Masarykova univerzitaDownload 0.49 Mb.
Page1/10
Date30.04.2018
Size0.49 Mb.
#42402
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
MASARYKOVA UNIVERZITA

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Katedra anglického jazyka a literatury


Axiological Dynamics
in Samuel Beckett's PLAYS

Diplomová práce

Brno 2015

Autor práce: Vedoucí práce:
Bc. Monika Chmelařová Mgr. Jaroslav Izavčuk

Anotace

Předmětem diplomové práce Axiologické proměny v dramatickém díle Samuela Becketta je analýza Beckettových her s tematicky vyměřenou interpretací za účelem stanovení prvků v axiologické rovině. Stěžejním cílem práce je vymezení klíčových hodnot v autorově dramatické tvorbě, obsáhnutí charakteru a stimulů axiologické dynamiky. Práce je založena na kritickém zhodnocení autobiografie a vývoje hodnotové orientace Samuela Becketta na poli osobním i autorském, a to při posouzení vývoje hodnot již od počátku autorova života a tvorby. Beckettovy hry jsou výsledkem již vlastní specifické poetiky; práce si dává za cíl sledovat, co přispělo k jejímu utvoření, jaké hodnoty jsou v jeho dramatu zastoupeny a jakým způsobem se jeho dramatická tvorba axiologicky vyvíjí. Výstupem práce je kritický pohled na co nejkomplexnější autorovo dramatické dílo z pohledu hodnot a stanovení příčin těchto proměn, a to v tematicko-komparativním a diachronním (tj. chronologickém) pojetí.Abstract

The subject of the diploma thesis Axiological Dynamics in Samuel Beckett's Plays is a thematically determined interpretation with the intention to determine features within the axiological level. The crucial part of the thesis is the determination of significant values in author's dramatic works, characterization of nature and stimuli of axiological dynamics. The thesis is based on critical evaluation of autobiography and development of value orientation of Samuel Beckett in private and authorial fields, i. e. with consideration of the development of values from the beginning of author's life and work. Beckett's plays are the result of his own specific poetics; the thesis determines its goal to appoint the features which contributed to its formation, which values are represented in his dramatic work and in which manner his drama develops in terms of axiology. The outcome of the thesis is a critical view at author's complex dramatic work from the point of values and the determination of causes contributing to this change,


i. e. in thematically-comparative and diachronic (chronological) concept.

Keywords

Axiology, Value, Experience, Disillusionment, Epistemology, Agnosticism, Marginal situation, Materialism, Suffering, Nostalgia, Dynamics, Compensation, Apocryphal being, Dependency, Apathy, Limitation, Relationship, Hierarchy, Human needs (A. Maslow), EmotionsKlíčová slova

axiologie, hodnota, zkušenost, deziluze, gnozeologie, agnosticismus, marginální situace, materialismus, utrpení, nostalgie, dynamika, kompenzace, neautentické bytí, závislost, apatie, omezenost, vztah, hierarchie, lidské potřeby (A. Maslow), emoce

Declaration:

I declare I was working on the thesis Axiological Dynamics in Samuel Beckett's Plays independently, under the supervision of Mgr. Jaroslav Izavčuk, using only the sources listed in the bibliography section, in accordance with Disciplinary Regulations for Students of Masaryk University Faculty of Education and act no. 121/200 concerning the copyright, the rights related to copyright and change of laws (copyright laws), as amended.


In Brno, 30th March, 2015 _________________________________
Signature of the author


Acknowledgement

I would like to to express my great gratitude to the supervisor of my diploma thesis,


Mgr. Jaroslav Izavčuk, for his guidance, help, professional advice, willing attitude and valuable comments he provided all the time of the development of my diploma thesis.

Download 0.49 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page