Church of the NazareneDownload 40,19 Kb.
Date conversion26.03.2017
Size40,19 Kb.
Cebuano Translation

On Core Values of the
Church of the Nazarene

Kinauyokan’g Mga Hiyas

(Core Values)


Church of the Nazarene


Kristyanos (Christian)
Kabalaan (Holiness)
Sinugo (Missional)

Ang Buhing Pagtoo: (A Living Faith)
Kini ang Pagtoo sa mga Nazarenes

(What Nazarenes Believe)

Kada kapunungan nga milahutay sa taas nga panahon dunay lawum nga sukaranan nga gisalmutan ug gilangkuban sa katuyoan, tinoohan, ug mga hiyas. Mao usab sa Church of the Nazarene. Kini natukod aron mabag’o ang katawhan diha sa pagpakaylap sa kabalaan sumala sa bibliya. Ang misyon nato mao nga maka’angkon kita og mga sulugoon sama kang Kristo sa tanan kanasuran. Busa ang Church of the Nazarene nitutuk sa gepaigting nga Dakong Sugo (Great Commision) ug isangyaw ang mensahe sa pagkabalaan.

Ang kinabuhi sa Church of the Nazaren sa karon ug ugma tin’aw gipadayag sa pagkahiusa niini sa misyon sa Dios. Agig kabahin sa kinatibuk’an Iglesia ni Kristo Hesus, and Church of the Nazarene, adunay taalag’saon pama’agi sa pagpakaylap sa Gingharian sa Dios sa tibuok kalibutan.

Tuig sugod nining bag’ong milinyo, angayan gayud sa Church of the Nazarene, nga ilhon ug sa’ulugon sa dakong kalipay ang talagsaon kalainan nga gihuptan nato. Atong hamili ug bilil’hong bahandi—atong misyon, pagkatinawag, pagtoo, labing taas nga mga hiyas—Malipayon natong itanyag, agig gasa, sa uma’abot nga kaliwat.

Iampo nato nga kining atong kinauyukang hiyas kanunay magsilbe’ng suga sa tanan nga mulatas sa kahayag ug landong sa uma’abot nga katuigan.


Kinauyukan’g Mga Hiyas (Core Values)


  1. Kita mga Kristohanon’g Katawhan

(We Are a Christian People)
Bilang membro sa Iglesia Uniberso, nakighiusa kita sa tanan tiunay nga magtotoo sa pagpahayag nga si Kristo Hesus mao ang Dios ug itudlo ang Kristohano’ng doktrina pareho sa Tulo ka Persona sa Usa ka Dios (Trinity). Bililhon kaayo ang pagkabalaan nga getudlo ni John Wesley ug ato kining getoohan nga mao’y dalan aron masabtan nato ang atong pagtoo sumala sa Balaang Kasulatan, sa panabut, sa tradisyon, ug sa kasinatian.


  1. Kita mga Balaan’g Katawhan

(We Are a Holliness People)

Kabubut’on sa Dios nga magkinabuhi kitang balaan kay Balaan ang Dios. Nitoo kita nga tinguha sa Espiritu Santo nga ipadagaya ang “ika-duha’ng buhat nga grasya” nga naila sa nagkalain-lain nga tawag o angga, sama sa, “hingpit nga pagkabalaan,” “bautismo sa Espiritu Santo,” – “pagputli sa atong sala.” Gibalik sa Espiritu Santo ang una natong putli’ng dagway nga nadagtaan sa sala ngadto pareho sa dagway sa Dios. Kini naghatag kanato og gahum aron higugmaon ang Dios sa tibuok natong kasing-kasing, kalag, huna-huna, ug kusog ug sa atong isig’katawo sama sa atong kaugalingon. Kini mamunga usab og kinaiya pareho ni Kristo. Ang kinabuhi’ng balaan sa magtotoo piho masabtan diha sa pagkasusama kang Kristo.

  1. Kita mga Katawhan’g may Misyon

(We Are a Missional People)
Kita “mga tawong sinugo,” nga mitubag sa tawag ni Kristo ug gigamhan sa Espiritu Santo nga manlakaw ngadto sa tanan katawhan, mahimong saksi sa pagka-Dios ni Kristo ug kabahin sa Dios sa pagpalambo sa Iyang Iglesia dinhi sa kalibutan(2 Corinto 6:1). Ang misyon nato (a) nagsugod sa pagsimba, (b) nahimong suluguon sa katawhan diha sa pagwali sa ebanghelyo ug mohimo sa buhat sa kaluoy, (c) dasegun ang mga magtotoo aron mahimong hingkod nga kristohanon pinaagi sa pagkahimong desepulo ni Kristo, (d) iandam ang matag babaye ug lalake para sa Kristohanong serbisyo pinaagi sa hataas nga Kristohanong edukasyon.


Mga Saysay (Essays)  1. Kita Mga Kristohanon’g Katawhan


Nakighiusa kita sa tanan magtotoo sa pagpahayag sa paghari ni Kristo Hesus. Mitoo kita nga diha sa Iyang balaang gugma, ang Dios mitanyag sa kapasayloan sa sala sa tanan katawhan ug iyang gepasig’uli ang atong putli’ng relasyon diha sa Dios. Sa atong pakigdait sa Dios, mitoo kita nga adunay pakigdait usab sa atong isigkatawo, maghigugmaay pareho sa paghigugma sa Dios kanato, ug magpinasayloay sama nga gepasaylo na kita sa Dios. Mitoo kita nga ang atong kinabuhi nahimong panig’ingnan sa kinaiya ni Kristo. Duyog sa tanan kristohanon sa tanan’g dapit atong namatud-an ang halandumon’g tudlo sa Trinity, ug halawum bili sa doktrina sa pagkabalan nga getudlo ni John Wesley. Ang Balaan’g Kasulatan maoy unang tuburan sa espirituhanon’g kamatuoran nga nakumpirma sa panabut, sa tradisyon ug sa kasinatian.
Uban sa katawhan sa Dios atong gesugid ug gedayeg si Ginoo’ng Kristo Hesus.

Si Kristo Hesus ang Ginoo sa simbahan, nga gepadayag sa Apostles’ Creed nga kini usa ra, balaan, lukop tebu-ok kalibutan, ug apostolhon. Diha kang Kristo Hesus ug pinaagi sa Espiritu Santo, ang Dios Amahan nagtanyag sa kapasaylo’an sa sala ug pasig’uli sa tanan katawhan. Ang tanan nga metubag sa tan-yag sa Dios pina-agi sa pagtoo mahimo’ng katawhan sa Dios. Kay napasaylo ug napasig-uli na ni Kristo, kita magpasaylo ug makig-uli sa usag-usa. Sa mao’ng kaagi, kita mao ang Lawas ug Simbahan ni Kristo, ug gepadayag sa panag-usa diha sa Iyang Lawas. Kita aduna’y “usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtoo, usa ka bautismo.” Paningkamoti aron motunhay ang panaghiusa diha sa Simbahan ni Kristo (Epeso 4:5, 3).

Si Kristo Hesus ang balaan’ng Ginoo. Tungod niini, ang Iya’ng Iglesya dili lang usa, kini usab balaan. Ang matag bahin balaan, mao usab ang tebuok iglesia. Ang matag membro balaan kay balaan ang Ulo. Pareho balaan ug getawag nga mahimong balaan ang Iglesya. Kini balaan sanglit kay Lawas man ni Kristo diin siya mao ang nagmatarung ug ang nagputli niini. Ang Dios nga nagpili kanato sa wala pa matukod ang kalibutan nagtawag kanato nga kinahanglan mahimo’ng putli ug walay ika-saway. Isip bahin sa Lawas ni Kristo, kinahangkan nga atong ekenabuhi ang ehemplo ni Kristo—Siya nagpa’ubos sa iyang kaugalingon, nagsilbi kanato isip ulipon. Ato’ng epamatuod nga ang pagkaputli sa Iglesia sa Dios kini gasa ug tinawag.

Si Kristo Hesus ang Ginoo sa iglesya. Tungod niini, ang Iglesya dili lang kay usa ug balaan, kini usab lukop tebu-ok kalibutan, lakip ang tanan’g miangkon sa kinahanglanon Kristyanon’g pagtoo. Tindugan nato ang pagtoo sa mga Apostol nga gehuptan sa tanan’g Kristyanos bisag-asa ug sa tanan’g panahon. Gidawat nato ang pagtulon-an ni John Wesley nga ang tanan’g magtotoo manag-suon ug dunay pakig-dait sa tanan’g nibarog sumala sa Bibliya. Bisan-unsa nga dili kinahanglanon sa kaluwasan, gehatagan og kagawasan ang matag iglesya.

Si Kristo Hesus ang Ginoo sa Balaan’g Kasulatan. Tungod niini, ang Iglesya dili lang nag-inusara, balaan ug lukop tebu-ok kalibutan, kini usab apostolhon. Kini natukod sa sukaranan sa mga apostoles ug mga propeta ug mainiton’g nagpadayon sa tudlo nila. Ang Iglesya labaw nagtagad sa Kasulatan nga mao ray sumbanan sa kinabuhi ug pagtoo. Atong sabton nga ang pagka-Ginoo ni Hesus ibabaw sa Kasulatan matukib nato pinaagi sa pagpadayag sa Espiritu Santo. Gitahud nato ug gepatalinghogan ang karaan’g tinoohan ug uban’g Kristohanon tradisyon nga nagpadayon nagbat-bat sa Kasulatan agig pamatuod ug aron walay sayop ang pagsabut sa Kasulatan. Nagpatalinghug usab kita sa tingog sa Espiritu Santo aron masinati ang paghinolsol, pagtoo, ug kaseguruan. Sa katapusan, gesukod nato ang ato’ng panabot sa Kasulatan subay sa maayo’ng pangatarungan ug uyon kini sa pagsaksi ngadto ni Kristo Hesus.

Kita mga tinawag aron isangyaw ang pagkabalaan sa Simbahan ni Kristo diin hugot nato’ng gehuptan ang tradisyon’g tudlo sumala ni John Wesley. Atong timan-an ang baruganan nato sa kaluwasan, kini tungod sa grasya lamang pinaagi sa pagtoo diha kang Kristo Hesus nga ato’ng Manluluwas. Sa ingon niini, nagpadayon kita pagpadayag nga ang Iglesia sa Dios usa ra, lukop kalibutan, ug apostolhon. Pero ang espesyal nga sugo nato nga ipakita sa tibuok katawhan ug Iglesya ang tumong sa pagkabalaan ug dasigon ang tanan’g katawhan ni Kristo nga magkinabuhi diha sa balaan’g gugma sa Amahan. Tungod niini nga katarungan barugan nato ang Wesleyan’g-Balaan’g tudlo sa Kristuhanong pagtoo ug tinguha-on nga magpa-bilin ta dinhi: ang grasya sa kaluwasan nga tanyag sa Dios, paghinol-sol, pagtoo, pagkatawo pag-usab, pagkamatarung, kaseguru-an, ang Kristohanon’g banay ug pagpantun ug hingpit nga gugma.2. Kita Mga Balaan’g Katawhan

Ang Kasulatan nag-awhag kanato ug nadani kita pinaagi sa grasya aron simbahon ang Diyos ug higug-maon Siya sa tibuok nato’ng kasing-kasing, kalag, huna-huna, ug kusog ug ang ato’ng isig-katawo sama sa ato’ng kaugalingon. Sa mao’ng awhag itugyan nato ang atong kaugalingon sa hingpit ngadto sa Diyos, tuohan nato nga mahimo’ng “putli sa hingpit” kita, kini mao ang ika-duha’ng kinalisdan nga kasinatian. Mitoo kita nga ang Espiritu Santo mohukom, mohinlo, mopuno, ug mogahum kanato samtang ang grasya sa Diyos maoy mag-usab kanato adlaw-adlaw paingon makab-ot ang katawhan’g mahigugmaon ug espirituhanong disiplina, pamatasan, ug putli, ug kalooy, ug hustisya. Kini buhat sa Espiritu Santo nga mouli kanato pareho sa dagway sa Diyos ug mamunga dinhi kanato ang kinaiya ni Kristo. Ang kinabuhi’ng balaan sa magtotoo piho masabtan diha sa pagkasusama ka’ng Kristo.

Mitoo kita sa Diyos Amahan, ang Magbubuhat nga naghimo sa tanan nga wala pa. Kaniadto wala pa kita, ang Diyos nga nagmugna kanato, Siya ang nag-umol kanato, ug gehan-ay sama sa Iyang dagway. “Kay Ako ang Ginoo nga inyong Diyos busa balaana ang inyong kaugalingon kay Ako balaan man” (Leviticus 11:44).

Ang tinguha nato nga mahimong balaan’g tawo niugat diha sa pagkabalan sa Diyos mismo. Ang pagkabalan sa Diyos nadayag diha sa Iyang Kinaiya, Siya ang nag-inusara’ng Diyos. Walay makatupong sa iyang himaya ug kahalangdon. Ang tukma’ng tawhanon’g balos taliwala sa himaya’ong presensya sa Diyos mao ang pagsimba sa Diyos nga Diyos. Ang pagka-balaan sa Diyos napadayag sa Iyang pagtubos kanato tungod sa Iyang grasya. Ang kasinatian uban sa Diyos kinsa nagpadayag sa Iyang kaugalingon dinhi kanato maoy taytayan nga posib-le ang pagsimba Kaniya. Ang pagsimba mao’y nag-una’ng paagi aron mailhan pa nato ang Diyos. Masimba nato ang Diyos nga balaan ug manluluwas pinaagi sa paghigugma sa tanan nga Iyang gihigugma.

Masimba nato ang Diyos pinaagi sa pagdayeg ug pag-ampo duyog sa katilingbanong pagtoo. Kini mapadayag usab diha sa kaugalingon’g dibosyon, pagpasalamat ug pagdayeg, ug pagnunut sa Iyang sugo. Ang pagsaksi, ang buhat sa kaluoy, tinguha sa katarungan, ug pagkamatarung, mga buhat sa pagsimba sa Diyos. Bisan ang kasarangan’g katungdanan sa kinabuhi mahimo usab nga buhat sa pagsimba sa Diyos kung kini maoy ato’ng naandan.

Gipaila ni Kristo Hesus ang Balaang Diyos, ug Siya usab ang nagpahayag nga kabalaan ang Diyos. Si Hesus ang modelo sa pagkinabuhing balaan nga puno sa pagsimba sa Dios aron kita usab makakinabuhi’ng balaan. Getudlo ni Kristo Hesus ang kabalaan diha sa iya’ng kinabuhi, pagpasakit, ug mga tudlo nga makit-an sa Ebanghelyo, ug labaw sa tanan, sa iya’ng Sermon sa Bukid. Tinguhaon nato nga magkinabuhi sama kang Kristo. Tungod sa grasya sa Diyos, ang tanan’g magtotoo makadayeg sa Diyos sa tibuok niya’ng kasing-kasing. Tungod niini, ato’ng masabtan ang lintunganay sa pagkabalaan.

Gihatagan ta sa Diyos ug kagawasan sa pagpili ug kining nga kagawasan Iyang gasa kanato. Kay nahimugso ang tawo nga adunay hilig sa sala, tungod niini mahimong iyang pilion ang para sa iyang kaugalingon imbis para sa Dios (Isaias 53:6). Nahugawan sa sala ang mga linalang sa Diyos, busa kita mga patay tungod sa atong mga kasal-anan (Efeso 2:1). Kung tinguha nato’ng maka-angkon og bag-ong kinabuhi espiritwal, ihatag kini sa Diyos nga magbubuhat sa tanan, ang madagayaon’g grasya sa Iyang Anak nagluwas kanato aron kita mabag-o.

Mitoo kita nga ang Diyos sa talagsaon paagi mianhi sa kalibutan pinaagi sa pagkatawo sa Iyang bug-tong Anak, si Hesus nga taga Nasaret, ang makasaysayanon’g Diyos-Tawo. Mianhi si Hesus sa kalibutan aron ang bag-ong dagway sa Dios dinhi kanato mamugna pag-usab nga maoy hinungdan nga makakinabuhi kita’ng balaan. Mitoo kita nga ang kinabuhi’ng balaan sa magtotoo resulta sa talagsaon’g kasinatian ug tibuuk kinabuhi’ng pag-uswag. Human mabag-o ang kalag, ang Espiritu magdani kanato, tungod sa grasya, padulong sa kinatibuk-an nga pagtugyan sa atong kinabuhi ngadto sa Diyos. Unya sa diyosnon buhat, ang “hingpit nga pagkabalaan,” nga naila usab sa “bautismo sa Espiritu Santo,” naghinlo kanato sa sala’ng orehenal ug ang presensya sa Espiritu Santo ato’ng nasinati. Nahingpit kita diha sa Iyang gugma, aron sayon ra kanato sa pagkinabuhi’ng matarung ug pag-alagad.

Ang balaan’g Espiritu ni Hesus maoy namuhat niini sa atong kinabuhi aron ma’awat ang kinaiya nga balaanong gugma ni Hesus. Nag’gahum kini kanato aron “Isul’ob nato ang bag’ong pagkatawo nga gibuhat sa Diyos sama sa Iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhi’ng matarong ug balaan” (Epeso 4:24). Pagkasusama sa Diyos pareho sa pagkasusama kang Kristo. Bisan nadawat na nato ang “hingpit nga pagkabalaan” nga buhat gikan sa Diyos, atong sabton nga wala pa makab-ot nato ang atong tinguha, nga mapareho kang Kristo sa pulong, sa huna-huna, ug sa buhat. Pinaagi sa walay huno’ng nga pagtugyan, pagsunod, ug pagtoo, nitoo kita nga “gipang-usab kita ngadto sa Iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya” (2 Corinto 3:18). Masinati nato ang ingon aning kinabuhing kristyano sa paagi nga espiriituhanong disiplina, pakigsandurot, pagpakig-ambit, pagpangalagad diha sa iglesya. Isip kabahin sa lawas ni Kristo, ang iglesia, paningkamotan nato nga mapareho Kaniya, sa tibuuk natong kasing-kasing simbahon nato ang Diyos, dawaton ang gasa Niyang gugma, kaputli, gahum, ug kaluoy.

Bilang Balaang katawhan wala kita mabuhi sa masaysayong ug iglesyanhong kahaw-ang. Nailhan kita nga kauban sa Nag-unang Iglesya ug nagsubay sa Bag-ong Testamento. Ang atong lagda sa pagtoo tin-aw nga nagpahayag nga naa kita sa tradisyon nga klasikong kristohanon. Ang Arminyan tradisyong nga libreng grasya (Si Hesus namatay sa tanan) ug tawhanong kagawasan (ang Diyosnong-gasa nga makahimo kita pagpili sa Diyos ug sa kaluwasan). Ang Church of the Nazarene bunga kini sa panahon sa Wesleyan Revival niadtong ika-18 kasiglo hangtod sa “Holiness Movementniadtong ika-19 ug 20 ka siglo.

Sa pagpanlabay sa kasiglohan ang mga tawong nagkinabuhing balaan naka-angkon mas initong pagpangalagad ug pagtoo diha kang Kristo Hesus. Atong gisimba si Hesus, gimahal nato si Hesus, atong huna-huna tutok kang Hesus, misulti kita mahitungod kang Hesus, ug kita nagkinabuhi para kang Hesus. Mao kini ang lintunganay ug madagayaong pagkinabuhing balaan para kanato. Mao kini ang timaan sa katawhang kristohanong balaan.
3. Kita Mga Katawhan’g may Misyon
3a. Ang Misyon nato sa Pagsimba.

Ang misyon sa Iglesia sa kalibutan nagsugod sa pagsimba. Kini panagtigum atubangan sa Diyos aron simbahahon siya—diha sa pag-awit, pagpaminaw sa pagbasa sa balaang kasulatan atubangan sa katawhan sa Diyos, paghatag sa ika-pulo ug mga halad, pag-ampo, pagpaminaw sa pagwali sa pulong sa Diyos, pagbautismo, ug pag-ambit diha sa balaang panihapon. Kini nasayran nato sa tin-aw gayod unsa ang kahulogan nga nahimong katawhan sa Diyos. Atong pagtoo nato nga ang bulohaton sa Diyos sa kalibutan matuman una pinaagi sa panaghiusang simba diha sa Diyos aron magdala kanato diha sa panabot nga ang atong misyon naglakip sa pagdawat ug mga bag-ong membro aron masakop diha sa iglesia ug matukod ang bag-ong nanimbahong mga conregasyon.
Ang simba mao ang pinakataas nga paagi pagpahayag sa atong gugma ngadto sa Diyos. Ang pagdayeg sa Dios mao ang sentro sa pag-simba, ug tungod sa Iyang grasya ug kaluoy kita naka-angkon ug kaluwasan. Ang unang tinguha sa pagsimba sa Iglesyang lokal mao ang pag-tugyan ug paghalad sa atong kaugalingon ngadto sa Diyos. Ang tinuod nga pagsimba nagpasabot nga ang Iglesia nagkinabuhi sa paghigugmaay ug pagpangalagad sa Diyos ug sa isigkatawo.

Ang pagsimba mao ang unang prebihiliyo ug katungdanan sa mga anak sa Diyos. Kini tigom sa mga magtotoo diha sa presensya sa Diyos aron ipadayag ug saulugon kung kinsa Siya, kung unsa ang Iyang gibuhat ug unsa ang Iyang mga saad nga buhaton.

Ang lokal nga Iglesia nga nagsimba mao ang uyok kung kinsa kita. Ang Church of the Nazarene tinuod nga nanimbahong kongregasyon, ug sa lokal nga kongregasyon matuman ang atong misyon. Ang kahulugan, pagtoo, ug pangalagad sa Iglesya gipahayag pinaagi sa pagsimba. Ang pagwali sa pulong sa Diyos, pagtuman sa sakramento, ang kinatibuk-ang pag-basa sa Balaang Kasulatan, ang pag-awit sa mga himno ug mga pagdayeg pinaage sa bag-ong musika, hiniusang pag-ampo, pagdala sa atong mga ikapulo ug mga halad mao ang tin-aw nga naghulagway sa kinaiya sa Kristohanong pagsimba. Kauban usab sa atong pagsimba ang pakighiusa nato diha sa Diyosnong buhat sa kaluwasan.

Ang atong misyon sa pagsimba pundasyon kini sa atong Iglesya. Ang misyon nato sa pagsimba maoy padayon timaan sa atong tinuha makatukod og bag-ong kongregasyon.


3b. Ang Misyon sa Kaluoy ug Pagsangyaw.

Isip katawhan nga nahalad diha sa Diyos, nakig-ambit kita sa Iyang gugma sa mga nangawala ug sa Iyang kaluoy sa mga kabus ug mga nag-antos. Ang Labing Dakong Sugo (Great Commandment) ug ang Labing Dakong Tugon (Great Commission) mituk-mod nato aron moduyog kita sa kalibutanong pagsangyaw, kaluoy, ug katarungan. Niini nga katuyuan dasig kaayo kita sa pag-agni sa mga katawhan aron maka-angkon og pagtoo. Dasig usab moatiman sa mga nagakinahanglan, lig-ong mobarog batok sa pagpanlupig ug sa mga pagdaog-daog. Dasig usab sa pagpanalipod ug pag-amping sa mga bahandi nga gimugna sa Diyos. Nalakip sa atong pakigsandurot ang tanang nga nagatawag sa ngalan sa Ginoo.
Pinaagi sa atong misyon, ang iglesya nagapahayag sa gugma sa Diyos. Ang asoy sa Bibliya asoy usab sa Diyos mahitungod sa pakig-uli Niya sa tanang katawhan nga pinaagi lang kang Kristo Hesus (2 Corinto 5:16-21). Pinadala ang iglesya dinhi sa kalibutan aron makig-ambit sa Diyos sa ministeryo sa gugma ug pakigsag-uli pinaagi sa pagsangyaw, buhat sa kaluoy ug katarungan.

Ang Labing Dakong Tugon ug Labing Dakong Sugo tutukan aron masabtan nato ang atong misyon. Duha kini kapagpadayag sa nag-inusarang misyon, duha kini kasukdanan sa nag-inusarang ebanghelyo. Si Hesus nagtudlo kanato nga “higugmaa ang Ginoo nga imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing ug tibuok mong kalag ug tibuok mong huna-huna…ug ang imong silingan sama sa imong kaugalingon” (Mateo 22:37, 39). Nag-ingon usab siya nga “pagpanlakaw ug himoa nga akong mga tinuan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo” (Mateo 28:19-20).

Ang misyon sa iglesya dinhi sa kalibutan para sa tanang katawhan. Tungod kay ang tanang tawo namugna sa dagway sa Diyos busa bililhon kaayo siya. Ang misyon nato higugmaon ug emanggad ang tanang tawo pareho sa paghigugma ug pagmanggad sa Diyos kanato, diin tinguha Niya maka-angkon kita og kalinaw, katarungan ug kaluwasan gikan sa sala pinaagi kang Kristo. Misyon nato nga duyugan ug atimanon ang nagakinahanglan. Lakip atong pakigbatukan ang sistema sa katilingban nga may tinguha mopaut-ut ug mopasipala sa katawhan.

Ang misyon sa iglesya milatas ngadto sa lubos nga pagkawo. Gilalang sa Diyos ang tawo nga lubos gayod busa atong katungdanan nga ipadagaya ang gugma sa Diyos sa lubos nga pagkatawo — sa lawas, kalag ug espiritu. Nagpasabot kini nga ang pagsangyaw, buhat sa kaluoy, katarungan naglangkob sa usang misyon nga matagbo ang panginahanglan sa lawas, pagbate ug espirituhanon.

Ang misyon sa iglesya tumong kini sa tanang katawhan tungod kay si Kristo Hesus mianhi sa kalibutan aron luwason ang tanan nga motawag sa Iyang ngalan. Isip katawhan sa Diyos atong katungod ug kaakuhan ipaambit ang maayong balita. Kini mahimo sa publikon serbisyo o sa inusarang pagsangyaw. Atong mainitong tumong nga sakmiton ang matag higayon nga makadanig mga tawo aron makaangkon og pagtoo diha kang Kristo Hesus.

Ang misyon sa iglesya para sa tanang tawo tungod kay ang Balaang Espiritu mikunsad sa tanan (Buhat 2). Katungdanan sa matag-usa nga ipaambit ang ebanghelyo sa kaluwasan ngadto sa tanan pinaagi ni Kristo Hesus. Gamhan kita sa Espiritu Santo sa atong pagsangyaw sa Gingharian sa Diyos ug niini nakatampo kita uban sa Diyos sa pagtukod sa iglesya.

Lauman nato nga dunay maayong sangputanan ang gihatag nga misyon. Kini subra pa sa pagpahayag sa atong kahingawa kanila. Kay ang pagbuhat niini nituman kita sa tawag sa Diyos kanato. Kini usa ka pakigtambayayong uban sa Diyos sa Iyang tuyo sa pagpakigsag-uli. Mao kini ang matinud-anong pagpadayag sa iglesya ug sa iyang gugma sa Diyos dinhi sa kalibutan pinaagi sa pagsangyaw, buhat sa kaluoy, ug katarungan. Atong pagtoo nga pinaagi sa grasya sa Diyos mausab ang kinabuhi sa mga tawo gikan pagkaulipon sa sala ug mapasig-uli ngadto sa Diyos.
3c. Atong Misyon Paghimong Tinon-an

Kita nangako nga moagni sa uban aron mahimong tino-an ni Kristo. Nan, atong gigamit ang (Sunday School, pagtuon sa bibliya, ug uban gagmayng grupo)aron pinaagi niini ang mga magtotoo madasig nga motubo diha sa ilang kahibalo sa Kristohanong pagtoo ug sa ilang kasinatian sa usag-usa isip kristohanon ug diha sa Diyos. Kinahanglan nato masabtan ang pagpangalagad naglakip sa pagpasakop ug pagsunod sa Diyos ug pagsubay sa tulumanon sa pagtoo. Nitoo kita nga kinahanglan magtinabangay ang usag-usa aron makakinabuhing putli, maka-angkon ug kristohanong paghugoy-hugoy, ug tulubagong paghigugma. Sulti ni John Wesley nga “Gihatag sa Diyos ang usag-usa aron malign-on ang usag-usa.”
Adunay buhing pamatasan ang kristohanong tinon-an. Kini pamaagi sa Diyos unsaon nato magkinabuhi dinhi sa kalibutan. Samtang, nagsunod kita sa Pulong sa Diyos, nagsubay sa tulamanon sa pagtoo, adunay tulubagon sa usag-usa, ato masabtan ang tinood nga kalipay sa kinabuhi nga gimatoto ug ang kahulugan sa kristohanong kagawasan. Ang tinon-an dili lang tawhanong paningkamot nga mosubay sa lagda. Kini buhat sa Espiritu Santo nga modala kanato sa pagkahingkod diha ni Kristo. Pinaagi niini makakab-ot kitag kristohanong gawi kay ang katapusang tuyo ang pagkausab hangtod nga mapareho ni Kristo Hesus (2 Corinto 3:18).

Diha sa pagtuon ug pamalandong sa Kasulatan, ang kristohanon makakaplag mga lab-as nga kasinatian sa pagkatinon-an. Malagsik pinaagi sa Pulong, mahas-has diha sa pagsusi sa Pulong, kanunay nagatinguha sa kamatuoran, ang tinon-an makaalinggat unsa kamalipayon nga “ipabag-o sa Dios ang atong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa atong panghuna-huna” (Roma 12:2). Ang dalan nga gisubay sa mga kristohanon taas ug halapad. Sila mopadayon inubanan sa Diyos aron malandongan ang tawhanong kinaiya ug naandan nga gawi. Tungod sa bag-ong kasinatian sa Pulong, ang tinon-an mualagad sa walay paglantaw sa iyang kaugalingong enteres.

Nagmatuod kita sa kamahinungdanon sa espiritwal nga disiplina sa pagmatutu sa mga lalake ug babaye aron mahimong tinon-an ni Kristo. Ang disiplina sa pag-ampo, pagpuasa, pagsimba, pagtuon sa Pulong sa Diyos, pag-alagad, ug pagpaubos sa kaugalingon nga maoy tinguhaon sa magtoto.

Ang tinon-an nagakinahanglan sa tabang sa usag-usa ug sa mahigugmaong pagsukmatay. Kay sa atong kaugalingon diyotay ra ang molahutay sa espirituhanong disiplina nga mosangpot sa Kristohanong pagkahingkod. Busa atong gitukod ang Dominggong Eskuwela, grupo sa mga tinon-an, pagtuon sa bibliya, tigom pag-ampo, Kristohanong tig-matutu nga kining kinahanglanon espiritwal aron makab-ot pagkahamtong sa pagtoo.


3d. Ang Misyon nato sa Mas Hataas nga Edukasyon

Ang edukasyon sa mga Kristyano kabahin sa pag-andam sa mga lalake ug babaye sa ministeryo sa simbahan. Sa atong mga siminaryo, mga kolehiyo sa pagtuon sa bibliya, eskwulehan ug unibersidad, tuyo nato iugmad ang kahibalo, molipang ang kristohanong kinaiya ug maandam ang mga mahimong lider aron ilang matuman ang tawag sa Diyos kanila diha pagpangalagad sa iglesya ug sa kalibutan.

Ang mas hataas nga edukasyon nga kristohanon mahinongdanon nga bahin sa misyon sa Church of the Nazarene. Gani niadtong unang mga tuig sa Iglesya natukod kini aron andamon ang mga lalake ug babaye para tigpangulo ug diha usab sa Kristohanong pangalagad sa pagpakaylap sa mensahe sa pagkabalaan pinasikad sa tudlo ni John Wesley. Ang pinaigting tinguha sa Kristohanong taas nga edukasyon sa nanlabay nga mga tuid nakatukod og lukop kalibutan nga mga semenaryo, eskuylahan sa pagtuon sa bibliya, kolehiyo, ug unibersedad.

Ang atong misyon sa mas hataas nga edukasyon nahimong lig-on ug madaugon kasangkapan aron ang mga tigpangulo sa Church of the Nazarene mas epektibo sa buluhaton sa iglesya. Tungod sa padayon nga pagsusi sa Pulong sa Diyos, ato Siyang higugmaon sa tibuok natong kasing-kasing, kalag ug huna-huna. Ingon niana mahimong kitang matinud-anong piniyalan sa mauswagong kahibalo diha sa hustong pag-gamit niini. Busa abli kita ug matinud-anon sa pagpangita sa kahibalo ug kamatuoran dinuyugan sa kalunsay sa atong Kristohanong pagtoo. Ang katuyuan niini mahimong hawanan sa pagdiskubre sa kamtuoran ug kahibalo bahin sa Diyos ug sa tanan Niyang gimugna.

Sa mas hataas nga edukasyong kristohanon ang pagtoo wala nato ikahon o gesalikway, hinunua geheusa kini sa kahibalo diin ang pagtoo ug pagtuon duyog sa pag-uswag. Ang tibuok pagkatawo ge-ugmad sa tanan natad sa panghunahuna ug kahibalo aron masabtan ang tuyo ug laraw sa Dios. Ang kristohanong kinaiya ug pagsangkap sa tig-pangulo para sa pagpangalagad diha sa simbahan ug kalibutan naumol diha sa kinatibuk-ang kahibalo sa Diyos, sa katawhan ug sa kalibutan. Kini mahinungdanon kaayo sa pag-ugmad og mga Kristohanong lalake ug babaye para mahimong pangulo diha sa iglesya ug kalibutan.

Kita mga linuwas tinawag ngadto aron mapareho kang Kristo ug sinugo kita magdala sa gugma sa Diyos dinhi sa kalibutan. Nakigduyog usab kita sa Diyos sa buluhaton sa pagluwas sa tanang katawhan. Nakatabang ug dako ang mas taas nga edukasyon krisothanong pag-umol katawhan nga may panglantaw sa misyon. Gani nahimong epektibo sila sa nagkalain-laing bahin sa pagpangalagad. Tumong sad niining edukasyona nga sanayon ang matag kristohanong leder nga magpaubos sa ilang kaugalingon samtang magtuman sa ilang katungdanan diha sa iglesya ug sa tibuok kalibutan.

Ang kalibutan nga diin kita tinawag nga mangalagad nag-anam kagamay ug kalisod matag adlaw. Ang kalihukan sa Diyos para sa kaluwasan niuswag karon, ug sa sunod nga kaliwat. Atong matinud-anong testemonya sa pagka-Diyos ni Kristo, ug epektibong pakig-uban sa Diyos nagakinahanglan sa tabang sa mas hataas nga edukasyon.


KATAPUSAN

Pag-abot sa ika-20 ka siglo natawo ang Church of the Nazarene! Si Phineas F. Bresee ug uban pa naka-angkon ug lalom nga konbeksyon nga ang Diyos nag-umol kanila aron ipadayag ang tuyo sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Kristo Hesus sa pagkabalaan sumala sa tradisyon ni Wesley. Dunay mga talagsaon ilhanan sa grasya sa Diyos niining punduka. Gikan sa pagsugod sa Church of the Nazarene nisubra na sa 1.3 ka milyon ka membro og niabot sa 135 ka nasud.

Pag-abot sa ika-21 ka sigro, ang kaugmaon niining punduka hayag kayo. Daghan nagtuo nga kita nia, dili para sa ika-20 ka siglo, pero para sa ika-21 ka siglo. Kita nalugar aron makahimo ug daku nga tampo human niining bag-ong panahon. Kini nga baruganan natukod diha sa pagtulon-an pagkabalan nga getudlo ni Wesley. Nagtoo kita nga ang natoral nga pagkatawo ug ang matag kultura sa tibuok kalibutan mabag-o gyud pinaagi sa grasya sa Diyos. Duna kitay dili matay-og nga kumpyansa sa mensahe sa paglaum, diin kini nidagayday gikan sa mahigumaong balaang Dios.

Kanunay isulti ni P. F. Bresee, sa buhi pa, nga,”Ang adlaw dili gyud mosalop sa buntag”. Buntag gehapon karon sa Church of the Nazarene ug ang adlaw wala gyud mosalop sa atong pundok sa tibuok kalibutan. Hayag kaayo ang atong panglantaw nga matay-ug nato kining ika-21 ka siglo sa mensahe sa pagkabalaan! Diha sa tin-aw nga paglantaw sa ugma, tibuok nga pagtugyan, ug lig-ong pagtoo, atong atubangon kining bag-ong siglo isip pinakadakong higayon sa paghimog mga tinun-an sa tanang nasud.


The database is protected by copyright ©sckool.org 2016
send message

    Main page