Univerzita Komenského V Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2005 Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (aaa, aab, aba, abb) Počet záznamov: 103Download 8,09 Mb.
Page1/55
Date conversion26.04.2017
Size8,09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
Univerzita Komenského v Bratislave

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2005
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB)

Počet záznamov: 103+6

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (7+1)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (88+5)

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (3)

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách (5)
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)

Počet záznamov: 312+20

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (3)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (53+7)

BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách (6)

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (45)

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (23+5)

BCI Skriptá a učebné texty (56+7)

CAA Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)

CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách (15)

EAI Prehľadové práce - knižné (1)

EAJ Odborné preklady publikácií - knižné (14)

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (95+1)


Skupina B – Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)

Počet záznamov: 576

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (377)

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (65)

AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (127)

AEH Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch (2)

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy (2)

BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1)

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch (2)


Skupina C – Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)

Počet záznamov: 5146+29

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (25)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (29+1)

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (2)

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (373)

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (599)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (79+1)

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (454)

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (12)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (12)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (427)

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (786+1)

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (19)

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií (17)

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (614+2)

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (680+22)

BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách (3)

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (92)

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (724+1)

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (22)

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (105+1)

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (15)

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) (18)

CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch (17)

CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch (22)

Počet záznamov spolu: 6137+55

Štatistika ohlasov (493):

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (92)

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (2)

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (88)

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (214)

[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (29)

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (67)

[o7] Umelecké kritiky a ohlasy zahraničné (1)


Menný zoznam publikácií
Skupina A1

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Počet záznamov: 7+1

AAA01 Adamcová, Lívia: Moderne Linguistik : Eine Propädeutik für Germanisten. - 1. vyd. - Wien : Eidition Praesens, 2005. - 209 s. - (Edition Praesens Studienbücher)

ISBN 3-7069-0275-3

Ohlasy (1):

[o6] 2005 Kavcová, Mária: Lívia Adamcová - Moderne Linguistik. In: Begegnungen, 14, 1, 2005, s. 37-38


AAA02 Ferenčík, Miroslav - Rovenský, Jozef - Shoenfeld, Yehuda - Maťha, Vladimír: Imunitní systém : Informace pro každého. - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005. - 236 s.

ISBN 80-247-1196-6


AAA03 Holoubek, Ivan - Bednář, Jan - Fara, Milan - Fiala, Jaroslav - Hovorka, Jan - Hůnová, Iva - Klán, Petr - Kohoutek, Jiří - Komprda, Jiří - Leníček, Jan - Skybová, Marie - Vokounová, Šárka - Závodský, Dušan: Troposférická chemie. - Brno : MasarykovaUniverzita, 2005. - 159 s.

ISBN 80-210-3656-7


AAA04 Chabada, Michal: Cognitio intuitiva et abstractiva : die ontologischen Implikationen der Erkenntnislehre des Johannes Duns Scotus mit Gegenüberstellung zu Aristoteles und I. Kant. - Mönchengladbach : B. Kühlen Verl., 2005. - 146 s.

ISBN 3-87448-250-2


AAA05 Pidrman, Vladimír - Kolibáš, Eduard: Změny jednání seniorů. - 1. vyd. - Praha : Galén, 2005. - 189 s.

ISBN 80-7262-363-X


AAA06 Tolmáči, Ladislav: Comparison and evaluation of democracy and democratic institutions in Slovak and Hungarian Republics after 1992 [elektronický dokument]. - http://www.nato.int/acad/fellow/94-96/tolmaci/home.htm : [s.n.], [s.a.]. - CD [3 AH]
AAA07 Žiaková, Katarína - Jarošová, Darja - Čáp, Juraj, ml - Holmanová, Elena - Ivanová, Kateřina - Kyčinová, Silvia - Marečková, Jana - Nemčeková, Mária - Ondrejka, Igor - Palenčár, Marián - Špirudová, Lenka - Zamboriová, Mária: Ošetřovatelství :konceptuální modely a teorie. - 1. vyd. - Ostrava : Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita, 2005. - 234 s.

ISBN 80-7368-068-8


AAA08 Marks, Vincent - Cantor, Thomas - Meško, Dušan - Pullmann, Rudolf, st - Nosáľová, Gabriela: Differential diagnosis by laboratory medicine : a quick reference for physicians. - 1. vyd. v r. 2005 prvé indické vydanie. - Berlin : Springer, 2002. - XXX, 1098 s.

ISBN 3-540-43057-1

POZNÁMKA:

1. indické vyd. - New Delhi : Springer, 2005 ISBN 81-8128-049-0Ohlasy (13):

[o4] 2003 Buchanec, Ján - Buchancová, Jana - Mikler, Ján: Vitamín C - potreba pri záťaži (účinky, ochranný vplyv a toxicita). In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii. 8. tématický zborník z odborno vedeckého programuvydaný pri príležitosti 9. kurzu odboru pracovné lekárstvo a klinická toxikológia. Martin : UK JLF, 2003, S. 27

[o6] 2003 Buchanec, Ján: Medicínsky Monitor, č. 3, 2003, s. 46

[o6] 2003 Buchanec, Ján: Slovenský lekár, roč. 13(27), č. 5-6, 2003, s. 210

[o5] 2003 Williams, David L.: http://www.ifcc.org/ejifcc/vol14no3/14031020030review1.htm (9.10.2003)

[o5] 2003 Ng, Valerie L.: http://search.barnesandnoble.com/booksearch/isbnInguiry.sp?userid=360ZZ6OCNM&isbn=3540430571&itm=1 (9.10.2003)

[o5] 2003 Bongero, Agnes: http://www.e-streams.com/es0611/es0611_2871.html (25.11.2003)

[o5] 2003 Hegve, Tor-Arne: Uspesifikt om laboratorieanalyser. In: http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=872015(18.2.2004)

[o5] 2003Differential Diagnosis by Laboratory Medicine: A Quick Reference for Physicians by Vincent Marks, Thomas Cantor, Dusan Mesko (editor-in-chief), Rudolf Pullmann, Gabriela Nosalova, and Alexander Schirger, 1098 pp, $49.95, ISBN3-540-43057-1, New York. In: JAMA, roč. 289, 2003, s. 2727-2728

[o5] 2004 Thomas, Paul: Differential Diagnosis by Laboratory Medicine: A quick reference for physicians Ed by D Mesko. In: Annals of Clinical Biochemistry, roč. 41, č. 1, 2004, s. 84

[o5] 2004 Elte, J. W. F.: Differential diagnosis by laboratory medicine: a quick reference for physicians. In: European Journal of Internal Medicine, roč. 15, č. 4, 2004, s. 266

[o5] 2004 Crook, M.: Differetial Diagnosis by Laboratory Medicine. In: Journal of Clinical Pathology, roč. 57, 2004, s. 112

[o1] 2005 Gartner, H. - Maier, K. P.: Elevated levels of carcinoembryonic antigen - Which diagnosis?. In: Deutsche Medizinische Wochenschrift, roč. 130, č. 7, 2005, s. 353-353 - SCI

[o5] 2005 Bongero, Agnes: Differential Diagnosis by Laboratory Medicine: A Quick Reference for Physicians. In: http://www.booksmatter.com/b3540430571.htm (29.5.2005)


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 88+5

AAB01 Bakoss, Pavol - Macháčová, Erika - Kontrošová, Silvia - Jareková, Jana - Hudecová, Hana - Krištofík, Ján: Surveillance zoonóz : Surveillance leptospiróz 2002-2004. - 1. vyd. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskejrepubliky, 2005. - 62 s.


AAB02 Bakošová, Zlatica: Sociálna pedagogika ako životná pomoc. - 1. vyd. - Bratislava : Stimul, 2005. - 219 s.

ISBN 80-89236-00-6


AAB03 Barka, Ivan: Niektoré metodické postupy pri mapovaní vybraných geomorfologických procesov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - 108 s.

ISBN 80-223-2148-6


AAB04 Blahutová, Anna: Zjazdové lyžovanie : Sociálno-psychologické aspekty športovej výkonnosti. - 1. vyd. - Bratislava : Peter Mačura- PEEM, 2005. - 120 s.

Recenzenti Vilem Podešva, Ivan Bražina

ISBN 80-89197-37-X
AAB05 Borovský, Juraj: Manažment zmien - cesta rastu konkureniceschopnosti. - Bratislava : Eurounion, 2005. - 142 s.

ISBN 80-88984-66-1Ohlasy (1):

[o4] 2005 Papula, J.- Papulová, Z.: Manažérske rozhodovanie. Vybrané problémy. Bratislava : Kartprint, 2005, S. 160


AAB06 Buc, Milan: Autoimunita a autoimunitné choroby. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2005. - 492 s.

ISBN 80-224-0867-0


AAB07 Buchtinec, Peter: Duch Svätý - Pán a Oživovateľ : Pneumatológia v dokumentoch Jána Pavla II. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2005. - 176 s. - (Studia Theologica Nitriensia ; Zv. 6)

ISBN 80-88741-56-4


AAB08 Caban, Peter: Banskobystrická diecéza a boj proti alkoholizmu v spolkoch striezlivosti. - 1. vyd. - Banská Bystrica - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2005. - 141 s.

ISBN 80-967172-8-6Ohlasy (5):

[o6] 2005 Žitňanská, Jana: Viera a život, roč. 15, č. 4, 2005, s. 87-88

[o6] 2005 Šlosárová, Paulína: Slovenská literatúra, roč. 52, č. 3, 2005, s. 234-235

[o5] 2005 Križanová, Andrea: Slovanský přehled, roč. 107, č. 3, 2005, s.400-401

[o5] 2005 Pekná, Beáta: Teologické texty, roč. 16, č. 4, 2005, s. 176

[o6] 2005 Šlosárová, Paulína: Historický časopis, roč. 53, č. 3, 2005, s. 594-595


AAB09 Caban, Peter: V službe oltáru i Božiemu ľudu : život a dielo kňaza Ondreja Cabana (1813-1860). - 1. vyd. - Banská Bystrica - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2005. - 115 s.

ISBN 80-88937-16-7Ohlasy (6):

[o5] 2005 Pekná, Beáta: Slovanský přehled, roč. 107, č. 3, 2005, s.399-400

[o6] 2005 Fabová, Melinda: Slovenská literatúra, roč. 52, č. 3, 2005, s. 235-236

[o6] 2005 Šlosárová, Paulína: Naša univerzita, č. 1, 2005, s. 13

[o6] 2005 Donoval, Bruno Branislav: Teologický časopis, roč. 3. č. 1, 2005, s. 59

[o6] 2005 Šlosárová, Paulína: Historický časopis, roč. 53, č. 3, 2005, s.596-597

[o6] 2006 Fordinálová, Eva: Viera a život, roč. 16, č. 1, 2006, s. 87-88
AAB10 Cibáková, Viera - Bartáková, Gabriela - Rózsa, Zoltán: Úvod do teórie marketingu. - 1. vyd. - Bratislava : Merkury, 2005. - 164 s.

ISBN 80-89143-23-7


AAB11 Čečotová, Vlasta: Dobré mravy v slovenskom súkromnom práve. - Bratislava : Miroslav Mračko, Epos, 2005. - 223 s.

ISBN 80-8057-638-6


AAB12 Čierniková, Beáta: V tieni hory Ararat : náboženstvá predkresťanskej Arménie. - 1. vyd. - Bratislava : Chronos, 2005. - 192 s. - (Religionistická knižnica ; Zv. 4)

ISBN 80-89027-14-8


AAB13 Dobiš, Igor: Dokumentárny film : história, teória, realizácia. - 1. vyd. - Bratislava : UK, 2005. - 168 s.

ISBN 80-223-2008-0


AAB14 Dobríková- Porubčanová, Patrícia - Adamicová, Katarína - Beržinec, Peter - Fabuš, Stanislav - Fetisovová, Želmíra - Jankechová, Monika - Jasenková, Mária - Jendrejovský, Juraj - Križanová, Kristína - Martuliak, Igor - Otrubová, Zuzana - Radková,Libuša - Scheidová, Leopoldína - Šimková, Martina: Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti : význam paliatívnej starostlivosti. - 1. vyd. - Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2005. - 277 s.

ISBN 80-7162-581-7


AAB15 Drobný, Michal - Mojžiš, M. - Záborský, František - Pliešovský, J. - Strmeň, Peter - Bíreš, J.: Aktuálne novinky o scrapie na Slovensku = New developments in scrapie in Slovakia. - 1. vyd. - Martin : Reklas, 2005. - 88 s.

ISBN 80-968792-1-9


AAB16 Falťan, Vladimír: Veľkomierkové mapovanie vegetácie a krajinnej pokrývky, [Large-Scale Mapping of Vegetation and Land Cover]. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - 108 s. + CD príloha

ISBN 80-223-2149-4


AAB17 Gerinec, Anton: Detská oftalmológia. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 2005. - 592 s.

ISBN 80-8063-181-6Ohlasy (1):

[o4] 2005 Oláh, Z.: Oftalmológia v kocke. Bratislava : Poľana, 2005, s. 168 s.


AAB18 Grones, Jozef: Požiadavky na vybavenie a kontrolu pracoviska využívajúceho geneticky modifikované organizmy. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2005. - 73 s.

ISBN 80-88870-44-5


AAB19 Grones, Jozef: Základy molekulárnej bakteriológie. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2005. - 224 s.

ISBN 80-88870-50-X


AAB20 Halás, Marián: Cezhraničné väzby, cezhraničná spolupráca : Na príklade slovensko-českého pohraničia s dôrazom na jeho slovenskú časť, [Cross-border relations, cross-border co-operation (on the example of the Slovak-Czech borderland with emphasis onits Slovak part)]. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - 152 s.

ISBN 80-223-2054-4Ohlasy (5):

[o3] 2004 Hurbánek, P.: Zmeny úlohy priestorového aspektu v interpretáciach pojmu periférnosť (marginalita) a vidiek. In: Geografie a proměny poznání geografické reality. Ostrava : Ostravská univerzita, 2004, S. 103, 108

[o3] 2005 Hurbánek, P.: Vybrané teoreticko-metodologické aspekty vymedzenia prihraničia. In: Transformační procesy 1990-2005. Ostrava : Ostravská univerzita, 2005, S. 87-92

[o3] 2005 Havlíček, T. - Chromý, P. - Jančák, V. - Marada, M.: Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periférních oblastí. In: Problémy periférních oblastí. Praha : Univerzita Karlova, 2005, S. 6-24

[o4] 2005 Horňák, M.: Dopravné marginálne regióny Slovenska. In: AFRNUC Geographica, Suppl. 3. Bratislava : UK, 2005, S. 199-204

[o5] 2005 Řehák, S.: Recenzia. In: Geografie, roč. 110, č. 2, 2005, s. 126-127


AAB21 Haľko, Jozef: Dejiny Lurdskej jaskyne : na Hlbokej ceste v Bratislave. - 1. vyd. - Bratislava : Lúč, 2005. - 104 s.

Vo vydav. Lúč bola vydaná maďarská mutácia: A pozsonyi Mély úti Lourdes-i barlang törtenete, v roku 2005

ISBN 80-7114-510-6

Ohlasy (2):

[o6] 2005 Bodnár, Emese: Új Szó, roč, 58, č. 127, 2005, s. 127

[o5] 2006 Bodnár, Emese: http://www.magyarkurir.hu/?m_id=1&m_op=view&id=4830
AAB22 Heretik, Anton, ml: Psychoedukácia v liečbe schizofrénie. - 1. vyd. - Bratislava : Zuzana Čičelová, 2005. - 74 s. - (Kapitoly modernej psychiatrie)

ISBN 80-969430-5-7


AAB23 Hianik, Ján: Vybrané kapitoly z taktiky hádzanej II. : Základné obranné činnosti. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský zväz hádzanej, 2005. - 96 s.

Recenzentii Ľudmila Zapletalová, Viera Zaťková

ISBN 80-969327-3-X
AAB24 Holienka, Miroslav: Kondičný tréning vo futbale. - 1. vyd. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - 156 s.

Recenzenti Ján Hucko, Ladislav Kačáni

ISBN 80-89197-21-3
AAB25 Horn, František: Spina bifida : Kaudálne defekty neurálnej rúry. - 1 vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005. - 96 s.

ISBN 80-7165-515-5


AAB26 Hradiská, Elena - Letovancová, Eva: Psychológia v marketingovej komunikácii. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - 172 s.

ISBN 80-2231952-XOhlasy (1):

[o4] 2005 Šulek, M. - Wolt, R.: Psychológia trhu. Banská Bystrica : UMB, 2005, S. 85


AAB27 Hulín, Ivan - Blahoš, Jaroslav - Ďuriš, Ivan - Ferenčík, Miroslav - Hatala, Róbert - Henzel, Milan Rastislav - Jedlička, Peter - Kružliak, Imrich - Kulhánek, Oldřich - Michalica, Peter - Murard, Ferid - Nurse, Paul M. - Panenka, Ivan - Prusiner,Stanley B. - Rúfus, Milan - Slavkovský, Peter - Szelepcsényi, Ján - Špála, Milan - Valach, Miroslav - Zlatoš, Andrej - Žucha, Ivan: Úvod do vedeckého bádania : Dialógy, úvahy a zamyslenia 2. - 1. vyd. - Bratislava : SAP, 2005. - 531 s.

ISBN 80-89104-61-4


AAB28 Chmelinová, Katarína - Poljak, Štefan: Miesto zázrakov : premeny barokového oltára. - Bratislava : SNG, 2005. - 112 s.

ISBN 80-8059-100-8


AAB29 Chovanec, Marián: Mariológia. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2005. - 112 s.

ISBN 80-88741-60-2


AAB30 Jurkovičová, Jana: Vieme zdravo žiť ? : Výskyt rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb v slovenskej populácii a možnosti prevencie. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - 166 s.

ISBN 80-223-2132-X


AAB31 Kalúz, Stanislav - Fenďa, Peter: Mites (Acari: Mesostigmatu) of the family Ascidae of Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo NOI, 2005. - 167 s.

ISBN 80-89088-44-9


AAB32 Kollár, Pavol: Karol Anton Medvecký : (1875-1937). - Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2005. - 58 s. + prílohy 10 s. - (Studia Scietifica Facultatis Paedagogicae ; Zv. 69)

ISBN 80-8084-016-4Ohlasy (1):

[o6] 2005 Dian, Daniel: Duchovný pastier, roč. 86, č. 7, 2005, s. obal


AAB33 Kontrová, Ľubica - Záčeková, Mária - Hulková, Viera - Balková, Ildigo - Bednáriková, Eva - Gomolčáková, Veronika - Holmanová, Elena - Hrnčírová, Gabriela - Lacková, Emília - Obertová, Antónie - Reháková, Aneta - Sklenková, Margita: Štandardy vošetrovateľstve. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 2005. - 215 s.

ISBN 80-8063-198-0


AAB34 Kopecký, Peter: K ekvivalentácii vybranej francúzskej politologickej a právnickej terminológie. - 1. vyd. - Ivanka pri Dunaji : Peter Kopecký, 2005. - 122 s.

Ohlasy (1):

[o5] 2005 Páleníková, J.: Cizí jazyky, roč. 49, č. 2, 2005/06, s. 87


AAB35 Korec, Pavol - Ondoš, Slavomír - Matu, Peter - Palková, Petra: Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989-2004 : Identifikácia menej rozvinutých regiónov Slovenska. - 1. vyd. - Bratislava : Geo-grafika, 2005. - 228 s.

ISBN 80-969338-0-9Ohlasy (3):

[o4] 2005 Matlovič, R.: Geografia obyvateľstva Slovenska so zreteľom na rómsku minoritu. Prešov : FHaPV PU, 2005, S. 332

[o4] 2005 Matlovič, R. - Matlovičová, K.: Vývoj teritoriálnych disparít na Slovensku a problémy regionálneho rozvoja Prešovského kraja. In: Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy 42. FoliaGeographica 8. Prešov : Prešovská univerzita, 2005, S. 66-88

[o4] 2005 Matlovič, R.: Geografia - hľadanie tmelu. In: Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy 44. Folia Geographica 9. Prešov : Prešovská univerzita, 2005, S. 6-43


AAB36 Kostelníková, Mária: Dialogue with Text in Foreign Language Teaching, [Dialóg s textom vo výučbe cudzích jazykov]. - 1. vyd. - Bratislava : Lingos, 2005. - 86 s.

ISBN 80-89113-15-XOhlasy (1):

[o6] 2005 Lojová, Gabriela: Technológia vzdelávania, 13, 6, 2005, s. 16


AAB37 Krčová, Erika: Le principe de subsidiarité en droit international et Européen. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - 58 s.

ISBN 80-223-1959-7


AAB38 Krivošová, Jana - Puškárová, Blanka - Oriško, Štefan - Staník, Ivan - Šimončič, Jozef - Štibrányi, Ján - Šukajlová, Margita - Šulcová, Jana - Žuffová, Jaroslava: Trnava : mestská pamiatková rezervácia. - 3. aktual. a uprav. vyd. - Bratislava : ARSmonument, 2005. - 94 s.

ISBN 80-967856-1-3


AAB39 Kulichová, Marta - Broďány, Dušan - Fabuš, Stanislav - Hasarová, darina - Hornáček, Karol - Illéš, Róbert - Jakubíková, Hedviga - Kralinský, Karol - Martuliak, Igor - Nemčíková, Ľubomíra - Slovák, Petr - Šteňo, Juraj - Šujanová, Alena - Šurkala,Jozef - Turčáni, Peter - Turčániová, Zuzana: Algeziológia. - 1. vyd. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2005. - 300 s.

ISBN 80-8070-445-7


AAB40 Kuric, Miroslav: O ľudskej voľbe : podľa Tomáša Akvinského. - Bratislava : Lúč, 2005. - 92 s.

ISBN 80-7114-497-5


AAB41 Kurucová, Svetlana - Blažík, Tibor - Kuruc, Jozef: Geograficko-rádioekologické aspekty využívania jadrovej energie a kontaminácie životného prostredia technogénnymi rádionuklidmi v Ruskej federácii : Elektronická kniha (eBook) vo formáte PDF naCD-ROMe. - 1. vyd. - Bratislava : Omega Info, 2005. - 258 s., 55 tab., 20 grafov, 29 máp, 47 obr. - (Štúdie v jadrovej chémii a rádioekológii ; 5)

ISBN 80-969290-0-3


AAB42 Kusá, Mária: Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2005. - 173 s.

ISBN 80-88815-15-0Ohlasy (1):

[o4] 2005 Gromová, E. - Müglová, D.: Kultúra, interkulturalita, translácia. Nitra : UKF, 2005, S. 97


AAB43 Kvasničková, Adela: Náboženstvo ako kolektívna pamäť : prípad Slovenska a Čiech. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - 104 s. + tab.

ISBN 80-223-2124-9


AAB44 Labudová, Jana: Aquafitness. - 1. vyd. - Bratislava : Peter Mačura- PEEM, 2005. - 122 s.

Recenzenti Yvetta Macejková, Jaromír Šimonek, Irena Čerchovská, Lucia Ondrušová

ISBN 80-89197-20-5
AAB45 Labudová, Jela - Antala, Branislav - Peráčková, Janka - Tirpáková, Veronika - Melicher, Alexander - Chromík, Miloš: Súčasný stav školskej telesnej výchovy a jej perspektívy. - 1. vyd. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - 163 s.

ISBN 80-969268-6-1


AAB46 Lednický, Anton: Koordinačné schopnosti : charakteristika, rozvoj, diagnostika. - 1. vyd. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - 86 s.

Recenzovali Jaromír Šimonek, Jaromír Sedláček

ISBN 80-89075-26-6
AAB47 Leščák, Milan: Pramene k obyčajovej tradícii a sviatkovaniu na Slovensku na konci 20. storočia (1). - Bratislava : Prebudená pieseň, 2005. - 317 s.

ISBN 80-88926-30-0


AAB48 Leška, Dušan: Sociológia športu. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - 270 s.

Recenzenti Aleš Sekot, Jarmila Filadelfiová

ISBN 80-969268-4-5

Ohlasy (6):

[o3] 2005 Sekot, A.: Sociologie sportu jako předmět univerzitního studia: Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. Brno : Paido, 2005, S. 55

[o4] 2005 Blahutová, A.: Postavenie a práca trénera vo vrcholovom športe.: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005, S. 15

[o3] 2005 Oborný, J.: Globalizácia a športové hodnoty.: Sport a kvalita života s podporou Višegradského fondu. Brno : Masarykova univerzita, 2005, elektronický optický disk (CD ROM)

[o3] 2005 Sekot, A.: Sport a mládež.: Sport a kvalita života s podporou Višegradského fondu. Brno : Masarykova univerzita, 2005, elektronický optický disk (CD ROM)

[o4] 2005 Blahutová, A.: Zjazdové lyžovanie : Sociálno - psychologické aspekty športovej výkonnosti. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005, S. 113

[o4] 2005 Grexa, J.: 10 rokov športovej humanistiky.: 10 rokov vied o športe. Bratislava : IMC Agency, 2005, S. 23
AAB49 Lešník, František - Andrašina, Igor - Bajová, Viera - Bálent, Pavol - Béder, Igor - Belej, Kamil - Beňuška, Jozef - Berč, Alexander - Bugarský, Andrej - Cabadaj, Rudolf - Ciberej Juraj - Colaco, Bruno Jorge Antunes - Červený, Čeněk - Daniš, Ján - Danko, Patrik - Dorko, Erik - Dorko, František - Falis, Marcel - Flešárová, Slávka - Garcia, Tomas Janes - Gavorník, Peter - Grim, Miloš - Huba, František - Hönisch, Henrich - Jautová, Jagienka - Jenča, Andrej - Jurga, Ľudovít - Jurgová, Tatiana - Kackovics, Imre - Knotek, Zdeněk - Knotková, Zora - Kočová, Jitka - Komárek, Vladimír - Kostecká, Zuzana - Kováč, Gabriel - Kovalkovičová, Natália - Kushev, Ján - Lazar, Peter - Legáth, Jaroslav - Lukán, Marián - Maraček, Imrich - Massányi, Peter - Máté, Dionýz - Mechírová, Eva - Míšek, Ivan - Mitrová, Eva - Ostró, Alexander - Páral, Václav - Paulsen, Peter - Pejřilová, Simona - Petneházy, Örs - Pilipčinec, Emil - Pistl, Juraj - Pivko, Juraj - Plank, Lukáš - Schmidtová, Katarína - Slípka, Jaroslav - Smulders, Frans J.M. - Sotónyi, Péter - Svobodová, Vlasta - Szaladovits, Zsolt - Šíma, Petr - Šoltés, Imrich - Štěrba, Oldřich - Švický, Emil - Šutiak, Václav - Tonar, Zbyněk - Valočíková, Ivana - Vostal, Zdenek - Danko, Ján - Zibrín, Martin - Gloviczki,Peter - Frankovičová, Mária: Medicínska lymfológia : morfológia, fyziológia, klinika, diagnostika, chirurgia a terapia lymfatického systému. - 1. vyd. - Bratislava : Hajko & Hájková, 2005. - 415 s.

ISBN 80-88700-62-0Ohlasy (3):

[o4] 2005 Štulrajter, V.: Telesná výchova & Šport, 15, 2005, 1, s. 42 UKOLFUK

[o5] 2005 Mareš, Jan: Recenze. In: Československá fyziologie, roč. 54, č. 4, 2005, s. 178

[o6] 2005 Gašpar, Ľudovít: Nové knihy - recenzia. In: Interná medicína, roč. 5, č. 11, 2005, s. 637


AAB50 Linet, Pavol: Tradícia a Zjavenie : Význam Tradície v dejinách odovzdávania Božieho zjavenia. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2005. - 194 s. - (Studia Theologica Nitriensia ; 5 Zv.)

ISBN 80-88741-61-0


AAB51 Lojová, Gabriela: Individuálne osobitosti pri učení sa cudzích jazykov I : Niektoré psychologické aspekty učenia sa a vyučovania cudzích jazykov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - 200 s.

ISBN 80-223-2069-2


AAB52 Malová, Darina - Láštic, Erik - Rybář, Marek: Slovensko ako nový členský štát Európskej únie : výzva z periférie?. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2005. - 184 s.

ISBN 80-89149-05-7Ohlasy (1):

[o4] 2006 Bilčík, V.: Slovensko 2005 : súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava : IVO, 2006, S. 359


AAB53 Manniová, Jolana: Úvod do pedagogiky. - 1. vyd. - Bratislava : AXIMA, 2005. - 129 s.

ISBN 80-969178-2-X


AAB54 Marcelli, Miroslav: Michel Foucault alebo Stať sa iným. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2005, 2006. - 168 s. - (Filozofia do vrecka)

Vyšlo v maďarčine: Michel Foucault, avagy mássá lenni. Bratislava : Kalligram, 2006. ISBN 80-7149-773-8

ISBN 80-7149-723-1

Ohlasy (1):

[o6] 2005 Ťapajová, E.: Knižná revue, roč. 15, č. 14-15, 2005, s. 5


AAB55 Melicherčík, Igor - Olšarová, Ladislava - Úradníček, Vladimír: Kapitoly z finančnej matematiky. - Bratislava : Epos, 2005. - 242 s.

ISBN 80-8057-651-3


AAB56 Melicherčík, Igor - Olšarová, Ladislava - Úradníček, Vladimír: Kapitoly z finančnej matematiky 1. - 1. vyd. - Zvolen : Bratia Sabovci, 2005. - 136 s.

ISBN 80-89029-88-4


AAB57 Melicherčík, Igor - Olšarová, Ladislava: Kapitoly z finančnej matematiky 2. - 1. vyd. - Zvolen : Bratia Sabovci, 2005. - 121 s.

ISBN 80-89029-93-0


AAB58 Michalovič, Peter - Bakoš, Oliver - Ferenčuhová, Mária - Fulka, Josef - Hanák, Dušan - Lacza, Michal - Marcelli, Miroslav - Petříček, Miroslav - Vilikovský, Pavel - Zuzka, Vlastimil: De disciplina et arte. - 1. vyd. - Bratislava : FR&G, 2005. - 215 s.

ISBN 80-85508-54-0


AAB59 Michalovič, Peter - Zuska, Vlastimil: Juraj Jakubisko. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2005. - 221 s.

ISBN 80-85187-43-4Ohlasy (1):

[o6] 2006 Ferenčuhová, M.: Knihy a spoločnosť, roč. 3, č. 3, 2006, s. 11


AAB60 Minár, Jozef - Trizna, Milan - Barka, Ivan - Bonk, Radoslav: Povodňový potenciál na území Slovenskej republiky, [Flood potential on the territory of Slovak Republic]. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - 126 s.

ISBN 80-968146-5-6


AAB61 Mistrík, Erich: Slovenská kultúra v multikulturalizme, [Slovak Culture within Multiculturalism]. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2005. - 130 s.

ISBN 80-8050-909-3


AAB62 Mokáň, Marián: Hypoglykémia. - 1. vyd. - Turany : P + M, 2005. - 652 s.

ISBN 80-968742-6-8


AAB63 Nepšinský, Vojtech: Vznik a dejiny medzinárodných eucharistických kongresov. - 1. vyd. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2005. - 190 s.

ISBN 80-88937-18-3


AAB64 Ovečková, Oľga - Černejová, Alena - Lacová, Ľudmila - Majeríková, Mária - Patakyová, Mária - Vozár, Jozef - Žitňanská, Lucia: Obchodný zákonník : Komentár. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2005. - 817 s.

ISBN 80-8078-027-7Ohlasy (2):

[o4] 2006 Hainish, Edit: Bulletin slovenskej advokácie, 2006, č. 1-2, s. 25

[o4] 2006 Ďurica, Milan: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii. Žilina : Poradca podnikateľa, 2006, S. 476
AAB65 Ovečková, Oľga - Boka, Pavel - Fúsek, František - Hrivnák, Jaroslav - Majeríková, Mária - Patakyová, Mária - Suchoža, Jozef - Škrinár, Alexander - Tejcová, Tatiana - Žitňanská, Lucia: Obchodný zákonník : Komentár. - 1. vyd. - Bratislava : IuraEdition, 2005. - 663 s.

ISBN 80-8078-027-7Ohlasy (2):

[o4] 2006 Hainish, Edit: Bulletin slovenskej advokácie, 2006, č. 1-2, s. 25

[o4] 2006 Ďurica, Milan: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii. Žilina : Poradca podnikateľa, 2006, S. 476
AAB66 Papula, Jozef - Papulová, Zuzana: Manažérske rozhodovanie : Vybrané problémy. - 1. vyd. - Bratislava : Kartprint, 2005. - 161 s.

ISBN 80-88870-45-3


AAB67 Pavelková, Bronislava - Kubíčková, Gabriela - Čečotová, Vlasta: Zákon o rodine : Komentár s judikatúrou. - 1. vyd. - Bratislava : Heuréka, 2005. - 369 s.

ISBN 80-89122-24-8


AAB68 Prusáková, Viera: Základy andragogiky 1 = Essentials of andragogy 1 = Grundlagen der Andragogik 1. - 1. vyd. - Bratislava : Gerlach Print, 2005. - 119 s.

Heslo Výchova publ. aj v časopise Vzdelávanie dospelých, roč. 10, č. 3, 2005, s. 101-104

ISBN 80-89142-05-2

Ohlasy (2):

[o4] 2005 Kováč, A.: Vzdelávanie dospelých, roč. 10, č. 2, 2005, s. 33

[o6] 2005 Perhács, J.: Vzdelávanie dospelých, roč. 10, č. 3, 2005, s. 93-95
AAB69 Remko, Milan: Základy medicínskej a farmaceutickej chémie. - 1. vyd. - Bratislava : SAP, 2005. - 392 s.

ISBN 80-89104-64-9


AAB70 Sedláčková, Eulália: Základy filozofie a etiky. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo NOI, 2005. - 107 s.

ISBN 80-89088-35-X


AAB71 Smolková, Eva: Strategické partnerstvá. - Bratislava : Iris, 2005. - 166 s.

ISBN 80-89018-80-7Ohlasy (9):

[o4] 2005 Gál, P.: Manažment ľudského potenciálu v podniku. Žilina : EDIS, 2005, S. 231

[o4] 2005 Papula, J.- Papulová, Z.: Manažérske rozhodovanie. Vybrané problémy. Bratislava : Kartprint, 2005, S. 160

[o4] 2004 Bajzíková, Ľ.: Systémy odmeňovania. Bratislava : Ofprint, 2004, S. 195

[o4] 2005 Borovský, J.: Mechatronika 2005. Trenčín: FM Univerzita A. Dubčeka, 2005, S. 83

[o4] 2005 Borovský, J.-Vargic, B.: Manažment pre malých a stredných podnikateľov. Bratislava : Eurounion, 2005, S.101

[o4] 2005 Borovský, J.-Dobrucká, L.: Príručka podnikania pre malých a stredných podnikateľov. Bratislava: Eurounion, 2005, S. 93

[o4] 2005 Borovský, J.-Gál, P.: Inovácie a transfer technológií. Bratislava : Eurounion, 2005, S. 78

[o3] 2005 Štarchoň, P.: Global Business and Economic Development. Montclair : Montclair State University, 2005, S. 1613

[o3] 2005 Gál, P.: Global Business and Economic Development. Montclair : Montclair State University, 2005, S. 1447


AAB72 Spišiak, Peter - Kusendová, Dagmar - Pavličková, Katarína - Halás, Marián - Kolény, Mladen - Zubriczký, Gabriel - Švoňavec, Milan - Hurbánek, Pavol - Paľuch, Tomáš - Labuda, Martin: Agrorurálne štruktúry Slovenska po roku 1989. - 1. vyd. - Bratislava : Geo-grafika, 2005. - 186 s. [14,20AH]

ISBN 80-969338-4-1


AAB73 Steinerová, Jela: Informačné správanie : pohľady informačnej vedy. - 1. vyd. - Bratislava : Centrum VTI SR, 2005. - 189 s.

ISBN 80-85165-90-2Ohlasy (2):

[o5] 2005 Kimlička, Š.: Ikaros, roč. 9, júl, 2005, s. 1-3

[o4] 2005 Šušol, J. - Hrdináková, Ľ. - Rankov, P.: Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní. Bratislava : Stimul, 2005, S. 151
AAB74 Svetlíková, Jana: Hra vo výchove emocionálne a sociálne narušených detí. - 1. vyd. - Bratislava : Retaas, 2005. - 192 s.

ISBN 80-89113-23-0


AAB75 Svoboda, Jaromír - Čierna, Agneša - Ficová, Svetlana - Fíger, Július - Górász, Ladislav - Nárožný, R. - Prochtský, František - Bajánková, Jana - Ružbársky, Milan - Švecová, Daniela: Občiansky zákonník : Komentár a súvisiace predpisy. - 5. dopln.,rozšír. a aktual. vyd. - Bratislava : Eurounion, 2005. - 1345 s.

ISBN 80-88984-64-5


AAB76 Svoboda, Jaromír - Ficová, Svetlana: Zákon o rodine : Komentár. - Bratislava : Eurounion, 2005. - 728 s.

ISBN 80-88984-76-9Ohlasy (1):

[o6] 2005 Bajánková, Jana: Justičná revue, roč. 57, 2005, č. 11, s. 1492-1493


AAB77 Špirková, Zuzana - Daňová, Katarína - Pecháň, Ivan - Pivovarníková, Hedviga - Pullmann, Rudolf, st - Pullmann, Rudolf, ml - Škereňová, Mária: Kardiomarkery. - 1. vyd. - Bratislava : Phonec Agency, 2005. - 183 s.

ISBN 80-8073-252-3


AAB78 Štefkovičová, Mária - Hubočan, Pavol - Hudečková, Henrieta - Záborský, Tibor: Hygienické kompendium stomatológa. - 1. vyd. - Skalica : Didaktik, 2005. - 72 s.

ISBN 80-969379-4-4


AAB79 Tarcsiová, Darina: Komunikačný systém sluchovo postihnutých a spôsoby prekonávania ich komunikačnej bariéry. - 1. vyd. - Bratislava : Sapientia, 2005. - 222 s.

ISBN 80-969112-7-9Ohlasy (1):

[o4] 2005 Vančová, Alica: Základy pedagogiky mentálne postihnutých. Bratislava : Sapientia, 2005, S. 178, 180


AAB80 Tarcsiová, Darina - Hapčo, Martin - Košútová, Mária - Kovaľ, Peter - Malý, Ivan - Šmehilová, Anna: Sluchové postihnutie vo vyššom veku. - 1. vyd. - Nitra : Effeta, 2005. - 377 s.

ISBN 80-969113-8-4


AAB81 Taročková, Tatiana: Životné straty a smútenie. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. - 72 s.

ISBN 80-223-1931-7


AAB82 Uhrová, Eva: Imaginácia ako zrkadlo : využitie imaginácie v psychoterapii. - 1. vyd. - Nové Zámky : Psychoprof, 2005. - 143 s.

ISBN 80-968798-5-5


AAB83 Urbanček, Slavomír - Dastychová, Eliška - Buchvald, Dušan - Vociková, Andrea: Kontaktné alergény v pracovnom a životnom prostredí. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Polygrafia Gutenberg, 2005. - 298 s.
AAB84 Vančová, Alica: Základy pedagogiky mentálne postihnutých. - 1. vyd. - Bratislava : Sapientia, 2005. - 264 s.

ISBN 80-968797-6-6Ohlasy (1):

[o3] 2005 Bartoňová, Miroslava - Vítková, Marie: Podmínky integrativního/inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole v České republice. In: Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno :MSD, 2005, S. 46


AAB85 Vidiščák, Marián: Inervačné poruchy tenkého a hrubého čreva a poruchy vyprázdňovania. - 1. vyd. - Bratislava : M - SERVIS, s.r.o., 2005. - 118 s.

ISBN 80-969359-4-1


AAB86 Wiegerová, Adriana: Učiteľ - škola - zdravie : alebo pohľad na cieľový program zdravotnej výchovy cez názory a postoje učiteľov 1. stupňa základných škôl. - 1. vyd. - Bratislava : Regent, 2005. - 163 s.

Voľné pokračovanie monografie Zdravie, podpora zdravia a zdravotná výchova

ISBN 80-88904-37-4
AAB87 Wiegerová, Adriana: Zdravie, podpora zdravia, zdravotná výchova. - 2. prepacované vyd. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2005. - 88 s.

ISBN 80-8052-234-0


AAB88 Zambor, Ján: Interpretácia a poetika : o poézii slovenských básnikov 20. storočia. - 1. vyd. - Bratislava : Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, 2005. - 268 s.

ISBN 80-969442-6-6Ohlasy (1):

[o6] 2006 Mráz, P.: Let, roč. 2, č. február, 2006, s. 65-69


AAB89 Macejková, Yvetta - Hlavatý, Rastislav: Biomechanika a technika plaveckých spôsobov. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 1996. - 55 s., [3AH]

ISBN 80-967456-2-X

POZNÁMKA:

2. vyd. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2005Ohlasy (20):

[o4] 1997 Máčik, K.: Plávanie ako súčasť semestrálnej výučby telesnej výchovy na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.: Telesná výchova, šport, výskum, súčasnosť, perspektíva na univerzitách a vysokých školách. Bratislava : Slovenskátechnická univerzita, 1997, S. 34

[o4] 2000 Jursík, D.: Športová edukológia plávania.: Hrčka, J. a kol.: Základy športovej edukológie. Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2000, S. 121

[o3] 2001 Ďurechová-Labudová, J.: Aqua-fitness, charakteristika a zameranie novej pohybovej aktivity mládeže a dospelých.: Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. Praha : Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 2001, S. 141

[o4] 2000 Mandzák, P.: Sledovanie a vyhodnotenie rastu výkonnosti plavca počas vývinu v rokoch 1989-1999.: Acta Universitatis Matthiae Belii : Telesná výchova a šport. Vol. 2, No. 2. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity MatejaBela, 2000, S. 65

[o4] 2002 Jarembáková, L. - Labudová, J. : Dynamika plaveckej výkonnosti mentálne postihnutých za štvorročné obdobie.: Telesná výchova & šport, roč. 12, 2002, č. 1, s.14-18

[o4] 2002 Bence, M.: Aktuálne problémy vyučovania plávania študentov telesnej výchovy. Banská Bystrica : Partner, 2002, S. 98

[o4] 2002 Leško, M. - Urbanová, M.: Špecifiká techniky plávania spôsobom kraul a znak telesne oslabených.: Acta Facultatis educationis physicae Universitatis Comenianae, 43. Bratislava : Univerzita Komenského, 2002, S. 47-55

[o4] 2003 Strešková, E.: Uplatnenie prostriedkov gymnastiky v športovej príprave plavcov.: Nové trendy v teórii a didaktike plávania a plaveckých športov. Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2003, S. 105-109

[o4] 2003 Ružbarský, P. - Turek, M.: Teória a didaktika plávania a základy športového tréningu. Prešov : Prešovská univerzita, 2003, S. 127

[o4] 2003 Urbanová, M.: Osobitosti techniky plaveckého spôsobu prsia u telesne oslabených.: Telesná výchova & šport, roč. 13, 2003, č. 3, s. 18-20

[o4] 2003 Glesk, P. - Merica, M.: Základy časovania rekordnej formy v plávaní.: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. Bratislava : STU, 2003, S. 74

[o3] 2003 Labudová-Ďurechová, J.: Charakteristika pohybových aktivít aquafitness: Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Brno : Masarykova univerzita, 2003, elektronický optický disk (CD ROM)

[o4] 2004 Bačkayová, E. - Labudová, J.: Vzťah medzi úrovňou telesného rozvoja, pohybovou výkonnosťou a športovým výkonom 15 až 18-ročných synchronizovaných plavkýň.: Acta Facultatis educationis physicae Universitatis Comenianae, 45.Bratislava : Univerzita Komenského, 2004, S. 83

[o4] 2004 Urbanová, M.: Kinematické charakteristiky pohybu telesne postihnutých plavkýň v polohových pretekoch na 200 m.: Acta Facultatis educationis physicae Universitatis Comenianae, 45. Bratislava : Univerzita Komenského, 2004, S. 225

[o4] 2004 Krajčovič, J.: Plávanie a jeho špecifiká v triatlone.: Študentská vedecká konferencia - celoštátne kolo ŠVK 12. mája 2004 (elektronický zborník). Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2004, S. 9

[o3] 2005 Labudová, J.: Optimalizácia tvorby programu aquafitness: Optimální působení tělesné zátěže a výživy : Sborník příspěvků z 12. ročníku mezinárodní konference. Hradec Králové : Pedagogická fakulta, 2005, S. 5

[o3] 2005 Urbanová, M. - Leško, M.: Vzťah športového výkonu a silových schopností telesne postihnutých vrcholových plavkýň: Optimální působení tělesné záěže a výživy : Sborník příspěvků z 12. ročníku mezinárodní konference. Hradec Králové :Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Fakulta informatiky a managementu, 2005, S. 5

[o4] 2005 Urbanová, M.: Biomechanická analýza vybraných fáz plaveckého spôsobu znak telesne postihnutej mládeže.: Štruktúra pohybových aktivít vo vodnom prostredí a ich účinnosť. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005, S. 100

[o3] 2005 Břečková, G.-Maršálek, K.-Sulitka, M.: Vnímání tlaku kapaliny na ruce při plaveckých pohybech u osob s Parkinsonovou nemocí.: Problematika plavání a plaveckých sportů IV. Praha : FTVS Univerzity Karlovy, 2005. Elektronický optickýdisk (CD ROM), S. 92

[o4] 2005 Labudová-Ďurechová, J.: Aquafitnes. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005, S. 121
AAB90 Silný, Peter - Brestenská, Beáta - Pichaničová, Ivana: Úlohy a modely usmerňovania úloh zo všeobecnej chémie. - 1. vyd. - Bratislava : EXPOL pedagogika, 1999. - 172 s.

ISBN 80-967957-7-5

POZNÁMKA:

2. vyd. - Zvolen : Bratia Sabovci, 2005 ISBN 80-89029-96-5Ohlasy (2):

[o4] 2002 Danko, P.: Biológia, ekológia, chémia, roč. 7, č. 4, 2002, s. 17-20

[o4] 2004 Jomová, K. - Hegedüsová, A. - Jenisová, Z. - Turčáni, M.: Chemický experiment v medzipredmetových vzťahoch. In: Chemické rozhľady, roč. 5, č. 5, 2004, s. 180-182
AAB91 Štefánik, Jozef: Jeden človek, dva jazyky : dvojjazyčnosť u detí - predsudky a skutočnosti. - Bratislava : AEP, 2000, 2005. - 146 s.

ISBN 80-88880-41-6

POZNÁMKA:

srbské vydanie (Jedan čovek, dva jezika) - Novi Sad : Media art service international, 2005 ISBN 86-85831-01-6Ohlasy (31):

[o5] 2000 Tandlichová, E.: Cizí jazyky, 44, 2000/2001, č. 5, s. 174

[o6] 2001 Groma, M.: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 36, 2001, č. 1, s. 94-96

[o6] 2001 Beňová, J.: Slovo, 3, 2001, č. 12, s. 11

[o5] 2001 Dudok, M.: Obzory príl. Hlas ľudu, 28, 2001, č. 1, s. 3

[o6] 2001 Medňanská, M.: Slovenská reč, 66, 2001, č. 2, s. 121-123

[o3] 1999 Lanstyák, I.: Philologia Fenno-Ugrica, č. 5-6, 1999/2000, s. 24

[o3] 2001 Vranovský, P.: Slovenskosť v multikulturálnom svete. Praha : Obec Slovákov v ČR, 2001, S. 112

[o4] 2002 Pekarovičová, J.: Slovenčina ako cudzí jazyk. Bratislava : Stimul, 2002, S. 26

[o4] 2002 Botíková, M. - Botík, J.: Bilingvizmus. Bratislava : Academic Electronic Press, 2002, S. 47

[o4] 2002 Horecký, J.: Bilingvizmus. Bratislava : Academic Electronic Press, 2002, S. 51

[o4] 2002 Dudok, M.: Bilingvizmus. Bratislava : Academic Electronic Press, 2002, S. 60

[o4] 2002 Žiláková, M.: Bilingvizmus. Bratislava : Academic Electronic Press, 2002, S. 75

[o4] 2002 Lanstyák, I.: Bilingvizmus. Bratislava : Academic Electronic Press, 2002, S. 89

[o4] 2002 Pallay, J. - Palcútová, M.: Bilingvizmus. Bratislava : Academic Electronic Press, 2002, S. 127

[o4] 2002 Nábělková, M.: Bilingvizmus. Bratislava : Academic Electronic Press, 2002, S. 113

[o4] 2005 Lanstyák, I.: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava : UK, 2005, S. 154

[o4] 2004 Sokolová, J.: Variantnosť v jazyku a variantnosť jazyka. Nitra : Garmond, 2004, S. 84

[o4] 2004 Tóth, S.J.: Globalizácia verzus identita v stredoeurópskom priestore. Trnava : UCM, 2004, S. 244

[o4] 2004 Pekarovičová, J.: Slovenčina ako cudzí jazyk. Bratislava : Stimul, 2004, S. 206

[o3] 2004 Žiláková, M.: Dynamika jazyka Slovákov v Maďarsku. Budapest : ELTE BTK, 2004, S. 164

[o5] 2003 Zeman, J.: Češtinář, roč. 14, č. 4, 2003/2004, s. 109-113

[o4] 2005 Presinszky, K.: Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, S. 87

[o4] 2005 Lanstyák, I.: Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, S. 42

[o4] 2005 Dudok, M.: Individuálny a spoločenský bilingvizmus. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, S. 26

[o5] 2002 Bogoczová, I.: Slovo a slovesnost, roč. 63, č. 2, 2002, s. 127-128

[o3] 2004 Lanstyák, I.: Slovenčina v menšinovom prostredí. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2004, S. 430

[o3] 2004 Žiláková, M.: Slovenčina v menšinovom prostredí. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2004, S. 443

[o4] 2003 Pallay, J.: Philologica 58. Bratislava : UK, 2003, S. 84

[o4] 2002 Bosák, J.: Rodina a škola, roč. 50, č. 2, 2002, s. 4

[o4] 2002 Bosák, J.: Rodina a škola, roč. 50, č. 3, 2002, s. 4

[o4] 2002 Bosák, J.: Rodina a škola, roč. 50, č. 4, 2002, s. 4


AAB92 Cseres, Jozef: Hudobné simulakrá. - Bratislava : Hudobné centrum, 2001. - 192 s.

ISBN 80-88884-30-6

POZNÁMKA:

Vyšlo v maďarčine: Zenei szimulákrumok. Budapest : Magyar műhely kiadó, 2005Ohlasy (5):

[o4] 2002 Fujak, J.: Poetics of the text. Nitra : UKF, 2002, S. 232

[o4] 2004 Drličková, D.: Knižnica, roč. 5, č. 1-2, 2004, s. 13

[o4] 2005 Fujak, J.: Musical correla(c)tivity. Nitra : UKF, 2005, S. 44, 49, 73, 124

[o6] 2002 Fujak, J.: OS, č. 10, 2002, s. 70-71

[o6] 2002 Šályová, S.: Slovenská hudba, roč. 28, č. 1, 2002, s. 144-145


AAB93 Kákošová, Zuzana: Kapitoly zo slovenskej literatúry 9.-18. storočie : typológia a poetika stredovekej, renesančnej a barokovej literatúry. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2001, 2005. - 132 s.

ISBN 80-223-1597-4

POZNÁMKA:

2. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2005 ISBN 80-223-2037-4Ohlasy (14):

[o6] 2002 Banášová, Ľ.: Naša univerzita, roč. 48, č. 7, 2002, s. 9

[o6] 2002 Valentová, M.: Rak, roč. 7, č. 7-8, 2002, s. 108-109

[o6] 2002 Vitézová, E.: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 48, č. 7-8, 2002, s. 243-244

[o6] 2002 Vojtech, M.: Kultúrny život, roč. 3, č. 15, 2002, s. 9

[o4] 2004 Darovec, P.: Slovacicum : kapitoly z dejín slovenskej kultúry. Bratislava : AEP, 2004, S. 167

[o3] 2003 Vojtech, M.: Česká literatura, roč. 51, č. 4, 2003, s. 416

[o4] 2004 Slušná, Z.: Kreovanie "homo christianus" : kultivácia ranostredovekej Európy. Bratislava : PEEM, 2004, S. 274

[o4] 2004 Vojtech, M.: Literatúra, literárna história a medziliterárnosť. Bratislava : UK, 2004, S. 120

[o4] 2004 Škoviera, D.: Studia historica Tyrnaviensia 4. Trnava : TU, 2004, S. 195

[o5] 2003 Škoviera, D.: AVRIGA 45. Praha : KLP, 2003, S. 148-150

[o4] 2004 Lauková, S.: Sféry ženy. Banská Bystrica : UMB, 2004, S. 15

[o4] 2005 Frimmová, E.: Kniha 2005. Martin : SNK, 2005, S. 16

[o6] 2004 Minárik, J.: Slovenská literatúra, roč. 51, č. 1, 2004, s. 85-88

[o4] 2006 Mráz, P.: Let, roč. 2, č. február, 2006, s. 27

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


The database is protected by copyright ©sckool.org 2016
send message

    Main page