Ellen g. White battle creek, mich. Published by james whiteDownload 0.52 Mb.
Page1/16
Date04.04.2017
Size0.52 Mb.
#15787
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Top of Form

Bottom of Form

ANG

MALAKING TUNGGALIAN

­­
SA PAGITAN

NI CRISTO AT NG KANYANG MGA ANGHEL,
AT KAY

SATANAS AT NG KANYANG MGA ANGHEL.


SINULAT NI

________________

ELLEN G. WHITE

BATTLE CREEK, MICH.

PUBLISHED BY JAMES WHITE

1858Nilalaman Pahina
Tungkol sa Sumulat

Paunang Salita

Talasalitaan

Kabanata 1 Ang Pagkahulog ni Satanas


Kabanata 2 Ang Pagkahulog ng Tao
Kabanata 3 Ang Panukala ng Pagligtas
Kabanata 4 Ang Unang Pagdating ni Cristo
Kabanata 5 Ang Ministeryo ni Cristo
Kabanata 6 Ang Pagbabago ng Anyo
Kabanata 7 Ang Pagkanulo kay Cristo
Kabanata 8 Ang Paglilitis kay Cristo
Kabanata 9 Ang Pagpako kay Cristo sa Krus
Kabanata 10 Ang Pagkabuhay na Mag-uli ni Cristo
Kabanata 11 Ang Pag-akyat ni Cristo
Kabanata 12 Ang mga Alagad ni Cristo
Kabanata 13 Ang Pagkamatay ni Esteban
Kabanata 14 Ang Pagkahikayat ni Saulo
Kabanata 15 Ipinagpasya ng mga Hudyo na Patayin si Pablo
Kabanata 16 Dinalaw ni Pablo ang Jerusalem
Kabanata 17 Ang Dakilang Pagtalikod
Kabanata 18 Ang Hiwaga ng Kasamaan
Kabanata 19 Kamatayan, Hindi Walang Hanggang Buhay sa Kahirapan Kabanata 20 Ang Repormasyon
Kabanata 21 Ang Pagsasanib ng Iglesya at Daigdig
Kabanata 22 Si William Miller
Kabanata 23 Ang Pabalita ng Unang Anghel
Kabanata 24 Ang Pabalita ng Ikalawang Anghel
Kabanata 25 Ang Ilustrasyon ng Kilusang Adventista
Kabanata 26 Isa pang Paglalarawan

Kabanata 27 Ang Santuwaryo


Kabanata 28 Ang Pabalita ng Ikatlong Anghel
Kabanata 29 Isang Matibay na Plataporma
Kabanata 30 Espiritwalismo
Kabanata 31 Ang Pag-iimbot
Kabanata 32 Ang Pagliliglig
Kabanata 33 Ang mga Kasalanan ng Babilonia
Kabanata 34 Ang Malakas ng Sigaw
Kabanata 35 Isinara ang Pabalita ng Ikatlong Anghel
Kabanata 36 Ang Panahon ng Kabagabagan ni Jacob
Kabanata 37 Ang Pagligtas sa mga Banal
Kabanata 38 Ang Gantimpala ng mga Banal
Kabanata 39 Ang Lupa ay Nawasak
Kabanata 40 Ang Ikalawang Pagbuhay Muli
Kabanata 41 Ang Ikalawang Kamatayan
Tungkol sa Sumulat
Ellen Gould White, 1827 - 1915

Isang natatalagang alagad ni Jesu-Cristo, si Ellen ay naging isang Methodist hanggang sa edad na 17. Siya ay inalis sa pagiging kaanib dahil sa pagpapahayag at paniniwala sa nalalapit na pagdating ni Cristo noong 1843. Binigyan siya ng Diyos ng mga pangitain at isang pabalita upang ihatid sa mundo, matapos lamang na ang pasaning iyon ay tanggihan ng dalawang tao mula sa Diyos. Sumulat siya ng maraming artikulo at mga aklat na nagbibigay ng mga pagsaway at pangaral. Nang makatanggap ng liwanag tungkol sa mensahe ng kalusugan, siya ay naging isang malakas na tagapagpasulong ng kalusugan, nanawagan para sa isang paraan ng pagkain na katulad ng orihinal na paraan ng pagkain sa halamanan ng Eden, pag-iwas sa mga nakasisirang mga bagay, at pagtitimpi sa lahat ng bagay.

Kailan man ay hindi tinawag ni Mrs. White ang kanyang sarili na isang 'propeta', bagaman hindi rin niya naging suliranin yaong mga tumatawag sa kanya ng ganoon, ngunit kung siya'y tinatanong, tinutukoy niya ang kanyang sarili bilang isang 'tagapaghatid ng pabalita'. Sa ganoong sagot, kanyang ipinakikita na ang kanyang gawain tungkol sa reporma sa kalusugan, panawagan sa pagsisisi ng kasalanan, at pagtaguyod sa isang kilusan upang "mag-ayos ng nagiba", ay higit pa sa karaniwang nababatid na ginagawa ng isang propeta--na nagpapahayag ng tungkol sa mga darating sa hinaharap ayon sa pananaw ng Diyos. Marami siyang nagawa na mga naging laganap na mga babasahing pandebosyunal (tungkol sa pakikipag-ugnay sa Diyos) kabilang ang "Paglapit Kay Cristo" (Steps to Christ), isa sa mga pinakatanyag sa kanya. Subalit kanyang itinuturing ang aklat na ito, "Ang Malaking Tunggalian sa Pagitan ni Cristo at ng Kanyang mga Anghel, at kay Satanas at ng Kanyang mga Anghel” ang pinakamahalaga sa kanya.Paunang Salita

Sa kautusan at sa patotoo: kung hindi sila magsalita na ayon sa salitang ito, tunay na walang liwanag sa kanila. Isaias 8:20

Dito sa simula ng ika-21 siglo, tila ang lahat ay naging propeta. Mayroon pang mga web-rings ng mga propeta sa Internet. Subalit ang iba sa kanila ay nagpapahayag ng mga bagay na tila kakaiba. Paano natin matitiyak na sila nga ang sinasabi nilang sila--mga tumatanggap ng salita ng Diyos?--sa pamamagitan ng pagkukumpara ng kanilang sinasabi sa kautusan at patotoo. Tiyak na ang Diyos na nagbigay ng Kanyang salita noong nakalipas na mga panahon sa mga tao at ipinasulat iyon sa kanila (na naging mga aklat sa Biblia), ay hindi lalaban sa kanyang sarili!

Si Jesus ay tuwirang nag-propesiya tungkol dito, batid ang usapin tungkol sa propesiya na magiging isang malaking pagsubok sa mga huling araw: "At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami." Mateo 24:11. Para sa karagdagang pagdidiin, ibinigay ng Diyos ang mga salitang ito kay Juan: "Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan." 1 Juan 4:1. Siyempre si Ellen White ay saklaw din nito. Kuhanin ang aklat na ito at ikumpara sa Banal na Kasulatan; pumapasa ba ito sa pagsubok o hindi? Manalangin sa ating mahabaging Ama sa langit, at kanyang isusugo ang kanyang Espiritu upang tayo ay patnubayan sa lahat ng katotohanan.

Tila halos hindi na kapani-paniwala ito ngayon, subalit hanggang sa mga huling taon ng ika-20 siglo, halos lahat ng mga tumatawag sa kanilang sarili na mga 'kristiyano' ay gayak na upang hindi sumang-ayon sa sinumang mag-aangkin na mayroong mga pahayag mula sa Diyos. Malimit sinisipi nila ang Apocalipsis 22:18-19 upang patunayan ang kanilang punto: "Aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito: kung ang sinuman ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito, at kung ang sinuman ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lunsod, na nakasulat sa aklat na ito.”

Subalit ito ba ay nagsasabi na pagkatapos na mamatay si Juan ay hindi na magkakaroon ng mga propeta mula sa Diyos? Kung magkagayon bakit kinakailangan pang magbabala si Jesus sa atin tungkol sa mga bulaang propeta? Bakit sinabi ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni Juan na subukin ang mga espiritu? Hindi ba higit na magiging mas madali ang lahat ng ito kung alam natin na kinakailangan lamang baliwalain ang lahat pagkatapos ni Juan na mag-aangkin na may salita mula sa Diyos? Subalit hindi iyon ang panukala ng Diyos. Siya ay nagbibigay ng mga bagong katotohanan kapag kinakailangan, at ipinapahayag ang Kaniyang kalooban, at titingnan ng mga tapat sa puso kung iyon ay totoo, at magalak na tatanggapin at susundin iyon. Siyempre si Satanas ay bibigyan din ng pahintulot na makagawa. Kung hindi siya bibigyan ng pahintulot, maaari niyang akusahan ang Diyos na hindi patas.

Sa pamamagitan ni Pablo, ang Banal na Espiritu ay nagtatanong ng ilang mahahalaga, at malimit nalalampasang mga tanong sa 1 Corinto 12. Ang lahat ba ay mga apostol? Ang lahat ba ay mga propeta? Ang lahat ba ay mga manggagawa ng mga kababalaghan? Ang lahat ba ay may kaloob ng pagpapagaling? Ang lahat ba ay nagsasalita ng iba't ibang wika? At siya ay nagpahayag na magpapakita siya ng daan "na walang kahambing", sa pagsasabi na ang mga kaloob ay walang halaga para sa atin kung wala tayong pag-ibig. Sa kapitulo 14, sumulong pa siya ng isa pang hakbang sa pagsasabi na "Pakamithiin ninyo ang pag-ibig, at pagsikapan ninyong mithiin ang mga kaloob na espirituwal (handog), lalung-lalo na ng kayo'y makapag-propesiya" "Kaya, mga kapatid ko, masikap ninyong naisin na makapagsalita ng propesiya at huwag ninyong ipagbawal ang pagsasalita ng mga wika." "Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga pagpapahayag ng propesiya, kundi subukin ninyo ang lahat ng mga bagay; panghawakan ninyo ang mabuti.” 1 Tesaloneca 5:19-21.

Ang pangitain tungkol sa “Malaking Tunggalian” ay ipinagkaloob kay Ellen White noong tagsibol ng 1858 sa Lovett's Grove, Ohio, U.S.A. Karamihan noon ay nakita na niya sa pangitain 11 taon na ang nakalipas, subalit sa pagkakataong ito ay ipinag-utos sa kanya na isulat iyon kahit na gumawa si Satanas ng malalakas na pagsisikap upang iyon ay hadlangan. Ang ilang mga bahagi, lalo na ang kapitulo 30, ay nailimbag noong 1847 na "Little Flock" 1851 "Christian Experiences and Views", at 1854 na mga "Supplement" na mga aklat. Lahat ng iyon ay kinasiyahan ng Banal na Espiritu, isinulat ng isang mahina, subali't maka-Diyos na babae at unang nailimbag noong 1858. Si Satanas, na nagsikap alisin sa sanlibutan ang Biblia at pagkatapos ay nagpabaha ng ibang mga bersyon, ay nagsikap ding sirain at ibahin ang aklat na ito dahil ito ang ikalawa sa pinakamahalagang aklat sa buong mundo para sa anak ng Diyos. Subalit iningatan ng Diyos ang kanyang salita.

Mayroong mga nagtatanong kung bakit maraming mga suliranin sa ating daigdig na mga digmaan, krimen, di banal na pagtatalik, at oo, ganon din sa mga paniniwala sa relihiyon. Ang basihan ng mga sagot sa mga tanong na ito ay masusumpungan sa pag-unawa sa malaking tunggalian sa pagitan ni Cristo at ni Satanas na nagpapatuloy mula pa noong wala pang sinuman sa atin na mga tao ang nabubuhay.

Nawa ay ipagkaloob ng Panginoon sa iyo, Bumabasa, ang Kanyang pinakamahusay na mga kaloob, habang iyong sinusubok "ang lahat ng mga bagay" na nakasulat sa aklat na ito sa pamamagitan ng Salita ng Diyos--Ang Biblia.

Para sa iyong libreng kopya ng aklat na ito, puwedeng mag download sa; http://www.earlysda.com . Para sa mga tanong o komentaryo mag-email; Daniel Winters, earlysda@hotmail.com*PANSININ--- Ang Tungkol sa Sumulat, Paunang Salita, Talasalitaan, at mga Reperensiya sa huling bahagi ng bawa't kabanata ay hindi kabilang sa isinulat ni Ellen White at wala rin sa orihinal na aklat.


TALASALITAAN


Salita Kahulugan Unang Pagkabanggit

Jesu-Cristo Isa sa tatlong persona na Diyos. Pamagat

Nilikha niya ang lahat ng bagay

sa sanlibutan at sa buong sansinukob.

Isinilang siya bilang isang tao 2000

taon na ang nakalipas, pinatay noong

siya ay 34 taon ang edad, nabuhay muli,

at ngayon gumagawa sa langit para sa

ating kaligtasan. Siya ay malapit nang

bumalik dito sa lupa, at ibibigay sa kanya

ang pamumuno sa buong sansinukob

magpakailanman.

Satanas Ang Demonyo. Siya ang ama ng lahat Pamagat

ng masama. Siya ay nilalang bilang

pinakamaganda, sakdal na kailan man

ay nilalalang, subalit siya ay

nagpasyang maghimagsik. Patuloy

siyang gumagawa ng masama ngayon,

subalit pagdating ng panahon, siya

ay pupuksain ng Diyos.Panginoon Jesus-Cristo, Diyos Ama. Kabanata 1

Nakita ko, Ipinakita sa akin - Noong makita ng sumulat, na si Ellen White ang pangitaing ito, may anghel sa tabi niya na nagsasabi at nagpapakita sa kanya ng mga bagay. Isinulat niya kung ano talaga yaong kanyang nakita sa pamamagitan ng sarili niyang mga mata. Kabanata 1

Diyos - Ang Ama, Anak (Si Jesu-Cristo), at ang Banal na Espiritu. Ang tatlo ay Diyos. Kabanata 1

Ang Anak ng Diyos - Si Jesu-Cristo Kabanata 1

Salita ng Diyos - 1. Ang sinabi ng Diyos Kabanata 2

2. Ang Biblia Kabanata 18Tubusin - Ang mga tao ay dating pag-aari ng Diyos, subalit dahil ang ating mga ninuno ay nagkasala, tayong lahat ngayon ay pag-aari na ni Satanas. Pangalan ng gawain ni Jesus upang iligtas tayo mula kay Satanas.

Kabanata 3Ang Anghel - Ang anghel na sinugo upang samahan si Ellen White noong makita niya ang pangitaing ito. Kabanata 3

Pagdating (Advent) - Opisyal na pagdating ni Jesus sa lupa. Ang una ay noong nasa 2000 taon na ang nakalipas, ang ikalawa ay malapit na (^-^). Kabanata 4

Cordero ng Diyos - Si Jesu-Cristo Kabanata 4

Juan Bautista - Isang propeta na pinsan ni Jesus. Nanawagan siya para sa pagsisisi at pagpapabautismo. Kabanata 4

Bautismo - Paglulubog ng buong katawan sa tubig upang maging kristiyano Kabanata 4

Eliseo - Isang propeta na dinala sa langit na hindi namatay. Kabanata 4

Sakripisyo - Handog na hayop na ibinibigay sa Diyos, gayon din si Cristo. Kabanata 5

Ang Kanyang bayan, Ang bayan ng Diyos - 1. Noong unang mga panahon, ang mga Israelita at Huda. 2. Sa kasalukuyan, lahat ng naniniwala kay Jesus at tumutupad sa Kanyang kaloobaan. Kabanata 17

Aklat ng Diyos - 1. Ang aklat ng Buhay sa langit. Ang mga pangalan ng lahat ng mabubuhay sa walang-hanggan ay nakasulat doon. 2. Ang Biblia Kabanata 6

Michael - Ang pinuno ng lahat ng mga anghel sa langit. Kabanata 6

Rue - Isang punong kahoy na tumutubo sa Gitnang Silangan. Ang dahon ay nagagamit na panggamot. Kabanata 7

Brother, Sister - Lahat ng sumasampalataya kay Jesus at tumutupad sa Kanyang kalooban. Kabanata 7

Hosanna - Purihin ang Diyos! Kabanata 9

Sabbath - Araw ng kapahingahan na nagsisimula sa paglubog ng araw ng Biyernes at natatapos sa paglubog ng araw ng Sabado. Tingnan ang Genesis 2:2-3. Kabanata 10

Pabalita - Mga salita na nanggaling sa Diyos. Ganon din ang kilusan upang ikalat ang mga salita. Kabanata 10

Pag-akyat - Pagpanhik sa langit. Hindi nangangahulugan ng kamatayan. Kabanata 11

Apostol - Mga tao na nagpapalaganap ng ebanghelyo sa buong panahon nila bilang kanilang propesyon. Natatangi ang pagtukoy sa mga alagad ni Jesus at kay Pablo. Kabanata 12

Ang Anak ng Tao - Si Jesu-Cristo Kabanata 13

Mga Hentil - Yong mga hindi Hudyo Kabanata 14

Pablo - Bago siya nahikayat, siya ay kilala bilang si 'Saulo'. Tingnan ang Gawa 13:9 Kabanata 15

1843-1844 - Nagkaroon ng paniwala na ang ikalawang pagdating ni Jesus at ang wakas ng daigdig ay mangyayari sa taong ito. Ang totoo, ang propesiya tungkol sa panahon sa Daniel 8:14 ay NATAPOS sa taong ito. Kabanata 23

Pastor - 1. Mga namumuno sa mga iglesya. Mga pastor at mga pari. 2. Si Jesu-Cristo Kabanata 23

Mga Banal - Lahat ng mga tunay na umiibig sa Diyos mula sa kanilang puso at sumusunod sa anumang kanyang ipinapagawa. Kabanata 24

Santuwaryo - Ang lugar sa langit kung saan si Jesus ay naglilingkod ngayon para sa ating kaligtasan. Iyon ay may, bakuran, banal na dako (unang silid), at Kabanal-banalang Dako (ikalawang silid). Ang ginawa ni Moses ay itinulad sa nasa langit. Iyon ay tinawag na 'Tabernakulo' o 'Templo'. Kabanata 25

Pagtubos - Isinasagawa ni Jesus ang gawaing ito ng pagtutuwid ng mga tao sa Diyos sa pamamagitan ng kabutihan ng Kanyang sariling dugo.

Kabanata 25Siyon - 1. Isang pangalan ng siyudad na ngayon ay nasa langit 2. Pangalan ng grupo na mga tao na sumusunod sa Diyos. Kabanata 26

Bagong Jerusalem - Ang pangalan ng siyudad na ngayon ay nasa langit, tahanan ng Diyos at ng mga anghel. Ang siyudad na ito ay bababa sa lupa at mamamalagi dito sa walang-hanggan. Kabanata 27

Kerubin - Mga anghel na mataas ang ranggo. Kabanata 27

Pamamagitan - Si Jesus ay tumitindig sa pagitan ng mga makasalanan at ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ginagampanan ni Jesus ang gawaing ito bilang ating tagapamagitan. Kabanata 27

Hayop - Pangalan ng isang malaking grupo ng mga tao na laban sa Diyos. Tingnan ang Apocalipsis 13. Kabanata 28

Jehovah - Isa sa mga pangalan ng Diyos Ama. Kabanata 28

Canaan - Pangalan ng lupain na ipinangako sa Israel. Kumakatawan sa langit. Tingnan ang Genesis 12:5. Kabanata 28

Araw ng Pentecostes - Isa sa mga kapistahan na ibinigay ng Diyos sa Israel. Tingnan ang Levitico 23:15-16 at Gawa Kapitulo 2 Kabanata 28

Adventist - Pangalan ng mga tao na naniniwala na si Jesus ay muling babalik sa lupa, Ito rin ang pangalan ng grupo ng mga taong iyon.

Kabanata 29Laodecia - Ang huling iglesya sa talaan ng pito sa Apocalipsis 2 at 3. Iniisip ng grupong ito na sila ay mayaman at hindi nangangailangan ng anoman tungkol sa espiritwal, subalit sa katunayan sila ay mahirap at kahabag-habag. Kabanata 32

Ang Huling Ulan - Ang masaganang pagbubuhos ng Banal na Espiritu upang ihanda ang mga tao para kay Jesus bago siya bumalik dito sa lupa. Tingnan ang Joel 2:23 at Gawa 3:19, Kabanata 32

Jubilee - Ang taon ng kalayaan. Tuwing ika-limampung taon ibinabalik ng mga Israelita ang lahat sa orihinal na nagmamay-ari. Wala ring isinasagawang pagtatanim sa taong ito. Tingnan ang Levitico 25:10. Kabanata 37

ANG

MALAKING TUNGGALIAN
Sa Pagitan

Ni Cristo at ng Kanyang mga Anghel,


At kay

Satanas at ng Kanyang mga Anghel.

KABANATA 1

Ang Pagkahulog ni Satanas

Ipinakita sa akin ng Panginoon na dati si Satanas ay marangal na anghel sa langit, sunod kay Jesu-Cristo. Ang kanyang hitsura ay banayad, nagpapahayag ng kagalakan tulad ng ibang mga anghel. Ang kanyang noo ay mataas, at nagpapahayag ng malaking katalinuhan. Ang kanyang anyo ay sakdal. Siya ay mayroong marangal at makaharing tindig. At nakita ko nang sabihin ng Diyos sa Kanyang Anak, Likhain natin ang tao ayon sa ating wangis, si Satanas ay nainggit kay Jesus. Ninais niya na siya ay sinangguni tungkol sa paglikha sa tao. Siya ay napuno ng inggit, panibugho at galit. Ninais niya na siya ang pinakamataas sa langit, sunod sa Diyos, at makatanggap ng pinaka mataas na mga parangal. Hanggang sa panahong iyon ang buong langit ay maayos, may pagkakatugma at sakdal na pagpapasakop sa pamamahala ng Diyos.

Pinakamataas na kasalanan ang maghimagsik laban sa kaayusan at kalooban ng Diyos. Ang buong langit ay tila nagkagulo. Ang mga anghel ay nagmartsa ng pulo-pulutong na pinamumunuan ng isang anghel sa kanilang harapan. Ang lahat ng mga anghel ay nagkagulo. Si Satanas ay nanira laban sa pamamahala ng Diyos, nag-aambisyon na maitaas ang kanyang sarili, at ayaw magpasakop sa kapamahalaan ni Jesus. Ang ibang mga anghel ay pumanig kay Satanas sa kanyang paghihimagsik, at ang iba ay malakas na ipinaglaban ang karangalan at karunungan ng Diyos sa pagbibigay ng kapamahalaan sa Kanyang Anak. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga anghel. Si Satanas at ang mga naniwala sa kanya, na nagpipilit baguhin ang pamamahala ng Diyos, ay nagnais na siyasatin ang di malirip na karunungan ng Diyos upang alamin ang layunin ng pagtataas kay Jesus, at pagbibigay sa kanya ng ganong walang sukat na kapangyarihan at kapamahalaan. Sila ay naghimagsik laban sa kapamahalaan ng Anak ng Diyos, at ang lahat ng mga anghel ay tinawagan upang humarap sa Ama, upang ang kanilang ipinaglalaban ay mapagpasyahan. At ipinagpasya na si Satanas ay kinakailangang paalisin sa langit, at ang lahat ng mga anghel, na sumanib kay Satanas sa panghihimagsik, ay kinakailangang ilabas na kasama niya. At nagkaroon ng digmaan sa langit. Ang mga anghel ay nakipagdigmaan; ninais ni Satanas na lupigin ang Anak ng Diyos, at yaong nagpapasakop sa kanyang kalooban. Subalit ang mabuti at tapat na mga anghel ay nanaig, at si Satanas, kasama ang kanyang mga tagasunod, ay pinalayas mula sa langit.

Nang si Satanas ay mailabas sa langit, kasama ang mga nangahulog na kasama niya, kanyang nabatid na nawala na sa kanya ang lahat ng kadalisayan at kaluwalhatian ng langit magpakailan pa man. At siya ay nagsisi at ninais niya na maibalik muli sa langit. Ibig niyang makuha ang angkop na lugar para sa kanya, o anumang lugar na maaaring ibigay sa kanya. Subalit hindi, hindi na dapat mapahamak pang muli ang langit. Ang buong langit ay maaaring masira kung siya ay ibabalik; sapagkat ang kasalanan ay nagpasimula sa kanya, at ang mga binhi ng paghihimagsik ay nasa kanyang kalooban. Si Satanas ay nagkaroon ng mga tagasunod, yaong mga nakiisa sa kanyang paghihimagsik. Siya at ang kanyang mga tagasunod ay nagsisi, umiyak at nakiusap na maibalik sa kaluguran ng Diyos. Subalit hindi, ang kanilang kasalanan, ang kanilang galit, ang kanilang inggit at paninibugho, ay naging napalaki na hindi iyon maaaring pawiin ng Diyos. Iyon ay kinakailangang manatili upang tumanggap ng huling parusa.
Nang ganap na mabatid ni Satanas na wala ng paraan upang siya ay muling makasundo ng Diyos, ang kanyang katusuhan at galit ay nagsimula muling mahayag. Siya ay sumangguni sa kanyang mga anghel, at isang panukala ang binuo upang patuloy na labanan ang pamamahala ng Diyos. Noong si Adan at si Eva ay inilagay sa magandang halamanan, si Satanas ay gumawa ng panukala upang sila ay puksain. Nagkaroon ng pagsangguni sa kanyang mga masasamang mga anghel. Hindi ni Satanas magagamit ang kapangyarihan sa kanila malibang sila muna ay sumuway sa Diyos, at mawala sa kanila ang pagkalugod ng Diyos. Kinakailangang gumawa sila ng panukala upang maakay sila sa pagsuway upang mapasa kanila ang pagsimangot ng Diyos at sila ay mapasa ilalim ng impluwensiya ni Satanas at ng kanyang mga anghel. Ipinagpasya na si Satanas ay mag-iiba ng anyo, at magpahayag ng interes sa tao. Kinakailangang makapagmungkahi siya laban sa katapatan ng Diyos, lumikha ng pag-aalinlangan sa katapatan ng Diyos sa kanyang sinabi, at, pagkatapos ay kikilusin ang kanilang pag-usisa, at aakayin sila upang usisain ang di malirip na mga panukala ng Diyos, na naging kasalanan ni Satanas, at makipagtalo tungkol sa pagbabawal kaugnay ng punong kahoy ng kaalaman.
Tingnan ang Isaias 14:12-20; Ezekiel 28:1-19; Apocalipsis 12:7-9.

 

  

KABANATA 2


Ang Pagkahulog ng Tao

Nakita ko na ang halamanan ay malimit dinadalaw ng mga banal na anghel, at nagtuturo kay Adan at Eva tungkol sa kanilang gawain, at itinuturo rin sa kanila ang tungkol sa paghihimagsik ni Satanas at ang kanyang pagkahulog. Sila ay binalaan ng mga anghel tungkol kay Satanas, at binilinan sila na huwag lalayo sa isa’t isa sa kanilang paggawa, sapagkat sila ay maaaring lapitan ng nahulog na kalaban. Ipinag-utos ng mga anghel sa kanila na matamang sundin ang mga tagubilin na ibinigay sa kanila ng Diyos, sapagkat sa ganap lamang na pagiging masunurin sila ay ligtas. At kung sila ay masunurin, ang kalabang ito na nahulog ay hindi magkakaraoon ng kapangyarihan sa kanila.

Sinimulan ni Satanas ang kanyang gawain kay Eva, upang siya ay pasuwayin. Una siyang nagkamali sa paglayo sa kanyang asawa, sunod, nagpaali-aligid siya sa malapit sa ipinagbabawal na puno, at sunod ay pakikinig sa tinig ng manunukso, at maging sa pangangahas na pagdudahan ang sinabi ng Diyos--Sa araw na ikaw ay kumain ikaw ay tiyak na mamamatay. Sa isip niya, marahil hindi talaga ganon ang kahulugan na tulad ng sinabi ng Panginoon. Nangahas siyang sumuway. Iniabot niya ang kanyang kamay, kumuha ng bunga, at kumain. Iyon ay nakalulugod sa mata, at masarap ang lasa. Nanibugho siya na ipinagkait ng Diyos sa kanila ang makakabuti naman sa kanila. Inialok niya ang bunga sa kanyang asawa, sa ganong paraan ay tinukso siya. Sinabi niya kay Adan ang lahat ng sinabi ng ahas at sinabi ang kanyang pagkamangha na iyon ay nakakapagsalita. Nakita ko ang kalungkutan sa hitsura ni Adan. Nagmukha siyang takot at nagulat. Tila may pakikipagpunyagi na nagaganap sa kanyang isip. Nakatitiyak siya na iyon ang kaaway na sinabi sa babala sa kanila, at ang kaniyang asawa ay kinakailangang mamatay. Sila ay kinakailangang paghiwalayin. Ang kanyang pag-ibig ay malakas. At sa lubos na kawalan ng pag-asa ay ipinasya niyang makibahagi sa kanyang kapalaran. Kinuha niya ang prutas at mabilis na kinain iyon. At si Satanas ay nagalak. Siya ay naghimagsik laban sa langit, at mayroong mga taga sunod na umiibig sa kanya, at sumunod sa kaniyang paghihimagsik. Siya ay nahulog. At gumagawa siya upang ang iba ay mahulog rin na kasama niya. At kanya na ngayong natukso ang babae upang hindi magtiwala sa Diyos, upang mag-usisa tungkol sa Kanyang karunungan, at sikaping makapanghimasok sa lahat ng Kanyang mahuhusay na mga panukala. Alam ni Satanas na ang babae ay hindi mahuhulog na mag-isa. Si Adan, dahil sa kanyang pag-ibig kay Eva, ay sumuway sa utos ng Diyos at nahulog nakasama niya.

Ang balita tungkol sa pagkahulog ng tao ay kumalat sa buong langit. Ang bawat alpa ay natahimik. Ibinaba ng mga anghel ang kanilang mga korona mula sa kanilang ulo dahil sa lungkot. Ang buong langit ay tumangis. Nagkaroon ng pagpupulong upang ipagpasya kung ano ang dapat gawin ng mag-asawang nagkasala. Nangangamba ang mga anghel na baka sila ay pumitas at kumain mula sa puno ng buhay, at maging makasalanan hanggang sa walang hanggan. Subalit sinabi ng Diyos na Kanyang paaalisin ang mga nagkasala mula sa halamanan. Kaagad nagsugo ng mga anghel upang bantayan ang daan tungo sa puno ng buhay. Pinag-aralang mabuti ni Satanas ang panukalang ito na kinakailangang sumuway si Adan at si Eva sa Diyos, tanggapin ang kanyang kalungkutan, at maakay sa pagkain ng puno ng buhay, upang sila ay mabuhay ng walang hanggan sa kasalanan at pagsuway, sa ganong paraan ang kasalanan ay magiging pang-walang hanggan. Subalit may sinugong mga anghel upang sila ay paalisin mula sa halamanan, samantalang isang grupo naman ang inutusang magbantay sa daan tungo sa puno ng buhay. Ang bawat isa sa mga anghel na ito ay tila may hinahawakan sa kanilang kanang kamay, na parang kumikislap na tabak.

At si Satanas ay nagalak. Nagawa niyang magdusa ang iba dahil sa kanyang pagkahulog. Siya ay inilabas mula sa langit, sila naman mula sa paraiso.


Tingnan ang Genesis kapitulo 3

 


KABANATA 3


Download 0.52 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page