Bigyan ng paliwanag ang dalawa sa mahahalagang argumento na ibinigay ng petisyuner laban sa cmo 20, Serye ng 2013Download 14.68 Kb.
Date09.02.2022
Size14.68 Kb.
#86980
bacs

1. Sinabi ng nakatatanda mong kapatid na nanggaling sa isang elitistang paaralan na hindi niya kailanman kikilalanin ang Filipino bilang isang wikang intelektwal at wikang global. Ano ang masasabi mo sa pahayag na ito ng nakatatanda mong kapatid? Kailan makikilala ang isang wika bilang wikang intelektwal at wikang global? Bigyan ito ng ibayong paliwanag.

2. Ipinaliwanag ng tagapag-ulat (reporter) sa inyong klase na bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas ay may kinikilala na itong sariling paraan ng pagsulat na tinatawag na Alibata. Sinusugan ito ng pagtuklas sa Laguna copper plate. Bigyan ng reaksyon ang pahayag na ibinigay ng tagapag-ulat (reporter) sa inyong klase. Ano ang implikasyon sa wika at kultura sa pagkakatuklas ng Laguna copper plate? Talakayin.

3. Bigyan ng paliwanag ang dalawa sa mahahalagang argumento na ibinigay ng petisyuner laban sa CMO 20, Serye ng 2013.
a. Kapag hindi napagbigyan ang kahilingan ng mga petisyoner na ipahinto ang implementasyon ng CMO No. 20 sa pamamagitan ng temporary restraining order at/o writ of preliminary injunction, tuloy-tuloy na maipatutupad ng CHED ang isang kurikulum na anti-Filipino, anti-nasyonalista, at tahasang lumalabag sa Konstitusyon.
b. Pahihinain nito ang pundasyon ng ating nasyonalismo, identidad, kultura, pagkabansa, pagkakaisa, at demokrasya.
Download 14.68 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©sckool.org 2022
send message

    Main page