Mga Pangkatang Pagdarasal Medjugorje- ang Takipsilim at Ang Kahalagahan ng mga Pangkatang PagdarsalDownload 262.84 Kb.
Page1/15
Date26.03.2017
Size262.84 Kb.
#15283
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Mga Pangkatang Pagdarasal
Medjugorje- Ang Takipsilim

at

Ang Kahalagahan ng mga Pangkatang Pagdarsal
Kinalap at Isina-ayos

ni

Joseph E. McNamaraSycamore, Il.

Isinalin sa Pilipino

nina

Zor de Leon at George Busto

Laguna Philippines

Ang pagkakatukoy dito ng mga pagpapakita sa Medjugorje ay hindi upang gawin itong tunay sa bahagi ng Tagalimbag na humaharap sa hatol ng “Holy See” patungkol sa bagay na ito.


Ang mga tulong nila Agnes Padre (Philippines), Carmen Thoennissen (Switzerland), Lilibeth Coo (Melbourne) at ng yumaong si Cleo Morabito (Melbourne) sa pagsasaling ito ay malugod ring pinasasalamatan.
Tagatangkilik: Worldwide Prayer Groups,

67 Belmont Crescent, Montmorency,

Victoria 3094, Australia

The Roman Catholic Archbishop of Manila

121 Arzobispo Street, Intramuros

P.O. Box 132, Manila

Philippines
Ang pananalangin ay tunay na napakahalaga sa buhay ng isang tagapagsunod

ni Kristo. Tunay na ito ang sandaling pinakamahalaga sa ating araw araw

na buhay ang ating pakikipag ugnayan sa Diyos. "Manalangin . . .

manalangin . . . manalangin" ‑ ito rin ang patuloy na paanyaya sa atin

ng Mahal na Birhen sa lahat ng kanyang pagpapakita na nagmula pa noon

hanggang sa kasalukuyan.


Ang pananalangin mula sa puso o 'Prayer with the Heart' ay ang pagtawag

sa atin ngayon. Ito'y nangangahulugan na patuloy ang pag-aalay ng ating

puso at ng ating buong sarili sa Diyos, hanggang ang ating mga puso ay

matulad sa Kanyang Pusong nag-uumapaw sa pagmamahal at pagpapatawad. Si

Maria ang modelo ng taong nananalangin mula sa puso. Siya na nagmahal

hanggang sa kasukdu-sukdulan. Siya rin ang salamin natin kung paano gawin

na ang Diyos ang siyang una at ang pinakamahalaga sa ating buhay.
Ang pagbuo ng mga pangkatang pagdarasal o 'Prayer Groups' ay isang

konkretong pagtugon sa paanyayang ito. Ito ay isang kalugod-lugod na

pamamaraan upang ating isakatuparan ang naisin ng ating Panginoon na

manalangin ng walang patid. Maari itong simulan sa ating pamilya, parokya

at sa iba't‑ibang sektor ng ating sambayanan. Ibalik o hindi kaya'y

pagpanibaguhin muli ang panalangin sa ating mga tahanan at ang pangkatang

pagdarasal sa ating Sambayanang Kristiyano.
Anyayahan natin ang lahat na manalangin at makibahagi sa pagdiriwang ng

Banal na Eukaristiya. Sama‑sama tayong magbalik-loob sa Diyos sa

pamamagitan ng panalangin at pagbabalik‑loob ng ating mga puso, upang sa

gayon ang kapayapaan at pagbabago ay maganap sa ating lipunang

ginagalawan.
Lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng bumuo ng aklat na ito at sa mga

nagsalin nito sa wikang Tagalog . Nawa'y ang pananalangin at pangkatang

pagdarasal ang maging daan natin upang makatugon sa kahilingan at

pagtawag ng ating Mahal na Ina.

+ JAIME L. CARD1NAL SIN

Arsobispo ng Maynila
MGA NILALAMAN


PAGDARASAL 8

PAG-AALAY 9

PAMBUNGAD 10

PAUNANG SALITA 12

K A B A N A T A I 12

Bakit Pagdarasal At Bakit Pangkatang Pagdarasal? 13

Mga Mensahe sa Pagdarasal ng ating Mahal na Ina 13

Mga Mensahe ng Mahal na Birhen sa Pangkatang Panalangin 14

Mga Pahayag ni Ivan Dragicevic, isang bisyonaryo sa Pangkatang Pagdarasal 15

Ang Mga Mensahe ng ating Kabanalbanalang Birhen sa Kalagayan ng Mundo 15

K A B A N A T A 2 16

Ang Panalangin Mula sa Puso Ay Ang Pinakamahalaga 16

Ang Pagdarasal Ay Pakikipag-usap Sa Diyos 16

Ang pagdarasal Mula sa Puso ay Tunay na Pagtutuon ng ating mga Pagpapahalaga sa Diyos. 17

Paano Natin Malalaman Kung Tayo ay Nagdarasal Nang Mula sa Puso? 17

K A B A N A T A 3 18

Paano ang Pagdarasal Mula sa Puso 18

Pagdarasal Para Sa Mga Handog ng Banal na Espiritu 18

Dapat Tayong Mag-ehersisyo (Magdasal) Tulad sa Isang Manlalaro 20

Mga Tunay na Pangyayari ng Pamamaraan na Maaaring Maranasan 21

Tahimik na Oras Kasama ang Mahal na Ama 22

K A B A N A T A 4 23

Pinuno ng Pangkatang Pagdarasal Mga Tungkulin 23

Ang mga mamumuno ay maaaring mga Pari, mga Relihiyoso, Pangkaraniwang Tao at mga Magulang. 23

Ang Pangkatang Pagdarasal ay Maaaring Magsimula sa Tahanan 24

Mga Tungkulin ng Isang Pinuno ng Pangkatang Pagdarasal 25

K A B A N A T A 5 27

Ang Tungkulin ng mga Kasapi ng Pangkatang Pagdarasal 27

Ang mga Tuntunin ng Mahal na Birhen sa Pangkatang Pagdarasal 27

Iwaksi ang takot 27

Pag-aayuno 27

Magdasal sa Buong Maghapon 27

Pagbabalikang-loob 28

Pagtawag sa kabanalan 28

Mga banal na bagay sa tahanan 29

Ang pakikipagrelasyon sa diyos 29

K A B A N A T A 6 30

Mga Maaaring Anyo Ng Pangkatang Pagdarasal 30

Ang rosaryo at paano dinadasal ito 31

Ang mga Misteryo sa Tuwa: 32

Ang mga Misteryo sa Hapio: 32

Ang Misteryo sa Luwalhati: 32

Ang Pinakadakila na Panalangin 33

Ang Anyo ng Pangkatang Pagdarasal 34

Halimbawa kung papaano ang anyo ng isang Pangkatang pagdarasal ay tunay na gumagawa. 35

Kasaysayan ng Pagsimula ng Isang Pangkatang Pagdarasal 35

Porma / Anyo Ng Pangkatang Pagdarasal 36

Parokya ng Sta. Maria Goretti - Scottsdale, Arizona 36

Pang Matandang Pangkatang Pagdarasal 37

Pambatang Matandang Pangkatang Pagdarasal 37

Pangkabataang Pangkatang Pagdarasal 37

Mga Pangkatang Pagdarasal sa Medjugorje 38

K A B A N A T A 7 39

Ang Gamit Ng Musika Sa Isang Pangkatang Pagdarasal 39

K A B A N A T A 8 41

Mga Pamamaraan At Mga Pahiwatig Na Makaragdag Sa Uri Ng 41

Pangkatang Pagdarasal 41

D U G T O N G 44

Palaisipan Tungkol Sa Mga Pangkatang Pagdarasal At Kahalagahan Ng 44

Mga Pangkatang Pagdarasal Sa Mundong Kasalukuyan. 44

(Isinalin mula sa panulat ni Ivan Dagicevic, bisyonaryo ng Medugorje) 44

Paano Magsimula Ng Mga Pangkatang Pagdarasal 46

Layunin ng Panalangin. 46

Mga Mensahe Mula Sa Ating Mahal Na Birhen Tungkol Sa Panalangin 47

Mga Mensahe Mula Sa Reyne Ng Kapayapaan Na Ibinigay Sa Medjugorje 48

Download 262.84 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page