Inhoudsopgave 1 Faculty of Sciences 8Download 3.33 Mb.
Page14/19
Date09.11.2016
Size3.33 Mb.
#1231
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
subject

Asymptotic Statistics

code

400323

credits

8

period

1 and 2

target audience

mMath, mSFM

remarks

This course is part of the joint national master programme in mathematics.
For schedules, course locations and course descriptions see http://www.mastermath.nl.
Registration required via http://www.mastermath.nl.
subject

Automated Reasoning in AI

code

400389

lecturers

dr. K.S. Schlobach; dr. H.E. Wache; prof.dr. F.A.H. van Harmelen

credits

6

period

5 and 6

aim

Since its early days Artificial Intelligence has employed logic as a mean to provide generic solutions for computationally and conceptually difficult practical problems.
The aim of the course is to make the students familiar with a number of popular logic-based representation and reasoning mechanisms for Artificial Intelligence. Furthermore, students should have the capability to transfer the learned techniques to other problems and to other representation mechanisms.

content

The course will be structured in three modules. In each of these modules a practical problem will be introduced, a logic-based representation proposed, and the basic techniques for automated reasoning in this language studied in a practical, hands on, way.
In a nutshell, we plan to cover:

 • propositional Logic for scheduling, and satisfiability checking with Davis Putnam;

 • Allen's interval logic for Planning, with constraint propagation in Temporal Constraint Networks;

 • description logics for classification, with Tableau calculi for subsumption.

form of tuition

In period 5 there will be 2 hours of lecture and 2 hours of practical sessions per week, plus significant time for self-study and practical work. In period 6 there will be no lectures, but support for the work on a larger project.

literature

Selected scientific papers.

mode of assessment

3 practical assignments (2 in period 5, 1 in period 6).

entry requirements

Basic knowledge in logic is an advantage, but not required, as is some familiarity with programming.

target audience

Master AI, in particular the specialization "Knowledge Technology and Intelligent Internet Applications".
subject

Basic and Applied Quantum Mechanics

code

420170

lecturers

prof.dr. B. van Linden van den Heuvell (heuvell@science.uva.nl); prof.dr. M.S. Golden; prof.dr. W.J. Buma

credits

6

period

1

aim

Synchronize quantum mechanics knowledge and its application to atoms, molecules and solids. Preparation for advanced courses.

content

AF Ch 3,4,6,7 and 8 Cox Ch 4.

form of tuition

Lectures and tutorials.

literature

AF = P.W. Atkins and R.S. Friedman, molecular quantum mechanics, 4th edition ISBN 0-19-855947-X.

Cox = P.A. Cox, The electronic structure and chemistry of solids, ISBN 0-19-855204-1mode of assessment

Written examination.

target audience

mPhys, mCh
subject

Basic and Applied Statistical Physics

code

420171

lecturers

prof.dr. F.C. MacKintosh (fc.mackintosh@few.vu.nl); prof.dr. D. Frenkel

credits

6

period

1

aim

Fundaments and applications of statistical physics in modern physics and chemistry.

content

 • Basic statistical mechanics review

 • Phase transitions/critical phenomena

 • Kinetic theory & linear response

 • Illustrations from the areas of participating groups

form of tuition

Lectures and self-study.

target audience

mPhys, mCh
naam

Bayesian Statistics

code

400468

coördinator

dr. B.J.K. Kleijn (phone: +31 (0) 20 525 6064, e-mail: B.J.K.Kleijn@uva.nl)

lecturer

prof.dr. A.W. van der Vaart

studiepunten

6

aim

To understand the basic properties of Bayesian methods; to be able to apply this knowledge to statistical questions; to know the extent (and limitations) of conclusions based thereon.

content

Frequentist statistics is based on the assumption that the observation is random and its distribution is unknown but fixed. Bayesian statistical methods are based on the principle that both observations and distributions are random. A Bayesian procedure requires specification of a statistical model with a so-called prior distribution; the posterior distribution is a version of the prior that is corrected by the observation.
In this course, we introduce Bayesian methods for a variety of statistical problems starting with some basic examples. We consider basic properties of the procedure, choice of the prior by objective and subjective criteria, Bayesian inference, model selection and some applications. In addition, non-parametric Bayesian modelling is considered, posterior asymptotic behaviour is discussed (from a more frequentist point of view) and computational methods (e.g. Markov-Chain Monte-Carlo simulation) are presented.

form of tuition

Lectures and exercises.

literature

Lecture notes, to be handed out in class. An expanded list of literature is in the lecture notes.

mode of assessment

Written examination.

entry requirements

Knowledge of measure-theoretic probability, basic concepts of statistics.

target audience

mMath, mSFM

period

Semester 2

remarks

Registration via http://studieweb.student.uva.nl 4 weeks prior to the start of the course. Uva code: ST406046. Course registration includes registration for the examination. Registration is also possible at the Education Office, phone: 525 7100, e-mail: ondwns@science.uva.nl

Consult the schedules at http://www.student.uva.nl or contact the coordinator.Location: UvA.
naam

Bedrijfsmodellering en requirements engineering

code

400010

studiepunten

7

periode

1 en 2

docenten

dr. J.F.M. Burg; prof.dr. A.T. Schreiber

doel

Na dit vak is de student in staat:

 • een probleem- en veranderingsanalyse uit te voeren met betrekking tot een IT vraagstuk in een bedrijfsmatige context;

 • op modelmatige wijze in kaart te brengen hoe een informatiesysteem als oplossing past in bedrijfsstrategie en bedrijfsproces; 

 • verschillende methodieken toe te passen voor het eliciteren van door de organisatie te stellen eisen aan een te ontwikkelen informatiesysteem.

inhoud

Het vak BedrijfsModellering en Requirements Engineering (BMRE) behandelt de analyse van bedrijfsvraagstukken, waarbij introductie of uitbreiding van een informatiesysteem een van de mogelijke oplossingen is. Dit omvat de activiteiten en methodieken die nodig zijn om:
(1) een probleemanalyse uit te voeren met betrekking tot IT vraagstukken in een bedrijfsmatige context;
(2) te modelleren hoe een gewenst informatiesysteem past in het bedrijfsproces en aan te geven welke eventuele veranderingen daarbij wenselijk zijn;
(3) het ontwikkelen en toetsen van het te stellen pakket van eisen aan een te bouwen informatiesysteem.

werkwijze

Het vak bestaat uit een college met een tentamen (4 sp) en een practicum (3 sp). Beide moeten voldoende zijn.

literatuur

Syllabus.

toetsing

Tentamen plus practicumverslag.

doelgroep

2IK, 3I, 3BWI
naam

Beginselen bestuursrecht (B1)

code

200198

studiepunten

6

coördinator

prof.mr. J. Struiksma (kamer 6A-23, tel. (020) 59 86267)

periode

week 14 - 26

doel

Het doel van dit vak is het kunnen redeneren met behulp van de kern van het bestuursrechtelijk begrippenapparaat, waarop later in de bachelorfase wordt voortgeborduurd in de bestuursrechtelijke vakken. Uiteindelijk gaat het om het toepassen van algemene kennis op bijzondere gevallen, maar ook om het afleiden van algemene kennis uit verschillende bijzondere gevallen. De eerste manier van redeneren wordt gebruikt bij het beantwoorden van een concrete bestuursrechtelijke rechtsvraag (het oplossen van een casus); de tweede manier is aan de orde bij discussies over de ontwikkeling van (onderdelen) van het bestuursrecht. In het vak Beginselen bestuursrecht ligt de nadruk op de eerste manier van redeneren.

inhoud

Na een algemene kennismaking met het huidige bestuursrecht, zullen worden besproken de organisatie van het openbaar bestuur, de toedeling van de bevoegdheden aan bestuursorganen en de verschillende wijzen waarop het bestuur in het dagelijks leven kan ingrijpen. Voorts wordt ingegaan op de bestuursrechtelijke normen die door het bestuur bij de uitoefening van zijn bevoegdheden in acht genomen moeten worden. Daarnaast zal enige aandacht worden besteed aan de handhaving van bestuursrechtelijke regels. Tot slot zullen de beginselen van het systeem van rechtsbescherming tegen de overheid aan de orde worden gesteld.

werkwijze

Voor dit vak worden minder hoorcolleges op de VU gegeven dan gebruikelijk. Daarvoor in de plaats zijn er 8 hoorcolleges op CD-ROM, te bestuderen in samenhang met Hoofdzaken van het bestuursrecht van F.C.M.A. Michiels. Aan de hand van eveneens op CD-ROM opgenomen vragenseries kun je controleren of je de stof beheerst. De CD-ROM wordt verstrekt bij de syllabus.
In zeven weken worden werkcolleges gegeven. Tijdens deze werkcolleges bestaat de gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van de bestudeerde stof. Er wordt geen les gegeven over de bestudeerde stof. Verder worden vragen uitgereikt die tijdens het werkcollege door studenten moeten worden behandeld.

literatuur

 • F.C.M.A. Michiels, Hoofdzaken van het bestuursrecht, Kluwer, laatste druk;

 • syllabus Beginselen bestuursrecht.
  (De syllabus is verkrijgbaar in de VU-boekhandel.)

toetsing

Gesloten boek tentamen

voorkennis

Dit vak moet zijn behaald alvorens tentamen te kunnen afleggen in Bestuursrecht (BN2/B3).
naam

Beginselen privaatrecht I (B1)

code

200193

studiepunten

6

coördinator

mr. S. Mutluer (kamer 6A-35, tel. (020) 59 86288)

periode

week 41 - 51

doel

Aan het einde van het vak Beginselen Privaatrecht I moet de student in staat zijn tot het opsommen, herkennen, toelichten en aan de hand van concrete voorbeelden hanteren van:

 • de meest elementaire begrippen van het algemeen deel van het vermogensrecht en het goederenrecht, hun onderscheidende kenmerken, alsmede de verbanden die tussen die begrippen kunnen worden gelegd;

 • de meest elementaire onderscheidingen die binnen het systeem van subjectieve vermogensrechten en hun objecten kunnen worden gemaakt;

 • de eisen, waaraan moet zijn voldaan om de geldige overdracht van een goed te bewerkstelligen;

 • ingeval er geen geldige overdracht van een goed tot stand komt doordat niet aan de daarvoor gestelde eisen is voldaan: de eisen, waaraan moet zijn voldaan voor een geslaagd beroep op derdenbescherming.

Aan het einde van het vak moet de student voorts in staat zijn tot:

 • het hanteren van het Burgerlijk Wetboek;

 • literatuur lezen en aangeven wat hoofd- en bijzaken zijn;

 • een goederenrechtelijk arrest lezen en vervolgens aangeven hoe dat arrest is opgebouwd, wat de centrale vraag is en wat de kernoverwegingen zijn geweest;

een casus bestuderen en analyseren met het oog op het formuleren van de te beantwoorden goederenrechtelijke rechtsvraag, alsmede met het oog op het vergaren van informatie die kan worden gebruikt bij het schriftelijk, volledig, gemotiveerd en met behulp van de wet en de jurisprudentie beantwoorden van die rechtsvraag .

werkwijze

Tijdens de hoorcolleges behandelen de docenten de hoofdlijnen van de stof en belichten zij moeilijke onderdelen. Tijdens de intensieve werkgroepen staat het oefenen met de stof centraal aan de hand van casus. Derhalve wordt van de studenten een actieve voorbereiding en deelname verwacht. Op de extensieve werkcolleges is geen actieve voorbereiding vereist en worden kort de antwoorden op de opgaven besproken.

literatuur

 • Syllabus Beginselen Privaatrecht I 2006-2007 (verkrijgbaar in de VU-boekhandel).

Overige literatuur wordt bekendgemaakt in de syllabus en via Blackboard.

toetsing

Het tentamen is schriftelijk en bestaat deels uit enkele casus en deels uit multiple choice vragen.
naam

Beginselen privaatrecht II (B1)

code

200195

studiepunten

6

coördinator

vacature

periode

week 2 - 13

doel

Aan het einde van het vak Beginselen Privaatrecht II moet de student in staat zijn tot het opsommen, herkennen, toelichten en aan de hand van concrete voorbeelden hanteren van:

 • de meest elementaire begrippen van het verbintenissenrecht in samenhang met die van het algemeen deel van het vermogensrecht, hun onderscheidende kenmerken, alsmede de verbanden die tussen die begrippen kunnen worden gelegd;

 • de belangrijkste bronnen van waaruit verbintenissen tussen rechtssubjecten kunnen ontstaan;

 • de eisen, waaraan moet zijn voldaan om van een geldige totstandkoming van een rechtshandeling in het algemeen en een meerzijdige rechtshandeling in het bijzonder te kunnen spreken (verdiepend);

 • de eisen die de wet stelt aan het op de juiste wijze vernietigen van een rechtshandeling (verdiepend) en de rechtsgevolgen van een vernietigde of nietige rechtshandeling;

 • de eisen waaraan moet zijn voldaan om een verbintenis tot schadevergoeding op grond van een (eigen) onrechtmatige daad te doen ontstaan (op hoofdlijnen);

 • de regels aan de hand waarvan de omvang van de verbintenis tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad dient te worden bepaald (op hoofdlijnen);

 • de eisen waaraan moet zijn voldaan om een verbintenis op grond van onverschuldigde betaling (verdiepend), zaakwaarneming of ongerechtvaardigde verrijking (op hoofdlijnen) te doen ontstaan.

Aan het einde van het vak moet de student voorts in staat zijn tot:

 • het hanteren van het Burgerlijk Wetboek;

 • literatuur lezen en aangeven wat hoofd- en bijzaken zijn;

 • een arrest lezen en vervolgens aangeven hoe dat arrest is opgebouwd, wat de centrale vraag is en wat de kernoverwegingen zijn geweest;

een casus bestuderen en analyseren met het oog op het formuleren van de te beantwoorden verbintenisrechtelijke rechtsvraag, alsmede met het oog op het vergaren van informatie die kan worden gebruikt bij het schriftelijk, volledig, gemotiveerd en met behulp van de wet en de jurisprudentie beantwoorden van die rechtsvraag.

werkwijze

Op de hoorcolleges behandelen de docenten de hoofdlijnen van de stof en belichten zij moeilijke onderdelen. Op de intensieve werkgroepen staat het oefenen met de stof centraal aan de hand van casus. Derhalve wordt van de studenten een actieve voorbereiding en deelname verwacht. Op de extensieve werkcolleges is geen actieve voorbereiding vereist en worden kort de antwoorden op de opgaven besproken.

literatuur

 • Syllabus Beginselen Privaatrecht II 2006-2007 (verkrijgbaar in de VU boekhandel);

 • Overige literatuur wordt bekendgemaakt in de syllabus en via Blackboard.

toetsing

Het tentamen is schriftelijk en bestaat uit enkele casus.
naam

Beginselen staatsrecht (B1)

code

200194

studiepunten

6

coördinator

mr. W.P. Boor (kamer 6A-10, tel. (020) 59 86262)

periode

week 40 - 51

doel

Het kennen van de elementaire begrippen van het nationale en het internationale publiekrecht, het kunnen toepassen van deze begrippen op eenvoudige casus en het inzicht hebben in het functioneren van een democratische rechtsstaat, mede binnen de internationale rechtsorde.

inhoud

Vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat komen aan de orde de betekenis van constitutie, grondwet en verdragen; de ontwikkeling, inrichting en werking van de parlementaire democratie; historie en huidige betekenis van de grondrechten; alsmede de verschillende soorten regelgeving. In de aanvang van de cursus wordt met name ingegaan op de historische rol en huidige positie van de koning(in) in het Nederlandse staatsrecht.

werkwijze

Het hoorcollege heeft het karakter van een algemene inleiding. Daarnaast worden werkgroepen/werkcolleges verzorgd, waarin dieper op de verschillende onderdelen van de stof wordt ingegaan. Tijdens de werkgroepen/werkcolleges wordt een actieve deelname verwacht in die zin, dat men de bijbehorende vragen en opdrachten uit het Werkboek heeft voorbereid. Men dient daarbij altijd een wetgevingsbundel paraat te hebben.

literatuur

 • Hoor- en werkcollegestof;

 • M.C. Burkens, H.R.B.M. Kummeling, B.P. Vermeulen, R.J.G.M. Widdershoven, Beginselen van de democratische rechtsstaat, Deventer 2006 (6e druk);

 • B.P. Vermeulen e.a. (red.), De Koning in het Nederlandse staatsrecht, Ars Aequi, Nijmegen 2005.

toetsing

Schriftelijk tentamen. Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een niet-geannoteerde wetgevingseditie.

voorkennis

Dit vak moet zijn behaald alvorens tentamen te kunnen afleggen in Staatsrecht I en II (B2).

opmerkingen

Spreekuur:  volgens afspraak.
naam

Beginselen strafrecht (B1)

code

200192

studiepunten

6

coördinator

mr. B. de Wilde (kamer 5A-32, tel. (020) 59 86233)

periode

week 41 - 52

doel

Het aanleren van elementair inzicht in het geldende strafrecht, waarbij de systematiek van het materiële en het formele strafrecht centraal staat. De student moet tijdens het tentamen in staat zijn casusgerichte vragen en kennisvragen op het gebied van materieel en formeel strafrecht op te lossen.
Het vak beoogt elementair inzicht te verschaffen in het strafrechtelijke systeem, waarbij materieel en formeel strafrecht zoveel mogelijk met elkaar in verband worden gebracht.

inhoud

De belangrijkste materieelrechtelijke leerstukken - zoals opzet en culpa, strafuitsluitingsgronden en poging - en de hoofdlijnen van het strafproces, inclusief mensenrechten, komen aan de orde.

werkwijze

 • Hoorcolleges. Tijdens de hoorcolleges wordt het onderwerp van de desbetreffende week ingeleid. Het onderwerp wordt in grote lijnen uiteengezet en wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden.

 • Werkcolleges. Tijdens de werkcolleges wordt dieper op de stof ingegaan. De opdrachten voor de desbetreffende week worden besproken in hoorcollegevorm. Voor deze colleges wordt voorbereiding niet geëist, maar wel ten zeerste aanbevolen. Iedere week maken casusvragen deel uit van de werkgroepopdrachten. In de laatste week wordt een recent tentamen besproken aan de hand van de modelantwoorden en modelnormering. Op deze manier worden studenten vertrouwd gemaakt met het beantwoorden van vragen aan de hand van de wet, het EVRM en de jurisprudentie.

 • Werkgroepen. Studenten die actiever en dieper op de stof willen ingaan kunnen deelnemen aan de intensieve werkgroepen. Voor deze werkgroepen is voorbereiding verplicht. Tijdens de werkgroepen komt dezelfde stof aan de orde als tijdens de werkcolleges.

literatuur

 • M.J. Kronenberg & B. de Wilde, Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht, Deventer: Kluwer 2005;

 • Werkboek Beginselen strafrecht;

 • Jurisprudentiebundel Beginselen strafrecht;

 • Het boek en de syllabi zijn verkrijgbaar in de VU Boekhandel.

toetsing

Schriftelijk tentamen , waarbij de nadruk ligt op casusoplossen.
Het tentamen bestaat geheel of gedeeltelijk uit multiplechoicevragen.
subject

Behavioral Methods

code

815096

credits

6

period

3

lecturer

dr. S.A. Los

aim

At the end of this course the student should be capable of:
1. categorizing, comparing, and discussing the major research paradigms in Cognitive Neuropsychology;
2. identifying good and poor design principles when implementing a (quasi-) experimental design in detail;
3. discussing some major issues in the measurement and analysis of important dependent measures in behavioral research, including reaction times, error proportions, questionnaires, and eye movement data;
4. detailing steps in data analysis, including data trimming, data transformations, and a choice of the statistical test;
5. discussing advantages and disadvantages of mathematical modeling and data fitting;
6. specifying some major issues in case studies involving patients.

content

In each lecture a central methodological theme is discussed on the basis of methodological articles and applications in research articles.

form of tuition

Lectures

literature

To be determined later

mode of assessment

open-ended written examination
subject

Behaviour Dynamics

code

400113

credits

6

period

1 and 2

lecturers

dr. T. Bosse; prof.dr. J. Treur

content

This course teaches analysis and modelling of the dynamics of behaviour in Artificial, Biological, Cognitive and Social systems. Behavioural dynamics occurs in different forms, contexts and complexity. During the course examples of such behaviour are studied coming from software systems (e.g., knowledge- and agent-based systems), biology (e.g., functioning of the blood circulatory system, bacteries), cognition (e.g., the dynamics of beliefs, desires and intentions, emotions and feelings, complex reasoning tasks). The dynamics of behaviour of such systems is analysed (including verification and validation), modelled, and simulated in this course using dedicated techniques and tools.

form of tuition

Combination of lectures and practical assignments.

literature

Online reader.

mode of assessment

Examination and practical assignments. Both grades should be at least 5.5 to pass the course.

target audience

mAI
naam

Bio-Analytical Strategies

code

435046

lecturers

dr. H. Lingeman; prof.dr. H. Irth

studiepunten

6

periode

1

aim

Giving a clear account of the principles of bio-analytical chemistry and the techniques that can be used in this field.

content

The basic course on bio-analytical chemistry focuses on the general principles and techniques used in the determination of both low molecular- and high molecular weight compounds in biological samples. The emphasis will be on sampling, sample preparation, spectroscopy, separation methods, electroanalytical methods, radioisotopes, automated methods of analysis and immunological methods. Examples will be shown from the fields of drug metabolism studies, enzymes, carbohydrates, amino acids, proteins, lipids and nucleic acids.

form of tuition

Lectures and tutorials.

literature

Hand-outs (electronically available).

mode of assessment

Written or oral examination.

entry requirements

Basic knowledge of biochemistry, chromatography, electrophoresis and mass spectrometry.

target audience

mCh, mPharsubject

Bio-Organic Chemistry

code

435669

lecturers

prof.dr. R. Wever; dr.ir. R.V.A. Orru (coordinator, contact: orru@few.vu.nl or tel: 020-5987 447); prof.dr. M.B. Groen

credits

6

period

4

aim

The use of Biotransformations in Synthesis as well as advanced understanding of Natural Product Chemistry.

content

This course gives an overview of the most important classes of biocatalysts. It describes the properties of biocatalysts and their use in biotransformations. The advantages and disadvantages of the use of enzymes will be discussed as well as the basic principles in enzyme-catalyzed asymmetric synthesis. Further, a detailed overview of the fundamental classes of Natural Products is given. Thus, Terpenes and Steroids. Alkaloids, Fenolics, Fatty acids and Prostaglandines, Polyketides will covered. Not only the basic structural and physical properties but also synthetic aspects and bio-synthesis are a major part of this course.

form of tuition

Lectures and tutorials

literature

Will be provided by the lecturers.

mode of assessment

Written examination.

entry requirements

B.Sc.

target audience

mCh.
subject

Biochemical Mechanisms of Toxicity

code

435670

lecturer

dr. J.N.M. Commandeur

credits

6

period

Throughout the year

aim

To get acquainted with cellular mechanisms underlying the toxicity and carcinogenicity of drugs and other chemicals.

content

Cellular transport and selective accumulation of poptentially toxic drugs; xenobiotic-induced oxidative stress, cell injury, signalling and gene regulation, disruption of calcium homeostasis; mechanisms of necrotic and apoptotic cell death; impairment of cell proliferation and tissue repair, immune mechanisms; cytokine-mediated toxicity, nuclear-receptor-mediated toxicity; disruption of cellular energy production by xenobiotics, interaction of xenobiotics with ion transporters, specific inactivation of enzymes and other proteins.

form of tuition

Self study.

literature

"Mechanistic Toxicology" by UA Boelsterly, (Taylor&Francis, 2003, ISBN 0-415-28459-7).

mode of assessment

Written examination.

entry requirements

Knowledge of basic principles of drug action and biochemistry.

target audience

mPhar

remarks

Please contact the mastercoordinator four weeks prior to the start of the course (e-mail: jnm.commandeur@few.vu.nl).
subject

Biochemistry A: Metabolism and Energy Production

code

435621

lecturer

prof.dr. H.A. Raue

credits

6

period

3 and 4

period

by appointment

aim

Obtaining insight into the basic molecular design of life, the nature and control of the major metabolic pathways in living cells and the manner in which these pathways are used to generate building blocks and energy for maintenance and growth of the cell.

content

Structure and function of the major biomacromolecules: proteins, nucleic acids, carbohydrates and lipids. Chemical reactions in living cells: enzymes, enzyme kinetics and regulation of enzymatic activity, general princicples of enzymatic catalysis. Biosynthesis and degradation of major foodstuffs: carbohydrates, fatty acids and proteins and the concomitant regulation production of chemicval energy via oxidative phosphorylation and photosynthesis. Control of metabolism.

form of tuition

selfstudy

literature

J.M. Berg, J.L. Tymockzo and L. Stryer: Biochemistry 5th. ed. (2001), W.H. Freeman and Co., New York, ISBN 0-7167-4684-0. Chapters 1-5, 8-12, 14, 16-23, 30. (note correct ed.)

mode of assessment

Oral examination. This is one part of the complete exam which also
includes part B described below. The rules for partial examinations apply.

target audience

mCh

remarks

For mCh students majoring in Biochemistry and Mol. Biology this is one part of the complete exam which also includes part B described below and the rules for partial examinations apply. mCh students with a minor in Biochemistry and Mol. Biology can take this part as a separate examination. The latter students can also take a 6 credit examination on a selection of subjects from parts A and B chosen in consultation with the lecturers.
subject

Biochemistry B: Genetic Information

code

435622

lecturer

prof.dr. H.A. Raue

credits

6

period

by appointment

aim

Obtaining insight into the way in which genetic information is stored, used and transmitted, including the biosynthesis of the informational macromolecules and their building blocks. This part also encomppasses analysis of the manner in which cells and organisms sense and adapt to changes in their environment.

content

Synthesis of the building blocks of biomacromolecules: amino acids,
nucleotides, membranbe lipids and steroids. Storage, maintenance and transmission of genetic information: replication, recombination and repair of DNA. The flow of genetic information: transcription, translation and the control of gene expression. Recombinant DNA technology and genetic engineering. Exploring evolution: structural comparison of biomacromolecules. Structure and fucntion of membranes. Comminucation between cell and environment: signal transduction pathways. sensing external stimuli: the biochemistry of smell, taste, vision, hearing and touch. Defense mechanisms: the immune system. The biochemistry of movement: molecular motors.

form of tuition

selfstudy

literature

J.M. Berg, J.L. Tymockzo and L. Stryer: Biochemistry 5th. ed. (2001), W.H. Freeman and Co., New York, ISBN 0-7167-4684-0. Chapters 6, 7, 12, 13, 15, 24-29, 31-34. (note correct ed.)

mode of assessment

Oral examination. This is one part of the complete exam which also
includes part A described above. The rules for partial examinations apply.

target audience

mCh

remarks

For mCh students majoring in Biochemistry and Mol. Biology this is one part of the complete exam which also includes part A described above and the rules for partial examinations apply. mCh students with a minor in Biochemistry and Mol. Biology can take this part as a separate examination. The latter students can also take a 6 credit examination on a selection of subjects from parts A and B chosen in consultation with the lecturers.
subject

Bioinformatic Data Analysis and Tools

code

430048

coördinatoren

prof.dr. J. Heringa; dr. E. Marchiori

lecturers

prof.dr. J. Heringa; dr. E. Marchiori (and other lectures)

credits

6

period

5 and 6

aim

A theoretical and practical bioinformatics course on the fundamentals of bioinformatics tools and tool creation for biological data mining.

Goals:

 • At the end of the course, students will be aware of the issues, methodology and available bioinformatics tools.

 • At the end of the course, students will have hands-on experience in molecular modeling and studying structure-function relationships.

content

Theory:
Introduction to statistical thermodynamics, inverse protein folding, genetic algorithm, repeat recognition tools and concepts (e.g. transitivity), molecular mechanics simulations, (hidden) Markov models, pattern recognition, machine learning techniques.
Practical:

form of tuition

13 Lectures (2 two-hour lectures per week), Assignment introductions, Computer practicals, Hands-on support

literature

 • E-course material (slides, assignment material, papers): http://ibivu.cs.vu.nl

 • Nelson, P., Biological Physics. Energy, Information, Life, W H Freeman & Co., (July 2003), ISBN: 0716743728

 • Neil C. Jones and Pavel A. Pevzner, An Introduction to Bioinformatics Algorithms, MIT Press, 2004, ISBN: 0262101068.

mode of assessment

Assignment results and oral or written exam (depending on number of course students)

entry requirements

A completed course Sequence Analysis and DNA/Protein Structure-Function Analysis and Prediction is a strong advantage. Some experience in programming is required.

target audience

Students with Bachelor Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science, Medical Biology, with a strong interest and some basic knowledge in Bioinformatics.

remarks

Active participation is required.
The course is taught in English.
subject

Brain Imaging

code

815103

credits

6

lecturer

dr. D.J. Heslenfeld

period

2 (not in 06/07)

aim

Learn how various brain imaging techniques are used in modern neurocognitive research

content

Principles, mechanisms and applications of the four major brain imaging techniques will be taught, which are EEG, MEG, MRI, and PET. Each technique will be discussed in theory and live demonstrated. Students will perform a small research project and will analyze and report their own data.

form of tuition

lectures and practicals

literature

to be announced

mode of assessment

tentamination and paper

remarks

MRI practicals will take place on Wednesday afternoons (starting 4.30 pm).
subject

Business Intelligence

code

61312020

credits

6

contact

18 hours (6 tutorial, 12 lecture)

period

1

co-ordinator

drs. J.F.M. Feldberg

lecturers

prof.dr. A.E. Eiben; drs. J.F.M. Feldberg

aim

The primary aim of this course is to establish an elementary frame of reference concerning business intelligence. Despite the fact that the course focus is primarily managerial and not technical, an important objective is to train students in the successful application of a popular decision support tool (Cognos Powerplay). By means of  'learning by doing' elementary skills in the usage of decision support systems are acquired. Students completing this course successfully, will be able to actively collaborate in sensible thinking and deciding about the benefits, development, application, and implementation of business intelligence solutions. The realization of business objectives and sustainable competitive advantage are keywords in this context. In addition to this, the frame of reference offers a point of departure for further self-study to deepen and broaden the knowledge offered.

content

Modern organizations, in particular the management of these organizations, tend to suffer more from an overload of data than from a lack of data. To a great extent this overload is caused by the overwhelming growth of information systems in organizations. Enterprise Systems (ERP), Customer Relationship Systems (CRM) as well as the growing number of Internet-based applications (e.g. e-commerce) are all important sources for the explosion of financial, production, marketing and other business data. The challenge for most organizations is to develop and build systems that support the transformation of the collected data into knowledge. To be successful in this transformation processes organizations have to develop the capability to aggregate, analyze and use data to make informed decisions. This course deals with the theory concerning business intelligence as well as with the application of business intelligence solutions. To be able to successfully implement business intelligence solutions, one has to have knowledge about their functioning and proficiency in using them, as well as knowledge about their field of application, e.g., how to select, transform, integrate, condense, store and analyze relevant data. This course uses the term 'business intelligence' in a broad sense. A narrow interpretation would only deal with software solutions ('data warehousing' and 'online analytical processing'). The broad interpretation - to be used in this course - also includes: theories concerning decision making, related decision support systems and their application for management, i.e., data warehousing, online analytical processing and data mining.

literature

 • Book (to be announced)

 • Various papers.

examination format

written interim examination
65%
practical test
(weekly) business intelligence tutorial tests (35%). All tests and exams will be administered through a digital test environment.

recommended background knowledge

 • Basic course in Information Systems, f.e. on the level of Laudon & Laudon, Management Information Systems, Managing the Digital Firm. 9th edition, Prentice Hall, 2004

 •  O'Brien, James A., 'Introduction to Information Systems', 12th edition, Mc Graw Hill, 2005
naam

Business Management in Health and Life Sciences

code

470584

co-ordinator

prof.dr. E.H.J.H.M. Claassen

lecturers

prof.dr. E.H.J.H.M. Claassen; dr. H. Smit (CIMO); guest lecturers

studiepunten

6

aim

To acquire insight in different legal entities in which to organise a company or enterprise.

To get acquainted with:

- financial and legal aspects,

- patents and alternative valorization methods

- marketing and sales aspects of businesses;

To acquire insight in Human Resource Management models;

To get acquainted with different models of financing;

To learn to think and act in line with economic and sustainability issues for the company;To get experienced with SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) analysis in the life science value chain by conducting a SWOT analysis of a pharmaceutical company.

content

Increasingly, health students will be confronted with a corporate way of thinking in health organisations. To function in such an environment it is critical that students have basic knowledge of fiscal and legal entities and organisational forms of corporate structures (including start-ups). Furthermore, they have to understand what motivates decision makers and financial officers in different companies (also geographical differences). This course comprises a theoretical and a practical part. The theoretical part consists of interactive classes with various experts from the field. Topics that will be dealt with in detail include: intellectual property, portfolio management, finance, risk capital, grants and subsidies, team building and people management, different legal entities, fiscal and legal aspects when starting a new company, SWOT analysis in the life sciences and clinical trials. The practical part consists of bringing the knowledge acquired during the classes into practice by writing an extended SWOT analysis of a pharmaceutical company.

form of tuition

Lecturers, self study, assignment

literature

Reader

mode of assessment

Written exam, assessment of paper (SWOT analysis)

target audience

One of the preferred elective courses for Master students Health Sciences,differentiation Policy and Management in health care; Optional course for Master students Management, Policy Analysis and entrepreneurship in health and life sciences (MPA), Health Sciences and M/CE-differentiation of the Health, Life & Natural Sciences, Biology, Health sciences, Biomedical Sciences.

period

27.11.2006-22.12.2006

remarks

Module in English. For information and application: ciska.heuvelman@falw.vu.nl
naam

BWI werkstuk

code

400206

docent

onbekend (het werkstuk wordt begeleid door een docent, deskundig op het gebied van het door de student gekozen onderwerp)

studiepunten

6

periode

Variabel

doel

De student beschrijft voor een deskundige manager (de manager bezit algemene deskundigheid) op een heldere wijze (beknopt en zakelijk) een probleem. 

inhoud

Naar aanleiding van een probleemstelling voert de student zelfstandig een (literatuur)onderzoek uit. De student legt de resultaten schriftelijk vast en geeft een mondelinge presentatie.
De nadruk wordt gelegd op het bedrijfsgerichte aspect van de studie, naast wiskunde en informatica aspecten.

toetsing

Werkstuk en voordracht.

doelgroep

mBMI.

opmerkingen

Meer informatie: www.cs.vu.nl/stagebureau
drs. Annemieke van Goor, hjm.van.goor.balk@few.vu.nl
naam

C/C++

code

400012

studiepunten

2

periode

4

docent

dr. N. Silvis-Cividjian

doel

Het verwerven van basiskennis in C en C++, nodig voor o.a. het schrijven van computersimulaties

inhoud

Het college is een korte introductie van C/C++ als tweede programmeertaal. Ervaring met een andere programmeer taal zoals Java is vereist. Een paar belangrijke programmeeraspecten worden tijdens het college besproken en in kleine opdrachten wekelijks geoefend. Drie verschillende manieren van programmeren in C++ worden belicht: procedureel, object georienteerd en generiek programmeren.

Topics : C/C++ basic data types, arrays, strings, functions, file I/O, pointers, linked lists, classes, separate compilation, templates, generic algorithms, the standard template library (STL).werkwijze

4 hoorcolleges en 4 verplichte programmeeropdrachten.

literatuur

Stephen Prata, C++ Primer Plus, SAMS, 2005. Website met nuttige links en documentatie is beschikbaar via Blackboard

toetsing

Op basis van de verplichte programmeeropdrachten.

doelgroep

2BWI, 3Ect

voorkennis

Vereist voor deelname: Inleiding programmeren II practicum (400085) of Inleiding programmeren practicum voor Ect (400200).
subject

Capita Pharmacochemistry

code

435684

coördinator

dr. J.N.M. Commandeur

lecturers

prof.dr. N.P.E. Vermeulen; prof.dr. R. Leurs; prof.dr. H. Irth; dr. B.C. Oostenbrink; dr. J.N.M. Commandeur; dr. M.J. Smit; dr. H. Lingeman

credits

6

period

Throughout the year

aim

Deepening of knowledge of specific aspects of pharmaceutical sciences/pharmacochemistry (e.g. related to the major/minor) or broadening of knowledge of fields related to pharmaceutical sciences/pharmacochemistry.

content

Subjects of this course/caput are optional and may vary, depending on the rest of the programme and/or on the interests of the MSc-student. The following subjects can be selected:

 • Drug registration and safety assessment

 • In vitro toxicology and high-throughput screening 

 • Pharmaco-/toxicogenomics and -proteomics

 • Protein modeling and bioinformatics 

 • Combinatorial chemistry

 • Molecular basis of drug action in disease

form of tuition

Self-study.

literature

Depending on the course/caput.

mode of assessment

Oral or written examination

entry requirements

Basic principles of pharmacochemistry.

target audience

mPhar

remarks

Please contact the mastercoordinator four weeks prior to the start of the course (e-mail: jnm.commandeur@few.vu.nl).
subject

Caput Criteria for Corporate Social Responsibility

code

470564

lecturers

prof.dr. J.T. de Cock Buning (co-ordinator); dr. H. Smit

credits

3

period

In consultation

aim

 • To understand the aims and options of corporate social responsibility.

 • To acquire an understanding for sustainable entrepreneurship (especially from the life sciences young scientists start their own small business or they join pharmaceutical and other life science industries).

 • To obtain insight into international accreditation criteria (SA 8000 and ISO 14001 certification).

 • To formulate your own criteria and apply these critically to the sustainability annual report of a given company.

content

This caput addresses the different checklists used by international audit institutions to certify a company as being a "sustainable company". We will discuss and analyse some key articles in which the authors analyse the basic philosophy of sustainable entrepreneurship and the relationships between sustainability criteria and economic performance. Some criteria are obvious, like no child labour, no investments in weapons, while other criteria, like the triple P concept (performing in a balance between People, Planet and Profit), need further definition. Specific sustainability criteria for benchmarking and several methods to rate the sustainability performance of a company will be discussed.

form of tuition

In about five sessions (half day) over a period of two weeks the participants analyse individually a scientific key article and discuss their summary and analysis with the other participants (who also prepare these articles). Together you design your own set of sustainability criteria to audit a company. Finally, you apply your own set of criteria to a given sustainability annual report of a life science company.

literature

Selected articles.

mode of assessment

Individual performance during the discussion of the articles (quality of your analysis) by others. Your individual analysis of your own article. Team performance and benchmarking of the sustainability annual report of a life science company.

target audience

Optional course for Master students Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in health and life sciences (MPA), M-differentiation of the Health, Life & Natural Sciences, Biology, Health sciences, Biomedical Sciences, (e.g. diff. International Public Health).

remarks

Minimum number of three students. Some knowledge regarding policy, management and entrepreneurship is advised. For information and application: ciska.heuvelman@falw.vu.nl
subject

Caput Dilemmas in the Implementation of Public Health Programmes

code

470565

lecturers

prof.dr. E.J. Ruitenberg (co-ordinator); drs B. Bissumbar

credits

3

period

In consultation

aim

 • To obtain insight in organization, management and policy in the field of Public Health in the South, with a specific focus on vaccines

 • To acquire insight in the constraints in the implementation of Public Health programmes i.e. vaccination programmes in the South

 • To apply the acquired insight in the implementation of results and interpretation and to evaluate the efficacy of vaccines

 • To assess constructively and systematically strategies to solve the constraints and to improve the efficacy of vaccination programmes through national and international organization

content

This 2-weeks course will increase your knowledge in the North-South relation and particularly on the implementation of Public Health Programmes in the South with focus on international context. Furthermore, the course will give you an overall overview of the organization and policy strategies of organizations involved in the implementation public health programmes. Special attention is given to analyzing the dilemmas and challenges in public health and to generate ideas for future development. The analysis will focus on i) the experiences in working in the field and community based health programmes i.e. vaccination programmes; ii) the constraints and opportunities of the various implementation strategies.

form of tuition

This theoretical course comprises self study and three discussion meetings. After a short introduction you study various scientific articles that are then critically analyzed and discussed in a subsequent meeting.

literature

Selected chapters and scientific articles.

mode of assessment

Written exam and individual assessment through evaluation assignments

target audience

Optional course for Master students Health Sciences, Biology or Biomedical sciences (e.g. diff. International Public Health) Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in health and life sciences (MPA), or M-differentiation of the Health, Life and Natural Sciences.

remarks

Minimum number of three students.

For information and application: ciska.heuvelman@falw.vu.nl


subject

Caput Financial Stochastics

code

400421

credits

8

period

1 and 2

lecturer

prof.dr. A.W. van der Vaart

content

In this course we present topics from financial stochastics.  We give a mathematically precise treatment of (parts of) the theory of no-arbitrage pricing in continuous time. Possible specific topics include the so-called 'fundamental  theorem of asset pricing', derivative picing (Black-Scholes and exotic products like American style options, Asian options),  interest rate models (Health-Jarrow-Morton). The course is meant for students with a strong background in stochastic processes and stochastic calculus.

form of tuition

Lectures.

literature

 • Lecture notes

Additional literature:

 • Ioannis Karatzas and Steve Shreve, Methods of Mathematical Finance.

 • Bjork, T., Arbitrage theory in continuous time.

 • Musiela, M., Rutkowski, M., Martingale Methods in Financial Modelling.

 • Hunt, P.J., Kennedy, J.E., Financial Derivates in Theory and Practice.

mode of assessment

Oral.

entry requirements

Measure theoretic probability, stochastic integration.

target audience

mMath, mSFM


Download 3.33 Mb.

Share with your friends:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page