"Does word processing with the aid of multimedia bring any solutions to writing problems?"Download 23,77 Kb.
Date conversion14.07.2017
Size23,77 Kb.
SUMMARY

The computer is becoming increasingly prominent in language learning and promoting some skills in second language such as writing Computer Assisted Language Learning (CALL) and writing (CAW) programmes help students write academic reports and essays in their second or third languages. Studies in this area show that using Computer Assisted Writing actually improves students' academic writing skills.

However, promoting the benefits of Computer Assisted Writing Progran1mes to students is a slow and difficult process because some students are not familiar with the computer. Instead, they still rely upon the traditional way of essay writing with pen and paper.

This thesis describes the slow and organisational integration of word-processing info pen aı1d paper academic writing classes. Some students cannot use the computer comprehensively and these students find it easier to continue writing essays with pen and paper but they "miss out" the benefits of Computer Assisted. essay writing.

The aim of this study is to discover the effectiveness of Computer Assisted Writing programmes on the end product of the students who practise writing in second language and who have little or no computer literacy'. The research question, therefore, was "Does word processing with the aid of multimedia bring any solutions to writing problems?" In this regard a hypothesis was developed: “ Compared to pen and paper writing, use of word processing along with multimedia aid has a positive impact on the end product"

This thesis will discuss the methods used, the subjects, the language environment, the research results and the questions raised from this study.

Briefly, the thesis was based on an action research. It was longitudinal, administered over one year. The researcher used both non-participant observation, diaries, interview, conferencing and questionnaires to record students' progress.

The subjects were twenty-eight first year students of the English Language Teacher Training Department of Education Faculty of Trakya University. Turkish students studying English as a Second Language at the English Language Teacher Training Department of Trakya University,. Edirne,. Turkey. All 28 students had done one year of preparatory English classes prior to their first year at the university.

The preparatory year courses aimed at providing sludents with basic English skills in readingx,. writing, listening and speaking. The freshman year task-based academic writing course involved the requirements of academic skills like; note- taking, recalling, sorting, synthesizing, organising. interpreting and applying information from multiple sources.

There was no control group in this study because there was only one freshman class in the English Language Teacher Training Department of Trakya University. The language environment was the same for all students. All focussed on the same procedures. But the collective data was all processed on a comparative basis and analysis.

TÜRKÇE ÖZET

Bilgisayar dil öğretiminde gittikçe önem kazanmaktadır ve ikinci bir dilde yazma gibi bazı becerilerin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bilgisayar destekli dil öğrenimi akademik yazma dersi açısından İngilizce'yi ikinci dil olarak öğrenen öğrencilere ikinci veya üçüncü dillerinde deneme, rapor vb yazma konusuna yeni bir yaklaşım getirmiştir. Bilgisayar destekli dil öğrenimi öğrencilerin akademik yazma becerilerini geliştim1ektedir.

Bununla birlikte bilgisayar destekli dil öğreniminin ve yazma programlarının faydalarının öğrencilere taşınması yavaş ve zor bir süreçtir çünkü öğrenciler bilgisayarlarla yakından aşina değillerdir. çoğu zaman geleneksel olan kağıt / kalem kullanarak yazmayı tercih etmektedirler,

Bu tez kalem ve kağıt ile gerçekleştirilen akademik yazma becerisine multimedya araçlarından faydalanarak aşamalı ,ve organize bir şekilde bilgisayar işleyişinin entegresini konu almaktadır,

Bazı öğrenciler bilgisayarı yeterince etkin bir şekilde kullanamadıkları için yazma becerilerini hızlı bir şekilde geliştirememektedirler. Kağıt "e kalem kullanarak yazmayı sürdürmekte ve bilgisayar teknolojisinin imkanlarını göz ardı etmektedir.
Bu çalışma teknoloji bilgisi çok az yada hiç olmayan ve İngilizce'yi ikinci dil olarak öğrenen öğrencilere bilgisayar destekli akademik yazılı anlatımın etkin kullanı1masını amaçlamıştır. Tez kullanılan yöntemleri, dil öğrenim ortamını, araştırma sonuçlarını ve problemleri tart1şacaktır.

Çalışma da araştırma metodu olarak Action Research kullanılmıştır. Bunun yanında öğrencilere dil becerileri ve araştırmanın amaç ve sonuçları doğrultusunda anketler uygulanmış ve görüşmeler yapılmış olup performansları ön ve son testlerle değerlendirilmiştir.Bu çalışmanın verileri Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü İngiliz Dili ve Eğitimi bölümü ( Edirne / Türkiye) i. Sınıf akademik yazma dersi kapsamında iki dönemde (20 haftada) toplanmıştır. Çalışma 1. Dönem sınıfla II. Dönem Bilgisayar laboratuvarında sürdürülmüştür. \'eriler sadece tek bir sınıf ortamında ve 28 öğrenciden toplamıştır. Bu 28 öğrenci aynı bölümde bir yıl süreli hazırlık dönemi geçiT11ıiştir. Bu hazırlık dönemi süresince öğrencilere İngilizce'de temel becerilerin (yazma, konuşma. dinleme ve okuma) kazandırılmasına çalışılmıştır. Hazırlık sonrası akademik yazma dersinin içeriğini öğrencilerin kağıt /kalem kullanarak yeni bir metin oluştururken heceleme. noktalama, imla gibi hatalar yanında metin organizasyonu sırasında metnin bütününü görme, alıntı yapma, yer değiştirme ve taşıma konuları oluşturmaktadır.

Okulun fiziksel ortamı ayrıca bir kontrol grubu oIuşlurulmas1n1 mümkün kılmamıştır. Böylece bütün öğrenciler verilerinin karşılaştırıldığı akademik yazma araştırma yöntemleri kullanılarak iki ayrı süreçten oluşan ( kalem / kağıt - bilgisayar -multimedya kapsamında word-pocessor) destekli bir çalışamaya tabi tutulmuşlardır.


The database is protected by copyright ©sckool.org 2016
send message

    Main page