First Quarter June 2, 2014 Monday Flag Ceremony 7 : 15- 7 : 30 Edukasyon sa Pagpakatao 7: 30-8: 00Download 2.22 Mb.
Page1/13
Date04.04.2017
Size2.22 Mb.
#15774
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


LESSON PLAN IN GRADE THREE FOR S.Y. 2014-2015 First Quarter

June 2, 2014 Monday

Flag Ceremony 7 :15- 7 :30

Edukasyon sa Pagpakatao 7:30-8:00

 1. Layunin: Nakatutukoy at nakapagpakikita ng mga kakayahan nang may pagtitiwala sa sarili

 2. Paksa: Positibong Pagkilala sa Sarili

Pagtitiwala sa Sarili

Sanggunian: TG pp 98-100, LM pp 95-100, CG pp 166, EsPKP Ia-13

Kagamitan: Sulatang papel, bond paper, pangkulay, lapis, at pambura

 1. Mga gawaing tumutulong sa paglinang ng mga kasanayan at kakayahan ng mga mag-aaral

Unang Gawain- Pagpapakita ng mga larawan at pagpapatukoy kung ano ang mga ginagawa ng mga batang nasa larawan

Ikalawang Gawain- Pagsasagawa kung ano ang mga nakikita Ng mga bata sa larawan

Ikatlong Gawain- Pagguguhit/pagsusulat sa kung ano ang mga mga natatanging kakayahan at pag-uulat nito sa harap ng klase


 1. Pagtataya

Panuto: Tukuyin kung ang sumusunod na kakayahan ay kaya mo nang gawin. Isulat ang OO kung kaya mo na at HINDI kung hindi mo pa kaya.

 1. Maglaro ng chess

 2. Sumali sa paligsahan ng pagbabaybay

 3. Tumula sa harap ng mga tao

 4. Sumayaw sa entablado

 5. Makilahok sa isang scrabble competition

 1. Takdang Aralin

Panuto : Magdala ng mga larawan nagpapakita ng iba’t ibang kakayahan ng isang mag-aaral na batang Pilipino at iulat ito sa ng harap nklase

CPL___/___x100=____%ENGLISH 8 :00-8 :50

 1. Objective : Activates knowledge based on the stories to be read

 2. Subject Matter : The Crow and the Pitcher

References: TG pp 22-24, LM pp 18-19, CG EN3LC-Ia-j-2

Materials: flashcards, picture, story

 1. Different activities which may help develop pupils’ skills and abilities

Activity one- Looking at the picture of a crow, real pitcher with water and glass

Activity two- Studying the word thirsty inside a semantic web and thinking on how will it relate to the story?

Activity three- Listening to a story and answering the follow up questions

Activity four- Role playing about the story entitled The Crow and the Pitcher 1. Evaluation

Directions: Activate your mind to answer the following questions below related the story about “The Crow and the Pitcher”

 1. At the beginning of the story, what did the thirsty crow do?

 2. Where did he find the water?

 3. Could he drink right away? Why not?

 4. How do you think the crow felt when he could not drink?

 5. What did the crow do then?

 1. Homework

Directions: Cut/ draw a picture of a crow and paste it on your notebook and write your feelings if you were on the part of a crow.

CPL___/___x100=____%MATHEMATICS 8 :50- 9 : 40

 1. Objective : Visualizes numbers

1 000 up to 5 000

Values: Accuracy, Perseverance

 1. Subject Matter: Visualizing Numbers up to 5000

References: TG pp 57-62, LM pp 63-66, CG M3NS-Ia-1.3

Materials: flats, longs and squares, flash cards, chart

 1. Different activities which may help develop pupils’ skills and abilities

Activity one- Playing a Number Puzzle Game by partner: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;Puzzle ranging from 101 to 1000

Activity two- Visualizing numbers individually as posted on the board

Activity three- Using Think-Pair-Share Strategy in answering some follow up questions by group


 1. Evaluation

Directions: Visualize the following numbers using flats/longs or squares

 1. 1 375

 2. 2083

 3. 3260

 4. 518

 5. 4231

 1. Homework

Directions: Visualize the following numbers by using a circle and

500 per

Example: 2000=


 1. 4000=

 2. 3500=

 3. 1500=

 4. 5000=

 5. 2500=

CPL___/___x100=____%

RECESS 9:40- 10:00

SCIENCE 10:00- 10:50

 1. Objective: Describes different objects based on their characteristics (eg. Shape, weight, volume and ease of flow)

 2. Subject Matter: Characteristics of Solids

References: TG pp 80-82, LM pp 80-85, CG S3MT-Ia-b-1

Materials: Charts, real objects, pictures

 1. Different activities which may help develop pupils’ skills and abilities

Activity one- Listing down the characteristics of solids and reporting it in front of the class by group

Activity two- Holding a School Garden Field trip and recording the characteristics of a solid

Activity three- Drawing an example of solid being found in the school garden and describe its characteristics in front of the class


 1. Evaluation

Directions: Describe the characteristics of the following examples of solid according to its color, size, shape and texture.

 1. Wood (as to texture) ________

 2. flower (as to color) ________

 3. bamboo (as to shape) ________

 4. stone (as to size) ________

 5. garden soil (as to texture) ________ 1. Assignment

Directions: Draw 5 examples of solids with different colors

CPL___/___x100=____%FILIPINO 10 :50- 11 :40

 1. Layunin : Nasasagot ang mga tanong ayon sa napakinggang kwento

 2. Paksa : Pagpapakilala sa Sarili

Sanggunian : CG F3T-Ia-13.1, TG pp 35-37, LM pp 37-42

Kagamitan : Tsart, plaskard, aklat/kwento

 1. Mga gawaing tumutulong sa paglilinang ng mga kasanayan at kakayahan ng mga mag-aaral

Unang gawain- Pagbabasa ng tahimik ng isang kuwento na may pamagat Ang Pistang Babalikan Ko

Ikalawang gawain- Pangkatang gawain para sa pagsasagot ng mga katanungan ukol sa binasang kuwento

Ikaltong gawain- Paglalarawan ng mga pangyayai tuwing may pista sa bayan


 1. Pagtataya

Panuto : Sagutin ang sumusunod na tanong tungkol sa napakinggang kuwento, Ang Pamamasyal sa Parke

 1. Sa anong araw nagsimba at namasyal ang magkakapatid ?

 2. Saan ipinasyal ng mga magulang ang mga magkakapatid ?

 3. Anu-ano ang mga laro na ginawa ng magkakapatid ?

 4. Kung si tatay ay abala sa pagkuha ng larawan ng magkakapatid, si nanay naman ay _________.

 5. Bakit ginawa ng pamilya ang pagsisimba at pamamasyal sa parke tuwing Linggo ?Ipaliwanag.

 1. Gawaing Bahay

Panuto : Magsaliksik tungkol sa kung anu-ano ang mga ginagawa ng isang pamilya tuwing Linggo gamit ang sumusunod na mga tanong at porma.

Pangalan ng Nanay/Tatay______________

Mga gawain tuwing Linggo_____________

_________________________________

_________________________________

Bakit ginagawa nila ito ?_______________

_________________________________

Pangalan ng Nakinayam :______________

CPL___/___x100=____%

RRE 11 :40- 12 :00

SRT 1 :00- 1 :30

Araling Panlipunanan 1 : 30- 2 :10


 1. Layunin : Niisa-isa ang mga simbolo na ginagamit sa mapa

 2. Paksa : Mga Simbolo sa Mapa

Sanngunian : K to 12 CG AP3LAR-Ia-1, TG pp 45-48, LM pp 45-49

Kagamitan : Tsart, papel, bondpaper, paste, mapa ng lalawigan

 1. Mga gawaing tumutulong sa paglilinang ng mga kasanayan at kakayahan ng mga mag-aaral

Unang gawain-Paglalahad ng Scavenger’s Hunt gamit ang simpling mapa

Ikalawang gawain- Pagkikilala ng mga sumusunod na simbolo ng mapa ng pagkatang gawain ;


__________________

Ikatlong Gawain- ‘Brainstorming’ tungkol sa mga tanong sa aralin 1. Pagtataya

Panuto: Gamit ang tatlong simbolo ng mapa na natutuhan. Pag-isa-isahin ang mga sariling opinion ukol sa kahalagahan ng pag-aaral ng mga simbolo ng mapa. Tulad ng kapatagan, kabundokan, karagatan, talampas, bulkan, ilog, atbp.

 1. Takdang Aralin

Panuto: Isulat ang mga lalalawigan at probinsya na matatagpuan sa Rehiyon VIII

CPL___/___x100=____%MOTHER TONGUE 2:10-3:00

 1. Objective: Participates actively during class sharing on familiar topics by making comments and asking questions using complete sentences

Value Focus: Family Togetherness

 1. Topic: My Family and I: Likes and Dislikes

References: k to 12 CG MT3OL-Ia-b-6.2.2, TG pp 5-8, LM pp 6-8

Materials: pictures, riddles chart, realia, etc.

 1. Different activities which may help develop pupils’ skills and abilities

Activity one- Singing a song Around We Go

And shaking hands to one’s classmates

Activity two- Listing down things that they have seen inside the classroom and outside by group

Activity three- Classroom Passport in roaming/traveling around the classroom with corresponding country’s name 1. EVALUATION

Directions: In participating/ sharing the activities done, what have you learned?

I travelled to_______________________. The place is famous of ________________. I made friends with __________________, a very smart and friendly boy/girl like me. 1. Assignment

Directions: Read a Story and identify the setting, character, and the plot.

CPL___/___x100=____%MUSIC 3 :00-3 :40

 1. Objective: Relates images with sound and silence within a rhythmic pattern

Value: Taking care of our pets

 1. Topic: Sound and Silence

References: k to 12 CG MU3RH-Ia-1, TG pp 102-107, LM pp 107-111

Materials: Improvised rhythmic instruments, Cassette, pai of coconut shell, etc. that produces sound

 1. Different activities which may help develop pupils’ skills and abilities

Activity one-Singing Leron, Leron Sinta and moving the rhythmic of the song individually

Activity two- Performing the rhythmic patterns as presented on the board

Activity three- Relating images in performing the rhythmic patterns


 1. Evaluation

Directions: Based on the image/picture of the song Leron, Leron Sinta presented, each group will present a rhythmic pattern with sound and silence.

 1. Homework

Directions: In same group, present a song in two-four G, So beat and perform its rhythmic pattern in front of the

Class


CPL___/___x100=____%

RRE 3 :40-4 :10

Supervised Activity 4 : 10- 4 :40

Flag Retreat 4 :40-5 :00

Inspected by : ___________________

TIC/SH/Principal

Date :_________________________June 3, 2014 Tuesday

Flag Ceremony 7 :15-7 :30

Edukasyon sa Pagpakatao 7:30-8:00

 1. Layunin: Nakatutukoy at nakapagpakikita ng mga kakayahan nang may pagtitiwala sa sarili

 2. Paksa: Positibong Pagkilala sa Sarili

Pagtitiwala sa Sarili

Sanggunian: TG pp 98-100, LM pp 95-100, CG pp 166, EsPKP Ia-13

Kagamitan: Sulatang papel, bond paper, pangkulay, lapis, at pambura

 1. Mga gawaing tumutulong sa paglinang ng mga kasanayan at kakayahan ng mga mag-aaral

Unang Gawain- Pagpapaskil sa pisara ng mga dalang larawan na nagpapakita ng sariling kakayahan

Ikalawang Gawain- Pagsasabi sa sariling kakayahan

Ikatlong Gawain- Pagguguhit/pagsusulat sa kung ano ang mga mga natatanging kakayahan at pag-uulat nito sa harap ng klase


 1. Pagtataya

Panuto: Tukuyin kung ang sumusunod na kakayahan ay kaya mo nang gawin. Isulat ang OO kung kaya mo na at HINDI kung hindi mo pa kaya.

 1. Maglaro ng chess

 2. Sumali sa paligsahan ng pagbabaybay

 3. Tumula sa harap ng mga tao

 4. Sumayaw sa entablado

 5. Makilahok sa isang scrabble competition

 1. Takdang Aralin

Panuto : Pagsusulat ng mga kakayahan ng bawat kasapi ng Pamilya

CPL___/___x100=____%ENGLISH 8 :00-8 :50

 1. Objective : Distinguishes phrases and sentences

 2. Subject Matter : Phrases and Sentences

References: TG pp 24-26, LM pp 19-24, k to 12 CG EN3G-Ia-1.1

Materials: flashcards, picture, story, charts

 1. Different activities which may help develop pupils’ skills and abilities

Activity one- Retelling about the story entitled the Crow and the Pitcher

Activity two- Using Think-Pair-Share strategy in differentiating a phrase from a sentence

Activity three- creating/composing 5 examples of phrase and 5 examples of sentence by group


 1. Evaluation

Directions: Distinguish a phrase from a sentence. Write P if phrase and S if a sentence

 1. my first ambition

 2. A diligent child studies hard.

 3. near the wall

 4. Our teacher is very kind.

 5. picked some stones

 1. Homework

Directions: Write your own 5 examples of phrase and 5 examples of sentence

CPL___/___x100=____%MATHEMATICS 8 :50- 9 : 40

 1. Objective : Visualizes numbers up to 5 000 up to 10 000

Values: Accuracy, Perseverance

 1. Subject Matter: Visualizing, reading, and writing numbers through 5000

References: TG pp 63-68, LM pp 63-66, k to 12 CG M3NS-Ia-1.3

Materials: flats, longs and squares, flash cards, chart

 1. Different activities which may help develop pupils’ skills and abilities

Activity one- Playing a Number Puzzle Game by partner: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;Puzzle ranging from 1000 to 5000

Activity two- Visualizing numbers individually as posted on the board

Activity three- Using Think-Pair-Share Strategy in answering some follow up questions by group


 1. Evaluation

Directions: Visualize the following numbers using . Each triangle is equivalent to 500.

1. 2500


2. 1500

3. 4000


4. 3500

5. 5000


 1. Homework

Directions: Give the figure by visualizing the triangle sign and each triangle is equivalent to 1000

1.

2.

3.

4.

5.

CPL___/___x100=____%RECESS 9:40- 10:00

SCIENCE 10:00- 10:50

 1. Objective: Describes different objects based on their characteristics (eg. Shape, weight, volume and ease of flow)

 2. Subject Matter: Characteristics of Solids

References: TG pp 80-82, LM pp 80-85, CG S3MT-Ia-b-1

Materials: Charts, real objects, pictures

 1. Different activities which may help develop pupils’ skills and abilities

Activity one- Listing down the characteristics of solids and reporting it in front of the class by group

Activity two- Holding a School Garden Field trip and recording the characteristics of a solid

Activity three- Drawing an example of solid being found in the school garden and describe its characteristics in front of the class


 1. Evaluation

Directions: Describe the characteristics of the following examples of solid according to its color, size, shape and texture.

 1. Wood (as to texture) ________

 2. flower (as to color) ________

 3. bamboo (as to shape) ________

 4. stone (as to size) ________

 5. garden soil (as to texture) ________ 1. Assignment

Directions: Draw 5 examples of solids with different colors

CPL___/___x100=____%FILIPINO 10 :50- 11 :40

 1. Layunin : Nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang kuwento

 2. Paksa : Pag-uugnay ng karanasan sa binasa

Sanggunian : k to 12 CG F3PB-Ia-1, TG pp 37-38, LM pp 40-42

Kagamitan : Tsart, plaskard, aklat/kwento

 1. Mga gawaing tumutulong sa paglilinang ng mga kasanayan at kakayahan ng mga mag-aaral

Unang gawain- Pagbabasa ng tahimik ng isang kuwento na may pamagat Ang Aking Alkansiya

Ikalawang gawain- Pangkatang gawain para sa pagsasagot ng mga katanungan ukol sa binasang kuwento

Ikaltong gawain- Pagsisipi ng mga ngalan ng kaklase na ipinakita ng guro


 1. Pagtataya

Panuto : Sagutin ang sumusunod na tanong tungkol sa binasang kuwento, Ang Aking Alkansiya

 1. Ano ang ginawa ng bata pagkatapos kumain ng almusal ?

 2. Sino ang naghanda ng masarap na almusal ?

 3. Bakit umiyak ang nanay ?

 4. Bakit dapat may alkansiya ang isang bata na tulad mo?

 5. Paano ka makakatulong ng mga magulang kahit sa konting paraan ?

 1. Takdang Aralin

Panuto : Sumulat ng 5 halimbawa ng pangngalan ng tao, bagay, hayop, at pook at iulat ito sa harap ng klase

CPL___/___x100=____%RRE 11 :40- 12 :00

SRT 1 :00- 1 :30

Araling Panlipunanan 1 : 30- 2 :10

 1. Layunin : Nabibigyang kahulugan ang mga simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng mga panuntunan

 2. Paksa : Mga Simbolo sa Mapa

Sanngunian : K to 12 CG AP3LAR-Ia-1, TG pp 45-48, LM pp 45-49

Kagamitan : Tsart, papel, bondpaper, paste, mapa ng lalawigan

 1. Mga gawaing tumutulong sa paglilinang ng mga kasanayan at kakayahan ng mga mag-aaral

Unang gawain- Pangkatang gawain sa pagsasagot ng mga tanong atp ag-uulat nito sa harap ng klase

Ikalawang gawain- Paggawa ng mapa at pagbabasa nito Ikatlong Gawain- Pagsasagawa ng Gallery Walk at pagsusulat ng mga puna ukol sa nakita 1. Pagtataya

Panuto: Ibigay ang kahulugan ng sumusunodna simbolo. Iakma ang Hanay A sa Hanay B.

Hanay A Hanay B

1. a. ilog

2. b. kagubatan

3. c. talampas

4. d. kabahayan

5. e. paaralanV. Takdang Aralin

Panuto: Iguhit ang mapa sa sariling

lugar at lagyan ng mga kaukulang

simbolo.


MOTHER TONGUE 2:10- 3:00

 1. Objective: Notes important details in narrative texts listened to by identifying the setting, character, and the plot

 2. Topic: My Family and I: Likes and Dislikes

References: K to 12 CG MT3RC-Ia-b-1.1.1

Materials: pictures, chart, flashcards

 1. Different activities which may help develop pupils’ skills and abilities

Activity one- Creating a map by filling in the information for the story entitled “The Pet”

Activity two-listening to a story entitled Doing Things for Mother and noting the important details by group

Activity three- Reporting the important details in front of the class


 1. Evaluation

Directions: Note the important details of the selection entitled My Pet and answer the following questions

 1. Who has a pet bird ?

 2. What did Lito do to care his brother’s pet ?

 3. Who took a bath and fed of the pet bird ?

 4. Why did Lindo bring his bird to his neighbor Alex ?

 5. If you were Lindo, are you going to leave your pet bird to his friend ? why ?

 1. Write your own story and show the setting, character and plot

CPL___/___x100=____%

ART 3 :00- 3 :40

 1. Objective : Names the different kinds of lines and their characteristics

 2. Topic : Kinds of Lines and their Characteristics

Reference : K TO 12 CG A3EL-Ia, Active MAPEH 3, pp 106-107

Materials : Bondpaper, pencil, crayons, pictures of beautiful sceneries

 1. Different activities which may help develop pupils’ skills and abilities

Activity one- Drawing and naming different kinds of lines on the board

Activity two- Making a design for a gift wrap by groupActivity three- Creating something that involves the different kinds of lines

 1. EVALUATION

Directions : Name the following lines and write their characteristics
Download 2.22 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page