General Education January 2014Download 0.93 Mb.
Page9/12
Date30.08.2022
Size0.93 Mb.
#87813
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
900.Gen.Ed
Situation 5. (#135-137)
Ang tunay na pag-ibig ay walang ibinubunga kung hindi ang tunay na ligaya at kaginhawaan. Kainlanpama’t sapin-sapin ang dusang pinapasan ng bayani, at ang kanyang buhay ay nalipos ng karukhaan at lungkot, ang dahilan ay sapagkat hindi ang tunay na pag-ibig ang naghahari kung hindi ang taksil na pita sa yama’t bulaang karangalan. 1. Alin ang hindi bunga batay sa talata?

 1. Karukhaan c. Kalungkutan

 2. Ligaya d. Karangalan

 1. Ang paghihirap ng bayani ay sanhi ng:

 1. digmaan c. kahinaan ng bayani

 2. pagkamasarili d. kawalang malay

 1. Kung gagamitan ng paghihibla sa mga konsepto ng talata, alin ang pinakagitna?

 1. Ligaya c. Pag-ibig

 2. Kabayanihan d. Kaginhawaan


Situation 6. (#138-143)
The class was asked to design an experiment to test the effect of detergent on fish. One group came up with this experimental design. For detergent they got Tide, Surf and Champion. For fish, they had tilapia fingerling, goldfish, and baby junior fish contained in different sizes and shapes of bottles. To the tilapia fingerling, they put 1 tbsp of Tide. To the goldfish, they put 1 tbsp of Surf and the baby junior fish, 1 tbsp of Champion. 1. Is there any defect in the experimental design?

 1. Yes, there is, but was compensated for by the use of not only one type of fish

 2. Yes, there is, but was remedied by the fact that 3 kinds of detergents were used

 3. Yes, not only one but several

 4. None, it is simple yet a perfect design
 1. How can the experimental design be improved?

 1. Focus on one independent variable at a time, e.g. brand of detergent.

 2. Make use of the same type and size of fish.

 3. Increase the number of fish and reduce the number of detergent brands involved.

  1. I only c. I and II

  2. I and III d. II only
 1. What is the dependent variable?

  1. The amount of water

  2. The effect of detergent on the fish

  3. The amount of detergent

  4. The brand of detergent
 1. What is defective with the experimental design?

  1. It is very complicated

  2. There is no testable hypothesis

  3. There are so many independent variables the effects of which are tested at the same time

  4. There’s a lot of biases involved
 1. What is the experimental group?

  1. The baby junior fish with 1 tbsp of Champion

  2. The tilapia with 1 tbsp of Tide

  3. Cannot be determined

  4. The goldfish with 1 tbsp of Surf
 1. What is the control group?

  1. The baby junior fish with 1 tbsp of Champion

  2. The tilapia with 1 tbsp of Tide

  3. The goldfish with 1 tbsp of Surf

  4. Cannot be determinedDownload 0.93 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page