Võ Văn Thiều effective ways to write your own paragraphsDownload 280,94 Kb.
Date conversion08.07.2017
Size280,94 Kb.

Created by Võ Văn Thiều

EFFECTIVE WAYS TO WRITE YOUR OWN PARAGRAPHS

I. Mở bài

Đối với phần mở bài, em nên đọc kĩ đề bài để hiểu rõ yêu cầu bài viết là gì (nêu ra quan điểm của mình, đồng tình hay không đồng tình, nêu ra nguyên nhân và cách giải quyết) và nói rõ hướng đi bài viết của em là gì.

Ví dụ, nếu đề bài hỏi "bạn đồng tình hay không với ý kiến đưa ra trong đề bài", câu cuối cùng của phần mở bài thường được dùng để nói với người đọc bài là em đồng tình hay không với ý kiến đó.Trong phần lập dàn ý, em chỉ nên gạch 2 đến 3 đầu dòng là nhiều để tránh tình trạng viết dài dòng, lan man. Mỗi đầu dòng là tóm tắt của mỗi câu em viết trong phần mở bài.

Gạch đầu dòng đầu tiên có thể là tóm tắt của câu giới thiệu về chủ đề em sẽ viết.

Gạch đầu dòng thứ hai có thể là tóm tắt của câu đề cập đến ý kiến được đưa ra trong đề bài hay nói cách khác là em viết lại ý kiến đưa ra theo đề bài bằng từ ngữ riêng của mình (trong tiếng Anh gọi la paraphrase).

Gach đầu dòng cuối cùng được  dùng để nêu ra quan điểm của riêng em đối với ý kiến đưa ra trong đề bài. Em nên dành ra khoảng 1 phút cho phần lập dàn ý mở bài.II. Thân bài

Trong phần thân bài, em nên dành ra khoảng 3 phút cho phần lập dàn ý thân bài. Rất nhiều em nghĩ ra được vô số ý tưởng và viết hết ý này đến ý khác. Tuy nhiên, em chỉ nên viết tối đa 2 đến 3 ý cho phần thân bài của mình vì hai lí do chính sau:

Thứ nhất là em sẽ kiểm soát được thời gian qui đinh viết bài tốt hơn thay vì phải viết cấp tốc khi có quá nhiều ý.

Thứ hai là em sẽ có thời gian đầu tư vào chất lượng bài viết của mình hơn. Bài viết không nhiều ý nhưng chất lượng bài viết tốt luôn luôn được điểm cao hơn là bài viết nhiều ý nhưng viết ẩu, sai nhiều lỗi và dài dòng.

Trong phần dàn ý của em chỉ nên có 2 đến 3 gạch đầu dòng chính là những ý của phần thân bài. Em nên dùng 3 đển 5 từ trong phần gạch đầu dòng này để tóm tắt ý chính. Làm như thế này sẽ giúp em tiết kiệm thời gian và quan trong hơn là phần lập dàn ý sẽ dễ nhìn hơn. Nếu em dùng quá nhiều từ ngữ để tóm tắt ý chính, em sẽ khó tìm được đâu là từ khóa khi em nhìn lại dàn ý của mình để viết phần thân bài. Ở mỗi ý chính trong dàn ý, em cần viết tóm tắt những ý phụ để giải thích, bổ sung hay mở rộng ý chính của mình. Nếu em không có ý phụ này, bài viết của em sẽ không có tính thuyết phục và logic cao. Trong khi viết phần thân bài, mỗi ý chính sẽ được viết ra trong mỗi đoạn văn thay vì nhiều ý chính trong cùng một đoạn văn.Viết như thế này sẽ làm cho bài của em dễ đọc hơn và dễ theo dõi hơn. Trong mỗi đoạn văn, câu đầu tiên thường là câu giới thiệu ý chính để người đọc biết được ngay là em sẽ viết về cái gì và từ đó sẽ cảm thấy bài viết của em mạch lạc, trôi chảy hơn. Từ câu thứ hai trở đi của đoạn văn, em sẽ nêu ra những ý phụ (supporting ideas) để dẫn giải, đưa ra ví dụ cụ thể để bổ sung cho ý chính của em.

Finding Topics by Asking Questions:

What happened?

How?

When?

Why? What caused it? What were the reasons?

How can the subject be defined?

What does it imply or entail?

What limits should be set to it?

Are there exceptions and qualifications?

What examples are there?

Can the subject be analyzed into parts or aspects?

Can these parts be grouped in any way?

What is the subject similar to?

What is it different from?

Has it advantages or virtues?

Has it disadvantages or defects?

What have other people said about it?

Nếu muốn bài viết của em có tính logic cao, em nên kết hợp sử dụng những cụm từ nối (linking words) trong phần thân bài ở đầu mỗi đoạn văn và đan xen trong đoạn văn ví dự như: Firstly, Secondly, Next, Finally = đầu tiên, thứ hai, tiếp đến, cuối cùng

As can clearly be seen from this example, … = ví dụ này cho thấy

It is clear that… = ….. là rất rõ ràng

Thus, therefore = do đó, bởi vậy

However, nevertheless = tuy nhiên

On one hand, on the other hand = ở mặt này, ở mặt khá

After analyzing both points of view, … = sau khi phân tích cà hai khía cánh

To provide a summary, to summarise, in conclusion … = để kết luận

III. Kết luận

Trong phần kết luận, em cũng chỉ cần viết 3 đến 4 câu. Em nên viết 1 câu tóm tắt những ý chính mà em nêu ra ở phần thân bài. Câu thứ hai tóm tắt quan điểm của em đối với chủ đề được đưa ra trong đề bài. Mấy câu cuối cùng có thể được dùng để đưa ra một vài ý hay phỏng đoán liên quan đến chủ đề được đưa ra trong bài thi. Kiểm tra lại bài

Trong 5 phút cuối cùng, em nên kiểm tra lại bài viết cùa mình về mặt ngữ pháp, từ vựng và đánh vần để kịp thời phát hiện và sửa lỗi sai.

Here is an example. A honeybee v visits a flower and takes some of its nectar. The bee returns to the hive, where the nectar is used to make honey. While the bee is on the flower, pollen necessar y for plants to reproduce clings to the bee’s body. As the bee v isits other flowers, some of the pollen rubs off, mak ing the plant ’s repro- duction possible. This relationship helps both honeybees and flowers. Mature flow- ers are important not only for honeybees. They may ser ve as food for rabbits or deer, be a hiding place for small animals, or beautif y the countr yside or someone’s gar- den. Seeing relationships bet ween both liv ing and nonliv ing things is an important skill. Relationships can be complex, but basic ones are easy to understand—for exam- ple, cause and effect (heav y rains cause floods), interdependence (honeybees and flowers), and parts to wholes (our solar ystem is a part of the Milky Way galaxy, which is a part of the universe). Learn to look for relationships. Brainstorming is another strategy you can use to develop ideas for writing. Brain- storming is a mental exercise in which a person writes down as many ideas as he can about a topic. It can be a power ful method in the development of ideas. The purpose of brainstorming is to write as many related ideas about a topic as quickly as possible. Do not pause to analyze ideas during brainstorming, because that only slows the flow of ideas. Evaluation may be done later. Brainstorming is a fast and furious exercise, the sole purpose of which is to expand ideas.

HERE ARE SOME ways to avoid absolute statements in your writing.


INSTEAD OF WRITING THIS

TRY ONE OF THESE

All

Many/ Most / Nearly all / The majority of / Some

None

Few or very few / A fraction of / Almost none /

With few exceptions / Hardly anyAlways

Sometimes / Often / Usually / Frequently / Almost always

Never

Rarely / Infrequently / Hardly ever

Here is a list of words you can use to connect ideas together.

When you want to

Try these words or phrases

Give an example

For example / For instance / In fact / That is / In other words / In particular / First, second, third, and so on / Specifically

Add a thought

And / In addition / Also / Furthermore / Besides / Again / What’s more / In this way

Emphasize a thought

Indeed / In fact / As a matter of fact / Certainly / As you can see / Clearly

Give credit to another point of view

Although / Despite / Though / Even though / Granted / Of course / To be sure

Sum up a series of ideas

In short / In brief / To sum up

USING CORRECT PUNCTUATION

If Your Purpose Is To:

Use This Punctuation:

end a sentence

period [.]

connect complete sentences

semicolon [;] or a comma [,]and a conjunction [and, or, nor,for, so, but, yet]

connect items in a list

comma [,] but if one or more items in that list already has a comma, use a semicolon [;]

introduce a quotation or explanation

colon [:] or comma [,]

indicate a quotation

quotation marks [“ ”]

indicate a question

question mark [?]

connect two words that work together

hyphen [-]

separate a word or phrase for emphasis

em-dash [—]

separate a word or phrase that is relevant but not essential information

parenthesis [( )]

show possession or contraction

apostrophe [’]

Get rid of that, who, and which when you can.

INSTEAD OF WRITING

TRY

It was a trip that was very memorable.

It was a memorable trip.

She wished that she had taken the job offer thatshe had been given more seriously.

She wished she had taken the job offer more seriously.

Let’s eat in the restaurant that is air conditioned.

Let’s eat in the air-conditioned restaurant.

Use prepositional phrases when they are appropriate


INSTEAD OF WRITING

TRY

When you come to the second stop sign, turn right.

At the second stop sign, turn right.

While we were at the dinner party, an allergy attack caused him to sneeze.

During the dinner party, an allergy attack caused him to sneeze.

Replace so and so that with infinitive phrases (to + verb).

Replace because of the fact that with because.

I want to smell the fish so that I am sure it’s fresh.

I want to smell the fish to make sure it’s fresh.

Close the windows so that the air conditioning stays inside the house.

Close the windows to keep the air conditioning inside the house.

Because of the fact that Manny realizes he doesn’t want to be like Lenny, he finally feels at peace with himself at the end of the novel.

Because Manny realizes he doesn’t want to be like Lenny, he finally feels at peace with himself at the end of the novel.

Because of the fact that I love you, I know we will always stay together.

Because I love you, I know we will always stay together.

HERE ARE SOME EXAMPLES

I. An Autobiographical Sketch

Directions: An autobiography is a true story that a person writes about himself or herself. An autobiographical sketch is a short autobiography. Think about your life. Answer the questions and write an autobiograph- ical sketch. Be sure to include an opening, body, and closing in your writing. Support your ideas with details and examples.

1. Briefly describe yourself (age, height, color of eyes, hair, and so on).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Name three things you like about yourself and why you like them.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Name three things you dislike about yourself and why you dislike them.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. What would you most like to do this year? Why? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………II. My Family

Directions: Some families are big. Some are small. Every family is different from any other. Think about your family and what makes it special. Answer the questions and write an article about your family. Be sure to include an opening, body, and closing in your writing. Support your ideas with details and examples.

1. Who are the members of your family?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Briefly describe the members of your family. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Describe some things that make your family special.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. What do you feel is the best thing about your family? Explain.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………III. The Future Me

Directions: Pick a time in the future. The time might be a year from now, a few years from now, or many years from now. Imagine yourself in that time. Answer the questions and write about yourself in the future. Be sure to include an opening, body, and closing in your writing. Support your ideas with details and examples.

1. What is the time of this story?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Where will you be living in the future?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Describe yourself in the future.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. What will you be doing? (For example, will you still be going to school? Will you have a job? What kind?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Describe your family and friends in the future.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. What problems might you face in the future?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. What might you know in the future you do not know now?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. An Important Lesson

Directions: Think of a time you learned an important lesson. Answer the questions and write a narrative about this experience and what you learned. Remember to include an opening, body, and closing in your writing. Support your ideas with details and examples.

1. What is the subject you are writing about?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. When did this happen?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Where did this happen?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Who was with you?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Describe what happened.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Why did this happen?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. What lesson did you learn?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. My Favorite Holiday

Directions: Think about all the holidays you enjoy. Decide which one you like best. Answer the questions and write an article about your favorite holiday. Be sure to include an opening, body, and closing in your writing. Support your ideas with details and examples.

1. What are some holidays you enjoy?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Which one is your favorite? Why?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. With whom do you celebrate this holiday?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Describe how you celebrate this holiday.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. If you could make this holiday even better, what would you do?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI. My Greatest Responsibilities

Directions: Think of your responsibilities. Some of your responsibilities might include doing well in school, watching a younger brother or sister, or taking care of a pet. Answer the questions and write an article about your responsibilities. Be sure to include an opening, body, and closing in your writing. Support your ideas with details and examples.

1. What are some of your responsibilities?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. What is your most important responsibility?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Give some examples of how you handle this responsibility.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Why is this responsibility the most important?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. How do you feel about this responsibility?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
The database is protected by copyright ©sckool.org 2016
send message

    Main page