B. B. A., LL. B (Hons.) Syllabus 2012-13 subject listDownload 209.51 Kb.
Page1/9
Date05.08.2018
Size209.51 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
JSS LAW COLLEGE

AUTONOMOUS

MYSOREB.B.A., LL.B (Hons.)
SYLLABUS

2012-13

SUBJECT LISTSemester

Course

Subject

Page No

I

Course I

Course II

Course III

Course IV

Course V


Kannada / Special English

General Principles of Contract

Legal Methods and Research

Business Environment

Managerial Economics


4 – 6

7 – 8


9 – 10

11

12 – 13II

Course I

Course IICourse III

Course IV

Course V

English

Special ContractsFinancial Accounting

Financial Management

Principles and Practice of Management

14 – 15

16 – 17


18

19

20III

Course I
Course II

Course III

Course IV

Course V

Constitutional Features and Principles

(Constitutional Law –I)

Law of Torts and Consumer Protection

Cost and Management Accounting

Economic Development in India

Entrepreneurship Development


21 – 22
23 – 24

25 – 26


27

28


IV

Course I
Course II

Course III

Course IV

Course V

Constitutional Institutions and Dimensions

(Constitutional Law –II)Business Communications

Business Statistics

Human Resources Management –Industrial Relations

International Business

29 – 30
31 – 32

33

3435

V

Course I

Course II

Course III

Course IV

Course V


Economic Offences

Hindu Law

Jurisprudence – I

Law of Crimes

Public Health Law


36 – 38

39 – 40


41 – 42

43 – 44


45 – 46VI

Course I

Course II

Course III

Course IV

Course V


Law of Banking

Corporate Law

Legal Concepts (Jurisprudence – II)

Law of Insurance

Mohammedan Law and Indian Succession Act


47 – 48

49 – 50


51 – 52

53 – 54


55 – 56

VII

Course I

Course II

Course III

Course IV

Course V


Industrial Law

International Trade Law

Law of Competition

Law of Environment

Law of Property


57 – 58

59

60 – 6162 – 63

64 – 65


VIII

Course I

Course II

Course III

Course IV

Course V


Administrative Law

Right to information and information technology laws

Law of Intellectual Property

Law of Taxation

Public International Law & Human Rights


66 – 67

68 – 69


70 – 71

72 – 73


74 – 75

IX

Course I

Course II

Course III

Course IV

Course V


Civil Procedure Code and Limitation Act

Interpretation of Statutes and Principles of Legislation

Labour Welfare Legislations

Clinic I: Drafting, Pleading and Conveyance

Clinics II : Professional Ethics and Professional Accounting System


76 – 77

78 – 79


80 – 81

82 – 83


84 – 86

X

Course I

Course II

Course III

Course IV

Course V


Law of Criminal Procedure

Law of Evidence

Seminar

Clinic III: Alternative Dispute Resolution SystemsClinic IV : Litigation Advocacy and Internship


87 – 88

89 – 90


91 – 92

93

94I SEMESTER

COURSE I

PÀ£ÀßqÀ

GzÉÞñÀUÀ¼ÀÄ:

PÁ£ÀÆ£ÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ¸Á»vÀåQÌAvÀ ºÉZÁÑV ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¥Áæ«tåvÉ ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. D zÀȶ׬ÄAzÀ ¨sÁµÉ, ¨sÁµÉAiÀÄ CUÀvÀå ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÀÄ, ªÁPÀåUÀ¼À gÀZÀ£É, ªÁåPÀgÀt ±ÀÄzÀÞvÉ EªÀÅUÀ½UÉ DzsÀåvɤÃqÀ¯ÁVzÉ, C£ÀåzÉòAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀUÀ¼À §UÉUÀÆ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ «zÁåyðUÀ½UÉ ¨sÁµÁAvÀgÀzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀgÀPÁj ¥ÀvÀæUÀ¼À, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀvÀæUÀ¼À gÀZÀ£É ºÁUÀÆ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß w½¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁVzÉ.


WÀlPÀ - 1


Download 209.51 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
The database is protected by copyright ©sckool.org 2020
send message

    Main page