Ringsaker Historielag ÅrbøkerDownload 1,32 Mb.
Page1/7
Date conversion14.11.2016
Size1,32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Ringsaker Historielag ÅrbøkerÅrbok 1979
Forord
Tolvsteina

Svein Håkenstad


Hvem var Sigurd Håvardsson og Sigurd Markusfostre?

Trond Røhnebæk


Veitslegjerd - Gjengjerd

Halvor Skappel

Tjerne-godset - et norsk adelskompleks på 15 - 1600-tallet

Per-Øivind Sandberg


Gapestokk

Halvor Skappel


Gamle navn og boplasser rundt Steinsvika

Johs. Bækken


Stedsnavn på Hedmarken

Trond Røhnebæk


Harde kårkontrakter for 200 år sia

Erik Skjeseth

Trekk ved utvandringa fra Ringsaker 1839 -1895

Olaf Thesen
Gamle amerika-brev

Johs. Bækken


Et 150 år gammelt «portrait»

Trond Røhnebæk


Prestens sendebud kom til Ringsaker med karjol og båt

Ola Gjerstad


Litt industrihistorie:

Kvisla Bruk. Der fossekraft har skapt industrihistorie

Ove Johansen
Moelven elektrisitetsverk, et sted med allsidige tradisjoner

Ove Johansen


Fra det gamle arbeidslivet: Is-skjæring

Ole Heramb


Noen tilleggsopplysninger om is-skjæring

Halvor Skappel


Harejakt i Åstadalen i 1914

Nils Ambli ved Anders Gjørslie


Sett frå sidelinje i 1940

Ivar Gjeldaker


Det var en gang...

Arne Dehli


Skoleminner

Mikkel Sveinhaug


Mæinn’ i Hesthagen

Nils Sørheim


En av de siste

Gerd Kolltveit


Kurs i lokalhistorie for 60 år siden

Trond Røhnebæk


Minneord: Ole Heramb

Gerd Kolltveit5
7


13

25


29

36

38


43

49


55


61

69

7882

86


90

93


96

101


105

111


126

131


135

143Yearbook 1979
Foreword
The Twelve Stones

Svein Håkenstad


Who were Sigurd Håvardsson and Sigurd Markusfostre?

Trond Røhnebæk


Travel Tax - Farm Tax [with tax data for 1528]

Halvor Skappel


The Tjerne estate -- a Norwegian noble complex in the 15-1600’s

Per Øivind Sandberg


Stockades

Halvor Skappel


Old names and residences around Steinsvika

Johs. Bækken


Place names of Hedmarken [The origins and meanings of the kommune names of Hedmark and part of Oppland fylke]

Trond Røhnebæk


Harsh pension contracts of 200 years ago

Erik Skjeseth


Pull of emigration from Ringsaker 1839 -1895

Olaf Thesen


Old America Letters

Johs. Bækken


A 150 year old “Portrait”

Trond Røhnebæk


The minister’s messages came to Ringsaker via cariole and boat

Ola Gjerstad


A little industrial history: Kvisla Bruk. Where waterfall power has shaped industrial history.

Ove Johansen


The Moelv Electric Works, a place with

varied traditions

Ove Johansen
From the old work life: Ice cutting

Ole Heramb


Some additional information on ice cutting

Halvor Skappel


Rabbit Hunt in Åstadalen in 1914

Nils Ambli with Anders Gjørslie


Seen from sidelines in 1940

Ivar Gjeldaker


Once upon a time...

Arne Dehli


School memories

Mikkel Sveinhaug


The man at Hesthagen

Nils Sørheim


One of the last

Gerd Kolltveit


Course in Local History 60 Years Ago

Trond Røhnebæk


Commerative words: Ole Heramb

Gerd Kolltveit


Årbok 1980
Forord

Trond Røhnebæk og Gerd

Kolltveit
Skinnbrev fra Kjos på Ring
Myrkvinna fra Kolstad i Ringsaker

Per Oscar Nybruget

Sagnet om Bånhuggu-steinen

Anders Gjørslie


De første finner i Ringsaker

Arne Bretten


Besøk på Skapal for 200 år siden

Halvor Skappel


Standsforskjell i gamle dager

Trond Røhnebæk


Ei tragisk ferd i Ringsaker-fjella våren 1866

Arne Dehli


Ringsakerfjellets skrekk i gamle dager

Mikkel Sveinhaug

«Den kronede Nationalsangs» far - Henrik Anker Bjerregaard

Trond Røhnebæk


I slekt med Cancelliraaden

C. S. Schilbred


Gamle brev

Gerd Kolltveit
Bestemors kveldsbønn

Gerd Kolltveit


Lars Jensen, kirkesanger og lærer i Ringsaker fra 1810 til 1852

Jørgen Vanem


Hos kjøpmannen i naturalhusholdningens tid

Halvor Skappel


Gamle navn og boplasser etter Koloa

Johs. Bækken


Kristian Falkenberg - En husmannssønns saga

Arne Dehli


Fra det gamle arbeidslivet:

Fra skurtrøsker til hestevandring - eller omvendt

Erik Skjeseth
Litt industrihistorie:

A/S Moelven jernstøperi

Georg Kristiansen
Vasshjulet

Johs. Bækken


‘N Nikolai, feier’n vår

Jenny Gullberg

Liv og virksomhet i Næroset ved hundreårsskiftet

Kåre Moen


En pipemaker fra Næroset

Ola Gjerstad

Morosame stubber fra bygedmiljøet

Arne Dehli
5


7
11

15

1827

30

37


47


50

58

6676

78


88

89

95


103


111

119


125

131

137

139
Yearbook 1980
Foreword

Trond Røhnebæk and Gerd

Kolltveit
Parchment document from Kjos at Ring
The bog woman from Kolstad in Ringsaker

Per Oscar Nybruget


The Story about the Bånhuggu stone

Anders Gjørslie


The first finds in Ringsaker

Arne Bretten


Visit to Skapal 200 years ago

Halvor Skappel


Social status differences in old days

Trond Røhnebæk


A tragic expedition in the Ringsaker mountain in the spring of 1866

Arne Dehli


The Ringsaker mountain’s terror in old days

Mikkel Sveinhaug


“The Crowned National Song’s” father -

Henrik Anker Bjerregaard

Trond Røhnebæk
Related to the descendents of the Chancery counselor [Christian Stangebye, 1749-1812]

C. S. Schilbred


Old letters

Gerd Kolltveit


Grandmother’s evening prayers

Gerd Kolltveit


Lars Jensen, minister’s assistant and teacher in Ringsaker from 1810-1852

Jørgen Vanem


At the shopkeeper during the time of a barter economy

Halvor Skappel


Old names and residences after Koloa

Johs. Bækken


Kristian Falkenberg - A husman’s son’s story

Arne Dehli


From the old work life: From combine to horse-drawn threshing machine-- or the reverse

Erik Skjeseth


Little industry history

A/S Moelven iron foundry

Georg Kristiansen
The water wheel

Johs. Bækken


A Nikolai, our Chimney Sweep [Nikolai Hansen Rognstad]

Jenny Gulberg


Life and work at Næroset at the turn of the century

Kåre Moen


A pipemaker from Næroset [Gudbrand Larsen]

Ola Gjestad


Amusing tidbits from the community environment

Arne Dehli


Årbok 1981
Forord

Trond Røhnebæk og Gerd

Kolltveit
Sagnet om Sjuggutsteinen

Anders Gjørslie


Skapal - gard og gods før 1741

Per-Øivind Sandberg


Sosialpolitisk jubileum på Ring. Lokal forordning om fattigstellet

Innleiing ved Erik Skjeseth


Ringsakmålet

Gerd Kolltveit


«De forkomne sjelers dikter» - Tryggve Andersen

Trond Røhnebæk


Gartneren og kronikøren Christian Carlstrøm

Jenny Gullberg


Sagnet om klokkeren og gravrøveren i Ringsaker, slik Christian Carlstrøm refererer det
Folk og boplasser i Fusje-marka

Johs. Bækken

Den siste prelat som kjørte Prestvegen

Trond Røhnebæk


Ringsakermaleren Even Framdal

Ove Johansen
Johan Nordhagen 1856 - 1956

Håkon Kongsrud


Et gammalt amerikabrev, fra Syver Monsen Bjørge til Mathias Sæther, Ring

- Je vil itte tel Holo

Erik Skjeseth
Fjøsstell ved hundreårsskiftet.

Ei gammal underbudeie forteller.

Ole Heggenhaugen
Arne Mæhlum - en av Ringsakers byggende menn

Arne Dehli


Hans Andersen - en lærer av den gamle skole

Arne Dehli


Omkring Moelv gamle stasjon

Ola Gjerstad


Påskerennet i Nersvebakken 1925 og andre minner

Kåre Moen


Slik kan det også sies.Litt bygdehumor samlet av Arne Dehli
Jubileumsfesten 8. februar 1981

Tale ved Ringsaker historielags 50-års jubileum 8. february 1981

Trond Røhnebæk


5


7

10

18


28

34


53


58

60


71

77

8392

97

107


112

121

126


130

135


142

143
Yearbook 1981
Foreword

Trond Røhnebæk and Gerd

Kolltveit
The saga on the Sjuggut stone

Anders Gjørslie


Skapal - Farm and personal property before 1741

Per-Øivind Sandberg


Social political jubilee at Ring. Local decree on poor management

Introduction by Erik Skjeseth


The Ringsaker language

Gerd Kolltveit


“The decaying souls’ poet” Tryggve Andersen

Trond Røhnebæk


The gardener and cronicler Christian Carlstrøm

Jenny Gullberg


The legend about the sexton and the grave robber in Ringsaker, as Christian Carlstrøm refers to it
People and residences in the Fusje meadow

Johs. Bækken


The last prelate who drove on Prestvegen [pastor Reinert Svendsen]

Trond Røhnebæk


The Ringsaker painter Even Framdal

Ove Johansen


Johan Nordhagen, 1856-1956

Håkon Kongsrud


An old America letter, from Syver Monsen Bjørge to Mathias Sæther, Ring
I will not go to Holo [a poor house]

Erik Sjeseth


Barn chores at the turn of the century.

Told by an old under milkmaid

Ole Heggenhaugen
Arne Mæhlum - on of Ringsaker’s building men

Arne Dehli


Hans Andersen - a teacher of the old school

Arne Dehli


Around Moelv old station

Ola Gjerstad


The Easter run at Nersvebakken in 1925 and other memories

Kåre Moen


Such can also be said. Little community humor collected by Arne Dehli
The Jubileum celebration, February 8, 1981
Speech at the Ringsaker history society’s 50th year jubileum, February 8, 1981
  1   2   3   4   5   6   7


The database is protected by copyright ©sckool.org 2016
send message

    Main page