 jaar pleidooien voor vernieuwing in continuïteit met behoud van voldoende basiskennis en methodische aanpakken die in het verleden hun deugd bewezen hebben. Al een kwarteeuw voeren we een kruistocht tegen ontscholing allerhande en voor het beter benutten van de talenten van de zwakkere en de betere leerlingen. Dit is en blijft een hoofddoelstelling van Onderwijskrant en van onze vakdidactische publicaties. Jammer genoeg werden er de voorbije jaren veel stappen in de verkeerde richting gezet. Een breed debat over de ontscholing en onderbenutting van talenten is voor ons dan ook welgekomen. Het opiniestuk van Hullebus was niet exhaustief en 100% afgewogen, maar het gaf aanleiding tot honderden reacties en tot een publiek debat. De voorbije 15 jaar hebben we dit niet meer meegemaakt. Het doet ons denken aan de vele reacties destijds op onze actie rond de ‘moderne wiskunde’.
Kunnen we de spreekwoordelijke slinger weer in evenwicht brengen? Kunnen we de nefaste vormen ontscholing weer vervangen door vormen van herscholing of effectief onderwijs? Kunnen we van de kleuterschool tot en met de universiteit weer meer geleide en activerende instructie invoeren? Kunnen we het gezag van de school en de meester versterken? Kunnen we de klassieke criteria voor de niveaubewaking in de lerarenopleiding en in het hoger onderwijs weer terug invoeren? …

Het voorbije massale verzet van leerkrachten en ouders tegen de ontscholing mag ons niet euforisch maken. De ontscholingstrein valt niet zo makkelijk te stoppen. De vele vrijgestelden voor de permanente vernieuwing van het onderwijs zullen niet vlug geneigd zijn om een zekere terugkeer naar oude paden en waarden te aanvaarden en te stimuleren. We zijn bereid om te participeren in verdere acties voor de herscholing van het onderwijs. We hebben geleerd geduld te oefenen en niet te versagen. We troosten ons alvast met de gedachte dat we in het verleden de ontscholing hielpen afremmen en een bijdrage leverden tot het beter benutten van de talenten van de leerlingen.


Bijlage: bondig overzicht van vormen van ontscholing
Minder directe instructie en begeleiding & evaluatie van persoonlijk werk. - Voortdurende ontscholingsdruk vanwege overheid en vernieuwingsestablishment. Het schrappen van het jaarklassenprincipe in het decreet basisonderwijs. Minder niveaubewaking vanwege inspectie. - Prestatievijandig klimaat. - Minder lijn en systeem in de vakken, minder structuur en leerlijnen, minder grammatica, minder lijn in geschiedenis, minder systeem bij de exacte vakken, een minder gerichte aanpak in het basisonderwijs, vage eindtermen en leerplannen voor bepaalde domeinen. - Daling van niveau van onderwijs; met inbegrip van de lerarenopleidingen. -Nadruk op ‘zelf ontdekken’, ‘zelf construeren van kennis’ en ‘leren leren’. Het moeizaam zelf laten opzoeken van informatie i.p.v. deze in kernachtig-transparante en coherente lessen en leerboeken aan te bieden. Nieuwlichterij als constructivisme en competentiedenken. ICT als wondermiddel i.p.v. hulpmiddel. -Verschuiving van kennis naar vaardigheden en naar het sociale (de leerling en niet de leerinhoud en leerprestaties staan centraal…). Onderwaardering van basiskennis. -LAT-inclusie: het opdoeken van het principe dat leerlingen voldoende profijt moeten kunnen halen uit de klassikale lessen en aansluiting moeten kunnen vinden bij de groep. - Streven naar zgn. gelijkheid en ‘gelijke resultaten’ dat tot nivellering leidt- zoals het werken met radicaal heterogene klassen binnen comprehensief onderwijs. Radicaal inclusieve klassen die één-op-één-onderwijs vereisen. -Minder eisen en minder aandacht voor examens, cijfers, individuele prestaties - Minder discipline en stilte in klas. - Hier-en-nu gerichtheid: onmiddellijk welbevinden, alles moet als leuk ervaren worden; te grote afstemming op de ‘beperkte’ en egocentrische leefwereld van de leerling. -Schaalvergroting en bureaucratisering (groot aantal managers, veel vergaderen, bezig zijn met ‘structuren’ in plaats van leerinhoud en lessen…).

Getuigenissen over ontscholing & niveaudaling in de pers
Samenstelling: Renske Bos
1 Persartikels
Leraar lanceert actie voor meer kennisgericht onderwijs

artikel van Kim Herbots (DM, 29.11.06)


Ook in Frankrijk en de VS wil men naar minder 'los' onderwijs. 'Ouders moeten hun kinderen weer kunnen helpen', zo luidt het. Na dertig jaar voor de klas kan Marc Hullebus het niet meer aanzien: de kennis van zijn leerlingen gaat jaar na jaar achteruit. Hullebus plant acties. En hij voert een populaire strijd: zijn standpunten vinden wereldwijd bijval.

Marc Hullebus: 'Vaardigheden zijn belangrijk, maar er is wel een basiskennis nodig. Ons onderwijs moet daar weer meer aandacht aan besteden.'

De mail van informaticaleraar Marc Hullebus is ondertussen wijdverspreid in onderwijsland. 'Geen idee hoeveel leraren hem nu al ontvangen hebben, maar het moeten er veel zijn. Ik wil een zo groot mogelijke actiegroep op poten zetten en de verantwoordelijken op het matje roepen.'


"Ik heb tot nu toe één negatieve reactie gekregen", zegt hij. “De rest steunt mij. De druppel die de emmer deed overlopen, was een doorlichting in september waardoor onze taalleerkrachten helemaal gedemotiveerd waren. Ze hadden te horen gekregen dat ze nog maar maximaal 40 procent kennis mochten geven. Liefst nog minder. Voor de rest moet het om vaardigheden draaien. Dat is in feite al tien jaar zo. Vaardigheden zijn belangrijk, begrijp me niet verkeerd, maar er is wel een basiskennis nodig. Ons onderwijs moet weer meer aandacht aan die kennis besteden."

Acties in Nederland zoals die van leerlingen van het Friesland College te Heerenveen die de school bezetten om meer kennisgericht onderwijs te eisen, en die van leerkrachten in de Utrechtse Vrije School die de zeggenschap van een school overnamen om kennisgericht onderwijs te herwaarderen, deden Hullebus in zijn pen kruipen. Hij schreef een pamflet van zeven bladzijden waarin hij oorzaken aanduidt, maar ook oplossingen biedt. Zo pleit hij voor verplichte studieschema's voor leerlingen en een manier van werken waarin leerkrachten eerst een kennislaag opbouwen en vervolgens pas overstappen op vaardigheden.


Dat laatste is een tendens die meer en meer gehoor lijkt te vinden. Voor zijn actie ging Hullebus aankloppen bij Wilfried Decoo, didacticus aan de Universiteit Antwerpen. "Als academicus ga ik niet mee op de barricades staan", zegt Decoo, "maar ik kan wel zorgen voor een wetenschappelijke onderbouw en voor de nuancering van een gevoel dat leeft bij heel veel leerkrachten."


En niet alleen in ons land. Op verzoek van de Franse minister van Onderwijs hebben wetenschappers een rapport voorbereid waarin gepleit wordt om opnieuw een eenduidig taalonderwijs met grammatica in te voeren. Wie kinderen heeft, kan vaak niet meer volgen. Een werkwoord is een doe-woord geworden en een gezegde is niet meer een welomlijnd begrip maar gewoon alles wat niet onderwerp of werkwoord is. Daar wil men in Frankrijk van af. 'Ouders en grootouders moeten hun kinderen kunnen helpen' is de boutade die duidelijk maakt dat er een terugkeer naar een uniform systeem moet komen.


"In de VS zijn ze ook al teruggekomen van die globale onderwijsaanpak", zegt Decoo. "Bij ons zal dat ook wel komen. Wij hinken altijd een jaar of tien achterop. Toch is zo'n actie nodig: als je wilt dat er iets verandert, heb je voortrekkers zoals meneer Hullebus nodig om de maatschappij te sensibiliseren." "De reden voor die terugkeer naar duidelijke instructies is vooral van sociale aard", vervolgt Decoo. "Een benadering waarin de leerling alles zelf moet ontdekken, werkt ongetwijfeld voor sommige leerlingen, maar sociaal zwakkeren zijn de dupe. Andere leerlingen kunnen terugvallen op hun ouders voor extra uitleg, zij vaak niet. In de Verenigde Staten is men ook teruggekomen van die losse aanpak: leerlingen bij het handje nemen komt bepaalde groepen ten goede."
Belang van Kennis: Walter Pauli, hoofdredacteur DM (DM, 5.12.06)

Marc Hullebus is sinds kort geen onbekende meer in de Vlaamse onderwijswereld. De man, een leraar met dertig jaar ervaring, liet een mail circuleren die blijkbaar een open zenuw raakte in tal van Vlaamse scholen en bij de pedagogen die het onderwijs begeleiden en bestuderen. Vandaag reageert zelfs onderwijsminister Frank Vandenbroucke. Wat voor behartenswaardigs Hullebus dan wel zei? Wel, de man heeft de buik vol van het zogenaamde 'ervaringsgerichte onderwijs'. Hij vraagt dat er meer aandacht uitgaat naar kennisonderwijs. Welja, zoals vroeger. Wat Hullebus stoort, is dat het onderwijs te veel aandacht schenkt aan het aanleren van allerlei vaardigheden en dat dit te veel ten koste gaat van het aanleren van kennis.


Het debat kwam op gang en zelfs Frank Vandenbroucke formuleert nu zijn antwoord. Hij wil niet terug naar het traditionele kennisgerichte onderwijs. Maar hij vindt wel dat de eindtermen van het taal- en wetenschapsonderwijs aangescherpt moeten worden, om vaardigheden en kennis nog meer dan vroeger hand in hand te laten gaan. Zonder dat de minister het met zoveel woorden zegt, impliceert dit dat er wellicht enige nood was om de balans wat meer in evenwicht te brengen.


Het klinkt natuurlijk niet erg modieus, soms zelfs antipedagogisch, zeggen dat de overdracht van kennis an sich soms belangrijk is. Dat er af en toe feiten, namen, data, formules, naamvallen, woorden, spellingregels misschien wel gekend moeten zijn. Dit is geen pleidooi voor de school van 'de meester weet het beter', voor de school die geschiedenis deed samenvallen met het uit het hoofd kunnen opdreunen van de data van de Unie van Atrecht (6 januari 1579) en de Unie van Utrecht (23 januari 1579). De avond na het examen is iedereen die quizachtige weetjes al vergeten. Dat heeft met kennisoverdracht dus niets te maken. Je wordt er niet wijzer van, zelfs niet slimmer. En toch is het belangrijk om voldoende kennis over te dragen. Omdat het onderwijs in deze samenleving een van de weinige 'instellingen' is waar kinderen en jongeren op gestructureerde wijze kennis doorgegeven krijgen. Attitudes leren ze in de Chiro ook, vaardigheden in de sportclub, in de rockband, in het internetcafé, you name it. Bovendien is het ook in de snelle maatschappij van de toekomst handiger, en democratischer, om als vanzelf te kennen wat je nu eenmaal moet weten. Het is handig als je zonder fouten kunt schrijven. Het is democratisch dat foutloos schrijven niet alleen een voorrecht is voor wie voor zijn klastaakjes beschikt over een spellingchecker. Een volstrekt barre toekomst lijkt het Nederlandse model te zijn, waar men, juist omdat er zo goed als geen publiek doorgegeven kennis meer is, een van hogerhand opgelegde 'canon' wil doorvoeren, van feiten die de jonge Nederlanders straks móéten kennen. Dat lijkt pas een onvrije toekomst, veroorzaakt door te veel onwetendheid: als de jongeren van straks moeten weten dat dit schilderij, die uitvinding belangrijk zijn, omdat ze zelf nooit gehoord hebben van andere schilders of wetenschappers. Dan valt zelfs de vrijheid tot kiezen weg, als men niets meer kent. Als het onderwijs niet meer in staat is op een degelijke en interessante wijze relevante 'kennis' door te geven, heeft dit land een probleem in de kennismaatschappij van straks.

Download 0.96 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page