Creat féinmheasúnaitheDownload 91.5 Kb.
Date08.12.2018
Size91.5 Kb.
CREAT FÉINMHEASÚNAITHE*A1

BunleibhéalA2

BunleibhéalB1

Leibhéal MeasarthaB2

Leibhéal MeasarthaC1

Líofa


C2

Líofa


Tuiscint


Éisteacht
Is féidir liom focail aithnidiúla agus bunfrásaí a thuiscint mar gheall orm féin, mo theaghlach agus mo neasthimpeallacht nuair a labhraíonn daoine go mall agus go soiléir.


Tuigim frásaí agus an foclóir ardmhinicíochta maidir le réimsí pearsanta coitianta (m.sh. eolas an-bhunúsach pearsanta agus faoin teaghlach, siopadóireacht, an ceantar áitiúil, fostaíocht) Is féidir liom na príomhphointí a thuiscint i dteachtaireachtaí agus i bhfógraí gearra soiléire simplí.

Tuigim na príomhphointí i gcaint chaighdeánach shoiléir maidir le ceisteanna aithnidiúla a ndéantar tagairt dóibh san obair, ar scoil, i gcaitheamh aimsire, srl. Tuigim na príomhphointí ar mórán clár raidió agus teilifíse i dtaobh cúrsaí reatha nó i dtaobh topaicí a bhfuil spéis phearsanta nó ghairmiúil agam iontu nuair a dhéantar na pointí go measartha mall agus go soiléir.


Tuigim caint agus léachtaí fada agus is féidir liom línte argóna casta a leanúint ach cur amach a bheith agam ar an topaic. Tuigim formhór na nuachta teilifíse agus na gclár cúrsaí reatha. Tuigim formhór na scannán atá sa chanúint chaighdeánach.

Tuigim caint fhada fiú nuair nach bhfuil struchtúr soiléir air agus nuair a bhíonn gaolmhaireachtaí intuigthe seachas curtha in iúl go follasach. Tuigim cláir theilifíse agus scannáin gan mórán dua.


. Níl aon deacracht agam aon chineál teanga labhartha a thuiscint, bíodh sí beo nó craolta, fiú nuair a sheachadtar é ag luas an chainteora dúchasaigh, ach beagáinín ama a bheith agam chun dul i dtaithí ar an gcanúint.

Léitheoireacht
Tuigim ainmneacha, focail agus abairtí simplí aithnidiúla, mar shampla ar fhógraí agus ar phóstaeir nó i gcatalóga.


Léim téacsanna simplí an-ghearra. Féadaim eolas sonrach, intuartha a fháil in ábhar simplí laethúil amhail fógraí, réamheolairí, biachláir agus amchláir agus tuigim litreacha pearsanta gearra simplí.


Tuigim téacsanna ina bhfuil focail ardmhinicíochta laethúla nó bainteach le hobair. Tuigim cur síos ar imeachtaí, mothúcháin agus mianta i litreacha pearsanta.


Léim ailt agus tuarascálacha maidir le fadhbanna na linne seo ina nglacann na scríbhneoirí dearcthaí nó seasamh ar leith. Tuigim prós liteartha na linne seo.


Tuigim téacsanna fada casta fíriciúla agus liteartha, le tuiscint do dhifríochtaí stíle. Tuigim ailt speisialaithe agus treoracha fada teicniúla, fiú nuair nach mbaineann siad le mo réimse spéise.


Léim go héasca gach cineál scríbhneoireachta, lena n-áirítear téacsanna teibí atá casta ó thaobh struchtúir nó teangeolaíochta amhail lámhleabhair, ailt speisialaithe agus saothair liteartha.


Labhairt


Idirghníomhaíocht labhartha
Féadaim idirghníomhaíochtaí simplí a dhéanamh ach an duine eile a bheith sásta rudaí a athrá nó a shimpliú ag luas cainte níos moille agus cabhrú liom an rud atá i gceist agam a rá. Féadaim ceisteanna simplí a chur agus a fhreagairt maidir le rudaí atá ag teastáil láithreach nó maidir le hábhair a bhfuil eolas maith agam orthu.


Féadaim tascanna simplí agus tascanna laethúla a dhéanamh má tá malartú eolais simplí díreach de dhíth ar ábhair agus ar ghníomhaíochtaí aithnidiúla. Féadaim caidreamh sóisialta an-ghearr a láimhseáil, cé nach dtuigim mo dhóthain de ghnáth chun an comhrá a choinneáil ag imeacht mé féin.


Is féidir liom déileáil le formhór na staideanna a thitfeadh amach agus mé ag taisteal i gceantar ina labhraítear an teanga. Is féidir liom a bheith páirteach gan aon ullmhúcháin i gcomhrá maidir le topaicí aithnidiúla, ar spéis liom iad nó a bhaineann leis an saol laethúil (m.sh. cúrsaí teaghlaigh, caitheamh aimsire, cúrsaí oibre, cúrsaí taistil agus cúrsaí reatha).


Is féidir liom bheith ag caidreamh le daoine le méid áirithe líofachta agus toiliúlachta a chuireann ar mo chumas bheith ag caidreamh go rialta le cainteoirí dúchais. Is féidir liom páirt ghníomhach a ghlacadh i gcomhrá i gcomhthéacsanna aithnidiúla, agus mo thuairimí a leagan amach agus a chosaint.


Féadaim mé féin a chur in iúl go líofa agus go toiliúil gan dua a chaitheamh ag lorg bealaí le rudaí a rá. Is féidir liom nathanna cainte a úsáid go seiftiúil agus go héifeachtach chun críocha sóisialta agus gairmiúla. Féadaim smaointe agus tuairimí a chur i bhfocail go beacht agus mo pháirt sa chomhrá a chur in oiriúint le cainteoirí eile.


Is féidir liom páirt a ghlacadh gan dua in aon chomhrá nó in aon phlé agus tá cur amach agam ar nathanna dúchasacha agus ar chaint choitianta. Is féidir liom mé féin a chur in iúl go líofa agus miondifríochtaí céille a chur in iúl go cruinn. Má bhíonn fadhb agam bíonn ar mo chumas gabháil siar ar an méid atá ráite agam agus ath-struchtúrú a dhéanamh air gan dua ionas nach dtugann daoine eile faoi deara é.


Scríbhneoireacht


Scríbhneoireacht
Is féidir liom cárta poist gearr simplí a scríobh, mar shampla, chun beannachtaí laethanta saoire a ghuí. Is féidir liom foirmeacha a chomhlánú le sonraí pearsanta, mar shampla m’ainm, mo náisiúntacht agus mo sheoladh a scríobh ar fhoirm chlárúcháin óstáin.

Is féidir liom nótaí agus teachtaireachtaí gearraí simplí a scríobh. Is féidir liom litir phearsanta an-simplí a scríobh, mar shampla chun buíochas a ghabháil le duine as rud éigin.

. Is féidir liom téacs simplí ceangailte a scríobh ar thopaicí atá aithnidiúil nó ar spéis liom iad go pearsanta. Is féidir liom litreacha pearsanta a scríobh ag déanamh cur síos ar thaithí agus ar rudaí a thug mé deara.

Is féidir liom téacs soiléir, mionsonraithe a scríobh ar raon leathan ábhar a bhaineann le mo réimsí spéise. Is féidir liom aiste nó tuarascáil a scríobh agus eolas nó cúiseanna a thabhairt chun tacú le nó cur i gcoinne tuairim ar leith. Is féidir liom litreacha a scríobh a aibhsíonn mar a chuaigh imeachtaí agus taithí áirithe i bhfeidhm orm.


. Is féidir liom mé féin a chur in iúl i dtéacs soiléir, dea-struchtúrtha, agus tuairimí a chur in iúl agus roinnt mhaith cainte a dhéanamh orthu. Is féidir liom scríobh mar gheall ar ábhair chasta i litir, in aiste nó i dtuarascáil, agus béim a chur ar na pointí is tábhachtaí, i mo thuairim. Is féidir liom stíl a roghnú atá oiriúnach don léitheoir atá i gceist.

Is féidir liom téacs soiléir réidh a scríobh i stíl oiriúnach. Is féidir liom litreacha, tuarascálacha agus ailt chasta a scríobh a chuireann cás i láthair a bhfuil struchtúr loighciúil éifeachtach aige a chabhraíonn leis an bpáirtí eile pointí tábhachtacha a thabhairt faoi deara agus cuimhneamh orthu. Is féidir liom achoimrí agus athbhreithnithe a scríobh maidir le saothair ghairmiúla agus saothair liteartha.

* Tá an Creat bunaithe ar Phas Scileanna Eorpacha de Chuid Europass www.europass.ie

SELF-ASSESSMENT FRAMEWORK*

A1

Basic UserA2

Basic UserB1

Independent userB2

Independent userC1

Proficient userC2

Proficient userUnderstanding

ListeningI can understand familiar words and very basic phrases concerning myself, my family and immediate concrete surroundings when people speak slowly and clearly.

I can understand phrases and the highest frequency vocabulary related to areas of most immediate personal relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local area, employment). I can catch the main point in short, clear, simple messages and announcements.

I can understand the main points of clear standard speech on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. I can understand the main point of many radio or TV programmes on current affairs or topics of personal or professional interest when the delivery is relatively slow and clear.

I can understand extended speech and lectures and follow even complex lines of argument provided the topic is reasonably familiar. I can understand most TV news and current affairs programmes. I can understand the majority of films in standard dialect.

I can understand extended speech even when it is not clearly structured and when relationships are only implied and not signalled explicitly. I can understand television programmes and films without too much effort.

I have no difficulty in understanding any kind of spoken language, whether live or broadcast, even when delivered at fast native speed, provided I have some time to get familiar with the accent.

Reading


I can understand familiar names, words and very simple sentences, for example on notices and posters or in catalogues.

I can read very short, simple texts. I can find specific, predictable information in simple everyday material such as advertisements, prospectuses, menus and timetables and I can understand short simple personal letters.

I can understand texts that consist mainly of high frequency everyday or job-related language. I can understand the description of events, feelings and wishes in personal letters.

I can read articles and reports concerned with contemporary problems in which the writers adopt particular attitudes or viewpoints. I can understand contemporary literary prose.

I can understand long and complex factual and literary texts, appreciating distinctions of style. I can understand specialised articles and longer technical instructions, even when they do not relate to my field.

I can read with ease virtually all forms of the written language, including abstract, structurally or linguistically complex texts such as manuals, specialised articles and literary works.

Speaking

Spoken interactionI can interact in a simple way provided the other person is prepared to repeat or rephrase things at a slower rate of speech and help me formulate what I'm trying to say. I can ask and answer simple questions in areas of immediate need or on very familiar topics.

I can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar topics and activities. I can handle very short social exchanges, even though I can't usually understand enough to keep the conversation going myself.

I can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. I can enter unprepared into conversation on topics that are familiar, of personal interest or pertinent to everyday life (e.g. family, hobbies, work, travel and current events).

I can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible. I can take an active part in discussion in familiar contexts, accounting for and sustaining my views.

I can express myself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. I can use language flexibly and effectively for social and professional purposes. I can formulate ideas and opinions with precision and relate my contribution skilfully to those of other speakers.


I can take part effortlessly in any conversation or discussion and have a good familiarity with idiomatic expressions and colloquialisms. I can express myself fluently and convey finer shades of meaning precisely. If I do have a problem I can backtrack and restructure around the difficulty so smoothly that other people are hardly aware of it.

Writing

Writing


I can write a short, simple postcard, for example sending holiday greetings. I can fill in forms with personal details, for example entering my name, nationality and address on a hotel registration form.

I can write short, simple notes and messages. I can write a very simple personal letter, for example thanking someone for something.

I can write simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. I can write personal letters describing experiences and impressions.

I can write clear, detailed text on a wide range of subjects related to my interests. I can write an essay or report, passing on information or giving reasons in support of or against a particular point of view. I can write letters highlighting the personal significance of events and experiences.

I can express myself in clear, well-structured text, expressing points of view at some length. I can write about complex subjects in a letter, an essay or a report, underlining what I consider to be the salient issues. I can select a style appropriate to the reader in mind.

I can write clear, smoothly-flowing text in an appropriate style. I can write complex letters, reports or articles which present a case with an effective logical structure which helps the recipient to notice and remember significant points. I can write summaries and reviews of professional or literary works.

* The Framework is based on the Europass European Skill Passport www.europass.ie
Download 91.5 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page