Inhoudsopgave 1 Faculty of Sciences 8Download 3.33 Mb.
Page16/19
Date09.11.2016
Size3.33 Mb.
#1231
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
subject

ICT in a social context

code

400107

credits

4

period

1 and 2

lecturer

drs. W. Rekers (FEW, coordination), Jan Willem van Doorn (LogicaCMG), Joop Daalmeijer (Radio Nederland Wereldomroep), staff from the Computer/Law Institute (VU))

content

This course aims to introduce participants to the social context of ICT. This is done in four parts taught by different lecturers.

 • part one, taught by Jan Willem van Doorn deals with ICT in practice. ICT is studied from a commercial point of view. Ethical issues are also discussed from the point of view of the management of a large software firm;

 • in part two, taught by lawyers from the Computer/Law Institute, the legal aspects of ICT are discussed;

 • part three, taught by Joop Daalmeijer, journalist, editor in chief and manager, is devoted to a journalistic reflection on some trends in the development of the information society;

 • part four, taught by Weinand Rekers, concerns ethics and professional codes.

form of tuition

Lectures (mainly in English).

literature

Lecture notes (in English).

mode of assessment

Written exam (in English).

entry requirements

None.

target audience

 mCS, mBMI, 3AI, mAI, mIS.
subject

Image Acquisition in Medicine and Biology

code

420133

 

Location: Academic Medical Center, dept. Medical Physics
Monday, 14-17

lecturer

dr.ir G.L.J. Streekstra (g.j.streekstra@amc.uva.nl)

credits

6

period

4 and 5

content

The course consists of an overview of state of the art image acquisition techniques that are employed in medical practice and in biomedical research. The focus is on the physical principles of image acquisition. The techniques that are treated in the course are CT, MRI, (confocal) microscopy and OCT. The utilization of the techniques will be illustrated with examples from medical research practice.

form of tuition

Lectures and practical work.

mode of assessment

Written examination and oral report.

target audience

mPhy, mCh
subject

Individual Programming Assignment

code

400388

lecturer

various lecturers

credits

9

period

5 and 6

period

Various

content

Individual programming assignments comprise programming projects, often related to existing research programs in computer systems, which can be taken instead of a practical in compiler construction, computer networks, operating systems, or network programming. There is no set course description as each assignment is negotiated individually with the professor supervising and grading the project. The assignment aims to offer students challenging projects that are often research-oriented by nature. While some possible projects are advertised on the web (see http://www.cs.vu.nl/cs/projects-en.html), students are strongly advised to talk to staff members individually to see whether they have a project that matches the student's interest, as well as the capacity to supervise such a project.

target audience

mPDCS
subject

Industrial Statistics

code

400408

credits

6

lecturer

ir. F.H. van der Meulen (Phone: +31 (0) 20 525 5203. e-mail: F.H.vanderMeulen@uva.nl)

period

Semester 1

aim

Knowledge of measurement system analysis, control charts, design of experiments, statistical process control, and six sigma. Practice in statistical software.

content

Industrial statistics at the UvA is coordinated by the Institute for Business and Industrial Statistics (IBIS UvA). In this course several topics from industrial statistics are treated:

 • Statistical process control, in particular control charts.

 • Design and analysis of experiments: simple comparative experiments, analysis of variance, factorial designs, regression analysis, random effects models, measurement system analysis. 

 • Six Sigma programme: a methodology for conducting improvement projects based on statistical investigation. The popularity of this programme has increased enormously over the past decade.

All theory will be illustrated by examples from practice using statistical software.

form of tuition

Interactive; a lot of work should be done by the student at home.

literature

Montgomery, D.C., Design and Analysis of Experiments fifth edition. John Wiley and Sons, 2001 and Articles.

mode of assessment

Exercises and oral examination. Assignments, both oral and written

entry requirements

Introduction in probability and mathematical statistics.

target audience

mMath, mSFM

remarks

Registration via http://studieweb.student.uva.nl 4 weeks prior to the start of the course. UvA code: ST402076. Course registration includes registration for the examination. Registration is also possible at the Education Office, phone: 525 7100, e-mail: ondwns@science.uva.nl

Consult the schedules at http://www.student.uva.nl or contact the coordinator.Location: UvA.
subject

Infinite Dimensional Dynamical Systems (PDE)

code

400444

credits

8

period

4 and 5

target audience

mMath

remarks

This course is part of the joint national master programme in mathematics.
For schedules, course locations and course descriptions see http://www.mastermath.nl.
Registration required via http://www.mastermath.nl.
subject

Information Retrieval

code

400435

lecturers

dr. A. Hess; dr L. Aroyo; dr. K.S. Schlobach

credits

6

period

2

aim

The aim of this course is to introduce the basic concepts of Information Retrieval, and to give students the knowledge to adopt and apply existing Information Retrieval tools for practical applications.

content

Information Retrieval is the discipline of providing access to information stored in textual documents within a large collection. In the course, we introduce the basic concepts of Information Retrieval, including representation of documents, retrieval models and algorithms for clustering and classification.

form of tuition

2 hours lecture, and 2 hours practical sessions per week, in a period of 7 weeks, plus a significant time for practical work.

mode of assessment

3 practical assignments.

entry requirements

Programming skills will be an advantage.

target audience

Master AI, in particular the specialization "Knowledge Technology and Intelligent Internet Applications", and the Master "Information Science".
naam

Inleiding (B1)

code

200101

studiepunten

5,8

coördinator

mr. J. Zwart (kamer 7A-37, tel. (020) 59 86326)

periode

week 35 - 39

doel

De student maakt kennis met alle onderdelen van het recht waar hij of zij in het eerste jaar mee geconfronteerd wordt.

inhoud

Centraal in het vak Inleiding staat het juridisch proces. Mede aan de hand van een aantal concrete gevallen, die in werkgroepen besproken zullen worden, wordt geïllustreerd hoe in strafrecht, in burgerlijk recht, in bestuursrecht en in Europees recht de procesgang is. Duidelijk zal ook worden dat in het proces bepaald wordt wat recht is. Maar daarvóór moet er altijd ook al recht zijn. Aandacht wordt daarom ook geschonken aan een eerste benadering van wat recht is en hoe recht tot stand gekomen is. Ook een aantal rechtshistorische aspecten van het proces wordt behandeld.

werkwijze

Iedere week wordt zes uur hoorcollege en vijf uur werkcollege gegeven. Daarnaast is ruimte gereserveerd voor begeleiding door het mentoraat en excursies.

literatuur

Het te bestuderen materiaal is samengebundeld in een syllabus Inleiding, te verkrijgen bij de VU boekhandel. Ook verplicht is een wettenbundel (2006/2007), naar keuze van Kluwer of Sdu.
De collegestof is eveneens verplicht.

toetsing

Schriftelijk tentamen.

opmerkingen

Het vak wordt onder verantwoordelijkheid van de sectie Encyclopedie gegeven door alle afdelingen en secties die eerste jaars onderwijs verzorgen. Ook worden onderdelen verzorgd door het mentoraat.
naam

Inleiding besliskunde

code

400029

studiepunten

6

periode

1 en 2

docent

prof.dr. H.C. Tijms

doel

Kennis en inzicht hebben in het opstellen van OR-modellen en hun oplossingsmethoden.

inhoud

In deze inleiding zal het accent liggen op het opstellen van wiskundige modellen voor diverse optimaliseringsproblemen. Daarnaast worden de basisideeën besproken van de wiskundige technieken waarmee deze modellen worden doorgerekend. In het college is het gebruik van educatieve software voor het oplossen van de wiskundige optimaliseringsproblemen geïntegreerd. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • lineaire programmering (modelformuleringen, simplex algoritme, schaduwprijzen, gevoeligheidsanalyse);

 • netwerkanalyse (kortste-pad algoritme, minumum-opspannende boom, Steiner probleem);

 • geheeltallige en combinatorische optimalisering (modelformuleringen, 0-1 variabelen, branch-en -bound methode, heuristieken);

 • sequentiele beslissingsproblemen (dynamische optimalisering);

 • vooraadtheorie (de EOQ-formule, Silver-Meal heuristiek).

werkwijze

Hoorcollege: 2 uur per week; practicum: 2 uur per week.

literatuur

Tijms, H.C., Inleiding in de Operationele Analyse tweede druk. Utrecht: Epsilon, 2004.

toetsing

Via twee deeltentamens aan het einde van periode 1 en periode 2.

doelgroep

1BWI, 1W
naam

Inleiding bioinformatica

code

430020

docent

prof.dr. J. Heringa

studiepunten

6

periode

4 en 5

doel

Het vak geeft een overzicht van de belangrijkste bioinformatica technieken.

inhoud

Er wordt een inleiding in de Bioinformatica gepresenteerd, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Biomoleculaire en genomics databases (genoom, sequentie, secundaire en tertiaire structuur, afgeleide databases, etc.)

 • Sequentie analyse (alignment, dynamic programming, sequence database searching)

 • Algoritmen voor secundaire en tertiaire structuurvoorspelling.

 • Genexpressie data analyse.

 • Genomics datamining (vinden van functionele relaties, genetische netwerken, comparative genomics).

werkwijze

Hoorcollege.

literatuur

Bioinformatics and Molecular Evolution, Paul G. Higgs en Teresa K. Attwood (Blackwell Publishing), 2005, ISBN (Pbk) 1405106832.

toetsing

Schriftelijk tentamen.

doelgroep

2MNW, 3F, 3S
naam

Inleiding in de Psychologie voor AI

code

811012

studiepunten

4

contacturen

112 (3 schriftelijk tentamen, 16 hoorcollege, 93 zelfstudie)

periode

1

docent

dr. W. Donk

doel

Een eerste kennismaking met het vakgebied psychologie waarbij niet alleen zal worden ingegaan op inhoudelijke aspecten van het vakgebied maar ook op het belang van de verschillende methodologische aspecten die een rol spelen bij het doen van onderzoek binnen de psychologie.

inhoud

Na een inleiding (theorievorming binnen de psychologie, onderzoeksmethoden) komen aan de orde de biologische basis van gedrag, motivatie, leren, sensorische processen, perceptie, geheugen, denken en kennis, en intelligentie.

werkwijze

Hoorcolleges

literatuur

Gleitman, H., Fridlund, A.J., & Reisberg, D. (2004). Psychology (6th edition). New York: Norton & Company Inc.

toetsing

schriftelijk tentamen
met multiple-choice vragen.


naam

Inleiding programmeren I

code

400150

studiepunten

4

periode

1 en 2

docent

ir. M.P.H. Huntjens

doel

Het doel van de cursus is algoritmisch leren denken, gestructureerd leren programmeren en het verwerven van inzicht in de manier waarop computers gebruikt kunnen worden om problemen op te lossen.

inhoud

Primitieve types, declaraties, expressies, toekenningsopdracht, keuze-opdrachten, herhalingsopdrachten, methoden, I/O, arrays, classes, instanties van classes (objecten), standaard classes String en Math, ontwerpen maken, twee-dimensionale arrays, meerdere objecten tegelijk gebruiken in een programma.

werkwijze

Hoorcollege met een parallel practicum.

literatuur

Een nog nader te bepalen boek dat op het eerste college verkocht zal worden en het dictaat Practicumhandleiding Inleiding Programmeren.

toetsing

Via practicumopgaven.

doelgroep

1I, 1BWI, 1AI, 1IK, 2W.
naam

Inleiding programmeren II

code

400151

studiepunten

3

periode

4

docent

ir. M.P.H. Huntjens

doel

Zie inleiding programmeren I.

inhoud

Recursie, lineair search, binary search, standard class StringBuffer.

werkwijze

Hoorcollege.

literatuur

Zie inleiding programmeren I.

toetsing

Schriftelijk.

doelgroep

1I, 1BWI, 1AI, 1IK

voorkennis

Inleiding programmeren I (400150)
naam

Inleiding programmeren II practicum

code

400085

studiepunten

2

periode

4

docent

ir. M.P.H. Huntjens

doel

Het opdoen van praktijkervaring met de in de colleges Inleiding Programmeren I en II behandelde stof.

inhoud

Afsluitende opgave over de stof van Inleiding Programmeren I en een opgave over het onderwerp recursie.

werkwijze

Practicum.

literatuur

Practicumhandleiding Inleiding Programmeren.

toetsing

Via practicumopgaven.

doelgroep

1I, 1BWI, 1AI, 1IK

voorkennis

Vereist voor deelname aan het practicum: Inleiding programmeren I (400150).


naam

Inleiding syntaxis, 1

code

539151

docent

dr. H.D. van der Vliet

studiepunten

5

contacturen

28 (28 werkcollege)

periode

1

doel

Het verwerven van vaardigheden om met behulp van een theoretisch model inzicht te verkrijgen in de syntactische structuur van een taal

inhoud

Inleiding in de generatieve syntaxis: de bouw van woordgroepen, lexicale en functionele projecties, de verplaatsing van constituenten

literatuur

E. Van Gelderen (2002) An introduction to the grammar of English. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins

toetsing

Schriftelijk tentamen

doelgroep

1e jaars studenten major Taalwetenschap

opmerkingen

 • Vormt samen met Kindertaalverwerving (541015) een minoronderdeel

 • Inschrijven verplicht via TIS
naam

Inleiding wetenschapsfilosofie

code

150006

docent

prof.dr. J.A. Radder (kamer 13A-32, tel. (020) 59 86689, e-mail ja.radder@ph.vu.nl)

studiepunten

6

periode

1

doel

Je verwerft op een inleidend niveau kennis van en inzicht in de belangrijkste stromingen en problemen in de hedendaagse wetenschapsfilosofie. Dit impliceert ook kennis en inzicht ten aanzien van de verwevenheid van wetenschap en technologie en de ethische en maatschappelijke vragen die deze oproepen.

inhoud

De volgende onderwerpen komen in zes achtereenvolgende weken aan de orde:

 • De klassieke wetenschapsfilosofie (logisch positivisme en Popper);

 • Het historische en sociologische wetenschapsonderzoek (Kuhn, Latour e.a.);

 • De problematiek van realisme en reductionisme;

 • Filosofie van de sociale en menswetenschappen;

 • De relaties tussen wetenschap en technologie;

 • Maatschappelijke en ethische vragen rond wetenschap en technologie (de rol van gender; verantwoordelijkheid).

werkwijze

Per week zijn er zes contacturen. In 2x2 uur worden twee aspecten van het betreffende onderwerp behandeld. De andere twee uur worden besteed aan opdrachten, oefening, video's e.d.

literatuur

De verplichte literatuur bestaat uit het boek van Gerard de Vries, De ontwikkeling van wetenschap (Groningen: Wolters-Noordhoff, alleen de 3e of hogere druk) en uit de bij de VU-boekhandel verkrijgbare reader Inleiding Wetenschapsfilosofie.

toetsing

Schriftelijk tentamen over de collegestof en literatuur. Uitvoeren opdrachten tijdens colleges.


naam

Inleiding wijsgerige antropologie

code

150005

docent

dr. L.D. Derksen (kamer 13A-40, tel. (020) 59 86684, e-mail ld.derksen@ph.vu.nl)

studiepunten

6

periode

5

doel

Dit college is bedoeld als een eerste oriëntatie in wijsgerige theorieën over de mens en als een introductie tot theoretische benaderingen van de wijsgerige antropologie.
Op dit college krijg je inzicht in de lichaam-geestproblematiek door teksten te lezen op het gebied van de hedendaagse philosophy of mind. Je maakt kennis met de ideeën van vooraanstaande auteurs op dit gebied en met actuele discussies over dit onderwerp. Ook oefen je vaardigheden, zoals het geven van een inleiding op een tekst tijdens een college, het opzoeken van achtergrondinformatie, het formuleren van filosofische vragen, en het beargumenteren van een eigen standpunt over kwesties die worden besproken.

inhoud

In The Mind's I komen diverse wijsgerig-antropologische vragen aan de orde. Het boek begint met een bespreking van vragen naar het zelfbesef van de mens, de menselijke identiteit en subjectiviteit. Vervolgens wordt de vraag besproken of functionalistische theorieën het denken en het zelfbewustzijn kunnen verklaren. Deze vraag heeft te maken met de vraag of de gestructureerdheid van de materie van de hersenen de oorzaak kan zijn van het ontstaan van de geest. Wat de verhouding lichaam-geest betreft komen een aantal centrale theorieën aan bod: het materialisme, het spiritualisme, het interactionisme en de evolutietheorie. Ook worden de gevolgen van visies op de geest besproken, zoals de vraag naar het bestaan van de ziel en de menselijke vrijheid, de verhouding mens en dier, en de mogelijkheid de subjectiviteit objectief te denken.
Het boek bevat bijdragen van o.a. Borges, Turing, Dawkins, Searle, Nagel, Dennett, Hofstadter, Lem, Wheelis en Smullyan.

literatuur

D.R. Hofstadter en D.C. Dennett, red.  The Mind's I. Fantasies and Reflections on Self and Soul. London, Penguin, 2001.

toetsing

schriftelijke tentamen.
naam

Inleiding wijsgerige ethiek

code

150007

docent

dr. A.C.M. Roothaan (kamer 13A-27, tel. (020) 59 86680, e-mail acm.roothaan@ph.vu.nl)

studiepunten

6

periode

2

doel

Deze module geeft een inleiding in de wijsgerige ethiek. Vanuit bestudering van gezondheidsethische casussen leer je ethische begrippen en stromingen kennen. We behandelen hedendaagse stromingen in de ethiek. Daarbij gaan we op zoek naar hun filosofische achtergronden. Je leert, door gezamenlijke discussie, welke standpunten in ethische casussen worden ingenomen. We oefenen in het beargumenteren van standpunten. Daarnaast oefen je nog een aantal vaardigheden. Zelfstandig en kritisch gebruik van bibliotheek en internet, en presentatie van wat je bestudeerd hebt zijn belangrijk. Maar ook zullen we samen wijsgerige teksten lezen en analyseren. Deze worden in het Engels en Duits gelezen.
Om de module af te ronden moet je de ethische casussen kunnen behandelen vanuit verschillende perspectieven. Daarbij moet je zinvol gebruik kunnen maken van ethische begrippen. Ook moet je kunnen uitleggen wat verschillende ethische stromingen inhouden. Je moet een keuze kunnen maken voor een bepaald standpunt en dat wijsgerig kunnen onderbouwen.
Tenslotte moet je daarbij kunnen verwijzen naar wijsgerige grondteksten.

inhoud

Voor dit college bestudeer je een recent boek over gezondsethiek en een reader met primaire filosofische teksten. Het boek belicht steeds casussen (morele dilemma's aan de hand van concrete gevallen) vanuit verschillende ethische stromingen. Bovendien kun je lezen in welke filosofische posities deze stromingen gefundeerd zijn. Stromingen die je leert kennen zijn de principebenadering, de fenomenologische, de narratieve, de hermeneutische, de discoursethische en de zorgethische benadering. Het gaat hier om stromingen die de afgelopen decennia het beeld van de ethiek hebben bepaald, en hedendaagse reacties daarop. Steeds is de vraag of je morele dilemma's kunt behandelen vanuit het beeld van mensen als autonome, redelijke wezens die over zichzelf kunnen beschikken - of dat we juist de lichamelijke, emotionele en sociale factoren van het menselijk bestaan in de ethiek moeten verdisconteren. In de stromingen die je leert kennen wordt teruggegrepen op filosofen uit de traditie als Aristoteles, Kant en Mill. Maar ook hedendaagse filosofen als Merleau-Ponty, Gadamer, Nussbaum en Tronto krijgen ruime aandacht.

literatuur

 • Reader met teksten;

 • G. Widdershoven, Ethiek in de kliniek, Boom, 2000.

toetsing

Schriftelijk tentamen.
subject

Intelligent Interactive Distributed Systems

code

400152

credits

8

period

2 and 3

lecturers

dr. F.M.T. Brazier; dr. B.J. Overeinder

aim

The aim of this course is twofold. The first aim is to acquire knowledge and insight in conceptual design of knowledge intensive systems in multi-agent environments.

The second aim is to acquire skills in the following areas:analysing and modelling complex domains and complex tasks in general;analysing and modelling multi-agent environments in particular, analysis of recent relevant literature; writing reports; presenting results.

content

In this course the main focus is on analysing, modelling and implementing realistic, interactive, intelligent, distributed systems. A realistic example domain involving trading agents is explored in the   course and (mostly) implemented.

form of tuition

A combination of lectures, meetings and practical work.

literature

To be announced during the course (notably articles).

mode of assessment

On the basis of exercises.

entry requirements

The courses Distributed Systems (400130) and BusinessMOdelling and Requirements Engineering (400010) are recommended for Computer Science students. The courses Design of Multi-agent systems (400054) and Behavioural Dynamics (400113) aanbevolen are recommended for Artificial Intelligence students.

target audience

mCS, mAI

remarks

Attendance of lectures/meetings is obligatory; pre-registration is obligatory for this course.
subject

Intelligent Multimedia Technology

code

400441

lecturers

dr. Z. Huang; dr. A.P.W. Eliens

credits

6

period

2

aim

The course aims to provide practical and theoretical knowledge about the application of intelligent multimedia technology in the development of virtual environments.

content

The theoretical part treats research aspects and applications of virtual environments. It also provides an introduction to the distributed logical programming language DLP.
The focus of this course is on the application of intelligent agent technology in the development of virtual environments, for example programming the behavior of avatars and the creation of information services.

In the practical part, students will gain experience with the 'intelligent multimedia platform', which offers a combination of logic programming and Web3D, as well as with the design and realization of a virtual environment using this technology.form of tuition

Lectures and practicum.

literature

Syllabus.

mode of assessment

Essay and practicum assignment.

entry requirements

Multimedia Authoring, or proficiency with VRML.

target audience

3IK-minor MMC, mCS, and interested students.

remarks

For information see: wasp.cs.vu.nl or www.cs.vu.nl/~eliens/imt
subject

Intelligent Web Applications

code

400153

credits

8

period

4 and 5

lecturers

prof.dr. F.A.H. van Harmelen; dr. H. Stuckenschmidt

aim

How to intelligently utilize huge, rich and shared web resources and
services taking into account heterogeneity of sources, user preferences and mobility.

content

The World-Wide Web today is a huge network of information resources which was built in order to broadcast information for human users. Consequently, most of the information on the Web is designed to be suitable for human consumption: The structuring principles are weak, many different kinds of information co-exist, and most of the information is represented as free text. With the increasing size of the web and the availability of new technologies such as mobile applications or smart devices, there is a strong
need for making the information on the World Wide Web accessible to computer programs which search, filter, convert, interpret, and summarize the information for the benefit of the user.
The Semantic Web is a synonym for a World Wide Web whose accessibility is similar to a deductive database where programs can perform well-defined operations on well-defined data or even derive new information from existing data.

This course addresses methods to create and use such a Semantic Web. It extends and complements the "Web-based Knowledge Representation" course by.

I.  deepening the understanding of the formal foundations of knowledge representation and reasoning on the web

    A) Semantics of web languages


     B) Reasoning in Semantic Web LanguagesII. investigating typical application scenarios concerned with the use of distributed and heterogeneous information on the web 

    C) Information Extraction


     D) Information Integration
    E) Information Access

form of tuition

Intensive lectures (in English) 3 times per week in the first 3 weeks, and a practical assignment in the following weeks

literature

Set of research papers.

entry requirements

Web-based Knowledge representation (required).
Knowledge Based Systems (preferred).

target audience

mAI
subject

Interactive Communication

code

470562

coördinator

prof.dr. J.F.G. Bunders-Aelen

lecturers

drs. B.J. Regeer (and others); drs. F. Kupper; prof.dr. C.J. Hamelink

credits

3

period

16.10.2006-27.10.2006

aim

 • To acquire insight into the need for different ways of (professional) communication

 • To understand the dilemmas and constraints, which have been identified for interactive communication

 • To establish and put into practice a framework for analyzing interactive communication

 • To practice skills in interactive communication

content

Changes in society have resulted in a growing need for (more) interactive communication. Within this course we analyze the change from Public Relations as a one way stream (such as Postbus 51 commercials) to interactive communication (such as debates, conversations) at three levels. First of all, we assess the changes which have occurred within the societal context which reduced the success of the one-way stream. What does the transformation of the industrial society towards the network society mean for communication strategies? And, what limitations are faced by interactive communication at the macro-level (such as lock-in, resilience, institutional tradition). Secondly, what does this mean for communication instruments? For example, what is the difference between one-way and two-way communication? How do you recognize the difference between a genuine open dialogue and a debate between different points of view? Thirdly, what are the constraints of interactive communication at the individual level? How can you recognize these within conversations and debates? Assessment of the relations and connections between the different levels forms an essential part of the course. Students will gain insight into the relevant theoretical concepts underlying the need for interactive communication.

form of tuition

Lecturers, self study, workshops, training workshops and individual assignments.

literature

Reader

mode of assessment

Individual assessment based on assignments and active participation

target audience

Optional course for Master students Management, Policy Analysis and entrepreneurship in health and life sciences (MPA), M/CE-differentiation of the Health, Life & Natural Sciences, Biology, Health sciences, Biomedical Sciences, (e.g. diff. International Public Health).

remarks

Attendance of workshops and training workshops is compulsory. For information and application: ciska.heuvelman@falw.vu.nl
subject

Interactive Health Technology Assessment

code

470578

lecturer

prof.dr. G.J. van der Wilt (co-ordinator)

credits

3

period

12.11.2006-24.11.2006

aim

 • To learn the difference between interactive HTA and conventional HTA

 • in terms of theoretical concepts, assumptions, objectives, and methods.

 • To improve your skills in collecting data through interviews.

 • To learn how to reconstruct interpretive frames of stakeholders, distinguishing between their judgement of (technological) solutions, problem definitions, background theories, and normative preferences.

 • To improve your skills in translating claims and concerns of stakeholders in research questions.To improve your skills in finding relevant information and assessing its validity.

 • To improve your skills in conducting a project as a team.

content

In this course you learn how to conduct an interactive health technology assessment. `Interactive¿ here refers to interaction among different stakeholders: people who (1) are involved in the development or manufacturing of a technology, (2) use it as part of their professional work, (3) may experience the benefits or burdens of the technology, (4) are responsible for the appropriate use and funding of the technology, etc. People with different perspectives on a technology may have rather different ideas as to what it is that makes it valuable. As evaluator, you may have to decide, then, who the audience of your assessment is: for whom are you conducting the assessment, whose questions are going to be addressed? Such a decision determines for whom the results of your assessment will be relevant (and valid). iHTA aims to circumvent this problem by achieving a greater degree of consensus among stakeholders as to the relevant issues that need to be addressed. Basically, the interaction is about the question: `What is it that we don¿t know, and that matters?¿ In other words: what is it that we need to know about this technology, in order to appreciate its value? iHTA also differs from conventional approaches in HTA in that it is problem-oriented, rather than technology-oriented. It aims to retrieve what is considered problematic about a particular situation, and what solutions are envisaged and preferred by the various stakeholders. After a brief introduction and training, you will be taking interviews with stakeholders. You will analyse your data and present them to your colleague-students, who have been interviewing other stakeholders. You will search the literature for answers to questions that came up during the interviews. Together, you are going to write a brief report on a particular subject of topical interest. The report will contain the state-of-the-art as well as important issues that need to be addressed. The main findings will be presented during a final meeting.

form of tuition

Lectures, workshops, self study

literature

Reader

mode of assessment

Assessment is based on the contribution of the overall project and on the basis of an individual exam.

target audience

Optional course for Master students Management, Policy Analysis and entrepreneurship in health and life sciences (MPA), M-differentiation of the Health, Life & Natural Sciences, Biology, Health sciences, Biomedical Sciences, (e.g. diff. International Public Health).

remarks

Basic knowledge of Health Technology Assessment is advised. For more information and application: ciska.heuvelman@falw.vu.nl
naam

Internet: juridische toepassingen

code

201544

 

voorheen Verdieping informatietechnologie voor juristen

studiepunten

9

docent

prof.mr. A. Oskamp (kamer 5A-37, tel. 020-86346)

periode

week 6 - 15

doel

Het behandelen van de mogelijkheden van internet binnen het recht, zowel vanuit een praktische als vanuit een theoretische invalshoek. De centrale vraag is hoe internet door en voor juristen kan worden toegepast en vervolgens welke voorwaarden aan dat gebruik vanuit juridisch perspectief moeten worden gesteld.

inhoud

Op het internet zijn vele juridische toepassingen te vinden. Het OM wordt geadviseerd door een computerprogramma bij het bepalen van de straf (www.om.nl/bos), belastingaangifte kan via het internet, stemmen (straks) ook. Veel informatie is elektronisch raadpleegbaar, zoals jurisprudentie (www.rechtspraak.nl), wetgeving (www.wetten.nl) en kamerstukken (www.overheid.nl). Juristen dienen kennis te dragen van de mogelijkheden en beperkingen van deze en andere juridische toepassingen op internet. De leerstof wordt behandeld aan de hand van een aantal thema¿s zoals e-Government, on-line- geschillenoplossing, intelligent agents (slimme programmatuur). Daarnaast vindt een logische analyse plaats van tenminste een rechterlijke uitspraak en een wettelijke regel teneinde vast te kunnen stellen of hetgeen juridisch beoogd werd ook daadwerkelijk als resultaat wordt verkregen.
Na het volgen van dit vak is de jurist in staat op een efficiënte, en niet minder belangrijk, kritische en daarom verantwoorde wijze gebruik te maken van juridische toepassingen op internet.
De student dient een eindwerkstuk te maken dat een analyse geeft van een zelf gekozen rechtsterrein met het oog op een mogelijke internet-toepassing.

werkwijze

Werkgroepen met practicum.

literatuur

On-line studiemateriaal. Aanbevolen wordt A. Oskamp & A.R. Lodder (red.), Informatietechnologie voor Juristen, Kluwer, Deventer 2002,  2de druk.

toetsing

De deelnemers maken gedurende de collegeperiode een aantal schriftelijke opdrachten. Aan het eind van de collegeperiode maken zij een eindwerkstuk dat zij aan hun medecursisten presenteren en verdedigen. Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de schriftelijke werkstukken. Er is ook een afsluitend tentamen.

voorkennis

Na IT, internet en recht én nadat tenminste 150 stp (vanaf 1-9-2006 óók Pleitoefening!) van de Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid zijn behaald!

voorkennisvak

200379 : IT, internet en recht (B3/M) (en een voorsoorteervak naar keuze)
naam

Interpersoonlijke communicatie

code

471007

lecturers

drs. I. Pauw; D.T.A. Wols

studiepunten

3

aim

Development of:

 • insight in interaction processes/ how communication takes place in groups;

 • skills for communicating in groups effectively, especially in management roles.

content

This module is concerned with gaining insight in interaction patterns that take place in a group. Your own contribution to the communication as a member of a group and your possibilities to fulfill a "leader's role" are discussed.

We work with the Interpersonal Teacher's Behavior Model, which is used in the secondary teacher training program but which is also applicable in other situations. Effects of the `leader's` behavior on that of group members are analyzed. Also, effective behavior will be trained.form of tuition

Seminars and workshops during which theory will be analysed with the help of video images and practice through active training; identifying interaction patterns; training/rehearsing of communication skills.

literature

F. Oomkes: Communicatieleer. ISBN 9053525378, plus articles issued during meetings.

mode of assessment

On the basis of an assignment (e.g. via a video fragment), of which the results will be displayed in the portfolio.

target audience

All Master's students of FALW and FEW.

period

02.10.2006-15.10.2006

remarks

Course is taught in Dutch. Maximum participants: 20
subject

Intracellular Networks

code

470622

coördinator

dr. K. Krab

lecturers

drs. F.J. Bruggeman; prof.dr. H.V. Westerhoff; dr. K. Krab (co-ordinator); prof.dr. J. Heringa; dr. J.L. Snoep

credits

6

period

02.04.2007-27.04.2007

aim

To train the students to analyse networks of cellular processes in terms of systems properties (System Biology). Integration of knowledge about individual processes and (spatial, temporal and organisational) structure of networks in biological systems.

content

Enzyme kinetics; Metabolic and Hierarchical control Analysis; properties of metabolic and signalling networks. Analysis of quantitative kinetic models of such networks ('Silicon cells').

form of tuition

Lectures, self-study and computerpractical.

literature

Lecture notes (ca. 10 euro)

mode of assessment

Written exam and computer assignment.

target audience

Masterstudents with a background in Bioloogy, Medical Biology, Bioinformatics, Physics and Mathematics with an interest in the quantitative analysis of the behaviour of biological systems.

remarks

The course is taught in the English language
subject

Introduction to Stochastic Processes

code

400406

credits

6

period

4 and 5

target audience

mMath

remarks

This course is part of the joint national master programme in mathematics.
For schedules, course locations and course descriptions see http://www.mastermath.nl.
Registration required via http://www.mastermath.nl.
subject

Introduction to the Philosophy of Mathematics

code

400112

credits

4

period

1 and 2

lecturer

dr.ir. T. Koetsier

content

We will discuss some of the fundamental issues in the philosophy of mathematics. Together we will read Conversations on Mind, Matter, and Mathematics by Changeux (a well known neuro-biologist) and Alain Connes (1982 winner of a Fields Medal).

form of tuition

Presence is required. There is homework every week.

literature

Jean-Pierre Changeux, Alain Connes, M. B. DeBevoise, Conversations on Mind, Matter, and Mathematics. Princeton University Press, 1998.

mode of assessment

Oral exam.

entry requirements

None.

target audience

3W, mMath, mBMI
subject

Investments

code

60332090

credits

6

contact

24 hours (24 lecture)

 

Lectures (4 hours), Excercise classes (2 hours) and case assignments.

period

4

co-ordinator

prof.dr. J.M.G. Frijns

lecturers

prof.dr. J.M.G. Frijns; prof.dr. A. Lucas

aim

This course aims to make students familiar with the insights from investments and portfolio management theory. Students also have to be able to apply these insights in practical situations involving portfolio decisions and investment management for both individuals and institutions.

content

Investment decisions take a prominent role in everyday life. We can think of investment decisions taken by institutional investors (banks, insurance companies, pension funds, mutual funds), but also financial decisions taken by individual households (additional pension savings, saving for ones children's education (and how), buying a house, etc.) Investment theory is also strongly linked with risk management. The importance of sound decision making in this field has been underlined by recent experiences on financial markets, law suits involving complex financial products for retail clients, the debate about the (in)solidity of pensions, etc. The Investments course aims to provide an overview of the principles of investment analysis. A framework is developed that allows one to address a variety of (at first sight) completely different investment problems in a unified way. The theoretical underpinnings are developed from modern portfolio theory, with mean-variance optimization and the CAPM as key ingredients. The second component of the course deals with the empirical research for financial markets and the actual mechanisms driving these markets. Factor models for returns on financial products are very important here. The third component consists of valuation and risk attribution (including performance attribution) for individual financial products as well as portfolios of these products.

literature

Bodie, Z., A. Kane, & A.J. Marcus, Investments, 6th edition. McGraw Hill, 2005.

examination format

written interim examination
Exam questions are meant to test the candidate's theoretical insight as well as analytical and computational skills.

entry requirements

Students are expected to be familiar with:

 • Economics and business students: Finance 1.5 , 2.2  and 2.5; Quantitative Methods 1.2

 • Business Administration students (BWS): Financial Accounting and Bookkeeping , Financial Management 2.4 , Quantitative Business Analysis, Statistics

 • or any equivalent of these courses

 • Students are at an advantage if they also completed Financial Modelling 2.2 and Research Methods for Economics and Finance

remarks

The course is taught in English.
naam

IT Analyse jurisprudentie internetrecht

code

201862

studiepunten

6

coördinator

mr. A.R. Lodder (kamer 5A-27, tel. (020) 5986215, lodder@cli.vu)

periode

week 36 - 26 (naar keuze in te delen)

doel

Het verhelderen van rechterlijke uitspraken op het terrein van het Internetrecht, door de onderliggende internettechnologie te analyseren en de juridische uitkomst naar aanleiding van deze analyse mogelijk te wijzigen. Hierbij worden zowel praktische vaardigheden geoefend zoals het vinden van relevante bronnen en het schrijven van een helder betoog, als inhoudelijke kennis op het terrein van IT & Recht verdiept.

inhoud

Wat 'recht' is op het internet blijkt niet altijd even helder te zijn. Dat heeft verschillende oorzaken. Soms is het niet duidelijk wat het juiste 'offline' equivalent is van een probleem op het internet, bijvoorbeeld bij de aansprakelijkheid van providers. Soms worden problemen als gevolg van de technologische mogelijkheden van het internet veel groter, bijvoorbeeld bij het inbreuk maken op het auteursrecht. Ook is het mogelijk dat de regels helder zijn, maar dat handhaving van deze regels betrekkelijk illusoir is, zoals bij de kopiëren van muziek via het internet. Bij sommige uitspraken kan men achteraf zelfs twijfel hebben over de deskundigheid van de rechter op het terrein van het internetrecht.
Een van de problemen voor de rechter is dat deze niet altijd goed kan overzien wat er technisch plaats heeft gevonden. In dit vak worden een of meerdere recente uitspraken op het terrein van het internetrecht geanalyseerd. Onder andere door navraag bij partijen en advocaten wordt een technisch juiste reconstructie van de casus gemaakt. Naar aanleiding van de analyse zal mogelijk een andere juridische uitkomst kunnen worden gepresenteerd.

werkwijze

Individuele begeleiding en een werkstuk.

literatuur

Afhankelijk van de geselecteerde rechterlijke uitspraken.

toetsing

Beoordeling werkstuk.

voorkennis

Het eerste jaar van een Bachelor (Recht, Kunstmatige Intelligentie, etc.)
naam

IT, internet en recht (B3/M)

code

200379

 

IT, internet en recht is een verplicht voorsorteervak voor de afstudeerrichting IT en recht.

studiepunten

6

coördinator

mr. K.J. Koelman (kamer 5A-31, tel. (020) 59 86217)

periode

week 16 - 26

doel

Verkenning van rechtsvragen die aan het gebruik van IT en internet zijn verbonden en verkenning van mogelijkheden om IT en internet te gebruiken binnen de rechtspraktijk en de wetenschap.

inhoud

In de praktijk krijgt iedere jurist te maken met de combinatie van informatietechnologie, internet en recht. Een computer en internetaansluiting zijn ook voor juristen onmisbaar. Er is geen rechtsgebied dat niet door IT en internet wordt beïnvloed. De veranderingen kunnen ingrijpend zijn, zoals bijvoorbeeld de invoering van de Wet elektronische handel in het BW of de Wet elektronisch bestuurlijk bestuur in de AWB. Wekelijks verschijnen nieuwe rechterlijke over muziekfiles op internet, klaagsites, vacaturebanken, etc.
In de cursus komen specifiek aan de orde: privacybescherming, internet en auteursrecht, het recht rond elektronische handel, strafrechtelijke handhaving op internet, internet als rechtsbron, en de inzet in de rechtspraktijk van `intelligent agents´ (slimme, zelfdenkende IT).

werkwijze

Hoorcolleges en werkgroepen.

literatuur

Jurisprudentie Internetrecht Annotaties (2006), Syllabus IT, internet en recht, beide verkrijgbaar bij de VU-boekhandel.

toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen.

voorkennis

Na afgerond eerste bachelorjaar.
naam

Kennissystemen

code

400126

studiepunten

4

periode

4

docent

dr. M. Klein

doel

Na afloop van de cursus kan de student:

 • beschrijven wat een kennissysteem is en bepalen of een kennissysteem een geschikt oplossing is voor een bepaald probleem;

 • uitleggen uit welke fasen de ontwikkeling van een kennissysteem bestaan en omschrijven welke activiteiten in de verschillende fasen worden uitgevoerd;

 • beargumenteerde keuzes maken voor een specifieke representatie van tijd, ruimte, vaagheid of onzekerheid;

 • een aantal redeneermethoden toepassen op productieregels,
  tijdsintervallen, ruimte en vaagheid;

 • beschrijven wat de kenmerkende eigenschappen zijn van de volgende vaak voorkomende taken: classificatie, configuratie en diagnose;

 • op basis van een realistisch probleem een oplossings-sjabloon uitkiezen en toepassen.

inhoud

Kennissystemen zijn computersystemen die gebruik maken van kennis voor het uitvoeren van taken. In deze cursus wordt een aantal technieken besproken die gebruikt worden in kennissystemen en worden drie vaak voorkomende taken behandeld waarvoor standaard oplossings-sjablonen ontworpen zijn.
Het ontwikkelen van kennissystemen wordt in dit college behandeld als een activiteit op twee niveaus: het symboolniveau en het kennisniveau. Op het symboolniveau gaat het om de representaties die kunnen worden gebruikt om verschillende soorten kennis te representeren en ermee te redeneren. Het college behandelt de representatie en het redeneren over tijd en ruimte en het redeneren met onzekere of onvolledige kennis. Op het kennisniveau wordt een analyse gemaakt van de verschillende soorten taken die door een kennissysteem kunnen worden uitgevoerd en van het soort kennis dat voor een bepaalde taak benodigd is.

werkwijze

Hoorcollege en opdrachten.

literatuur

Mark Stefik, Introduction to Knowledge Systems. Morgan Kaufmann Publishers, 1995.

toetsing

Schriftelijk.

doelgroep

1AI, 1IK, 2I, 2BWI

opmerkingen

 • De praktische vaardigheden van het bouwen van een kennissysteem komen aan de orde in Project Kennissystemen (400201), 7 sp - Teletop en http://www.cs.vu.nl/vakgroepen/ai/education/courses/ks/

 • Zie ook blackboard.
subject

Knowledge Management and Modeling

code

400125

credits

6

period

1 and 2

lecturer

dr. M.G. Jansen (prof.dr. J.M. Akkermans; prof.dr. A.T. Schreiber)

content

Knowledge management is a relatively new discipline which has as its aim the efficiency improvement of the production factor "knowledge" and of the related business processes (knowledge creation, distribution, application and maintenance). The course "Knowledge Management and Modeling" is concerned with the organizational aspects of knowledge management, as well as the question how knowledge can be described with the support of modern information-modeling techniques. The notion of pattern-based knowledge modeling is a key issue in the knowledge management process.

Students carry out a knowledge-management project in small project groups in a problem domain and organization of choice.form of tuition

Lectures, assignments, group project.

literature

Schreiber, Akkermans, Anjewierden, de Hoog, Shadbolt, van de Velde, Wielinga: Knowledge Engineering & Management. The MIT Press, Cambridge MA, 2000, ISBN 0-262-19300-0.

mode of assessment

Assignment, project reports, self evaluation.

target audience

mIS
naam

Kwaliteitszorg van de informatievoorziening

code

400195

studiepunten

5

periode

1 en 2

docent

B. Derksen (hoofddocent. e-mail: barry.derksen@itti.nl)

inhoud

Het vak beoogt:

 • de student bewust te maken van een veranderende gebruikersattitude wat betreft de informatievoorziening;

 • de student methodes te leren om structureel de kwaliteit van de informatievoorziening te onderzoeken en te verbeteren;

 • de student bekent te maken met de praktijksituatie.

Steeds meer professionele organisaties die zich bezighouden met de informatievoorziening gaan over tot certificering van hun producten en hun dienstverleningsproces. De kwaliteitsbeoordeling neemt een steeds belangrijkere rol in voor de informatievoorziening. Evaluatie, assessment, kwaliteitsbeheersing, kwaliteitsborging,integrale kwaliteitszorg en verbetering van organisatie en processen zijn echter nog geen "levende" termen. Dit college beoogt daarin verandering aan te brengen.
De leerstof wordt behandeld in 10 hoorcolleges waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • kwaliteit en kwaliteitszorg;

 • kwaliteitsinspectie, kwaliteitsbeheersing, kwaliteitsborging en integrale kwaliteitszorg;

 • de infrastructuur van de informatievoorziening en de levenscyclus ervan;

 • de kwaliteit van de informatievoorziening;

 • kwaliteitszorg van de informatievoorziening;

 • verbeteren organisatie door kwaliteit van de informatievoorziening.

Het accent van het vak ligt bij het in de praktijk toepassen van de in de colleges aangeleerde theorie, begrippen, principes en instrumenten.

werkwijze

De hoorcolleges worden gegeven aan de hand van verplichte literatuur bestaand uit het boek: "Management Control, Organisatieverbetering door kwaliteit van de informatievoorziening".
De in de hoorcolleges verkregen kennis dient te worden aangescherpt en aangevuld door het bestuderen van de verplichte literatuur alsmede de opgaven in de literatuur.
De opdrachtteams
De studenten dienen zich te organiseren in opdrachtteams. Het aantal te vormen teams en het aantal studenten per team is afhankelijk van het aantal inschrijvingen voor het vak en wordt tijdens een van de colleges meegedeeld. De teams dienen de volgende opdrachten uit te voeren:

 • het uitwerken van een aantal cases die tijdens de colleges worden aangereikt en het presenteren van de uitwerkingen

 • het uitvoeren van een opdracht na afloop van de hoorcolleges.

toetsing

De mondelinge toets
De kennis van en het inzicht in de tijdens de colleges gepresenteerde en in de reader weergegeven stof, wordt tijdens een mondelinge toets geverifieerd. De toetsen vinden plaats op nog nader vast te stellen tijdstippen
De opdracht
Ten tijde van de colleges dient door ieder team een opdracht te worden uitgevoerd. Dit kan een opdracht bij een externe organisatie (buiten de Universiteit) zijn, of een interne opdracht binnen de Universiteit.
De docent maakt de opdrachten tijdens een van de colleges bekend. De teams dienen uiterlijk tijdens het zesde college aan de docent bekend te maken welke opdrachten zij kiezen. Hierbij geldt het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt".
Van iedere opdracht dient een verslag te worden gemaakt en een presentatie te worden verzorgd.
De presentaties worden gegeven tijdens een "terugkomdag". In de mate van het mogelijke zijn de opdrachtgevers van de externe opdrachten bij de presentaties aanwezig.
Het verslag dient uiterlijk een werkweek voorafgaand aan de presentatie bij de docent en, voor externe opdrachten, bij de externe opdrachtgever te zijn ingeleverd.
Bij vragen, onduidelijkheden, problemen en dergelijke bij de uitvoering van de opdracht dient de teamleider contact op te nemen met de docent.
Bij de eindpresentatie dient, waar mogelijk, gebruik te worden gemaakt van de theorie, de termen, de begrippen en de instrumenten uit de hoorcolleges en de verplichte literatuur. De eindpresentatie dient goed gedocumenteerd en op zichzelf leesbaar te zijn. De eindpresentatie mag niet langer dan dertig minuten duren (na verloop van dertig minuten zal de docent de presentatie afbreken).
De voor het verslag en de presentatie te maken kosten zijn voor rekening van de studenten.

doelgroep

3Ik, mIS

opmerkingen

Diverse gastsprekers uit het bedrijfsleven worden uitgenodigd.
subject

Laser Cooling and Trapping of Atoms

code

420176

lecturers

dr. R. Spreeuw (spreeuw@science.uva.nl); dr. W. Vassen; dr. N.J. van Druten

credits

6

period

4 and 5

aim

To acquire the background necessary to perform modern experiments on ultracold (quantum) gases.

content

Techniques for cooling and trapping of atoms and molecules will be discussed. The physics of laser cooling will be addressed applying the quantum mechanics of light - atom interactions (Rabi oscillations, dressed atom approach, density matrix formalism). The laser cooling force on a two-level atom (incl. light shifts) will be derived as well as experimental techniques to cool and trap, such as Zeeman slowing, magneto-optical trapping, optical dipole traps, optical lattices, optical molasses, sub-Doppler cooling, magnetic traps and evaporative cooling. Bose-Einstein Condensation will be briefly discussed.

form of tuition

Integrated sessions of oral lectures and exercises.

literature

H. Metcalf and P. van der Straten: Laser cooling and Trapping, (Springer, 2001)

mode of assessment

Combination of homework exercises and oral or written exam.

target audience

mPhys, mChem
subject

Lasers in Physics and Chemistry

code

420172

lecturers

dr. W. Vassen; dr. R. Spreeuw; dr. M.H.M. Janssen

credits

6

period

2

aim

To provide insight into the theory of lasers and the experimental applications of laser-based optical techniques in physics and chemistry.

content

 • The theory of lasers, optical cavities and mode-locking

 • Frequency selection and ultrafast pulsed laser generation

 • Laser-induced-fluorescence, multi-photon ionization, Raman spectroscopy

 • Sub-Doppler, saturation and nonlinear techniques

 • Optics, polarization, waveplates, AOM, EOM

 • Applications of lasers in physics and chemistry

form of tuition

Lectures, exercises and self-study.

literature

Laser Spectroscopy: Basic Concepts and Instrumentation, W. Demtroeder, Third Edition, Springer Verlag, 2003. ISBN: 3-540-65225-6

mode of assessment

Written examination.

target audience

mPhys, mCh
subject

Lie Theory

code

400450

credits

8

period

1 and 2

target audience

mMath

remarks

This course is part of the joint national master programme in mathematics.
For schedules, course locations and course descriptions see http://www.mastermath.nl.
Registration required via http://www.mastermath.nl.
subject

Literature Study

code

400277

lecturer

various lecturers (Students should consult their mentor to find a topic and a supervisor.)

credits

6

period

Variable

aim

Students will learn to:

 • conduct autonomously a literature study;

 • search and select bibliographic material that is relevant for  the chosen topic; 

 • give a presentation where they explain the research problem  and present the state of the art.

content

The course consists of carrying out a literature study on a topic chosen in agreement with a supervisor. Students select a topic of their interest that they particularly like, contact a person involved in the relevant research area and discuss with him/her the possibility to carry out a literature study under his/her supervision. Once agreed on the topic the study is carried out in two phases:

 • Students autonomously search, select and study relevant related bibliographic material (i.e. papers, reports, books etc.) 

 • Give a written and/or oral presentation of the topic covered  for an audience of computer scientists, for instance by giving  a slide show.

The exact form of presentation should be discussed and agreed upon with the supervisor. A clear indication of the used sources is an essential element of the presentation.

form of tuition

Supervision by a faculty member.

mode of assessment

Written and/or oral presentation (in English), exact form to be agreed with the supervisor.

target audience

mCS
subject

Logical Verification

code

400115

credits

6

period

1 and 2

lecturer

dr. F. van Raamsdonk

aim

Introduction to type theory and the proof-assistant Coq.

content

 A proof-assistant is used to check the correctness of a specification of a program or the proof of a theorem. The course is concerned with the proof-assistant Coq which is based on typed lambda calculus. In the practical work, we learn to use Coq. One of the exercises is concerned with the correctness proof of the specification of a sorting algorithm, from which a functional program is extracted. In the course, we focus on the Curry-Howard-De Bruijn isomphism between proofs on the one hand and lambda-terms (which can be seen as functional programs) on the other hand. This is the basis of proof-assistants like Coq. We study various typed lambda calculi and the corresponding logics.

form of tuition

This is a 13-weeks cours with 4 hours class every week:
2 hours theory and 2 hours practical work.

literature

Course notes.

mode of assessment

A written examination plus exercises. It is imperative to have a sufficient mark for the exercises.

entry requirements

Inleiding logica (400119).

target audience

mCS, mAI, mMath
naam

Logische taal en redeneermethoden

code

400043

studiepunten

5

periode

1 en 2

docent

dr. M.L.J. van de Vel

doel

Het gelijktrekken van wiskundige voorkennis, het opdoen van ervaring met precieze en meer geformaliseerde logische en wiskundige taal, en het leren analyseren en opbouwen van correcte redeneermethoden.

inhoud

Er worden nadere omschrijvingen en notaties gegeven voor basistechnieken met betrekking tot verzamelingsoperaties, relaties en functies, en de logische opbouw van uitspraken.
Verder worden de principes achter een aantal argumentatie- en
redeneermethoden besproken, waaronder ook inductie.
Er wordt met veel voorbeelden geoefend, zowel in een formele context als in meer praktische contexten. Dit oefenen omvat het zelf leren formuleren van een redenering in een correcte taal en in het aaneenschakelen van correcte redeneerstappen bij het oplossen van een gegeven probleem.

werkwijze

Hoor-/werkcollege.

literatuur

Collegedictaat.

toetsing

Schriftelijke toets en ingeleverde huiswerkopgaven.

doelgroep

1I, 1AI, 1IK
subject

Logistics

code

61332060

credits

6

contact

36 hours (12 casecollege, 24 lecture)

period

4

docent

prof.dr. A.R. van Goor (and Ir. H.M. Visser)

aim

 • The introduction of a number of logistics concepts that can be used for a logistics screening of production, trade and distribution companies

 • To be able to calculate with different logistics tools

 • A first introduction into Supply Chain Management.

content

A.Logistics concept of purchasing, production, physical distribution and reverse logistics

 • Terms and definitions in logistics; logistics costs

 • Competitive strategy and logistics

 • Interfaces with marketing, procurement and ICT

 • Integrated logistics concept

 • Demand forecasting and inventory control

 • Purchasing logistics and E-procurement

 • Production logistics, MRP, JIT, en OPT

 • Distribution logistics, DRP, E-logistics

 • Reverse logistics

B.Supply Chain Management

 • Terms and definitions

 • Supply Chain Logistics

 • SCM trends and research

literature

 • Visser, H.M.  e.a., Logistics: Principles & Practise, Groningen: Wolters, 2006, ISBN 90.207.3304.4

 • Electronic reader with selected articles

examination format

written interim examination 70%, cases 30%.
subject

Machine Learning

code

400154

credits

6

period

1 and 2

lecturer

dr. M.A. Keijzer

aim

The course Machine Learning (ML) surveys methods of acquiring and/or modifying theories from observations.

content

Learning is one of the fundamental attributes of intelligence, and ML is currently the most active area of research in AI. The main topics covered in the course are:

 • concept learning and the general-to-specific ordering

 • decision tree learning;

 • artificial neural networks;

 • evaluating hypotheses;

 • bayesian learning;

 • instance-based learning;

 • Genetic Algorithms;

 • learning sets of rules;

 • reinforcement learning.

form of tuition

Lectures with final written examination.

literature

Tom Mitchell, Machine Learning. Mc Graw Hill, 1997 ISBN 0-07-042807-7.

mode of assessment

Written eximination.

target audience

3BWI, 2AI, 3AI, mCS

remarks

 • This course is given in English. Look at: http://www.cs.vu.nl/~mkeijzer/ml.html

 • Students are required to sign up for this course at Blackboard and via TIS: https://tis.vu.nl/tis/menu
naam

Management en organisatie 1.1

code

60111030

studiepunten

3

contacturen

18 (6 activerende werkvormen, 12 hoorcollege)

periode

1

docenten

drs. G.P. Melker; M.J. Visser

doel

 • Het ontwikkelen van je theoretische kennis op het gebied van strategisch management en besluitvorming

 • Het ontwikkelen van vaardigheden om relevante informatie te verzamelen en te analyseren met betrekking tot actuele vakrelevante cases

 • Het ontwikkelen van je schriftelijke rapportagevaardigheden en je presentatievaardigheden

inhoud

In dit vak staat het interne en externe functioneren van een bedrijf in de markt en de maatschappij centraal. De organisatie wordt gezien als een samenwerkingsverband van belanghebbenden gericht op het realiseren van specifieke organisatiedoelen (marktpositie, winst, maatschappelijke verantwoordelijkheid et cetera). Binnen het vak wordt ingegaan op strategisch management, strategieformulering, besluitvorming en denkrichtingen binnen het vakgebied van management en organisatie. Tijdens de activerende werkvormen word je in de gelegenheid gesteld om de aangereikte theorie toe te passen met behulp van actuele cases. Dit kunnen recente krantenartikelen zijn of andersoortige voorbeelden uit de praktijk. De activerende werkvormen hebben dan ook een hoog praktijkgehalte.

werkwijze

Hoorcolleges en activerende werkvormen. Tijdens de hoorcolleges worden de hoofdlijnen van de verplichte literatuur behandeld. Bij de activerende werkvormen staan de toepassing van de theorie en de voorbereiding op het tentamen centraal.

literatuur

 • Keuning, D., & D.J. Eppink, Management & Organisatie. Theorie en Toepassing.  Houten: Educatieve Partners Nederland, 2004, hoofdstuk 1, 2, 7, paragraaf 6.1, paragraaf 8.6 - 8.10, 8.12, 8.15 - 8.16 en appendix 1

 • Keuning, D.,  &  D.J. Eppink, Werkboek Management & Organisatie. Houten: Educatieve Partners Nederland, 2004

 • Keuning, D., Management & Organisatie, 33 Cases. Houten: Educatieve Partners Nederland, 2004

 • Zie verder de studiewijzer van periode 1.1

toetsing

schriftelijk tentamen
Multiple choice vragen over de verplichte literatuur en de stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld; kennis- en toepassingsgerichte multiple choice vragen.

entreevoorwaarden

Geen. De inhoud van het vak Management & Organisatie 1.1, 2.1 en 2.5 wijkt sterk af van de inhoud van het vak Management & Organisatie dat op het vwo wordt gedoceerd. Voorkennis van het vwo-vak Management & Organisatie is dan ook niet noodzakelijk.

opmerkingen

Tijdens de activerende werkvorm zullen de studenten werken aan een praktijkcase waarmee de studenten reeds een indruk krijgen op welke wijze de aangereikte leerstof kan worden toepast binnen organisaties. Ook in de perioden 2.1 en 2.5 zal het vak Management & Organisatie worden verzorgd. De complexiteit van de cases neemt naarmate de perioden vorderen steeds verder toe. Uiteindelijk ben je in staat om de verschillende inzichten en concepten op het gebied van management en organisatie te integreren en om de aangereikte theorie te vertalen in praktisch toepasbare oplossingen. Bij het oplossen van cases zal gebruik worden gemaakt van de 'casemethodiek-in-vijf-stappen'.
subject

Mass Spectrometry

code

435604

coördinator

prof.dr. C. de Koster

lecturers

prof.dr. C. de Koster; prof.dr. W.M.A. Niessen; prof.dr. P. Kistemaker

credits

6

period

2

aim

Insight into mass spectrometry with emphasis on quantitative bioanalysis and characterization of macromolecules in biomolecular sciences.

content

In this course the following topics will be discussed:

 • Organic mass spectrometry: electron ionization, chemical ionization, interpretation of EI and CI mass spectra.

 • Bioanalytical mass spectrometry: LC-MS(MS), quantitative analysis, target analysis, pharmaceuticals.

 • Biomacromolecular mass spectrometry: protein MS, cross linking, proteomics, biomarker identification, peptide mass finger printing and sequence tag analysis.

form of tuition

Lectures and problem solving sessions

literature

Hoffmann de E., Charette, J. and Stroobant, V., Mass spectrometry principles and applications, John Wiley & Sons and lecture notes.

mode of assessment

Written examination.

entry requirements

Basic knowledge of Mass spectrometry, Organic Chemistry and Biochemistry

target audience

mCh, mPhar

remarks

Enrolment Course: three weeks prior to the start of the course via UvA 'studieweb' : http://studieweb.student.uva.nl ('werkgroepen')

Examination: one week prior to the examination date via studieweb ('tentamen'). Registration is also possible at the Education Office.


subject

Master Project Artificial Intelligence

code

400285

credits

30

period

4, 5 and 6

content

Each Master AI programme is finished with a master project AI . This  can be an individual project as well as a group project. Information  about projects (incl. internships) can be found on the Internet pages  of the AI divisions. Internships proposed by the student him/herself  need approval in advance from a member of staff, who will also be  involved with supervising the project.
The size of the graduation projects is as such that with adequate  foreknowledge and complete study, the project can be finished within  6 months.
The student participates in the KIM (Kunstmatige Intelligentie  Meeting). See blackboard KIM.
subject

Master Project Business Mathematics and Informatics

code

400459

credits

36

period

Variable

content

Each Master's programme is concluded by an external master project. This is in principle a project to be carried out within a business, industry or research facility other than the departments of Mathematics and Computer Science. More information can be found on the Internet pages of the Internship Office: http://www.few.vu.nl/stagebureau/stage/index.php.
naam

Master Project Computer Science

code

400442

lecturer

various lecturers

studiepunten

36

aim

The Master Project is the place in the study where scientific and professional skills are trained most extensively. The Master Project will always involve an element of originality or creativity, for example in performing a design task or in contributing to the solution or the analysis of a scientific problem. Other important elements of the Master Project are the cooperation with professionals and possibly with other students, planning the project, and documenting and presenting the final results.

content

The Master project concludes the Master programme. It is either in the form of a graduation project in one of the research groups of the Department of Computer Science, or as an internship in a company. In most cases it will be performed as an individual project but it can be a group project as well.

For additional information and rules we refer to the page on the Master Project of the faculty's website. There you will also find links to the web pages of the research groups of the Department of Computer Science, with options for master projects.form of tuition

The Master Project has always to be supervised by a staff member, in the case of an internship in cooperation with a supervisor in the company. Internships proposed by the student him/herself need approval in advance from a member of staff, who will cooperate with supervising the project.

mode of assessment

The final grade will be based on the quality of the research, the written thesis and an oral presentation.

target audience

mCS

period

Variable

remarks

You will find useful documentation on all aspects of internships and the Master Project at the website of the Internship Office. This office can give you als advise about internships.
naam

Master Project CS for the Communication Variant

code

400443

lecturer

various lecturers

studiepunten

21

target audience

mCS (specialization Computer Science and Communication)

remarks

This is the Master Project for the specialization Computer Science and Communication. In this specialization there are two major projects, one in the Communication part and the other (this one) in the Computer Science part.
Therefore the number of credit points is only 21 for each project. For a more extensive description of aim, content and other aspects of this project see the study guide text of Master Project Computer Science, and the webpage of the Master Project Computer Science.
subject

Master Project Information Sciences

code

400284

lecturer

various lecturers

credits

30

period

Variable

aim

The aim of this graduation project is to demonstrate that you have attained the whole range of scientific and professional skills and attitudes necessary at the Master of Science level.

content

The Master Project concludes your study in the Information Sciences.
In the master project, you carry out a significant piece of research in a scientifically and methodologically solid fashion, and exercize important practical skills such as planning, collaborating, critical and reflective thinking, presenting, and reporting.
You can carry out your master project IS either on an IS problem at a relevant company or institution outside the VU (also abroad), or in one of our university research teams or projects. The master project is equivalent to six months of work and includes the writing of an MSc Thesis.

target audience

mIS

remarks

For all rules, assessment criteria, contact persons, and many practical tips for your master project, see the separate "Graduation Protocol and Manual for the Master Project IS" in the study guide online, or at:
http://www.cs.vu.nl/~gordijn/QRM/Protocol VUA Master Project Information Sciences-Mar2005.pdf 
For internships you may also consult the Internship Office: http://www.few.vu.nl/stagebureau.subject

Master Project PDCS

code

400461

credits

36

lecturer

Unknown (any lecturer involved in the PDCS programme)

period

Variable

aim

With the Master project, the student is to demonstrate the ability to integrate knowledge, insights, and skills gained so far in the Master programme, and to apply them to a new or otherwise unknown subject.

content

The student is offered a research question that needs to be answered following a systematic approach. This approach includes steps such as exploring relevant literature, and will, in general, consist of setting up and carrying out experiments by means of simulations, emulations, or actual systems software. The results and findings will be described in a thesis conforming to the academic standards in the field. An oral presentation of the project results concludes the project.

mode of assessment

The grade will be determined based on written thesis and oral presentation.

target audience

mPDCS
subject

Master Thesis: Research Project Cognitive Sciense

code

815067

credits

30

period

4, 5 and 6

aim

To learn how to perform research and report about it. Projects involve basic research, applied research, research concerning modeling, or a combination of these.

content

Students participate in a research project concerning Cognitive Science. The Thesis can be done at the department of Cognitive Psychology (FPP), the department of Artificial Intelligence (FEW), an external research organization (for example TNO), a company, or another (foreign) university.
Before starting, a written research plan should be submitted to the head of the department of Cognitive Psychology or the head of the department of Artificial Intelligence. Participation in a research project can only start after approval of the research plan. The research performed by the student forms the basis for the Thesis. The Master Thesis should be written in article style. Students will be supervised by a person from the academic staff of the department of Cognitive Psychology or the department of Artificial Intelligence. There will be at least one meeting a week between the student and the supervisor.

mode of assessment

The final grade for the Master Thesis will be based on the quality of both the research and the written thesis. Grading will be done by the direct supervisor and the head of the department.
It is required that students present their research in the form of a talk during a research meeting. Students are also required to attend at least four research meetings at the department of Cognitive Psychology. It is finally required that students participate in the KIM meetings according to the rules as outlined on the web-site of the KIM meetings.subject

Mathematical Epidemiology of Infections Diseases

code

400466

lecturers

dr. G.M. Hek; dr. A.J. Homburg (Phone: +31 (0) 20 525 6282, e-mail: alejan@science.uva.nl)

credits

6

period

Semester 2.

aim

To model, analyse and interpret phenomena of epidemics in populations.

content

Epidemiology is the study of the spread of diseases, in space and time, with the objective to trace factors that are responsible for, or contribute to, their occurrence.
We will study mathematical descriptions of the mechanisms of transmission of infectious agents and analyse the models that result from such descriptions. 
Attention will be paid to translating assumptions concerning biological (behavioural, immunological, demographical, medical) aspects into mathematics.
A central topic is the mathematical analysis of certain classes of equations. This includes the interpretation and the drawing of conclusions where results from the mathematical analysis are translated back into biology.

form of tuition

Seminar; lectures by the participants.

mode of assessment

Through the lectures of the students, preparation of a paper.

remarks

Registration via http://studieweb.student.uva.nl 4 weeks prior to the start of the course. UvA code: M28. Course registration includes registration for the examination. Registration is also possible at the Education Office, phone: 525 7100, e-mail: ondwns@science.uva.nl

Consult the schedules at http://www.student.uva.nl or contact the coordinator.Location: UvA.
subject

Mathematical Methods in Physics

code

420111

 

This course can be extended with 2 credit points in period 3.

lecturers

dr. D. Boer; dr. W.A. van Leeuwen (020) 525 5747, leeuwen@science.uva.nl)

credits

6

period

1 and 2

aim

To learn the basic concepts from differential geometry and the theory of continuous groups, and to become familiar with their main applications in physics.

content

Topics will include:

 • Basics of differential geometry: manifolds, vector spaces, dual vector spaces, tensors, differential forms, tangent spaces, exterior derivative, Lie derivative.

 • Representations of Lie groups and Lie algebras: groups, Lie groups, Lie algebras, representations, SO(N), SU(N), Clebsch-Gordan decomposition of product representations, Young tableaux Regarding the subject of Lie groups and algebras, there will be the possibility to follow further lectures on more advanced topics, such as on root systems, the Weyl group, the classification of compact, semi-simple Lie algebras, weights. Applications will be taken from quantum mechanics and field theory.

Regarding the subject of Lie groups and algebras, there will be the possibility to follow further lectures on more advanced topics, such as on root systems, the Weyl group, the classification of compact, semi-simple Lie algebras, weights. Applications will be taken from quantum mechanics and field theory.

form of tuition

Lectures and tutorials.

literature

Lecture Notes, in combination with the books: 
D.H. Griffel: Applied Functional Analysis and S. Hassani: Mathematical Physics.

mode of assessment

Written and/or oral examination.

entry requirements

The mandatory mathematics courses of the Bachelor's programme for physics students.

target audience

mPhys.
subject

Mathematical Methods in Physics Extension

code

420184

credits

2

period

3
subject

Mathematical System Theory

code

400180

credits

6

period

4 and 5

docent

prof.dr. A.C.M. Ran

content

Many phenomena are characterized by dynamic behaviour where we are interested in a certain input/output behaviour. Examples are to be found in the exact and natural sciences (mechanics, biology, ecology), in engineering (air- and spacecraft design, mechanical engineering) as well as in economics and econometrics (macro-economical models, conjucture, trend and seasonal influences in demand and supply, production systems).
Systems theory is concerned with modeling, estimation and control of dynamical phenomena. During the course the following subjects will be treated: models and representations (linear systems, input-output, state space, transfer function, stochastic systems, spectrum), control (stabilisation, feedback, pole placement, dynamic programming, the LQ problem), and identification and prediction (parameter estimation, spectral analysis, Kalman-filter, model reduction).
Applications are in the area of optimal control and prediction.

form of tuition

There is a lecture of two hours each week. In addition, there is a one-hour practicum, in which there is the possibility to ask questions about the compulsary computerpracticum. The practicum makes use of the Matlab package.

literature

Heij, Chr., Ran, A.C.M. and van Schagen, F., Introduction to Mathematical Systems Theory To appear, Birkhauser Verlag

mode of assessment

The computerpracticum counts for 70 %, the oral examination concerns the theory and counts for 30 %.

target audience

3W, mBWI, mMath


subject

Measure Theoretic Probability

code

400244

credits

8

period

1 and 2

target audience

mMath, mSFM

remarks

This course is part of the joint national master programme in mathematics.
For schedules, course locations and course descriptions see http://www.mastermath.nl.
Registration required via http://www.mastermath.nl.
naam

Mechanics of Human Tissues

code

430027

lecturers

dr.ir Th.T. Smit (Teach: part 1); dr. R.G.M. Breuls (Teach: part 1); prof.dr. R.M. Heethaar (Teach: part 2)

studiepunten

6

periode

2

aim

Part 1: Skeleton tissue
The student is able to understand the mechanical funciton fof the skeleton and to understand the orole of mechanical loading in (re)modelling the skeletal tissues into a light-weight stucture. He obtains a basic understanding of continuum mechanics and poro-elasticity.

Part 2: Cardiovascular and pulmonary system
After the course the student should be able to understand basic physical principles of:

 • Transport of fluids and gasses in the human body under a wide variety of cirumstances

 • The nature of viscosity; of media

 • Interaction of the flowing medium with its containing structures.

content

Part 1: Skeleton tissue
application of continuum mechanics and fluid mechanics to biomechanics, in particular bone tissue. Physical principals of bone cell stimulation.

Part 2: Cardiovascular and pulmonary system
Application of continuum mechanics and fluid mechanics to flow of Newtonian, non-Newtonian (blood) fluids and gasses in elastic tissues of heart, vessels and lungs.

form of tuition

Working groups

literature

Handouts

mode of assessment

Written examination

entry requirements

Physics at the level of bachelor MNW

target audience

mMNS, mPhys, mCh

remarks

The whole subject amounts to 6 ECTS. Each part is allocated 3 ECTS.
subject

Memory and Memory Disorders

code

815102

credits

6

lecturer

dr. M. Meeter

period

1 (not in 06/07)

aim

The course aims to give students an overview of memory at the cognitive and neurophysiological level, and to give students the background to interpret memory disorders in patients with brain damage.

content

The course focuses on various approaches in the study of human memory and memory disorders. We will critically review the evidence regarding working memory, encoding-retrieval interactions, interference and forgetting in long-term memory, priming and implicit memory, and the brain substrate of memory. We will also discuss clinical testing of memory, and memory loss after local brain damage, dementia, and other conditions. We will review a number of theoretical frameworks such as REM, neural networks, and ACT-R.

form of tuition

12 two-hour lectures and workshops, two oral presentations and a paper

literature

To be announced

mode of assessment

Exam, presentation, and term paper
subject

Mini Master Project AI

code

400428

lecturer

dr. V.N. Stebletsova

credits

6

period

Throughout the year

aim

Gaining deeper insight into a specific topic in AI.

content

This course consists of a small project on a specific topic in AI, selected in agreement with your supervisor. The project may have various forms, such as a literature study, the design of a piece of software, or exploring a research question. The results of the project are described in a brief report.

form of tuition

Individual project and written report.

mode of assessment

The end grade is based on both the project and the written report.

target audience

mAI

remarks

Depending on the interest of the student, a specific topic is selected and an individual supervisor is assigned.
subject

Missing Data in Genetics and Survival Analysis

code

400347

credits

6

period

4, 5 and 6

target audience

mSFM

remarks

For more information see:
http://www.math.uu.nl/people/gill/Onderwijs/Missing/index.html
subject

Modelling: Ab Initio Models

code

470618

lecturers

prof.dr. H.V. Westerhoff; others; drs. F.J. Bruggeman (and others)

credits

6

period

02.10.2006-27.10.2006

aim

Starting from kinetic information about individual processes in the cell (chemical reactions, transportprocesses, gene expression, signal transduction), kinetic models for reaction networks will be constructed and used to analyse the behaviour of such systems, also in terms of control, efficiency and regulation, A number of computerprograms designed to perform this task will be discussed and/or used.

Goals: Students will be trained to read and interprete such models, and to use them to analyse the system which is modelled. They also be trained to construct and use simple models for metabolic and signal-transducing networks.content

Ordinary and partial differential equations, Kinetics of enzyme-catalysed reactions, structure of biochemical networks (metabolic and signal transducing), matrix formulation of reaction networks (stoichiometric matrix).

form of tuition

Lectures, supervised literature analysis, computer practicals

literature

Reader (10 Euro)

mode of assessment

Written exam and modelling assignment

target audience

Masterstudents with a background in Bioloogy, Medical Biology, Bioinformatics, Physics and Mathematics with an interest in the quantitative analysis of the behaviour of biological systems.

remarks

The course is taught in the English language
subject

Molecular Biology

code

430056

lecturer

J.C. Vos

credits

6

period

4

aim

To gain knowledge and insight into the practical and theoretical aspects of recombinant DNA technology and its applications with a special emphasis on site-directed mutagenesis and gene expression.

content

Theoretical focus will be on the analysis of genetic variation and the analysis of gene expression by virtue of e.g. Northern blotting, reverse transcription PCR, and differential screening. Also, the use of reporter genes constructs for the study of promoters, in vivo transposon mutagenesis and in vitro DNA mutagenesis will be covered.

form of tuition

 • Lectures

 • Self-study

 • Assignments

literature

Dale, J. en Schantz, M. von., Europe, W., From Genes to Genomes; Concepts and Applications of DNA, ISBN: 0-471- 49782

Or Primrose and Twyman, Principles of Gene Manipulation and Genomics, Blackwell, ISBN 1-4051-3544-1 and scientific papers.mode of assessment

written examination and assignments

entry requirements

BIO 1, BIO 2

target audience

MSc Students with Bachelor in Medical Natural Sciences, Chemistry, Pharmaceutical Sciences.

remarks

Application for this course should reach dr. Vos (phone: +31 (0) 20 59 87569, JC.Vos@few.vu.nl) at least 2 weeks before the starting date of the course.
subject

Molecular Cellphysiology and Function

code

470616

lecturers

dr. K. Krab; dr. F.C. Boogerd; dr. M.H. Siderius; dr. B.M. Bakker (co-ordinator); drs. J. Bouwman

credits

6

period

27.11.2006- 22.12.2006


aim

The aim of the course is to deepen the knowledge of the students in complex biological systems and specifically in the relation between metabolic routes and gene expression. Students will learn to combine experiments and mathematical analysis to investigate biological systems, and to understand the interplay between the levels of transcription, translation and metabolism in the cell. They will apply this methodology to cellular processes such as the adaptation to stress.

content

Stress is a common phenomenon in all species. Cell stress can for instance be caused by oxygen radicals, by suboptimal osmolarity or temperature or by nutrient starvation. Oxidative (radical) stress may cause the formation of tumors. Also mono-cellular species have to cope with various types of stress. Therefore, relatively simple organisms like yeast can be used to understand the complex molecular mechanisms of adaptation to stress. In this course we will discuss the cause of stress and how cells respond. We will study changes at the molecular level and integrate the various mechanisms by mathematical analysis and computer modelling.

Methods like qPCR, HPLC, enzymatic assays, Western blotting and cell culturing will be used.form of tuition

Lectures, selfstudy, practical work, computer modelling tutorials

literature

A course syllabus with recent reviews and papers presented by the lecturers and guest researchers (max. 15 euros).

mode of assessment

Written exam, written reports of practical and literature study, oral presentations, results of computer assignment.

target audience

Master students with a background in Biology, Biomedical Sciences, Bioinformatics, Physics and Mathematics with an interest in the quantitative analysis of the behaviour of biological systems.

remarks

The course is taught in the English language. The maximum number of participants is 28.
subject

Molecular Computational Chemistry

code

435666

lecturers

dr. A.W. Ehlers; dr. A.M. Brouwer

credits

6

period

3

aim

The students will learn to apply methods of molecular modeling and computational chemistry to research problems in molecular chemistry.

content

The concepts of molecular mechanics and computational quantum chemistry will be reviewed as ell as the exploration of potential energy surfaces (geometry optimization, conformational analysis, molecular dynamics and Monte Carlo). Deeper insight into specific techniques will be acquired during a small individual research assignment under the supervision of the lecturers.

form of tuition

Lectures and computer research project

literature

Cramer, C.J., Essentials of Computational Chemistry: Theory and Modeling, Wiley, 2002.

mode of assessment

Report and oral examination.

entry requirements

B.Sc.

target audience

mCh

remarks

Registration for this course via https://tisvu.vu.nl/HTM/TISVULogin.htm, one week prior to the start. For the course schedules please refer to http://www.few.vu.nl/onderwijs/roosters.subject

Molecular Pharmacology and Toxicology of Drugs

code

435674

coördinatoren

dr. M.J. Smit; dr. J.N.M. Commandeur

lecturers

dr. J.N.M. Commandeur; prof.dr. R. Leurs; dr. H.F. Vischer; dr. M.J. Smit

credits

6

period

2

aim

To obtain knowledge of fundamental principles and aspects of drug action within the field of molecular pharmacology and toxicology.

content

Most drugs display their pharmacological actions following the interactions with receptor proteins. As for the molecular pharmacological aspects the mechanisms by which these drugs act with respect to their therapeutic application will be studied. Aspects of modern technologies, such as high-throughput screening and pharmacogenomics, within the process of drug discovery and target finding will be addressed.

The following aspects will be studied for molecular toxicology: role of ADME-Tox in drug development; pharmacokinetics; factors determining bioavailability and distribution of drugs; enzymology of drug metabolising enzymes; biotransformation reactions of drugs; molecular basis of drug-drug interactions and interindividual differences of drug action; molecular and biochemical mechanisms underlying toxicity and carcinogenicity.form of tuition

Lectures, tutorials, assignments and self-study.

literature

Rang, Dale and Ritter - Pharmacology 5th edition (ISBN 0-443-07145-4) and Casarett & Doull's Toxicology, The Basic Science of Poisons, 6th edition, (ISBN 0-07-134721-6).

mode of assessment

Written examination and assignments.

entry requirements

Knowledge of basic principles of drug action.

target audience

mPhar, mMNS/molecular medicine

remarks

Please contact the mastercoordinator four weeks prior to the start of the course (e-mail: jnm.commandeur@few.vu.nl).
subject

Molecular Photochemistry and Photophysics

code

420036

lecturers

dr. F. Brouwer (UvA); dr. F. Ariese; prof.dr. L. de Cola (UvA); prof.dr. R. van Grondelle

credits

6

period

1

content

An overview is given of the most important photochemical and photophysical processes that occur in organic and inorganic molecules, including those that act as chromophores in biological systems. The approach is non-mathematical and descriptive. The quantum-mechanical basis will be developed in the course C2 Atoms, Molecules and Light

Topics: typical electronic absorption and emission spectra of organic and inorganic chromophores, reactive excited states and their characterization, energy and electron transfer, photochemical reactions, applications in analytical chemistry.form of tuition

Lectures, tutorials and site visits.

literature

A. Gilbert, J. Baggott, Essentials of Molecular Photochemistry, Blackwell, 1991; Supplementary lecture notes.

mode of assessment

Written.

target audience

mCh

remarks

Registration for this course via https://tisvu.vu.nl/tis/menu, two weeks prior to the start. This course is part of the master programme 'Laser Sciences'.
subject

Multimedia Authoring

code

400440

lecturer

dr. A.P.W. Eliens

credits

6

period

1

aim

The course gives a practical introduction to multimedia authoring, in particular the development of 3D web applications.

content

In the course an extensive introduction to the use of VRML (Virtual Reality Modeling Language) is given. Topics treated include the construction of 3D objects, positioning of objects in 3D space, material, light and animation. Also the use of images, video and sound to augment the users experience will be treated. Ample attention will be given to the programmatic interface to VRML, including prototypes and scripting, needed for the development of interactive applications.
The assignments include a 3D product demo and an infotainment application.

form of tuition

Lectures and practicum.

literature

Online syllabus.

mode of assessment

Practicum assignments.

target audience

2IK-minor MMC, mCS-MM and interested students.

remarks

For course information, see www.cs.vu.nl/~eliens/mma
For the course material, see www.cs.vu.nl/~eliens/web3d
subject

Multimedia Casus

code

400158

credits

6

period

2 and 3

lecturer

dr. A. Eliens

content

The assignment in the multimedia casus is to develop a virtual environment for some cultural or governemental institute or company.
The practicum takes the form a stage, in which external supervision plays an important role.
In the multimedia casus, techniques learned in previous courses (see the resources) will applied to create the application.
At the start of the course the actual assignment will be determined.
Examples of possible assignments are: the development of a virtual exposition hall for the Dutch Royal Museum of the Arts, a virtual city square, which gives information about both the present and the past, a virtual shop, with online buying facilities, or an online broker, which offers facilities for inspecting houses.

form of tuition

Practicum/stage.

literature

Online studyguide.

mode of assessment

Assignment.

entry requirements

Multimedia Authoring

target audience

3IK


subject

Museologie en buitenschoolse educatie

code

471026

lecturers

drs. M.J.W. Bos (co-ordinator); prof.dr. J.T.J.M. Willems; dr.ir. M.K. van der Molen; drs. J. Veldhuis (and guest speakers)

credits

6

period

27.11.2006-22.12.2006

aim

Introducing development of extracurricular (teaching) materials and museum exhibits and illustrating their role in the field of science communication and education.

content

The course encloses:

 • Theory on extracurricular education (historical and academic content on museums, zoos and other institutions that provide science education)

 • Practice in evaluation of extracurricular teaching materials or (museum) exhibits

 • Practice in setting up and performing research in this field

Students are introduced into the field of extracurricular education. Theories on education and communication will be dealt with in lectures and seminars, introducing different educational methods as well as styles of communication. Excursions are an important part of this course as an introduction to the actual working field. Through several assignments students are forced to combine both theory and practice.

form of tuition

Lectures, seminars, excursions and home-study

literature

Syllabi will be provided at start of course

mode of assessment

Interim assignments, final assignment and presentation

entry requirements

Bachelor in any of the Beta Sciences

target audience

Master students in any of the Beta Sciences Maximum number of participants is 30 (Students within the C-differentiation are first choice when maximum is reached).

remarks

Course is taught in Dutch (with the possible exception of foreign guest speakers).
subject

Network Programming

code

400052

credits

9

period

4 and 5

lecturer

dr.ir. G.E.O. Pierre

aim

Let the student get familiar with the development of network applications.

content

The course discusses a number of programming facilities for the development of network applications. Attention is paid to designing and implementing applications with threads, sockets, RMI/RPC, CGI/BIN, servlets, PHP. In addition, attention is paid to security and modern enabling technologies like peer-to-peer systems.

form of tuition

Lectures combined with lab assignments.

literature

Douglas E. Comer and David Stevens, Internetworking with TCP/IP. Vol. III: Client-Server Programming and Applications, Linux/Posix Sockets Version. Prentice Hall, 2001 ISBN 0-13-032071-4.

mode of assessment

Lab assignments plus an exam.

entry requirements

 • Introduction to Computersystems (400033);

 • knowledge of C

 • preferred: Computer Networks, Distributed Systems.

target audience

mCS, mPDCS

remarks

Registration for this course is compulsory via the class Web site, http://www.cs.vu.nl/~gpierre/courses/np/, two weeks prior to the start.
subject

Neural Networks

code

400132

credits

6

period

1

lecturer

dr. E. Marchiori

aim

Introduce the student to the most popular neural network models and their applications.

content

The course provides an introduction to the basic neural networks architectures and learning algorithms. The following main topics are covered: single layer perceptrons, LMS algorithm, multilayer perceptrons, radial-basis function networks, support vector machines, self-organizing maps, discrete Hopfield model, brainstate- in-a-box model. Moreover, typical applications of neural networks are discussed.

form of tuition

Lectures.

literature

Slides available during the course. No obligatory text book. See http://www.cs.vu.nl/~elena/nn.html for suggested text books.

mode of assessment

Assignments and written examination.

target audience

3AI, 3I, 3BWI, mCS, mBMI

remarks

 • Lectures in English.

 • Students are required to sign up for this course at Blackboard.
subject

NIKHEF project

code

420115

 

At NIKHEF location

lecturer

prof.dr. P.M. Kooijman (UvA, phone: +31 (0) 20 592 5043, e-mail: h84@nikhef.nl)

credits

6

period

1, 2 and 3

aim

The objective of this project is to introduce students in the planning and project management of designing, building and operating a particle detector.

content

During the NIKHEF Project, students will design and build their own detector including the readout system, take data and analyse the data. Every year it will be another detector suitable for a particular measurement.It can be e.g. a water Cherenkov detector to detect cosmic muons, a scintillator detector to measure the velocity of charged particles or a calorimeter to measure the energy of particles.
It is the intention that students will experience the full chain of steps between the design and operation of a detector to do a measurement formulated in advance.
It is the responsibility of the participating students to define and assign tasks and make a planning for the full process of the design of a particle detector.

mode of assessment

Written report.

target audience

mPhys.

remarks

For more information and enrolment contact prof.dr. P.M. Kooijman.subject

Nonlinear Dynamics and Chaos

code

420080

tutor

prof.dr. B. Krauskopf

credits

6

period

4

content

Nonlinear Dynamics & Chaos provides an understanding of the possible dynamical behaviour of (simple) nonlinear dynamical systems. The emphasis is on bifurcations, that is, on qualitative changes when parameters are changed. Starting from simple bifurcations, the idea of transitions to chaotic dynamics is introduced. The nature of chaos will be explained in detail with concrete examples.
The course is taught in a three week block as a self-contained unit.
Only basic mathematical background knowledge (essentially algebra and calculus) will be assumed. Geometric ideas will be central and will be illustrated with advanced software tools. There will be self-study elements with homework exercises.

literature

Notes will be handed out, as there is not a single book that will be followed; suggested (but not mandatory)reading:
Steven H. Strogatz, Nonlinear Dynamics and Chaos, with Applications in Physics, Biology, Chemistry, and Engineering,
Studies in Nonlinearity, Addison-Wesley, 1994 and for general interest: James Gleick, Chaos: Making a New Science, Heinemann, London, 1988

target audience

mPhys, mCh

remarks

For the course schedules please refer to http://www.few.vu.nl/onderwijs/roosters.
subject

Nonparametric Statistics

code

400455

credits

8

period

4 and 5

target audience

mMath

remarks

This course is part of the joint national master programme in mathematics.
For schedules, course locations and course descriptions see http://www.mastermath.nl.
Registration required via http://www.mastermath.nl.
subject

Nuclear Magnetic Resonance

code

435667

lecturer

dr. F.J.J. de Kanter

credits

6

period

2

aim

To obtain insight in the principles of one- and two-dimensional NMR techniques and their applications in synthetic chemistry.

content

A rehearsal of basic principles of NMR spectroscopy is followed by methods of obtaining spectra of most NMR-active nuclei by means of standard excitation and detection schemes. This involves most standard and several non-standard one- and two-dimensional NMR techniques.

form of tuition

Lectures.

literature

H. Friebolin, Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy, 4th edition, Wiley VCH, 2004 and hand-outs.

mode of assessment

Written examination.

entry requirements

B.Sc.

target audience

mCh

remarks

Registration for this course is compulsory: via https://tisvu.vu.nl/HTM/TISVULogin.htm, one week prior to the start. For the course schedules please refer to http://www.few.vu.nl/onderwijs/roosters.
subject

Numerical Linear Algebra

code

400329

credits

8

period

1 and 2

target audience

mMath, mPhys and others

remarks

This course is part of the joint national master programme in mathematics.
For schedules, course locations and course descriptions see http://www.mastermath.nl.
Registration required via http://www.mastermath.nl.
subject

Numerical Methods for PDE

code

400400

credits

8

period

4 and 5

target audience

mMath

remarks

This course is part of the joint national master programme in mathematics.
For schedules, course locations and course descriptions see http://www.mastermath.nl.
Registration required via http://www.mastermath.nl.
naam

Numerieke wiskunde I

code

400053

studiepunten

6

periode

4 en 5

docent

dr. G.J.B. van den Berg

doel

 • kennismaken met methoden uit de numerieke analyse;

 • gevoel ontwikkelen voor de betrouwbaarheid van numerieke methoden;

 • ervaring opdoen met het numeriek oplossen van problemen;

 • gebruik leren maken van matlab.

inhoud

We bestuderen de onderwerpen uit het boek. Op het college wordt een selectie van de onderwerpen uit het boek uitgebreider behandeld. De theorie zal aan de hand van voorbeelden geillustreerd worden, mede in de vorm van een practicum. Met behulp van matlab worden opdrachten gemaakt waarin problemen numeriek worden opgelost. Daarover worden korte verslagen geschreven.

werkwijze

Er wordt een college gegeven van twee uur per week, met
aansluitend een practicum van één uur. Een aantal oefeningen in Matlab vormen een integraal onderdeel van de stof.

literatuur

Alfio Quarteroni en Fausto Saleri, Scientific Computing with Matlab. Springer-Verlag, 2003 ISBN 3540443630.

toetsing

Actieve deelname aan de colleges is vereist. Beoordeling vindt plaats op grond van de ingeleverde verslagen over de opdrachten.

doelgroep

3W, 3BWI, 3I, 3WN

voorkennis

Vereiste voorkennis:

 • Calculus II (400301)

 • Lineaire algebra (400042 of 400313)

Aanbevolen voorkennis:

 • Voortgezette lineaire algebra (400082)

 • Partiele differentiaalvergelijkingen (400163)
subject

Ontology Engineering

code

400292

credits

3

period

6

lecturer

prof.dr. A.T. Schreiber

content

Ontologies are nowadays used in computer science a means to share common concepts between information systems, This course is focused on theory, methods, and tools for constructing and/or extending ontologies for this purpose. Teaching subjects typically center around engineering principles, e.g. for subtype hierarchies (backbone identification, viewpoints, dimensions, constraint specification), part-of structures (types of part-of relations, representation of part-of relations), and default knowledge. Also, the mapping and/or integration of different ontologies is discussed. The course contains examples of how ontologies are used in practice. The assignments focus on real-life examples of ontologies currently in use in web applications.

form of tuition

Lectures, assignments.

literature

Reader.

mode of assessment

Assignments, self evaluation.

entry requirements

Web-gebaseerde kennisrepresentatie (400083).

target audience

mIS
subject

Operating Systems Practical

code

400196

credits

9

period

4, 5 and 6

docent

ir. M.P.H. Huntjens

aim

Practical experience with the contents of the course Operating Systems.

content

Three problems covering (as much as possible) the content of the course Operating Systems.

form of tuition

Practical computer work.

literature

See course Operating Systems (400011).

mode of assessment

Practical computer work.

entry requirements

Operating Systems "Bedrijfssystemen" (400011).

target audience

mCS
subject

Ophthalmic Physics

code

430029

lecturers

dr. M. Dubbelman; dr. T.J.Th.P. van den Berg; dr. G.L. van der Heijde (e-mail: gl.heijde@vumc.nl)

credits

3

period

4

aim

To obtain basic knowledge on ophthalmic physics.

content

Pro memorie

form of tuition

Lectures.

literature

Giancoli chapters 33-36.
Reader.

mode of assessment

Written examination

entry requirements

A bachelor in exact sciences.

target audience

mPhys, mCh, mMNS
subject

Optimization of Business Processes

code

400422

credits

6

period

4 and 5

lecturer

prof.dr. G.M. Koole

aim

Learn more about one or two of the subjects of modeling of
business processes, and to learn to study the scientific literature.

content

During this course we study papers on one or two subjects from
modeling of business processes. Possible subjects are production scheduling, inventory management, call centers, revenue management, etc. We also visit a company once or twice.

form of tuition

Every student presents twice a paper and writes a report about it. Every student also implements once an algorithm presented by another student.

literature

None.

mode of assessment

Presentations and papers.

entry requirements

Applied Stochastic Modeling (400392).

target audience

mBMI, mMath

remarks

Presence is compulsory.
naam

Organisatiewetenschap 2006/2007

code

703005

docenten

dr. K.M. Bijlsma-Frankema; dr. S.B. Ybema

studiepunten

10

periode

2e semester

doel

 • Kennis: De student heeft kennis van en inzicht in theorieën, begrippen en benaderingen op het terrein van het sociaal-wetenschappelijk denken over organisaties.

 • Vaardigheden: De student is in staat om de verschillende theorieën en benaderingen te verwoorden en met elkaar te vergelijken.

 • Attitude: De student ontwikkelt een kritische blik op de theorie en praktijk van organisaties en organiseren.

inhoud

In het vak Organisatiewetenschap wordt een overzicht gegeven van de hoofdstromen in de organisatietheorie en de voornaamste theorieën en theoretici binnen elke stroming. De student leert organisaties, onderdelen, processen en omgeving van organisaties te bestuderen vanuit uiteenlopende invalshoeken. Het vak biedt inzicht in specifieke onderwerpen, zoals rationele versus sociale managementstijlen, formele modellen versus feitelijke praktijken, de relatie organisatie/omgeving, cultuur en symboliek, macht en organisatiepolitiek, communicatie, reputatie en identiteit, en "nieuwe" organisatievormen en managementmodellen. Deze onderwerpen worden geplaatst in een historische context door ontwikkelingen in de organisatiewetenschap en in management modellen door de tijd heen te behandelen, zoals het Scientific Management, de Human Relations School en de Human Resources benadering. Daarnaast worden verschillende theorieën die in een bepaalde periode naast elkaar (hebben) bestaan met elkaar vergeleken, zoals de contingentietheorie versus theorieën over institutionaliseringprocessen en 'enactment'. Naast de bestudering van een handboek en klassieke teksten, zal in het programma aandacht worden besteed aan praktijkvoorbeelden.

werkwijze

Hoorcollege.

literatuur

De literatuur wordt bekend gemaakt via de website van het vak.

toetsing

Testimonium op basis van twee schriftelijke deeltoetsen. Beide deeltoetsen moeten voldoende zijn.
subject

Organisational Dynamics

code

400188

credits

6

period

3

lecturer

dr. M.C. Schut

aim

To understand, simulate and analyse models of organisations and the dynamics of organisational structure. The student is able to explain organisational dynamics from both internal and external viewpoints.

content

This course is on the simulation and analysis of organisations and their dynamics. In this respect, an organisation is a social or computational structure for achieving controlled performance in pursuit of collective goals. We study the dynamics within existing organisations as well as the dynamics and evolution of organisational structure itself. Computational organisation models specify the dynamics of information, personnel, decision responsibilities, tasks, and resources that are distributed georgraphically and temporally. We consider organisations as complex, dynamic, adaptive and evolving systems. A case study example of such a system, as discussed in the course, involves the traditional economic market. The analysis of organisational structure is explained from internal (managerial) as well as external (market) perspectives. Regarding the latter, evolution is discussed as a mechanism that drives organisational change from the outside. In the course, aspects of the courses on self organising systems and organisation theory are placed in the context of organisation dynamics.

form of tuition

Theory in lectures and practice in labs.

literature

Reader.

mode of assessment

Written exam and submitted assignments.

target audience

mAI (organisational dynamics and self organisation), mBMI, mIS, mCS

remarks

More information available on BlackBoard.
subject

Parallel Programming

code

400161

credits

6

period

1 and 2

lecturer

prof.dr.ir. H.E. Bal

content

This lecture discusses how programs can be written that run in parallel on a large number of processors, with the goal of reducing execution time. The class has a brief introduction into parallel computing systems (architectures). The focus of the class, however, is on programming methods, languages, and applications. Both traditional techniques (like message passing) and more advanced techniques (like parallel object-oriented languages and Tuple Space) will be discussed. In addition, attention is paid to implementation aspects of several languages. Finally, several parallel applications are discussed, including N-body simulations and game tree search. The class fits well with existing research projects within the department of Computing Systems. It is a good basis for M.Sc. projects in the area of parallel programming, which use the parallel computing systems of the department.

form of tuition

Class with separate practicum (6 cp.).

literature

To be announced.

mode of assessment

Written exam.

target audience

mCS, mPDCS
subject

Parallel Programming Practical

code

400162

credits

6

period

2 and 3

lecturer

prof.dr.ir. H.E. Bal

content

With this practicum, several parallel programs have to be written, using different programming environments, including Java and MPI. The programs must be tested on a parallel machine of the faculty (see http://www.cs.vu.nl/das2) and the performance (speedups) of the programs must be measured, analyzed, and, whenever necessary, optimized. A brief report must be written that explains the approach and discusses the measurements.

form of tuition

Practical computer work.

mode of assessment

Practical computer work.

entry requirements

Knowledge about the first part of the class Parallel Programming is recommended (introduction into parallel programming, MPI, and Java).

target audience

3I, mCS, mPDCS, mPhys.


Download 3.33 Mb.

Share with your friends:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
The database is protected by copyright ©sckool.org 2023
send message

    Main page