F1 generation (Biol.) (heredity) glúin G1 fabric conditioners


Raspailia ramosa (MarBiol.) Raspailia ramosaDownload 1.12 Mb.
Page16/28
Date08.12.2018
Size1.12 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28

Raspailia ramosa (MarBiol.) Raspailia ramosa


ratatouille s (Cu.) ratatúí m4

rateable valuation multiplier (Adm.) iolraitheoir m3 luacha inrátaithe

Rathdown s (Geog.) Ráth m3 an Dúin

rate in euro (Com., Fin.) ráta m4 in euro

rationale s (Gen.) réasúnaíocht f3

rayed trough shell (Mactra stultorum) (MarBiol.) sliogán m1 trach gathach

razor blades (Toil.) lanna fpl rásúir

Re.: (Adm.) (of business letter) Re.: /ML

read any/write all (RAWA) (Comp.) léigh v rud ar bith/scríobh uile (RAWA)

Reading from the Book of Tobit (Relig.) Sliocht m3 as Leabhar Thóibít

Reading from the Holy Gospel according to Matthew (Relig.) Sliocht m3 as an Soiscéal Naofa de réir Mhatha

Reading from the Letter to the Colossians (Relig.) Sliocht m3 as an Litir chuig na Colosaigh

ready position (Sp.: Hurling) suíomh m1 réidh

ready to eat (Cu., Ret.) réidh le hithe

real books (Lib., Lit.) gnáthleabhair mpl

re-alignment s (Env.) (of road) athailíniú m (gs –nithe)

rebar s (Ind.) (steel reinforcing bar) barra m4 cruach treisithe

reception office (Adm.) oifig f2 fáiltithe

receptiveness s (Comp.) glacacht f3

recheck s (Ed.) (of exam results) athsheiceáil f3

recheck examiner (Ed.) scrúdaitheoir m3 agóide

reckonable income (Adm., Fin.) ioncam m1 inríofa

recognized school, a (Ed.) scoil f2 aitheanta

Recommendations of Boards of Studies (Ed.) Moltaí mpl na mBord Staidéir

recommended dietary allowances (RDAs) (Biol.) ciondálacha fpl molta cothúcháin

(CMCnna)


Recommended for approval for one intake only (Ed.) Molta a lena bhfaomhadh i gcomhair aon ghrúpa amháin

Recommended for approval from

September 2000 until 2004 or the next

Programmatic Review if earlier (Ed.)

Molta lena bhfaomhadh ó Mheán Fómhair 2000 go dtí 2004 nó go dtí an chéad athbhreithniú cláir eile más luaithe éreconstitute dried milk (HomEc.) fliuch an bainne triomaithe

reconstruct the text (Ed., Lit.) an téacs m4 a athchruthú

record book (Adm.) leabhar m1 na dtaifead

Recorded Monument Constraint Areas (Archaeol.) Limistéir mpl Shriantachta Shéadchomhartha Taifeadta

Records Management Unit (Adm.) An tAonad m1 Bainistíochta Taifead

recovery s (Adm.) aisghabháil f3

recovery of contributions (Adm.) aisghabháil f3 ranníocaíochtaí

recovery of payment (Adm., Com.) aisghabháil f3 íocaíochta

recovery vehicle (Veh.) feithicil f2 tarrthála

Recruit and NCO Training (Mil.) Traenáil f3 ONC agus Earcach

recyclable a (Env.) in-athchúrsáilte a

Recycling "Bring" Centres in County Limerick at 31st December, 2002 (Env.) Ionaid mpl Athchúrsála “Beir Leat” i gContae Luimnigh ar an 31ú Nollag, 2002

red-banded sand wasp (Ent.) foiche f4 ghainimh dheargbhandach

red bed sedimentation (Geol.) dríodrú m cisil rua

red cabbages (Cu., Bot.) cabáistí mpl dearga

red figure vase painting (Art.) péintéireacht f3 vása le fíoracha dearga

red-green carpet moth (Ent.) cairpéad m1 ruaghlas

red helleborine (Cephalanthera rubra) (Bot.) cuaichín m4 dearg

red howler monkey (Z.) moncaí m4 rua uallach

Red Ribbon Project (Med., Soc.) Tionscadal m1 an Ribín Dheirg

red snapper (Ich.) sclamhaire m4 dearg reduced a (Com.) ar lacáiste a

reduce the threat of subversive and terrorist activity (Polic.) maolú m ar an mbagairt ó ghníomhaíocht threascrach agus sceimhlitheoireachta

reduction of allowance (Adm., Fin., Soc.) laghdú m liúntais

red-veined darter Sympetrum fonscolombii (Ent.) sciobaire m4 deargfhéitheach

reed-like grasses (Agr., Bot.) féara mpl giolcúla

referral s (of insider information) scaoileadh m eolaisreference s (Lib., Lit.) tagairt f3

reference – business (Lib.) tagairt – gnó m4

reference – children (Lib.) tagairt – páistí mpl

reference – family (Lib.) tagairt – teaghlach m1

reference: film and television (Enter.) tagairt: scannáin mpl agus teilifís f2

reference – general (Lib.) tagairt – ginearálta a

reference: music (Mus.) tagairt: ceol m1

reference number (Com.) uimhir f5 thagartha

Reference Nutrient Intake (HomEc.) Iontógáil f3 Tagartha Cothaitheach

referral service (Adm.) seirbhís f2 atreorúcháin

referrer s (Comp.) tagróir m3

refer the member to the answer I provided, I (Pol.) Dhíreoinn v aird an chomhalta ar an bhfreagra a thug mé

refer to brochure dated... (Gen.) déan tagairt do bhróisiúr dar dáta …

refined food (HomEc.) bia m4 mínphróiseáilte

Reformation s (Hist.) Reifirméisean m1

refractory period (Biol.) (of nerve impulse) tréimhse f4 dhofhloscthachta

Refugee Reception and Integration Agency (Adm.) An Ghníomhaireacht f3 um Fháiltiú agus Imeascadh Dídeanaithe

Refund of Contribution to occupational Pension Schemes (Adm.) Aisíoc m3 Iníochtaí le scéimeanna Pinsean Ceirde

refuse collection service (Env.) seirbhís f2 bhailithe bruscair

refuse sacks (HomEc.) málaí mpl bruscair

Regional Development Officer (RDO) (Adm.) Oifigeach m1 Forbartha Réigiúnaí (OFR)

Regional Director (Adm.) Stiúrthóir m3 Réigiúnach

Regional Information Branch (Adm.) An Brainse m4 Eolais Réigiúnaigh

Regional Support Agencies (Adm.) Gníomhaireachtaí fpl Tacaíochta Réigiúnacha

Regional Traffic Inspector’s Office (Polic.) Oifig f2 Réigiúnach an Bhleachtaire Tráchta

Registered Educational Psychologist (Ed.) Síceolaí m4 Cláraithe Oideachais

Registered Psychologist (Ed.) Síceolaí m4 Cláraithe

Register of Electors and Referrals (Adm., Jur.) Clár m1 na dToghthóirí agus Atreorúchán

register of pensionable employees (Adm., Soc.) clár m1 fostaithe inphinsin

register of pensionable officers (Adm., Soc.) clár m1 oifigeach inphinsin

registrant s (Adm.) cláraí m4

Registrar Doctor (Med.) Dochtúir m3 Cláraitheach

registration plate lamps (Veh.) soilse mpl pláta clárúcháin

registration plates (Adm., Veh.) plátaí mpl clárúcháin

Registry (Adm.) An Chlárlann f2

Registry of Deeds (Adm.) Clárlann f2 na nGníomhas

Registry of Shipping (Adm.) An Chlárlann f2 Loingis

Regular Deposit Account (Fin.) Cuntas m1 Taisce Rialta

regularly occuring migratory species (Env., Orn.) speiceas m1 imirceach a fhaightear [fheictear, etc. ag brath ar an abairt] go rialta

regulate v (Adm.) rialáil v

Regulatory Impact Analysis (Adm.) Anailís f2 ar Thioncar Rialála

regulatory regimes (Adm.) réimeanna fpl rialála

RehabCare/Workpath (Med., Soc.) Cúram m1 Athshlánúcháin/Conair f2 Oibre

reification s (Lit.) réadú m (gs –daithe)

reiki master (Health) máistir m4 réicí

reincarnations (Relig.) athioncholluithe m

reintermediation s (Comp.) ath-idirmheánú (gs –naithe)

relating texts to "umbrella" terms: rhythm, melody, harmony etc. (Ed.) téacsanna mpl a shamhlú le téarmaí cuimsitheacha: rithim, séis, armóin, etc

relationships and sexuality education (RSE) (Ed.) oideachas m1 caidrimh agus gnéasachta (OCG)

relative market share (Com.) sciar m4 coibhneasta den mhargadh

relativity claim (Adm.) (pay) éileamh m1 coibhneasachta

relaxin s (Biol.) (hormone) scaoiltin f2

relics of St Thérèse (Relig.) taisí fpl Naomh Treasa

reliever s (Med.) (for asthma) faoisitheoir m3

religio-political a (Adm., Soc.) reiligiúnpholaitiúil a

religious a (Relig.) (pertaining to religion) reiligiúnach a

religious a (Relig.) (pious, etc.) cráifeach a

religious congregations (Relig.) cuallachtaí fpl reiligiúnacha

relish s (Cu.) anlann m1 goinbhlasta

REM (= Rapid Eye Movement) (Biol.) mearchorraí m súl

remarks spl (Adm.) (on assessment form) nótaí mpl

remittance advice (Adm.) duillín m4 íocaíochta

Renaissance s (Hist.) Renaissance m4

Renaissance man (Hist.) fear m1 an Renaissance [más gá, ach b’fhearr teacht timpeall air san aistriúchán]

Renmore Barracks, Galway (Mil.) Dún m1 Uí Mhaoilíosa, Gaillimh

repayment of gratuity (Adm., Fin.) aisíoc m3 aisce

repeat (course) (Ed.) athchúrsa m4

Download 1.12 Mb.

Share with your friends:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page