General Education January 2014Download 0.93 Mb.
Page2/12
Date30.08.2022
Size0.93 Mb.
#87813
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
900.Gen.Ed
Little Things
It’s the little things we do or say
That make or break the beauty of the average passing day
Heats, like doors, will open with ease
To every, very little keys.
And don’t forget that two of these
Are “I thank you” If you please.”

 1. Friendliness c. Confidentially

 2. Kindness d. Encouragement

 1. “Write injuries in dust, benefits in marble.” The meaning of this aphorism in “Poor Richard’s Almanac” is:

 1. Forget what other people have done to hurt you

 2. It is not easy to forgive and forget

 3. Nurse your hurt feelings

 4. Let bygones be bygones

 1. “What we obtain too cheap, we esteem too lightly”. When restated means:

 1. The buying power of the peso is weak so you have to buy wisely

 2. In buying, what is easy to get to consume

 3. You have to value everything in this world

 4. You have to pay something before you really value it

 1. Which of the following best restates the meaning of the saying: “The child is the father of the man?”

 1. The experience, and lessons of childhood influence one’s adult life

 2. Fathers are dependent on the sights of their children

 3. If there were no children, there could be no fathers

 4. Children are naturally wiser than adults

 1. Anong bahagi ng pananalita ang nasa malaking titik? Malungkot ANG MGA nagtapos na wala pang trabaho.

 1. Pananda c. Pang-ukol

 2. Parirala d. Pangatnig

 1. “Ang mga mata mo ay tulad ng mga bituin sa kalangitan.” Ano ang ginagamit na pagpahayag ditto?

 1. Pagtutulad c. Pagwawangis

 2. Personipikasyon d. Pang-uyam

 1. Alin sa mga ito ang nagpapahayag sa paraang organisado at artistiko maging tuluyan o sa berso na nagmula sa imahinasyon?

 1. Panulaan c. Sanaysay

 2. Epiko d. Panitikan

 1. Kung ang awit ng pag-iibigan ay kundiman, ano naman sa Bisaya?

 1. Diona c. Sambotani

 2. Kumintang d. Talindaw

 1. Mag-aalas singko na ___ umaga _____ magising siya.

 1. ng - nang c. nang - nang

 2. nang - kapag d. ng - at

 1. Sino ang nangungusap sa quotation? “Ang pag-ibig ay hindi pag-ibig kapag nagbabago kung nakakakita ng pagbabago.”

 1. Geneveva Matute c. Robert Frost

 2. William Shakespeare d. Jose Rizal

 1. Ano ang kahulugan ng tagbising panahon?

 1. Tag-ulan c. Tag-lamig

 2. Tag-init d. Tag-tuyot

 1. Ang salitang apartment ay binubuo ng dalawang klaster. Tukuyin ito.

 1. rt & nt c. tm & nt

 2. pr & tm d. rt & tm

 1. Ponema ang tawag sa makabuluhang tunog ng wika. Ilan ang ponema ng Filipino?

 1. 28 b. 31 c. 20 d. 21

 1. Saan hinango ang mga kwentong tinatawag na parabola?

 1. Mga pinagmulan c. Bibliya

 2. Kasabihan d. Kwentong bayan

 1. Alin dito ang ginagamit sa pagtuturo ng panitikan lalo na sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento?

 1. Story grammar c. Character web

 2. Decoding d. Story frame

 1. Alin dito ang gamit sa pagtuturo ng replica na yari sa isang tunay o sintetik na material?

 1. Dayorama c. Papet

 2. Mock-up d. Ispesimen

 1. Ano ang kahulugan ng idyomang ginamit sa pangungusap na “Marami sa mga magsasaka ang INALAT dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan.”

 1. Nawalan ng pag-asa c. Nagalit

 2. Nanibago d. Minalas
 1. Sa taas ng mga bilihin ngayon, kahit “kahig ka ng kahig” ay wala pa ring maipon. Ano ang ibig sabihin nito?

 1. Hindi bumili c. Bawasan ang bili

 2. Hanap ng hanap d. Gastos ng gastos
 1. Kapani-paniwala ang isang tauhan kung ito ay may katulad na nakikitang nabubuhay sa mundo. Wika nga’y totoo itong tao, nagtataglay ng positibo at negatibong katangian, may kapurihan at may kapintasan. May kalakasan at may kahinaan at may kasamaan. May kawastuan at may kamalian. May katinuan at may kabaliwan. May kalabisan at may kakulangan. May kabanalan at may kasalanan. May katimpian at may kabiglaanan. Lahat ng katangian salu-salungat, may bahid siya. Hindi siya taong nabubuhay sa daigdig ng kataka-taka na pinakabuod ng lahat, gaya ng madalas mapanood sa pelikulang Pilipino, na kapag bida, sa kanya lahat ng positibo at kapag kontrabida, sa kanya naman lahat ng negatibo. Hindi kinai-empatya-han ang tauhang ganito, kina-antipatiko-han, oo!

Ang naaangkop na pamagat ng talatang ito ay:

 1. Ang Tauhan

 2. Ang Katauhan

 3. Ang Tao sa Mundo

 4. Ang Katangian ng Tao

 1. “Kung anong bukambibig siyang laman ng dibdib.” Ito ay isang uri ng ____.

 1. Tula c. Bugtong

 2. Tugmaan d. Salawikain
 1. Aling pamaraan ang ginagamit ng guro na nagsisimula sa mga halimbawa patungo sa paglalahat?

 1. Pabalak c. Patuklas

 2. Pasaklaw d. Pabuod
 1. A child can be admitted to Grade 1 if he/she is at least 5 years and 10 months old by June of the school year. Which of these dates of birth will disqualify a child from being admitted to Grade 1 on June 15, 2009?

 1. June 10, 2003 c. April 30, 2003

 2. January 10, 2003 d. May 5, 2003
 1. A water tank contains 8 liters when it is 20% full. How many liters does it contain when it is 75% full?

 1. 60 b. 30 c. 58 d. 15
 1. Which of these math sentences is incorrect?

 1. 1/2 + 1/3 = 5/6

 2. 1/3 + 1/4 = 7/12

 3. 1/7 + 2/3 = 3/21

 4. 1/6 + 1/8 = 14/48

 1. Which of the following has the largest value?

 1. 75 b. 39 c. 64 d. 93

 1. What is the value of 12 1/6 - 2 3/8 - 7 2/3 + 19 3/4?

 1. 21 1/8 b. 22 c. 21 7/8 d. 21

 1. In the following numbers, which digit is in the thousandths place? 5672.13498

 1. 6 b. 4 c. 3 d. 9

 1. One angle of a parallelogram is 35? What are the measures of the other three angels?

 1. 45, 65, 170 c. 145, 35, 145

 2. 85, 135, 140 d. 45, 65, 65

 1. The edges of a rectangular solid have these measures: 1.5 feet x ½ feet x 3 inches. What is its volume in cubic inches?

 1. 324 b. 225 c. 272 d. 27

 1. How many degrees are between the hands of a clock at 4:30?

 1. 140 b. 45 c. 125 d. 150

 1. Which of these three fractions has the largest value?

 1. 4 c. 12

15 24

 1. 3 d. 5

4 9

 1. If x = 3 and y = 2, then 2x + 3y = ______

 1. 12 b. 10 c. 14 d. 5

 1. Which of these has a value different from the other three?

 1. 15% c. 15

 2. 2 d. 12

20 15

 1. The vertex angle of an isosceles triangle is 30. What is the measure of one base angle?

 1. 150 b. 60 c. 75 d. 70

 1. Which of these numbers cannot possibly be a square number?

 1. 10,217,356 c. 26,275,876

 2. 35,366,809 d. 2,913,849

 1. Which number is wrong in this sequence? What should the number be for the sequence to be correct? 5, 15, 16, 48, 144, 147, 148, 444….

 1. 48; it should be 18

 2. 144; it should be 49

 3. 147; it should be 145

 4. 144; it should be 132

 1. If July 12, 2003 fell on a Tuesday, on what day will July 12, 2005 fall?

 1. Friday c. Sunday

 2. Thursday d. Monday

 1. Jestoni is 10 years older than his sister. If Jestoni was 25 years of age in 1983, in what year could he have been born?

 1. 1948 b. 1963 c. 1958 d. 1953

 1. I f 8 - √x + 2 = 4, what is the value of x?

 1. 6 b. 14 c. 48 d. 2

 1. What number is next in this sequence? 11120, 11260, 11420, 11600, _______.

 1. 11820 c. 11720

 2. 11760 d. 11800

 1. Which decimal is equal to 3 + 2 + 5

100 10 1000

 1. 0.532 c. 0.325

 2. 0.0523 d. 0.235

 1. If the counting numbers 1 to 30 are written down how many times does the digit 2 appear?

 1. 11 b. 14 c. 12 d. 13

 1. 259 : 37 as _______.

 1. 84:12 c. 5:1

 2. 25:4 d. 63:441

 1. By how much is 35% of P220 greater than 50% of P140?

 1. P10.00 c. P7.00

 2. P0.00 d. P20.00

 1. Which among the following common fraction is equivalent to 0.216?

 1. 53 c. 21

250 50

 1. 27 d. 108

125 375

 1. What value of x will make this proportion correct? 13 : x = 3.25 : 8.00

 1. 2 b. 3.5 c. 32 d. 20

 1. Maria and Fe do a job together in two hours. Working alone Maria does the job in 5 hours. How long will it take Fe to do the job alone?

 1. 3 1/3 hrs c. 3 hrs

 2. 2 1/3 hrs d. 2 hrs

 1. What is the greatest common factor of the numbers 48, 12 and 32?

 1. 2 b. 4 c. 3 d. 6

 1. A car depreciates by 10% of its new price each year and by 15% in each succeeding year. By 2009, what would be the market price for a car bought brand new for P600,000 in 2004?

 1. P390,000 c. P210,000

 2. P480,000 d. P420,000

 1. How much greater is the sum of the first 20 counting numbers greater than the sum of the first 10 counting numbers?

 1. 110 b. 55 c. 155 d. 100

 1. How many vertices does a rectangular solid have?

 1. 8 b. 6 c. 4 d. 12

 1. The voltage across a transformer primary coil that has turns is 10V. What is the voltage across the secondary coil which has 20V turns?

 1. 2V b. 20V c. 100V d. 10V
 1. Which is a destructive fishing method wherein fishes are driven out of a coral reef by pounding the corals with a heavy weight?

 1. Moro-ami

 2. Cyanide fishing

 3. Reef fishing

 4. Corals entrapping
 1. Of the state of matter which has the weakest intermolecular force of attraction?

 1. Plasma c. Solid

 2. Liquid d. Gas

 1. The prevailing wind systems experienced in the Philippines are _____.

 1. Northwest and Southeast monsoon

 2. Northeast and Southwest monsoon

 3. East and West monsoon

 4. North and South monsoon

 1. Which statement is false?

 1. Solid particles have the strongest attractive forces in between

 2. Solids and liquids have more molecules per unit volume, hence their densities are higher

 3. Molecules of solids and liquids are more closely packed than those in gases

 4. The gas phase has the least kinetic energy

 1. Which has the higher specific heat capacity, water or sand?

 1. Neither c. Both

 2. Sand d. Water

 1. When you carry a heavy load with one arm, you tend to hold your hand away from your body in order to ______.

 1. Be ready to grab something in case you fall

 2. Change the weight of your body and load

 3. Change the mass of your body

 4. Change the center of gravity of your body and load

 1. The direct transformation of a solid into the gas phase without passing through the liquid phase is called:

 1. Sublimation c. Evaporation

 2. Compression d. Freeze drying

 1. To be safe in the unlikely case of lightning strike, it is best to be inside a building framed with ____.

 1. Steel c. Iron

 2. Cement d. Wood

 1. Which of these does not belong to the other three terms?

 1. Colloid c. Suspension

 2. Element d. Solution

 1. Why should gasoline be stored in tightly covered narrow-mouthed containers and should be placed away from heat?

 1. To reduce evaporation

 2. To preserve its qualities

 3. To decrease its potential as fire hazard

 1. I, II and III c. I and III

 2. I and II d. II and III

 1. Why is it not advisable to repeatedly open the door of a refrigerator?

 1. It leads to wastage in electrical energy

 2. It will loosen the refrigerator’s door

 3. The warm air outside lowers the temperature inside, thus making the refrigerator less efficient

 4. Repeated opening introduces bacteria into the refrigerator

 1. What may occur when there is a severe damage to some parts of the brain due to lack of blood supply?

 1. Thrombosis

 2. Cerebrovascular accident

 3. Rheumatic heart disease

 4. Myocardial infarction

 1. What kind of mirror is used in cars to give the driver a wider area and smaller image of the traffic him/her?

 1. Double concave c. Plane

 2. Convex d. Concave

 1. Lanny placed some mothballs inside her cabinet. After a week they were all gone. What happened to the mothballs?

 1. They sublimed

 2. They were dissolved by water in air

 3. They melted

 4. They condensed

 1. You inherited tallness from your father. Physical traits are transmitted from parents to offspring through _______.

 1. Alleles c. Gametes

 2. Genes d. Chromosomes

 1. Which of these statements is false?

 1. Fire caused by kerosene can be put out if water is poured on the fire

 2. Water is heavier than oil

 3. Kerosene is lighter than water

 4. Rain or distilled water (a pure liquid) boils at constant temperature

 1. How can we prevent developing osteoporosis?

 1. Estrogen replacement therapy

 2. Adequate intake of vitamins A and D

 3. Adequate intake of calcium and vitamin D

 4. Less exercise to decrease bone density

 1. Which statement correctly differentiates boiling from evaporation?

I. Boiling happens at a definite temperature while evaporation can occur at any temperature.
II. Boiling happens when the vapor pressure exerted by the liquid becomes equal to the atmospheric pressure, while evaporation occurs when high energy molecules at the liquid surface continuously escape to the space above the liquid.
III. Boiling is always associated with temperature while evaporation is related only to pressure.

 1. I and III c. II only

 2. I only d. I and II

 1. Which of the following is heterogeneous?

 1. Rain water

 2. Clean air

 3. Sea water

 4. Kerosene

 1. Eight out of the top ten leading causes of morbidity in the Philippines are communicable. To prevent from happening to your students the best advice you can give them is to ___.

 1. Avoid dangerous activities

 2. Clean the classroom often

 3. Cover the mouth when sneezing

 4. Wash hands frequently

 1. Iron-deficiency contributes to the poor scholastic performance of students. Which of the following food items is best for iron-deficient students?

 1. Pechay c. Sardines

 2. Fish d. Liver

 1. The interaction between living organisms and nonliving elements in the environment is called a/an ______.

 1. Species c. Population

 2. Community d. Ecosystem

 1. Which of the following best differentiates an earthquake’s intensity from its magnitude?

 1. Intensity describes the depth from which the earthquake originated while magnitude refers to the energy of the earthquake

 2. Intensity cannot be measured while magnitude can be measured using a seismograph

 3. Intensity refers to the strength of the quake while magnitude refers to the degree of destruction it caused at its epicenter

 4. Intensity is a measure of how much damage an earthquake caused at the surface while magnitude is the strength of the quake

 1. What is the type response exhibited by the roots of plants?

 1. Negative phototropism

 2. Positive geotropism

 3. Positive thigmotropism

 4. Negative geotropism

 1. All of the following are effects of deforestation, except:

 1. Landslides

 2. Global warming

 3. Flash floods

 4. Destruction of the ozone layer

 1. All of the following problems may arise in the use of sanitary landfill, except:

 1. Production of methane gas and possible explosion

 2. Refusal of residents for the construction of sanitary landfill in their area

 3. Flashfloods and degradation of soil

 4. Pollution of the surrounding soil

 1. Patients suffering from malfunction of the kidney are now assisted by machine that serves as artificial kidney called _________.

 1. Homeostatic machine c. Hemoscope

 2. Pacemaker d. Hemodializer

 1. Why do we hear thunder some seconds after seeing lightning?

 1. Light appears brighter in the sky

 2. Light travels faster than sound

 3. Sound travels 1,331 m/s

 4. Sounds is released later

 1. Meteorology is a very important branch of natural science, without which we cannot be informed of forthcoming ______.

 1. Earthquake c. Meteor

 2. Tropical cyclone d. Comet

 1. Which of the following is the primary concern of marriage?

 1. The mutual production and security of man and woman

 2. The companionship of husband and wife

 3. The maintenance of social status

 4. The procreation and education of children

 1. What is the teacher’s accountability in the achievement of quality education?

 1. Be accountable for reporting the performance of learners to the school head and stakeholders

 2. Be accountable for the effective delivery of specified learning objectives and outcomes

 3. Be accountable for the grading performance of learners

 4. Be accountable for reporting the performance of learners to parents

 1. Inclusion is a basic of every Filipino child with special needs to education, rehabilitation, support services, work training and employment opportunities, community participation and independent living.

What law was passed by Philippines Congress in 1995 which forms the total integration of persons with disabilities into the mainstream of society?

 1. RA No. 7776 c. RA No. 7277

 2. RA No. 7722 d. RA No. 7784

 1. What is the best indicator of “quality,” as invoked in the Constitution?

 1. On participation rate

 2. On cohort survival rate

 3. On drop-out rate

 4. On educational outcomes

 1. Article XIV Section I of the 1987 Philippines Constitution mandates that the “State shall protect and promote the right of all citizens to quality education at all levels and shall take appropriate steps to make education accessible to all.” Which of the goals of EFA 2015 aims to achieve the above mentioned constitutional mandate?

 1. Universal completion of full cycle of basic education with satisfactory achievement levels at every grade level

 2. Universal completion of full cycle of basic education schooling with satisfactory achievement levels by all at every grade or year

 3. Universal elimination of drop outs and repetition by all at every grade or year including satisfactory achievement levels

 4. Universal completion of secondary education with satisfactory achievement levels at every year level

 1. Violation of human rights is a violation of the ________ of persons.

 1. Dignity c. Emotions

 2. Intelligence d. Freedom

 1. An individual has the right to file the WRIT OF AMPARO before the investigation of an administrative case filed against him/her. What fundamental right is invoked by the individual?

 1. Right to life, liberty and security

 2. Right to self-defense

 3. Right to due process

 4. Right to be defended by a public attorney

 1. According to the Bill of Rights, private property shall not be taken for public use without _________.

 1. An official survey of the property

 2. A dialogue between individual owner and government representative

 3. A notarized deed of sale

 4. Just compensation

 1. Which statement/s on education is/are correct?

   1. Education is a fundamental human right

   2. Education is an imperfect right

   3. Education is the key to sustainable development, peace and stability

 1. I and III c. I, II and III

 2. III only d. I only

 1. In peace education curricula, which does not belong?

 1. Independence of nations

 2. Global awareness

 3. Interdependence among nations

 4. Conflict resolution

 1. During the eruption of Mayon Volcano, what message was sent to the barangay folks?

 1. Everybody call. Everyone evacuate the area

 2. Wait for final order of the chief

 3. Get ready!

 4. Everybody leave your carabaos

 1. A message was sent by the chief of office. What should the subordinate answer? Choose the best response.

  1. Sorry, I’m busy sir c. Sir, I got it right

  2. Noted, Sir d. I’ll verify Sir

 2. How should this slogan be printed?

 1. Keep right

 2. Classes are ongoing

 3. At corridors

 4. Maintain silence

What is the best order?

  1. 1, 4, 3, 2 c. 1, 2, 3, 4

  2. 4, 3, 1, 2 d. 3, 4, 2, 1

 1. Rallies staged against lewd films are reactions for _____.

 1. More freedom of expression

 2. More censoring by authorities

 3. Disapproval of questionable actors

 4. Further control of media

 1. Farmers were advised about the occurrence of El Niño. This means _________.

 1. There will be famine

 2. There will be abundance

 3. There will be draught

 4. There will be flood

 1. How do people react to a boring lecture or even committee hearings? They usually ___.

 1. Normally jeer

 2. Walk out in disgust

 3. Keep quiet and listen

 4. Clap loud and cheer

 1. Not all -ED’s in verbs sound alike. Which -ED is different?

 1. His action is taintED with malice

 2. She borrowED a book from the library

 3. He was executED for his criminal act

 4. She wantED a chaperon
 1. Before giving the test, Teacher Richard tells his class: “Be honest. If I catch you cheating, beware. If it’s a girl caught cheating, that’s worse; it is double mortal sin.” What concept is evident in the advice/warning from the teacher?

 1. Double standard morality

 2. Machismo mentality

 3. Split personality

 4. Cognitive dissonance
 1. From the idealist point of view, which statement on values is true?

I. Values are changing
II. Values are unchanging
III. Values determine our lifestyle

 1. II and III only c. I and III

 2. I, II and III d. III only
 1. “No pain, no gain; no cross, no crown.” What do these short statements point to?

 1. Be willing to pay the price for every dream you want to realize

 2. Why suffer when there are a lot of pain relievers available

 3. Life is a heavy burden to carry

 4. Others make our life miserable many times
 1. “Be honest even if others are not. Be honest even if others cannot.” What does the statement imply about values?

 1. Values remain to be values even if nobody possesses them

 2. Values are dependent on person, place and time

 3. Values are changing

 1. II only c. I only

 2. II and III d. III only
 1. If Zandro is surrounded by lazy and dishonest people, does that mean he will automatically be like them?

 1. That depends on the strength of the influence of the group of lazy and dishonest around him

 2. Yes, because environment influences the development of man

 3. It depends on the personality type of Zandro

 4. No, he can choose to be different since man has free will

 1. The valuing process includes three main processes: choosing from among alternatives, prizing what you have chosen and acting upon your choice consistently. Teacher Xerneas, a veteran teacher, is not in favor of his daughter who plans to take up teaching. Using the three processes as criteria. Does teacher Xerneas value teaching?

 1. Yes, being a veteran teacher, he has been in the teaching profession for years

 2. Yes, he knows his daughter and may be convinced that he does not fit in the teaching profession

 3. No, if he cherishes his profession he will encourage others including his daughter to become like him

 4. No, he had no other choice then so he took up teaching

 1. We, Filipinos, are perceived to have the tendency to limit our love and concern to our families, to our clan and to people we know. Which Filipino trait is illustrated?

 1. Double-standard mentality

 2. Download 0.93 Mb.

  Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page